Tiszagyulaháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 05. 01

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és (4) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, intézményére, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatokra.Az önkormányzat 2013. évi költségvetése


2. §


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

  • Önkormányzat


Önállóan működő költségvetési szervek:

Aprajafalva napközi otthonos Óvoda3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét:           150.152 eFt - ban

b) kiadási főösszegét             150.152 eFt - ban állapítja meg.


I. A költségvetési bevételek


4. §


Az önkormányzat, és intézménye 2013. évi költségvetési bevételeinek, és kiadásainak részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.


5. §


Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének mérlegét a 2.számú melléklet tartalmazza.


II. A költségvetési kiadások


6. §


(1) Működési kiadások előirányzata összesen:                 131.522 eFt

Ebből:

a) Személyi jellegű kiadások:                                                  55.230 eFt

b) Munkaadókat terhelő járulékok:                                          10.521 eFt

c) Dologi jellegű kiadások                                                        47.671 eFt

d) Egyéb folyó kiadások                                                                  992 eFt

e) Működési célú pénzeszk.átadás                                        16. 473 eFt

f) Társadalom és szociálpolitikai juttatás                                8. 553 eFt


(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 7.393 eFt. III. A költségvetési kiadások és bevételek


7. §

 Az önkormányzat általános tartaléka           3.319 eFtIV. A költségvetési létszámkeret


8. §


A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 41,75 fővel hagyja jóvá a 3. melléklet szerint.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9. §


(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


10. §


(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - a féléves tájékoztatóhoz és a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


11. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


Záró rendelkezések


12. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.Tiszagyulaháza, 2013. február 25. Mikó Zoltán                                                                         Adorjániné dr. Szokol Ildikó

polgármester                                                                                    körjegyző