Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 01- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.03.01.

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye által biztosított jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 3. §-t hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép:

(1) Ellátások:

a) szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás:
ab)rendkívüli települési támogatás
b) természetben nyújtott szociális ellátás:
ba) köztemetés
bb) étkeztetés
(2) Ellátások körében meghozandó döntés:
a) Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik:
aa) rendkívüli települési támogatás
ab) köztemetés
b.) az Egyesített Szociális Intézmény Vezetője hatáskörébe tartozik:
ba) étkeztetés
bb) házi segítségnyújtás
bc) családsegítés
bd) nappali ellátás (Idősek Klubja)

2. § A Rendelet 4. § (3) bekezdésének második mondatát hatályon kívül helyezi.

3. § A Rendelet 4. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.

4. § A Rendelet 4. § (6) bekezdését hatályon kívül helyezi.

5. § A Rendelet 4. § (7) bekezdésének 1-2-3 francia bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép:

„Szociálisan rászoruló a kérelmező:
- aki, és a vele egy háztartásban élő személyeket is figyelembe véve – önhibáján kívül – jövedelemmel nem rendelkezik, önmaga és családja létfenntartását biztosítani nem tudja,
- az is akinek, vagy vele egy háztartásban élő személyek együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülállóként a 180 %-át, és a megélhetésükhöz szükséges kiadásokat más módon biztosítani nem tudják,
- aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, (baleset, hosszantartó betegség, rendkívüli haláleset) és az ennek következtében felmerülő többletkiadásait a családban együtt élő személyek együttes jövedelme nem biztosítja.”

6. § A Rendelet 4. § (7) bekezdésének számozása (4) bekezdésre módosul.

7. § A Rendelet 5. §-t hatályon kívül helyezi.

8. § A Rendelet 6. §-t hatályon kívül helyezi.

9. § A Rendelet 7. §-t hatályon kívül helyezi.

10. § A Rendelet 8. §-t hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép:

Rendkívüli települési támogatás

(1) A rendkívüli települési támogatás megállapítására a Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként 2.000-10.000 Ft-ig terjedő összegben rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek, vagy vele egy háztartásban élő személyek együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 180 %-át.
(3) A rendkívüli települési támogatás az adott naptári évben 90 naponta igényelhető.
(4) A megállapított rendkívüli települési támogatás készpénzben vagy utalványban kerül kifizetésre.
(5) Aki a járási hivataltól rendszeres pénzellátásban részesül, és aki közfoglalkoztatásban vesz részt, csak kivételes esetben kaphat rendkívüli települési támogatást.
Kivételes esetnek minősül:
- ha a kérelmező maga a családfenntartó, és Ő illetve a vele egy háztartásban élő személyek hosszabb ideig tartó betegsége miatt jelentős a jövedelem-kiesés,
- jelentős összegű gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz beszerzése szükséges,
- elemi kár, tűz, stb.,
- hirtelen elhalálozás,
- betegség miatt hosszabb ideig tartó vizsgálatok esetén felmerülő költség.
(6) Nem állapítható meg önkormányzati segély annak a személynek:
- aki az illetékes munkaügyi kirendeltséggel való együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,
- aki a közfoglalkoztatásból eredő kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget,
- aki a családsegítő szolgálattal, védőnői szolgálattal nem működik együtt,
- aki a lakókörnyezetét nem tartja rendben.
(7) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha kérelmező
- az általa életvitelszerűen lakott lakást, házat tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
- a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, szükség szerinti gyakoriságú fűnyírást, kaszálást elvégzi,
- az ingatlanhoz tartozó járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsávnak, ároknak úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület méteres körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését biztosítja.
A lakókörnyezet rendezettségét a Szociális és Egészségügyi Bizottság vizsgálja.
(8) A mérlegelésen alapuló juttatások megítélésekor, indokolt esetben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendeletben megállapított jövedelem és egyéb értékösszegek tekintetében maximum az értékhatár 10 %-ig méltányosságból eltérhet.
(9) Amennyiben a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem rendkívüli élethelyzetben (elemi kár, tűz, súlyos baleset), vagy rendkívüli gyógyszer segély megállapítására irányul, a (2) bekezdésben meghatározott egy főre jutó jövedelem határtól el lehet tekinteni.
11. §
A Rendelet 9. § (2) bekezdésében az „önkormányzati segély” szöveg helyébe „rendkívüli települési támogatás” szövegrész lép.

12. § A Rendelet 10. §-át hatályon kívül helyezi.

13. § A Rendelet 12. § az alábbiakkal egészül ki:

(2) Köztemetés a helyben lehetséges mindenkori legalacsonyabb összegű temetési szolgáltatás biztosításával történik, mely a R. hatályba lépésekor 90.000,- Ft.

14. § A Rendelet 11. §-t hatályon kívül helyezi.

15. § A Rendelet 16. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.

16. § A Rendelet 17. § (1) bekezdésében a „vagy a polgármester” szövegrész törlésre kerül.

17. § Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.