Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.29.) rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2008.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 28- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.29.) rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2008.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.02.28.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kikérésével; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az övezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya megváltozik, a módosítás területére az eredeti Szabályozási tervlap érvényét veszti, helyette az SZT_M05 rajzszámú módosított szabályozási terv lép hatályba.

2. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/20008. (IX.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése „a beépítésre szánt terület felhasználása” fejezet az alábbiakkal egészül ki:

Területfelhasználási egység

Jele

Különleges területe

K

Mezőgazdasági üzemi terület

K/Mü

3. § A Rendelet 17. § -a az alábbiakkal egészül ki:

„(12) A tájképvédelmi területtel fedett övezetben épület, építmény csak tájba illesztve helyezhető el, a tájképet kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységek nem végezhetőek.”

4. § A Rendelet 24. § (3) bekezdése „Különleges területek lehetnek” fejezet az alábbiakkal egészül ki:

„f) Mezőgazdasági üzemi terület - jele: K/Mü”

5. § A Rendelet 24. §-a az alábbiakkal egészül ki:

„Mezőgazdasági üzemi terület– K/Mü

(13) A K/Mü jelű építési övezet az üzemi méretű árutermelő mezőgazdasági tevékenység, állattenyésztés és állattenyésztéssel és növénytermesztéssel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló terület. Az övezeti előírásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.”

6. § A Rendelet 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

TFH

Jele

Beépítési mód

Minimális telekméret

Maximális beépíthetőség

Maximális építménymagasság

Minimális telekszélesség

Minimális telekmélység

Előkert

Hátsókert

Oldalkert

Minimális zöldfelület

Mezőgazdasági üzemi terület

K/ Mü

Szabadon álló több épületegységgel

5000
m2

40%

7,5 m + T*

50 m

50 m

6 m

6 m

6 m

50%**

*T: technológiai magasság (terményszárítók, silótornyok magassági korlátozás nélkül helyezhetők el a telken belül).
**A zöldfelületet háromszintű (gyep, 40 db cserje/150 m2, 1 db nagy lombkoronája fa/150 m2) növényzettel kell biztosítani.”

7. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Településrendezési Terv módosításának jóváhagyását követően a Helyi Építési Szabályzatot egységes szerkezetbe kell foglalni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.