Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 6/2020 (VII.15..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Nemesbük község Önkormányzat Képviselőtestülete testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya 

 1. §. A rendelet hatálya Nemesbük község Önkormányzatára, valamint  intézményeire terjed ki.
 1. §.  Önálló címet alkot az önállóan működő Nemesbüki Óvoda.


Az Önkormányzat és költségvetési szervei, intézményei 2019. évi költségvetésének teljesítése


 1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési

          a.) bevételi főösszegét                                                                     157.159.970 Ft-ban

          b.) kiadási főösszegét                                                                   148.376.152 Ft-ban

          állapítja meg.


 1. §. Nemesbük Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek szerint jóváhagyja:
 1. melléklete az Önkormányzat címrendje
 2. melléklete az Önkormányzat bevételeit forrásonként

2.a melléklete az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként

2.b melléklete az Önkormányzat adóbevételeinek részletezését

 1. melléklete az önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkciónként
 2. melléklete az Óvoda és az Önkormányzat kiadásait

4.a melléklete az Önkormányzat kiadásait

4.b melléklete az Óvoda kiadásait

 1. melléklet a működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket
 2. melléklete a társadalom és szociálpolitikai juttatásait
 3. melléklete a felhasználási ütemtervet
 4. melléklet az Önkormányzat és az Óvoda felhalmozási kiadásait részletesen
 5. melléklet a gördülő tervezést
 6. melléklet az Óvoda költségvetését
 7. melléklet a több éves kihatással járó feladatokat
 8. melléklet az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat
 9. melléklet a létszámkeretet
 10. melléklet az Óvoda finanszírozási ütemtervét
 11. melléklet az Önkormányzat mérlegét
 12. melléklet az Önkormányzatának tárgyi eszközállomány alakulását
 13. melléklet az Önkormányzatának maradványkimutatását
 14. melléklet az Önkormányzatának eredménykimutatását
 15. melléklet az Óvoda mérlegét
 16. melléklet az Óvoda eszközök állományának alakulását
 17. melléklet az Óvoda maradványkimutatását tartalmazza
 18. melléklet az Óvoda eredménykimutatását tartalmazza


 1. §. (1) Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nemesbük Község Önkormányzatának mérleg szerinti eredményét 85.905.998 Ft-ban jóváhagyja.

(2) Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nemesbük Község Önkormányzata maradványát 8.082.752 Ft-ban állapítja meg.


 1. §. (1) Az Önkormányzat önállóan működő és  gazdálkodó szervének – a Nemesbüki Óvoda – a  2019. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és 2019. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti kiadásainak forrásonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a  4., 4b és 10.  melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2019. évi pénzmaradványát 701.066 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Óvoda mérleg szerinti eredményét -1.855.176 Ft-ban állapítja meg.


 1. §. Képviselőtestület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított előirányzatokat és teljesítéseket.
Záró rendelkezések


8. §. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Nemesbük, 2020. július 14.


                                Dr. Simotics Barnabás                    Dr. Prótár Henrietta

                                Polgármester                                    jegyző


Kihirdetve: Nemesbük, 2020. július 15.

                                                                             Dr. Prótár Henrietta

                                                                           jegyző