Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2001. (X.9.) önkormányzati rendelete

Nemeskolta község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2017. 11. 21

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2001. (X.9.) önkormányzati rendelete

Nemeskolta község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról

2017.11.21.

Nemeskolta község Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c./ pontjában és a 13. § (1) bekezdésében, tekintettel az 1999. CXV. törvényre, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 4. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A Képviselő Testület ezen rendeletben Nemeskolta Község Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: szabályzat), mellékleteivel, valamint a Belterület Szabályozási Tervlapját és a Külterület Szabályozási tervlapját (továbbiakban. szabályozási tervek) közzéteszi és kötelező alkalmazását elrendeli.

2. §1 (1) A község területe jogalkalmazási szempontból belterületre és külterületre van felosztva, a bel- és külterület jelenlegi és tervezett határát a szabályozási tervek tartalmazzák.

(2) A belterület határát és a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számát az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A beépítésre szánt területet legalább az alábbi közművekkel kell ellátni:

a) közműves ivóvíz szolgáltatás

b) közműves villamos energia szolgáltatás

c) közműves szennyvízelvezetés. Az üdülőterületek és az idegenforgalmi különleges területek kivételével korszerű, szivárgásmenetes zárt gyűjtő ideiglenesen a közműves szennyvízelvezetésig létesíthető, mely kiépítése után a kötelező rendszerre való rácsatlakozás megoldandó.

d) legalább nyílt árkos csapadékvíz-elvezetés.

(2) Különleges- , településközpont vegyes- és üdülő területen csak földkábeles villamos energiaellátás és hírközlési kábel fektethető. A lakó területeken javasolt a földkábeles kiépítés javasolt.

(3) Közvilágítás- és járda megépítése a kialakításra kerülő lakó-, településközpont vegyes-, és üdülőterületek területfelhasználásának a feltétele.

Szabályozási elemek

4. §2

Területfelhasználás

5. § A község területének tagolása Szabályozási Terv szerint:

(1) A község területe építési szempontból beépítésre szánt területre és beépítésre nem szánt területre van felosztva.

(2)3 Az igazgatási terület

a) beépítésre szánt területeit az építéshasználatuk általános jellege, valamint sajátos építéshasználatuk szerint:
1. lakóterület:
1.1 kertvárosias KEL jelű
1.2 falusias FL jelű
2. településközpont vegyes TV jelű
3. üdülő terület
3.1. üdülőházas ÜÜ jelű
3.2. hétvégiházas jelű
4. különleges terület
4.1. kastély különleges KK jelű
4.2. zöldfelületi KZ jelű
4.3. idegenforgalmi KI jelű
4.4. temető TK jelű
4.5. mezőgazdasági üzemi terület Kmü jelű.
b) beépítésre nem szánt területeit:
1. közlekedési és közmű terület
1.1. közlekedési és közmű terület
2. erdőterület
2.1. gazdasági célú E jelű
2.2. védelmi rendeltetésű VE jelű
3. mezőgazdasági terület:
3.1. általános ÁM jelű
4. zöldterület
4.1. közpark KP jelű
4.2. sportpálya S jelű
5. egyéb rendeltetésű terület:
5.1 Vízgazdálkodási terület VT jelű
területfelhasználási egységbe sorolja.

6. § (1) A Szabályozási Terv a beépítésre szánt területfelhasználási egységeket a beépítési mód, telek beépíthetősége, megengedett építménymagasság, előkert előírt mérete, telkek előírt mérete figyelembe vételével építési övezetekbe sorolja.

(2) Minden telekre és területre a Szabályozási Terven jelölt területfelhasználási, építési övezeti vagy övezeti besoroláshoz tartozó beépítési és telekalakítási szabályokat kell alkalmazni, a terület jelenlegi használatától, belterületi, vagy külterületi fekvésétől függetlenül.

(3)4 A község területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) előírt számú személygépkocsi elhelyezésének lehetőségét saját telken belül kell biztosítani.

(4) Garázs a belterület beépítésre szánt területén a különleges terület kivételével az övezetben megengedett legnagyobb beépítési % mértékéig létesíthető, belterület beépítésre nem szánt területein nem létesíthető.

II. Fejezet

Beépítésre szánt területfelhasználási egységek építési övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai

7. § Általános előírások.

(1)5

(2) Minden építési telek és közút között általában csak egy járműközlekedésre alkalmas kapcsolat létesíthető, legfeljebb 6,5 m szélességben. Amennyiben a telken elhelyezett funkció személy és teher forgalmának elválasztása azt indokolttá teszi, legfeljebb két kapcsolat létesíthető.

(3)6

(4)7

(5)8

(6)9

8. § Telekalakítás szabályai:

A telekalakítás során az érintett telkek mindegyikének járműközlekedésre alkalmas köz- vagy magán közlekedési területhez kell csatlakoznia, valamint a telkek méreteinek meg kell felelnie az adott építési övezet előírásainak.

9. § Kerítés létesítés szabályai:

(1)10

(2)11

(3) A telek utcavonalán tömör és áttört kerítés egyaránt létesíthető legfeljebb 1,8 m magassággal. Az áttört kerítés magasságán belül max. 80 cm magas tömör lábazattal.

(4) Ahol a Szabályozási Terv új szabályozási vonalat jelöl, az utcai kerítést a szabályozási vonalon kell elhelyezni.

(5) A telek oldalsó és hátsó határán a szomszédos telkek vonalán tömör kerítés létesíthető 1,4-1,8 m közötti magassággal, áttört kerítés 1,2-1,8 m közötti magassággal.

(6) A telken belül csak áttört kerítés létesíthető, a tulajdonos társak hozzájárulásával.

10. § Építmények elhelyezésének és kialakításának általános szabályai:

(1) Ahol a terv építési vonalat nem jelöl, ott a telek utcai határvonalát, illetve ahol az övezeti előírás előkertre méretet határoz meg az előkert méretével azonos távolságra fekvő, az utcai telekhatárral párhuzamos vonalat építési vonalnak kell tekinteni a szabályozási tervnek megfelelően.

(2)12 Épületeket a telken a 2. mellékletben megadott, vonatkozó mintalap szerint építésre kijelölt helyen, a szabályozási terven jelölt módon kell elhelyezni.

(3) Építési vonal előtti előkertben csak terepszint alatti építmény, hirdetőtábla, előlépcső, zárthulladékgyűjtő helyezhető el, épületrész a telek beépített területének számításánál meghatározott módon nyúlhat be.

(4) Az épületek utcai homlokzatmagassága, valamint oldalhatáron álló beépítésnél a beépített oldalhatár felöli homlokzat magassága az övezetre előírt építménymagasságot nem haladhatja meg.

(5) Oldalkert mérete nem lehet kisebb, oldalhatáron álló kialakult beépítésnél 16,0 m-nél keskenyebb telek esetén 4,5 m-nél, 16,0 m-nél szélesebb telek esetén 6,0 m-nél, szabadon álló beépítésnél, mint az előírt építménymagasság fele, de legalább 3,0 m, függetlenül a szomszédos épület elhelyezésétől.

(6) Övezethatáron elhelyezkedő oldalkert méretét 6,0 m-ben kell meghatározni új beépítés esetén, kialakult 16,0 m-nél keskenyebb telkek esetén 4,5 m-ben.

(7) Utcai homlokzaton elhelyezett gépkocsitároló bejárata előtt legalább 5 m előkertet kell biztosítani.

(8) A község területén a gazdasági területek kivételével csak magas tetős épület létesíthető 25-45° közötti tető hajlásszöggel.

(9)13

(10)14 Lakókocsi, és sátor csak az OTÉK-ban meghatározott mértékig a falusias lakóterületre vonatkozó építési övezetekben, már beépített lakótelken állítható fel. Lakóterületen szálláshely szolgáltatásként négynél több lakókocsi vagy sátorhelyet csak hátsó kertben lehet elhelyezni, és annak területén a szomszédos telkek irányában 3 m széles zöldsáv (bokorsor) telepítésével kell védeni.

(11)15 A domborzati adottságok miatt a telek megközelítéséhez szükséges behajtó, kapubejárat, rézsűkialakítás csak saját telken belül létesülhet.

Kertvárosias lakóterület

11. § (1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető:

1. legfeljebb négylakásos lakóépület;

2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

4. a területet rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

(3)16 A kertvárosias lakóterületen az OTÉK figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

1. sportépítmény;

2. terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

(4) Kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el:

1. szálláshely szolgáltató épület - a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével,

2. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,

3. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

(5)17

12. § (1) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalon épületként megvalósuló építmény esetén 3,0 m.

(2)18 A KEL-SZ-30-4,5-700 lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírás:

a) beépítés módja: szabadon álló

b) előkert: min 5,0 m

c) oldalkert: min 3,0 m vagy az építménymagasság fele

d) hátsókert: 6,0 m

e) telek minimum szélessége: 14 m

f) telek minimum mélysége : 20 m

g) minimális telek terület: 700 m2

h) beépítési %: 30%

i) legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

j) legkisebb zöldfelület aránya: 60 % szintterület sűrűség telekre: 0,6.

Falusias lakóterület

13. § Általános előírások:

(1) A falusias lakóterület, lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el:19

1.lakóépület legfeljebb 2 lakásegységgel
2.mezőgazdasági és erdőgazdasági (üzemi) létesítmények
3.kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület
4.szálláshely szolgáltató épület
5.kézműipari építmény
6.helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
7.sportépítmény
(3) A lakóterületen a tömbök szabályozási tervtől eltérő belső felosztása esetén a telek utcafrontjának hossza maximum 30 m lehet.
(4) A új építmények esetén kialakítható legnagyobb utcai homlokzathossz szabadon álló beépítés esetén 15,0 m, oldalhatáros beépítés esetén 13,0 m, zártsorú beépítés esetén 15,0 m.

14. § Építési övezetekre vonatkozó előírások:

(1) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalon épületként megvalósuló építmény esetén 3,0 m.

(2) Előkert létesítése az új tervezett lakóterületek esetén kötelező: 5,0 m. A település egyéb területén előkert helyét a szabályozási terven jelelölt beépítési vonalnak, annak hiányában az utca kialakult beépítési vonalának megfelelően, de legfeljebb 5,0 m-ben kell meghatároznia.

(3)20 A falusias lakóterületre (FL) vonatkozó építési övezeti előírásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési mintalapok, valamint a Szabályozási Terv együttes alkalmazásával helyezhetők el.

(5)21

(6)22

Településközpont vegyes terület

15. § Általános előírások:

(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeletetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakó funkcióra.

(2) A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el23

1.lakóépület
2.igazgatási épület
3.kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
4.egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges
5.egyházi, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális épület
6.sportépítmény
(4) 24 A településközpont vegyes területen az OTÉK figyelembevételével kivételesen elhelyezhetők:25
1.nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
(5) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállítójárművek számára.
(6) 26

16. §27 (1) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalra kerülő építmény esetén 3,0 m.

(2) A TV-SZ-40-7,5-1200 településközpont vegyes területre vonatkozó építési övezeti előírás:

a) beépítés módja: szabadonálló

b) telek minimum szélessége: 18 m

c) telek minimum mélysége: 30 m

d) minimum telekterület: 1200 m2

e) beépítési %: 40 %

f) legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

g) legkisebb zöldfelület aránya: 30 %

h) szintterület sűrűség: 2,4.

(3)28

(4)29

(5) A TV-O-30-6,0-1200 településközpont vegyes területre vonatkozó építési övezeti előírás:

a) beépítés módja: oldalhatáron álló

b) előkert: 5,0 m

c) oldalkert: 6,0 m

d) saroktelek estén: 5,0 m (az utcával párhuzamosan)

e) telek minimum szélessége: 18 m

f) telek minimum mélysége: 30 m

g) minimális telek terület: 1200 m2

h) beépítési %: 30 %

i) legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

j) legkisebb zöldfelület aránya: 30 %

k) szintterület sűrűség: 2,4.

Üdülő terület

17. §30 (1) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az üdülőterület lehet:

1. üdülőházas ÜÜ jelű

2. hétvégi házas jelű.

(3) Üdülőházas területen olyan épületek, üdülőtáborok és kemping helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak.

(4) Üdülőházas területen csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyezhetők el 3,5 t-nál kisebb önsúlyú gépjárművek részére.

(5) Hétvégi házas területen:

1. legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek

2. a terület kiszolgálását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó épület

3. terület rendeltetésével összhangban lévő épület

4. sportépítmény.

(6) Hétvégi házas területen csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyezhetők el 3,5 t-nál kisebb önsúlyú gépjárművek részére.

(7) A területen egyéb közösségi, szórakoztató, kulturális épület nem helyezhető el.

18. §31 (1) Az ÜÜ-SZ-30-7,5-1500 üdülőházas területre vonatkozó építési övezeti előírás:

a) beépítés módja: szabadonálló

b) előkert: 10,0 m

c) oldalkert: 6,0 m

d) saroktelek estén: 15,0 m (az utcával párhuzamosan)

e) telek minimum szélessége: 22 m

f) telek minimum mélysége: 40 m

g) minimális telekterület: 1500 m2

h) beépítési %: 30 %

i) legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

j) legkisebb zöldfelület aránya 40 %

k) szintterület sűrűség: 1,0.

(2) A HÜ-SZ-30-4,5-400 hétvégi házas területre vonatkozó építési övezeti előírás:

a) beépítés módja: szabadonálló

b) előkert: 5,0 m

c) oldalkert: 3,0 m

d) saroktelek estén: 15,0 m (az utcával párhuzamosan)

e) telek minimum szélessége: 13 m

f) telek minimum mélysége: 25 m

g) minimális telek terület: 400 m2

h) beépítési %: 30 %

i) legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

j) legkisebb zöldfelület aránya: 40 % szintterület sűrűség: 0,2.

Különleges terület

19. § Általános előírások:

(1) A település különleges területébe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a Rendelet 11. §; 12. §; 13. §; 14. §; 15. §; 16. §; 17. §; 18. §-ok szerinti területektől eltérő területek.

(2)32 Az egyes területeket csak az ott megjelölt célra lehet felhasználni:

1. kastély különleges KK jelű

2. zöldfelületi KZ jelű

3. idegenforgalmi KI jelű

4. temető TK jelű.

5. mezőgazdasági üzemi terület Kmü jelű.

(3) A kastély különleges területen elhelyezhető építmények:

1. lakóépület

2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

3. egészségügyi, szociális, egyházi építmény

4. mezőgazdasági építmény

5. sportépítmény.

(4) A zöldfelületi különleges területen elhelyezhető építmények:

1. sportépítmény

2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület csak a sportépítményeket kiszolgálóan

3. terület fenntartását, üzemeltetését szolgáló építmények.

(5) Az idegenforgalmi különleges területen elhelyezhető építmények:

1. szálláshely szolgáltató épület

2. strand fürdő

3. sportépítmény

4. egészségügyi, szociális épület

5. kulturális épület

6. igazgatási épület

7. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

8. parkolóház

9. terület fenntartását, üzemeltetését, ásványvíz hasznosítását szolgáló építmények.

(6) A temető különleges területen elhelyezhető építmények:

1.kegyeleti célú építmények
2.egyházi épület
3.terület fenntartását szolgáló épület
4.szobor, dísztárgy
5.pihenést szolgáló.
(7) 33 A Kmü jelű különleges mezőgazdasági üzemi területen elhelyezhető a mező- és erdőgazdasági növénytermesztés, állattartás és állattenyésztés és ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a tulajdonos, használó és a személyzet számára szolgáló lakások, a terület fenntartását szolgáló épület.
(8) 34 A különleges mezőgazdasági üzemi területen meglévő, az előírt épületmagasság értékét meghaladó magasságú, technológiai célú építmények felújíthatók. Új, az épületmagasság értékét meghaladó, technológiai célú építmény legfeljebb a beépítés 15 %-án legfeljebb 20 m-ig létesíthető.

20. §35 (1) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalon épületként megvalósuló építmény esetén 3,0 m.

(2) A KK-SZ-10-K-5000 kastély vonatkozó építési övezeti előírás:

a) beépítés módja: szabadonálló

b) előkert: 10,0 m

c) oldalkert: 6,0 m

d) saroktelek estén: 15,0 m (az utcával párhuzamosan)

e) telek minimum szélessége: 22 m

f) telek minimum mélysége: 40 m

g) minimális telek terület: 5000 m2

h) beépítési %: 10 %

i) legnagyobb építménymagasság: kialakult

j) legkisebb zöldfelület aránya: 70 %

k) szintterület sűrűség: 0,5.

(3) A KZ-SZ-5-7,5-15000 zöldfelületi területre vontkozó építési övezeti előírás:

a) beépítés módja: szabadonálló

b) előkert: 10,0 m

c) oldalkert: 6,0 m

d) saroktelek estén: 15,0 m (az utcával párhuzamosan)

e) telek minimum szélessége: 50 m

f) telek minimum mélysége: 50 m

g) minimális telek terület: 15000 m2

h) beépítési %: 5 %

i) legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

j) legkisebb zöldfelület aránya: 90 %

k) szintterület sűrűség: 1,0.

(4) A KI-SZ-30-11,5-25000 idegenforgalmi területre vonatkozó építési övezeti előírás:

a) beépítés módja szabadonálló

b) telek min. szélessége: 100 m

c) telek min. mélysége: 100 m

d) minimális telek terület: 25000 m2

e) beépítési %: 30 %

f) legnagyobb építménymagasság: 11,5 m

g) legkisebb zöldfel. aránya 40 %

h) szintterület sűrűség 1,0.

(5) A TK temető területre vonatkozó építési övezeti előírás:

a) beépítés módja: szabadonálló

b) beépítési %: 5 %

c) legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

d) legkisebb zöldfelület aránya: 50 %

e) szintterület sűrűség telekre: 1,0.

(6)36 A Kmü-SZ-40-7,5-1500 különleges mezőgazdasági üzemi területre vonatkozó övezeti előírás:

a) beépítés módja: szabadonálló

b) telek min. szélessége: 18 m

c) telek min. mélysége: 30 m

d) min telek terület: 1500 m 2

e) beépítési %: 40 %

f) legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

g) legkisebb zöldfelület aránya: 30 %

h) szintterület sűrűség: 1,0.

(7)37 A Kmü-SZ-40-6,0-1500 különleges mezőgazdasági üzemi vonatkozó övezeti előírás:

a) beépítés módja: szabadonálló

b) telek min. szélessége: 18 m

c) telek min. mélysége: 30 m

d) min telek terület: 1500 m 2

e) beépítési %: 40 %

f) legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

g) legkisebb zöldfelület aránya: 30 %

h) szintterület sűrűség: 1,0.

III. Fejezet

Beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai

21. § Általános előírások:

(1)38

(2) Az egyes övezetek területén csak az ott megjelölt építmények helyezhetők el.

(3) A telekalakítás során az érintett telkek mindegyikének járműközlekedésre alkalmas közterülethez kell csatlakoznia, valamint a telkek méreteinek meg kell felelnie az övezeti előírásoknak.

Közlekedési és közmű területek

22. § Általános előírások:

(1) A területeket a Szabályozási Terv rendeltetésük szerint:

1. Közlekedési és közmű területbe sorolja.

(2) E rendelet alkalmazásában közlekedési és közmű terület a szabályozási tervlapon ilyen célra jelölt közterület, illetve közforgalomnak átadott magánterület és telek.

(3) A közlekedési terület elsődlegesen a közúti közlekedés, kerékpáros és gyalogos közlekedés, közművek, hírközlés, vízelvezető rendszer, környezetvédelem építményeinek, valamint esővédők, szobrok, térbútorok és a terület fenntartásához szükséges gazdasági építmények elhelyezésére kijelölt terület.

(4)39

(5)40 Építménymagasság a toronyépítmények kivételével legfeljebb 4,5 m.

(6) Utak alatt, a közművek elhelyezésénél, a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét mindig figyelembe kell venni.

23. §41 (1) A közlekedési és közmű területek kategorizálását, a biztosítandó építési területek szélességét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A közmű terület közművekhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló terület, amely a közművek rendeltetésszerű működését biztosítja (tervezett szennyvíztisztító). Építményeket szabadon álló módon kell elhelyezni. Maximális építmény magasság 4,5 m.

Erdőterület

24. § Általános előírások:

(1) E rendelet alkalmazásában erdőterület a Szabályozási Tervlapon ilyen célra jelölt terület vagy telek

(2) Az erdőterületeket a Szabályozási Terv elsődleges rendeltetésük szerint:

1. gazdasági rendeltetésű E jelű

2. védelmi rendeltetésű VE jelű övezetbe sorolja.

(3)42 Gazdasági célú E jelű erdőterületek erdőművelés és vadgazdálkodás céljára és az ezeket szolgáló építmények elhelyezésére kijelölt területek. Ha a terület nagysága a 100.000 m2-t meghaladja, az övezetben

1. erdő fenntartás

2. vadgazdálkodás

3. védelem

4. szállítás rendeltetési egységek helyezhetők el, legfeljebb a terület 0,5%-ának beépítésével.

(4) Védelmi rendeltetésű erdőterületen építményt elhelyezni nem szabad.

(5) Épületek a telken szabadonálló beépítési móddal helyezhetők el, építménymagasság a magaslesek és egyéb toronyszerű műtárgyak kivételével a 7,0 m-t nem haladhatja meg.

Mezőgazdasági terület

25. § (1) A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termény, termékfeldolgozás és tárolás) és annak építményei elhelyezése céljára szolgáló része, ahol a termőföldvédelem mellett a hagyományos és egyedi tájhasználat és természeti értékek megőrzését is figyelembe kell venni.

(2) A Szabályozási Terv a mezőgazdasági területeket használatuk és a rajtuk elhelyezhető építmények alapján:

1.1 ÁM általános
(3) 43

26. § (1)44 Általános mezőgazdasági (árutermelő) övezetben területen az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei:

a) Beépíthető telek területe szántó, gyep, kert művelési ág esetén:
1. lakóépület: min. 10 ha telekterület esetén
2. gazdasági épület: min. 5 ha telekterület esetén.
b) Beépíthető telek területe szőlő, gyümölcs művelési ág esetén:
1. lakóépület: min. 3000 m2 telekterület esetén
2. gazdasági épület: min. 720 m2 telekterület esetén.
c) Beépítettség max 3%, de gazdasági épület maximális alapterülete telkenként max. 500 m2, lakóépület alapterülete max. 200 m2 lehet.
d) Megengedett legnagyobb építmény magasság 4,5 m.
e) Beépítési mód szabadon álló, előkert min. 10,0 m.
f) Az övezetben nagy létszámú és hígtrágyás állattartó telep a lakott vagy tervezett lakóterületektől minimum 1000 m-re létesíthető.
(2) 45

Egyéb rendeltetésű terület

27. § (1) Az övezet jele VT.

(2)46 Az övezetben az OTÉK szerinti építmények helyezhetők el.

(3)47

Zöldfelületek, természetvédelem

28. § (1) A előírásai a közparkokra, közterületi zöldfelületekre, fasorokra és telken belüli zöldfelületekre vonatkozik.

(2)48 Utcafásítás:

a) a meglévő 12-16 m közti szélességű utcákban a közművektől függően, a tervezett utcákban mindenesetben legalább egyoldali,

b) a 16 m, vagy a feletti szélességű utcákban a közművek függvényében, a tervezett utcákban minden esetben legalább kétoldali fasor létesítendő.

(3) Az utcafásítás csak egységes megjelenést biztosító és a tájjelleghez igazodó fafajokkal valósítandó meg.

(4) A telkeken belüli zöldfelületekre az adott területfelhasználási övezet előírásai vonatkoznak.

(5)49 Helyi jelentőségű védett természeti emléknek minősül a tervezési területen:

a) evangélikus templom körüli 2 idős vadgesztenyefa, valamint 1 idős platán,

b) római katolikus templom körüli idős gesztenyefák.

Környezetvédelem

29. §50

Épített környezet védelme

30. § Az épített környezet védelméhez kapcsolódó építési szabályok:

(1)51

(2)52

(3)53 A község területén műemlékileg védett építmények, területek felsorolását az 1. függelék tartalmazza.

(4)54

(5)55 Az utcaszerkezet - belső úthálózat védelme érdekében helyi védelmet élvez a Szabadság és Petőfi S. utca vonalvezetése, valamint a templomok körüli teresedések, melyek történeti, használati és beépítési mód hatására alakultak ki.

(6)56 A község területén helyi egyedi védelem alá vonandó épületek felsorolását a 2. függelék tartalmazza.

(7)57

(8)58 A 07. hrsz út menti kereszt egyedi védelmet élvez.

Helyi természetvédelem

31. § (1)59 A település helyi jelentőségű természeti értékévé nyilvánítja:

a) a római katolikus templom körüli 13 idős fát; 147 hrsz,

b) az evangélikus templom körüli 2 vadgesztenye és 1 platán fát - 98 hrsz;

c) a Vidos kastély idős faállományát (idős hárs, kőris fasort) - 171/1; 171/2; 194 hrsz.

(2)60

(3)61

Településrendezési kötelezések

32. § (1)62 Az önkormányzat sajátos jogintézményekként a településrendezési kötelezettség körébe tartozó beültetetési kötelezettséget és elővásárlási jogot írja elő.

(2)63 A beültetési kötelezettség hatálya alá a következő telkek szabályozási terven meghatározott területei tartoznak:

1. 0103. hrsz telkek körül a jelölt helyen 15,0 m szélességben,

2. 079/4. hrsz telkekből kialakítandó idegenforgalmi terület belső határa mentén 30 m szélességben a jelölt helyeken,

3. 096/5. hrsz telkekből kialakítandó zöldfelületi terület D-i határa mentén 15 m szélességben.

4. 0101/26. és 0102/3. hrsz telkekből kialakítandó különleges mezőgazdasági üzemi terület Ny-i határa mentén 10 m szélességben.

(3)64 A beültetési kötelezettség alá eső területen az alábbi minimális növényzetet kell biztosítani:

1. terület gyepesítését,

2. a telepítési sávban gyümölcs vagy más fafajokkal megvalósítandó növénytelepítés.

(4) Az ültetést a megvalósuló területfelhasználás kezdetétől számított 2 éven belül kell elvégezni.

(5) A település a rendezési tervben lefektetett célok megvalósulása érdekében a 103; 155; 0107/1/2/3/4/5/6; 0108/1/2/3/4/5/6/7 hrsz telkek egészére a települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.

(6) Az elővásárlás célja a település fejlődésének elősegítése, falusias lakóterület kialakítása.

(7)65

Tilalom

33. §66 (1) Az önkormányzat az e §-ban foglalt építési beruházás teljesüléséhez kötött építési tilalom alkalmazását rendeli el.

(2) Az elrendelés oka a tervezett fürdő beruházás tényleges megvalósulásához kötött üdülőfejlesztés támogatása.

(3) Az építési tilalmat mindaddig fennmarad, amíg a tényleges fürdő beruházás építése meg nem kezdődik és annak folyamatos építése nem biztosított.

(4) Az építési tilalom hatálya alá a 096/3. hrsz-ú telekre kialakítandó Szabályozási Terven hétvégi házas üdülőterületnek jelölt terület tartozik, mely tekintetében az önkormányzat elrendeli az építési tilalmat a tényleges településfejlesztés összehangolt megvalósulása érdekében.

Védőtávolságok

34. §67

Záró rendelkezések

35. § (1)68

(2)69 A rendelet:

a) 1. melléklete a belterület határát, valamint a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számát,

b) 2. melléklete a beépítési mintalapokat,

c) 3. melléklete Nemeskolta község belterületi Szabályozási tervét,

d) 4. melléklete Nemeskolta község külterületi Szabályozási tervét,

e) 5. melléklete a falusias lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírásokat,

f) 6. melléklete a közlekedési és közmű területek kategorizálását, a biztosítandó építési területek szélességét

tartalmazza.

(3) A rendelet 2001. október 9-én lép hatályba.

1. melléklet70

A belterület határának kiterjesztéséről, valamint
a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számáról
A belterület határát a következő határok alkotják:
0104 hrsz út déli oldalán K felé haladva a 0102/2 hrsz telket É-i irányból körüljárva a 096/3 hrsz É-i oldalán jutunk el a Gutai árok K-i oldaláig innen D felé haladunk a 094 hrsz útig. Innen K felé tovább menve a tervezett lakóterület K-i oldalán a 02/25 hrsz telken haladunk D felé a 02/13-02/19 hrsz-ek Ny-i oldala alkotja a belterület határát, egészen a 02/20 hrsz-ig, itt Ny-ra fordulva a 02/4 és 02/8 hrsz-ek É-i határán megyünk tovább, majd a 194 hrsz telket körüljárva a 03 hrsz út K-i oldalán megyünk É felé, majd a 04/12 út É-i oldaláról Ny-nak fordulva a 179/2 hrsz-t körüljárva először É-nak, majd Ny-ra fordulva a 04/13 hrsz és 04/3 hrsz É-i határa a belterület határa. A 07 közút K-i oldala a belterület határa, majd 1-6 hrsz Ny-i oldalán körüljárva jutunk el a 34/2 hrsz útig, ahonnan a belterület határa az igazgatási terület határával megegyezően halad a kiindulási pontig. Önálló belterületet képez a tervezett fürdő területe.
A belterületbe vonandó telkek helyrajzi száma:
0101/26 hrsz egészben
0101/27 hrsz egészben
0101/11 hrsz egészben
0107/1/2/3/4/5/6 hrsz egészben
0108/1/2/3/4/5/6/7 hrsz egészben
0102/2 hrsz egészben
096/2 hrsz egészben
096/3 hrsz egészben
096/2 hrsz egészben
0101/1/2/3/45 hrsz egészben
0101/5 hrsz egészben
0101/6 hrsz egészben
0101/8 hrsz egészben
0101/20 hrsz egészben
0101/29 hrsz egészben
0101/35 hrsz egészben
0101/30/31/32/33 hrsz egészben
0104 hrsz részben
02/20 hrsz részben
02/19 hrsz részben
02/12 hrsz részben
02/25 hrsz részben
0102/3; 0102/4 hrsz
0101/26; 0101/44; 0101/45; 0101/46; 0101/47; 0101/48 hrsz. egészben
Önálló belterület:
079/4 hrsz egészben
079/2 hrsz egészben

2. melléklet

5. melléklet

A falusias lakóterületre vonatkozó övezeti előírások

A

B

C

D

E

F

G

H

null1.

területfel-használás

beépítési mód

maximális építmény-magasság

(m)

kialakítható minimális telekterület-méret
(m2)

telkek minimális
szélessége

(m)

maximális beépítettség

(%)

min. zöld


%

szintterület sűrűség
telekre

2.

FL

O

4,5

900

12

30

40

0,5

3.

SZ

4,5

900

14

30

40

0,5

4.

SZ

7,5

900

14

30

40

0,5

5.

Z

4,5

900

10

30

40

0,5

6. melléklet

A közlekedési és közmű területek kategorizálását,
a biztosítandó építési területek szélessége

A

B

C

D

E

F

1.

út megnevezés

települési út kategória/kezelő

hrsz.
(meglévő)

közúti ME
szerinti út kategória

védőtávolság

építési terület
(szab. széles.)

2.

8703. j. országos mellékút

összekötő út/
állami út

0127.

K.II.b.A.

50-50 m

30,0m

3.

8442 j. országos mellékút

összekötő út/
állami út

07., 071/2.

K.II.a.A.

50-50 m

22,0-30 m

4.

8442 j. országos mellékút

összekötő út/
helyi önk. út

34/1., 173/3.,
173/1., 100/2.,
0101/18.

B.III.b.

-

12,60-22,0 m

5.

tervezett gyűjtőút

gyűjtőút/
helyi önk. út

0109., 0100., 0101/20.

K.II.a.A-
B.III.a.A

-

22,0 m

6.

lakóutak

kiszolgáló út/
helyi önk. út

60., 34/2., 21., 53., 79., 173/8., 144., 137., 119/6., 078/1., 172.

B.III.b.

-

10,50-22,0 m

7.

mezőgazdasági út

kiszolgáló út/
helyi önk. út

021., 014., 05., 064/1., 02/3.,
068/6.

K.III.b.C

-

min. 12,0 m

1. függelék72

A község területén műemlékileg védett építmények,
műemlékké nyilvánítandó építmények felsorolása

1. A község területén műemlékileg védett építmények:

a) Vidos kastély Műemlék (7966) 171/1; 171/2 hrsz;

b) Béke u. 20. Műemlék (7965) 57/3 hrsz;

2. A község területén műemlékké nyilvánítandó építmények:

a) evangélikus templom

b) lelkészi ház

c) Szt. Márton római katolikus templom

2. függelék73

A község területén helyi egyedi védelem aló vonandó épületek felsorolása

1. Helyi egyedi védelem alá vonandó épületek:

a) Szabadság. u. 59. hsz (107 hrsz)

b) Dózsa György u. 16. hsz. (126 hrsz)

c) Béke u. 26. hsz. (58 hrsz)

d) Dózsa Gy. u. 10. hsz. (125 hrsz).

1

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 1.§-a Hatályos 2016.12.15.

2

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

3

Módosította a 16/2017. (XI. 6.) Ör. 1.§-a Hatályos 2017.11.21.

4

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 2.§-a Hatályos 2016.12.15.

5

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

6

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

7

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

8

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

9

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

10

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

11

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

12

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 3.§-a Hatályos 2016.12.15.

13

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

14

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 4.§-a Hatályos 2016.12.15.

15

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (2) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

16

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (2) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

17

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

18

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 5.§-a Hatályos 2016.12.15.

19

OTÉK szigorítás: Az OTÉK 14.§ (2) 8. pont szerinti üzemanyagtöltő nem helyezhető el.

20

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 6.§-a Hatályos 2016.12.15.

21

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

22

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

23

OTÉK szigorítás: Az OTÉK 16.§ (2) 7. pont szerinti parkolóház, üzemanyagtöltő nem helyezhető el.

24

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (2) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

25

OTÉK szigorítás: Az OTÉK 16.§ (3) 2. pont szerinti termelő kertészeti építmény nem helyezhető el.

26

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

27

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 7.§-a Hatályos 2016.12.15.

28

Hatályon kívül helyezte a 16/2017. (XI. 6.) Ör. 8.§-a Hatályos 2017.11.21.

29

Hatályon kívül helyezte a 16/2017. (XI. 6.) Ör. 8.§-a Hatályos 2017.11.21.

30

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 8.§-a Hatályos 2016.12.15.

31

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 9.§-a Hatályos 2016.12.15.

32

Módosította a 16/2017. (XI. 6.) Ör. 2.§-a Hatályos 2017.11.21.

33

Kiegészítette a 16/2017. (XI. 6.) Ör. 3.§-a Hatályos 2017.11.21.

34

Kiegészítette a 16/2017. (XI. 6.) Ör. 3.§-a Hatályos 2017.11.21.

35

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 10.§-a Hatályos 2016.12.15.

36

Kiegészítette a 16/2017. (XI. 6.) Ör. 4.§-a Hatályos 2017.11.21.

37

Kiegészítette a 16/2017. (XI. 6.) Ör. 4.§-a Hatályos 2017.11.21.

38

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

39

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

40

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 11.§-a Hatályos 2016.12.15.

41

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 12.§-a Hatályos 2016.12.15.

42

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 13.§-a Hatályos 2016.12.15.

43

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

44

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 14.§-a Hatályos 2016.12.15.

45

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

46

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 15.§-a Hatályos 2016.12.15.

47

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

48

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016.12.15.

49

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 17.§-a Hatályos 2016.12.15.

50

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

51

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

52

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

53

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 18.§-a Hatályos 2016.12.15.

54

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

55

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 19.§-a Hatályos 2016.12.15.

56

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 20.§-a Hatályos 2016.12.15.

57

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

58

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 27.§-a Hatályos 2016.12.15.

59

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 21.§-a Hatályos 2016.12.15.

60

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

61

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

62

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 22.§-a Hatályos 2016.12.15.

63

Módosította a 16/2017. (XI. 6.) Ör. 5.§-a Hatályos 2017.11.21.

64

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 24.§-a Hatályos 2016.12.15.

65

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

66

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 25.§-a Hatályos 2016.12.15.

67

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

68

Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 29.§ (1) bekezdése Hatályos 2016.12.15.

69

Módosította a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 26.§-a Hatályos 2016.12.15.

70

Módosította a 16/2017. (XI. 6.) Ör. 6.§-a Hatályos 2017.11.21.

71

Módosította a 16/2017. (XI. 6.) Ör. 7.§-a Hatályos 2017.11.21.

72

Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 28.§-a Hatályos 2016.12.15.

73

Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 28.§-a Hatályos 2016.12.15.