Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról

Hatályos: 2020. 04. 01
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése


a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8.a. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,


a 7-9. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,


Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével,


Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. és 5.4.8. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével


a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. §   (1)  A rendelet hatálya kiterjed


a)    a kecskeméti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében,


b)    a kecskeméti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1)-(2) bekezdésében és


c)    az Szt. 7. § (1) bekezdésében


 meghatározott személyekre.(2)  A rendelet hatálya


a)    a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás tekintetében, ezen ellátások biztosítására Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld Község Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a Városföld község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott,


b)    a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében, ezen ellátások biztosítására Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld Község Önkormányzata között létrejött ellátási szerződés alapján a Városföld község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező,


ba) családsegítés esetén az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott,


bb) gyermekjóléti szolgáltatás esetén a Gyvt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott, és


c)    a Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatok tekintetében a Kecskeméti Járás közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező


személyekre is kiterjed.2. §          E rendelet alkalmazásában


1. ellátott: a 4. § szerinti ellátásokat igénybe vevő személy,

2. nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.2. A személyes gondoskodás formái


3. §          Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendelet hatálya alá eső személyek részére a 4. § szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja.


4. §   (1)  Szociális alapszolgáltatás

a)    az étkeztetés,

b)    a házi segítségnyújtás,

c)    a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d)    a családsegítés,

e)    a támogató szolgáltatás,

f)     a közösségi ellátás,


g)    az utcai szociális munka és

h)    a nappali ellátás.


          (2)  Szociális szakosított ellátás

a)    az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás,

b)    a rehabilitációs intézményi ellátás és

c)    az ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás.


(3)  Gyermekjóléti alapellátás

a)    a gyermekjóléti szolgáltatás,

b)    a gyermekek napközbeni ellátása és

c)    a gyermekek átmeneti gondozása.


3. Szociális alapszolgáltatások biztosítása


5. §   (1)  Az étkeztetés formái

a)    szociális étkeztetés és

b)    népkonyhai étkeztetés.


(2) Az Szt. 62. §-ában foglaltak alapján a szociálisan rászoruló személyek szociális étkeztetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja (a továbbiakban: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága) szervezi meg az étel


a)    kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,

b)    elvitelének lehetővé tételével, vagy

c)    lakásra szállításával.


(3) A szociális étkeztetés jogosultsági feltételeinek elbírálása során rászorulónak kell tekinteni


a)    életkora miatt azt a személyt, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte,


b)    egészségi állapota miatt azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud,


c)    fogyatékossága miatt az Szt. 65/C. § (5) bekezdésében meghatározott súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékosságát a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint igazolja, vagy


d)    pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.


(4) A népkonyhai étkeztetést ellátási szerződés útján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosítja.


6. §          Az Szt. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás keretében a gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére a szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága biztosítja.


7. §          A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Szt. 65. § (4) bekezdésében meghatározott rászoruló személyek részére az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága biztosítja.


8. §          Az Szt. 64. §-a szerinti családsegítést az Egészségügyi és Szociális intézmények Igazgatósága család- és gyermekjóléti központban biztosítja.


9. §          Az Szt. 65/C. §-a szerinti támogató szolgáltatást a súlyosan fogyatékos személy részére az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága biztosítja.


10. § (1) Közösségi ellátás


a)    a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,

b)    a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás és

c)    a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás.


(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátásokat ellátási szerződés útján a Római Katolikus Főplébánia biztosítja.


11. §        Az Szt. 65/E. §-a szerinti utcai szociális munkát az utcán tartózkodó hajléktalan személyek ellátása céljából, ellátási szerződés útján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosítja.


12. § (1) Nappali ellátást nyújtó intézmény

a)    az idősek nappali ellátását biztosító intézmény,

b)    a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény,

c)    a pszichiátriai betegek nappali ellátását biztosító intézmény,

d)    a szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító intézmény és

e)    a hajléktalan személyek ellátását biztosító nappali melegedő.


(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti ellátásokat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága biztosítja.


(3) Az (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti ellátásokat ellátási szerződés útján a Római Katolikus Főplébánia biztosítja.


(4) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti ellátást ellátási szerződés útján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosítja.4. Szociális szakosított ellátások biztosítása


13. § (1) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

a)    az időskorúak gondozóháza,

b)    az éjjeli menedékhely és

c)    a hajléktalan személyek átmeneti szállása.


(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátást az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza (a továbbiakban: Őszirózsa Gondozóház) biztosítja.


(3) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti ellátásokat ellátási szerződés útján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosítja.


14. § (1)  Rehabilitációs intézményi ellátás nyújtása a hajléktalan személyek rehabilitációs        intézménye keretében történik.


(2) Az (1) bekezdés szerinti rehabilitációs intézményi ellátást ellátási szerződés útján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosítja.


15. § (1) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

a)    az idősek otthona és

b)    a hajléktalanok otthona.


(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátást az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága biztosítja.


(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátást ellátási szerződés útján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosítja.5. Gyermekjóléti alapellátások biztosítása


16. § (1)  A Gyvt. 39-40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága család- és gyermekjóléti központban biztosítja.


(2) Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága a család- és gyermekjóléti központban biztosítja a Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatokat.


17. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatás a bölcsődei ellátás.


(2)  A bölcsődei ellátást az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága biztosítja.


(3)  Amennyiben az alapfeladatokat nem veszélyezteti, a bölcsőde a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratában feltüntetett külön szolgáltatásokat nyújthat. A külön szolgáltatások igénybevételének módját és díjait az Egészségügyi és Szociális Intézménynek Igazgatósága a szakmai programjában határozza meg.


18. § (1) A gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltatási formák


a)    a helyettes szülő és

b)    a családok átmeneti otthona.


(2)  A helyettes szülő szolgáltatást ellátási szerződés útján az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa biztosítja.


(3)  A családok átmeneti otthona ellátást ellátási szerződés útján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosítja.6. Az ellátások igénybevételére és megszüntetésére vonatkozó szabályok


19. § (1) Az ellátás iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény telephelyén, az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.


          (2)  A 4. § (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti ellátások igénybevételéről az intézményvezető dönt.


(3) Amennyiben az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az ellátás igénybevételének kérdéséről


a)    önkormányzati fenntartású intézmény esetén a polgármester, vagy

b)    ellátási szerződéssel rendelkező fenntartó esetén a fenntartó szervezet belső szabályzatában kijelölt vezetője


dönt.


20. § (1) Az ellátást biztosító intézmények egy adott szolgáltatás vonatkozásában az alapító okiratukban és a működési engedélyükben meghatározott ellátási területről fogadhatnak ellátási igényeket.


    (2) Étkeztetés és házi segítségnyújtás, valamint a bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról, ha a gondoskodás hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.


21. §        Az e rendeletben szabályozott ellátások megszüntethetők az Szt. 100-102. §-a, valamint a Gyvt. 37/A. §-a szerinti esetekben.
7. Az ellátottak érdekképviselete


22. §        Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott tartós bentlakásos intézmények esetében az érdekképviseleti fórum fenntartói tagját Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága (a továbbiakban: bizottság) jelöli ki.


23. §        Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék esetében a bizottság


a)    meghatározza érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait és

b)    megválasztja az érdekképviseleti fórum fenntartó által delegált tagját.

         

8. Az intézmények jelentési és beszámolási kötelezettsége


24. §        Az önkormányzat részére az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának vezetője negyedévente, a negyedévet követő hónap 10. napjáig


a)    a bölcsődei férőhelyek havi kihasználtságáról és

b)    az idősek otthonába elhelyezésre váró, gondozási szükséglettel rendelkező személyek aktuális létszámáról


írásbeli tájékoztatást ad.


25. § (1) Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint az Őszirózsa Gondozóház minden év március 31-ig köteles


a)    az előző évi működésről beszámolót készíteni és

b)    szakmai programját, valamint szervezeti és működési szabályzatát felülvizsgálni,


és azokat a bizottság részére megküldeni.


(2) A beszámolónak tartalmaznia kell különösen

a)    szakfeladatonként az ellátotti létszám alakulását,

b)    a szolgáltatások iránt felmerülő igényeket,

c)    az intézményben elvégzett felújításokat, átalakításokat, fejlesztéseket, valamint azok költségét,

d)    a közalkalmazottak létszámát munkakörönként és a fluktuációra vonatkozó adatokat,

e)    a szakmai munka teljes körű bemutatását és

f)     az intézmény – elsősorban jogszabályi kötelezettségből eredő – fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.


(3) A megküldött dokumentumok, a fenntartó által végzett ellenőrzések, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai


feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltak

alapján az intézmények szakmai munkájának eredményességét a bizottság értékeli.


26. §        Az ellátási szerződéssel rendelkező szolgáltatók az önkormányzat részére az ellátási szerződésben foglaltak szerint kötelesek éves szakmai beszámolójukat elkészíteni és megküldeni.


9. Szociálpolitikai kerekasztal


27. § (1)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a személyes        gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások színvonalának,        hatékonyságának javítása, a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt        feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi        szociálpolitikai kerekasztal működik.


(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai


a)    Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén szociális intézményt működtető fenntartók képviselői,


b)    az 1. mellékletben megnevezett szervezetek képviselői és


c)    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről az 1. mellékletben felsorolt személyek.


(3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, üléseit a polgármester hívja össze. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak.


(4) A szociálpolitikai kerekasztal működésének további szabályait az általa elfogadott ügyrendben határozza meg.


10. Térítési díj


28. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért és a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.


(2) Az intézményi térítési díjakat – az ellátási szerződés alapján biztosított ellátások kivételével – a 2. melléklet tartalmazza.


29. § (1)  A szociális alapszolgáltatások esetében a személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj és az Szt. 116. § (1) bekezdése alapján számított havi jövedelem figyelembevételével a polgármester kérelemre csökkenti vagy elengedi oly módon, hogy, ha a havi jövedelem a nyugdíjminimum


a)    150-250%-a között van, a fizetendő díj összege a megállapított személyi térítési díj 50%-a,

b)    150%-a alatt van, az ellátás ingyenes.


(2) Az (1) bekezdés szerinti csökkentésre vagy elengedésre irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézményvezető a kérelmet megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.


(3) A csökkentésre vagy elengedésre irányuló kérelemről a polgármester határozattal dönt.


(4) Az ellátásban részesülő személy a kedvezményre a személyi térítési díj következő felülvizsgálatáig jogosult. A személyi térítési díj felülvizsgálatakor a csökkentésre vagy elengedésre vonatkozó kérelmet ismételten be kell nyújtani az intézményvezetőhöz.


11. Záró rendelkezések30. §        Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.


31. §        E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.


32. §        Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete.Kecskemét, 2017. március 30.
Szemereyné Pataki Klaudia sk.                                      Dr. Határ Mária sk.

             polgármester                                                                       jegyzőZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.Kecskemét, 2017. március 30.


  Dr. Határ Mária sk.

              jegyző

1. melléklet a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethezA 27. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti szervezetek, személyek1. A 27. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szervezetek:


1.1. Római Katolikus Főplébánia

1.2. Kecskeméti Református Egyházközség

1.3. Kecskeméti Evangélikus Egyházközség

1.4. Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány

1.5. Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége

1.6. Városi Civil Kerekasztal2. A 27. § (2) bekezdés c) pontja szerinti személyek:


2.1. Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere

2.2. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának elnöke

2.3. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága főigazgató főorvosa

2.4. A Polgármesteri Hivatal pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokért felelős szervezeti egységének vezetője

2.5. A Polgármesteri Hivatal társadalompolitikáért felelős szervezeti egységének vezetője2. melléklet a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

           

Intézményi térítési díjak1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja ÁFA nélkül[1]


1.1. bölcsőde                                                                            388 Ft/fő/nap


1.2. óvoda (normál és diétás)   

1.2.1. tízórai                                                                                 58 Ft/fő/nap

1.2.2. ebéd                                                                                 198 Ft/fő/nap

1.2.3. uzsonna                                                                             54 Ft/fő/nap

1.2.4. összesen                                                                         310 Ft/fő/nap


1.3. általános iskola

1.3.1. tízórai                                                                                 71 Ft/fő/nap

1.3.2. ebéd                                                                                 255 Ft/fő/nap

1.3.3. uzsonna                                                                             67 Ft/fő/nap

1.3.4. összesen                                                                         393 Ft/fő/nap


1.4. gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola

1.4.1. tízórai                                                                                 74 Ft/fő/nap

1.4.2. ebéd                                                                                 282 Ft/fő/nap

1.4.3. uzsonna                                                                             82 Ft/fő/nap

1.4.4. összesen                                                                         438 Ft/fő/nap


1.5. kollégiumi és diákotthoni ellátás

1.5.1. reggeli                                                                                84 Ft/fő/nap

1.5.2. tízórai                                                                                 74 Ft/fő/nap

1.5.3. ebéd                                                                                 282 Ft/fő/nap

1.5.4. uzsonna                                                                             82 Ft/fő/nap

1.5.5. vacsora                                                                            104 Ft/fő/nap

1.5.6. összesen                                                                         626 Ft/fő/nap


1.6. nyári napközis otthoni ellátás (egész napos ellátás): 831 Ft/fő/nap


1.7. speciális szakiskola

1.7.1. tízórai                                                                                 74 Ft/fő/nap

1.7.2. ebéd                                                                                 282 Ft/fő/nap

1.7.3. uzsonna                                                                             82 Ft/fő/nap

1.7.4. összesen                                                                         438 Ft/fő/nap


2. Szociális alapszolgáltatások térítési díja


2.1. szociális étkeztetés                                                       410 Ft/fő/nap


2.2. házi segítségnyújtás

2.2.1. szociális segítés                                                            500 Ft/fő/óra

2.2.2. személyi gondozás                                                       500 Ft/fő/óra

2.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:                     100 Ft/fő/nap


2.4. támogató szolgálat:

2.4.1. személyi segítés                                                            300 Ft/fő/óra

2.4.2. szállítási díj                                                                       50 Ft/km


2.5. nappali ellátást biztosító intézményi ellátások:

2.5.1. idősek nappali ellátása                                                     0 Ft/fő/nap

2.5.2. fogyatékosok nappali ellátása                                         0 Ft/fő/nap

2.5.3. fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel                 410 Ft/fő/nap


3. Szociális szakosított ellátások térítési díja

         

3.1. idősek otthona                                                                                            3000 Ft/fő/nap[2]

3.2. demens betegek bentlakásos intézményi ellátása                           3000 Ft/fő/nap[3]

3.3. idősek gondozóháza                                                                                 3000 Ft/fő/nap[4]4. Gyermekjóléti alapellátások térítési díja


4.1. bölcsődei gondozás                                                         0 Ft/fő/nap5. Szociálisan rászorulónak nem minősülő személy által fizetendő térítési díjak


5.1. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                    100 Ft/fő/nap


5.2. támogató szolgálat

5.2.1. személyi segítés                                                        1200 Ft/fő/óra

5.2.2. szállítási díj                                                                   150 Ft/km

[1]

Módosította: 22/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1.

[2]

Módosította: 7/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet 1.§ a) pontja. Hatályba lép: 2020. április 1.

[3]

Módosította: 7/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet 1.§ b) pontja. Hatályba lép: 2020. április 1.

[4]

Módosította: 7/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet 1.§ c) pontja. Hatályba lép: 2020. április 1.