Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2023. 12. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

2023.12.02.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el:1

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmagyaród Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra, továbbá

b) értékpapírokra, kárpótlási jegyekre, illetve közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre.

Az önkormányzati vagyon

2. § (1)2 Az önkormányzat vagyona az 1. §-ban meghatározott vagyontárgyak összessége. Az önkormányzati vagyon nemzeti vagyon, mely törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét törvény, valamint e rendelet állapítja meg.

(2)3 A törvényben foglaltakon túlmenően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A törvényben foglaltakon túlmenően korlátozottan forgalomképesek az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások ,továbbá gazdasági társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is.

(4) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon működtetésére az önkormányzat:

a) saját többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre, vagy költségvetési, illetőleg önkormányzati intézményt alapíthat, vagy

b) a működtetés időleges jogát koncessziós szerződésben a pályázat nyertesének engedheti át,

(5) A közművagyon működtetését az önkormányzat nevében a képviselő-testület szerződéssel adja használatba. Az önkormányzat képviselő-testület a szerződés elfogadásáról határozattal dönt.

(6)4 Üzleti vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a (3) – (4) bekezdés hatálya alá, illetve amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.

Vagyonnyilvántartás és leltár

3. § (1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni.

(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben a törzsvagyont elkülönítetten kell szerepeltetni továbbá ki kell mutatni az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket.

(3)5 Az önkormányzat eszközeiről és azok állományában bekövetkezett változásairól folyamatosan részletező nyilvántartást kell vezetni mennyiségben és értékben. A mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat minden második évben (először 2009. évre vonatkozóan) december 31-i fordulónappal kell leltározni. A kétévenkénti leltározás azonban csak azon eszközkör esetében megengedett, amelyekre a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) mennyiségi felvétellel történő leltározást ír elő. Azon eszközök és források esetében, ahol a Korm. rendelet a leltározást egyeztetéssel írja elő, kötelező az évenkénti leltározás. Köztes években (páros években), azon eszközök esetében, amelyekre kétévenként leltározási kötelezettséget ír elő Korm. rendelet 37. §-a, továbbá a mérlegben nem szereplő kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a leltározást egyeztetéssel kell végrehajtani.

A tulajdonosi jogok gyakorlása

4. § (1) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, azonban az egyes tulajdonosi jogok gyakorlását e rendelet 11. §-sa szerint az abban foglaltaknak megfelelően átruházza.

(2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a képviselő-testület a meghatározott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelői szerződéssel megbízza. Ez esetben a vagyonkezelő – a szerződésben meghatározott körben – a tulajdonos önkormányzat nevében és megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(3)6

(4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a törvények, és e rendelet keretei között gazdálkodik.

(5) Gazdasági társaságban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja.

(6) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a képviselő-testület, a körjegyzőség hivatala, az önkormányzat intézményei, illetve gazdasági társaság útján gondoskodik.

(7) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága

5. § (1) Az önkormányzati vagyont 25 millió Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a pályázati felhívás közzététele a körjegyzőségi hivatal, a versenytárgyalás lebonyolítása a polgármester feladata.

(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

(4) A vagyonhasznosításra kiírt pályázati felhívást megyei napilapban közzé kell tenni. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat tárgyának meghatározását, a teljesítés helyét, a határidőt és az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket, továbbá az ajánlatok benyújtásának és elbírálásának határidejét.

(5) A pályázat benyújtása és a felhívás közzététele között legalább 15 napot kell biztosítani.

(6) A pályázati tárgyalást az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártát követő 15 napon belül meg kell tartani.

(7) A pályázati tárgyalást a polgármester, vagy az általa megbízott személy vezeti.

(8) Eredménytelen a pályázat, ha egyetlen ajánlat sem éri el a meghirdetett összeget, vagy a pályázat nyertese 15 napon belül nem köt szerződést.

(9) Érvénytelen a pályázat, ha

a) az ajánlat nem felel meg a kiírás feltételeinek,

b) a benyújtásra meghatározott idő után adták be,

c) olyan ajánlattevő nyújtotta be, amelyik nem jogosult részt venni a pályázaton.

(10) Pályázati tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

6. § (1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.

(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) értékpapír esetén a névérték alapján,

b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján.

(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.

(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.

Eljárás a tulajdonos képviseletében

7. § Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése

8. § (1)7 Az önkormányzati vagyon ingyenes hasznosítása, vagyonkezelésbe adása, tulajdonjogának ingyenesen átruházása a Nvtv. 11. § (13) bekezdése és 13. § (3) bekezdése figyelembe vételével történhet.

(2) Önkormányzati vagyon ingyenes átruházásáról a képviselő-testület dönthet.

(3) Önkormányzati követelésről kizárólag a képviselő-testület jogosult lemondani.

A felajánlott vagyon elfogadása

9. § (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.

Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal

10. § A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül:

a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása,

b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése,

c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apportkénti befektetése gazdasági társaságba,

d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,

e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,

f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,

g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása,

h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.

i) biztosítási szerződésekre vonatkozó ajánlatok véleményezése, a szerződésre jogosult biztosító intézet kiválasztása,

j) ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításra kijelölése, bérleti díj meghatározása,

k)8 követelések elengedése.

11. § (1)9

(2) A polgármester jogosult:

a) a képviselő-testület döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére,

b) megkötni a bérleti szerződéseket,

c) megkötni a biztosítási szerződéseket,

d)10 a számviteli szabályok szerint számított harmincezer forint egyedi értéket meg nem haladó elavult ingóságok értékesítésére.

Az önkormányzat intézményeire bízott vagyon

12 § (1) Az önkormányzat törzsvagyonából az intézmények használatába adja azokat a vagyontárgyakat, amelyek az intézmény alapító okiratában felsorolt és abban foglalt feladatok ellátását szolgálják.

(2) Az intézmények a tulajdonostól elvárható gondossággal kötelesek a részükre átadott, az intézmény működéséhez szükséges önkormányzati vagyon felelős és rendeltetésszerű működtetésére, fenntartására.

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2004. év december hó 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésének időpontjával a 7/1994.(VI.23.) rendelet hatályát veszti.

(2)11 E rendelet mellékletei:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen ingatlanok (kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemek szerinti megbontásban)

b) 2. melléklet: Az önkormányzat tulajdonában álló korlátozottan forgalomképes ingatlanok

c) 3. melléklet: Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó ingatlanok

1

Módosította a 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet, hatályos2021. március 2. napjától

2

Módosította a 12/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. június 25. napjától

3

Módosította a 12/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. június 25. napjától

4

Módosította a 12/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. június 25. napjától

5

Megállapította a 12/2009.(XII.21.) Kt. számú rendelet, hatályos 2009. december 21-től

6

Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. június 25. napjától

7

Módosította a 10/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. június 4. napjától

8

Módosította a 12/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. június 25. napjától

9

Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. június 25. napjától

10

Megállapította a 12/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. június 25. napjától

11

Megállapította a 12/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. június 25. napjától

12

Az 1. melléklet a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. melléklet a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.