Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2022. 01. 02 - 2022. 07. 01

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

2022.01.02.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén lévő közterületek alapvetően a közösség céljait szolgálják, s e célok érdekében azonos feltételek szerint bárki által, egyenlő feltételek mellett igénybe vehetők. Mivel a közterületek megfelelően szabályozott igénybevétele számos egyéb tevékenység előfeltétele, a közterületek használatára és rendjére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdése alapján a helyi sajátosságokra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek városképi, városrendezési, kereskedelmi, idegenforgalmi, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterületek használatának szabályait.

2. § (1) E rendelet hatálya Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(2)1 Nem terjed ki e rendelet hatálya a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra, valamint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek feladatellátásához szükséges vonalas és egyéb létesítmények közterületen való elhelyezésére.

(3)2 A közterület rendeltetésétől eltérő használatához – a 9. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak kivételével – (a továbbiakban: közterület-használat) az önkormányzattal megkötött közterület-használati szerződés (a továbbiakban: szerződés) szükséges. A szerződést a polgármester köti meg. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: mozgóképről szóló törvény) IV. fejezetében meghatározott hatáskörökben, a városrendezési, városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság előzetes véleményének figyelembe vételével, a rendeletalkotás kivételével a polgármester jár el (a továbbiakban: használatba adó).

(4) A közterület reklámcélú használatát külön rendelet szabályozza. A reklámcélú közterület-használat tekintetében – közbeszerzési eljárás alapján megkötött koncessziós szerződésnek megfelelően – a mindenkor hatályos koncessziós szerződésben megjelölt koncessziós jog jogosultja jár el.

(5) A szerződés nem helyettesíti a közterület jogszerű használatához esetlegesen szükséges hatósági, illetve egyéb engedélyeket, azokat a közterület használója köteles a közterület használatának megkezdése előtt saját költségén és felelősségére beszerezni.

(6) A város területe - a rendelet alkalmazása tekintetében - három övezetre oszlik (1. sz. melléklet).

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott terület-részére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

2. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

3. Árusító és egyéb fülke (pavilon), árusító automata: egyszerűen szétszerelhető szer-kezetekből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített építmény.

4. alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, helyi rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű, a jegyző által meghatározott ideig tartó és nyilvántartásba vett vásár.

5. Alkalmi árusítás: az idényjellegű árusítástól rövidebb időtartamra, negyedévente legfeljebb egy alkalommal - 30 napot meg nem haladó - mobil vagy hordozható berendezésből történő közterületi árusítási lehetőség.

6. Idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett, árusítóhelyre alapozott, időszakonként megismétlődő kereskedelmi, szolgáltató tevékenység.

7. Üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi, jármű- és üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató értékesítő hely, ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, fogyasztási cikk javító-szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató helyet, valamint a különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket, továbbá a mozgóboltot.

8. Üzlet előtti kitelepülés: a közterülettel határos üzletek közterületen történő áruforgalmazása, kereskedelmi szolgáltatás nyújtása, amennyiben a közlekedési feltételek biztosítottak.

9. Mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott kiskereskedelmi árusító hely.

10. Mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az üzletében forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak.

11. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

12. Környezeti zaj- vagy rezgésforrás: üzemi, építési, szabadidős, közlekedési és egyéb létesítmény, gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben környezeti zajt vagy környezeti rezgést okoz.

13. Fegyveres szervek: a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a polgári védelem, a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság), valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok.

14.3 Filmforgatás: A mozgóképről szóló törvény 34. § (1) bekezdése szerinti filmalkotás létrehozására irányuló tevékenység.

15.4 Személytaxi: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § 31. pontja szerinti gépjármű;

16.5 Személytaxi-szolgáltatás: a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 7. pontja szerinti közúti személyszállítás;

17.6 Taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt része, amely a személytaxi-szolgáltatást végző személytaxi utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál.

18.7 Játszótér: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 2. § a) pontja szerinti külső tér;

19.8 Játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 2. § b) pontja szerinti játszótéren elhelyezett eszköz.

III. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAI

Általános szabályok

4. § (1) A közterület használója köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztán tartani, a téli síkosság-mentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondoskodni.

(2) A játszóterek az alábbi időpontokban látogathatók: október 1-től március 31-ig naponta 9.00 órától – 18.00 óráig, április 1-től szeptember 30-ig naponta 8.00 órától 21.00 óráig. A nyitvatartási időről a játszótér bejáratánál tájékoztató táblát kell kihelyezni. A fenti időtartamon kívül e játszótereket tilos használni vagy ott tartózkodni.

(3)9 Aki a közterületen lévő játszótéren a kihelyezett játszótéri eszközöket vagy tornaszereket rendeltetésüktől eltérő módon használja, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot, a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

(4) A közterület használója köteles a szerződést, valamint a tevékenység folytatásához szükséges és az adott tevékenység folytatására jogosultságot igazoló dokumentumokat a helyszínen tartani és azokat ellenőrzés esetén kérésre felmutatni.

(5) A város közterületein csak a forgalmazott áru jellegéhez illő, dekoratív megjelenésű árusítóhelyek létesülhetnek, melyek csak az árusítás ideje alatt lehetnek közterületen, és talajhoz, fához, utcabútorhoz nem rögzíthetők. Az árusítóhelyet úgy kell elhelyezni, hogy az az utcabútor használatát ne akadályozza.

(6) A mozgóboltot, illetve a mozgóárusítást szolgáló eszközt eltérő megállapodás hiányában - az árusítás befejezése után - a közterületről el kell távolítani.

(7) A város közterületein építési- és bontási törmelék kizárólag konténerben tárolható.

(8) -------10

(9) A temetők területével közvetlenül határos közterületen kizárólag kegyeleti célokat szolgáló termék árusítható (különösen virág, koszorú, mécses, gyertya).

5. § (1) Közterületen szeszesital fogyasztása tilos.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik:

a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékére,

b) a vendéglátóipari előkertekre,

c) minden év december 31-én 20.00 órától következő év január 1-jén 6.00 óráig terjedő idő-szakra (szilveszter),

d) jelen rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott rendezvényekre.

6. § (1)11 A közterületek rendeltetésszerű használatának, valamint állapotának megtartása érdekében tilos: gördeszkázni, görkorcsolyázni, kerékpározni az ott elhelyezett emlékműveken, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyakon, valamint a lejárati lépcsőkön, kőpadokon, szökőkutakon, templomok előtti lépcsővel határolt részeken.

(1a)12 Aki közterületen elhelyezett emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, templom előtti lépcsővel határolt részen gördeszkázik, görkorcsolyázik, vagy kerékpározik, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot szabhat ki.

(1b)13 Az (1a) bekezdésben meghatározott esetben a jogsértővel szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

(2) A Főtér gyalogos és kerékpáros övezet, amely gyalogosok és kerékpárosok közlekedésére szolgál, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos. A Főtér közlekedési rendjére a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) szabályai megfelelően alkalmazandók. Gépjárművek egyedi útkezelői engedéllyel vehetik igénybe a Főteret és a burkolatkárosítás megakadályozására szükség szerinti védőborítást kötelesek alkalmazni.

(3) A rendezvények során az árusító helyek feltöltése csak kézikocsival történhet, áruszállító jármű a Főteret nem veheti igénybe, csak egyedi útkezelői engedély alapján.

7. § (1) Új építmények elhelyezésére szerződés csak Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 1.) számú rendeletében (továbbiakban: HÉSZ) meghatározott feltételekkel köthető. A Történeti Főtér Együttes területére vonatkozó szerződés megkötése, és a meglévő pavilonok áthelyezése, a 14Közgyűlés városrendezési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményének kikérése alapján történhet.

(2) Az 1. sz. melléklet I. övezetének területén alkalmi, illetve idényjellegű élelmiszer és szeszesital árusítás céljára elsősorban az ott telephellyel rendelkező üzletek tulajdonosaival, bérlőivel, illetve használóival köthető szerződés az üzletben ténylegesen forgalmazott termék árusítása céljából.

(3) A Történeti Főtér Együttes területén vendéglátó egységek kerthelyiséggel történő kitelepülése a városképbe illő, esztétikus berendezés felhasználásával történhet, ha az a gyalogos forgalmat nem akadályozza és a zöldfelületet nem károsítja.

(4) A mozgóbolt, illetve mozgóárusítás keretében végzett tevékenységre csak akkor köthető szerződés, ha az a közlekedést nem akadályozza, és a városképi követelményeknek megfelel.

A szerződés megkötése, tartalma

8. § (1) A szerződés megkötése során figyelembe kell venni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben, HÉSZ-ben, valamint a városképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, közlekedésbiztonsági engedélyekben, hozzájárulásokban előírt követelményeket.

(2) A szerződésnek minden esetben tartalmaznia kell:

a) a használó nevét és lakó- (szék-, telep-) helyének címét,

b) a használó képviseletében eljáró közterület-használatáért felelős személy nevét, elérhetőségét,

c) a közterület- használat célját és időtartamát,

d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

e) a szerződés megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

f) a közterület használatáért fizetendő díj (a továbbiakban: díj) mértékét,

g) a munka-, baleset és egészségvédelmi óvórendszabályok betartásának kötelezettségét,

h) közérdekből megszüntetés esetére való hivatkozást.

(3) Az építési munkákhoz kapcsolódó szerződésben – szükség szerint – elő kell írni a közterület felőli oldalon a városképi követelményeket kielégítő kerítés (palánk) létesítését. A járda teljes szélességében történő igénybevétele esetén – amennyiben a gyalogos közlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át – a használatba vevő köteles, a gyalogosok számára, védőtetővel, világítással ellátott átjárót létesíteni.

(4) A használó köteles a szerződést a helyszínen tartani, illetve a létesítményen vagy hirdető-berendezésen a nevét vagy a szerződés számát (kereskedő esetében a székhelyet is) jól látható helyen és módon feltüntetni.

(5) A közterületet olyan módon kell használni, hogy az ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

(6) A közterület-használat másra kizárólag a használatba adó hozzájárulásával ruházható át. Nem minősül átruházásának, ha a szerződésben megjelölt tevékenységet ténylegesen a használatba vevő alkalmazottja, segítő családtagja végzi.

9. § (1) Szerződést kell kötni különösen:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet elhelyezésére,

b) a közterületen építmények, egyéb tárgyak elhelyezésére,

c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő-állomás, iparvágány elhelyezésére,

d) az egyes rendezvényekhez szükséges gépjármű-várakozóhelyek céljára,

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

f) ideiglenes árusításra, szolgáltató tevékenységre,

g) film- és televízió-felvételre,

h) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, , üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

i) sport- és kulturális-, rendezvényekre, kiállítás, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

j) családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre,

k) kerékpár-megőrzésre és kerékpártároló kihelyezésére,

l) közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata, bankjegykiadó automata elhelyezésére,

m) forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki érvényességgel nem rendelkező illetőleg üzemképtelen gépjárművek közterületen történő tárolására,

n) díszítés céljából, különösen virágláda, virágkosár elhelyezésére, kivéve járdán, ha az a gyalogosforgalmat nem akadályozza és kihelyezője gondozza,

o)15 a taxiállomás igénybevételére.

(2) Nem kell szerződést kötni:

a) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

b) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

c) a fizető-várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatához,

d) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez,

e) információs táblarendszer kiépítéséhez.

f)16 a levélgyűjtő-szekrény, valamint az egyetemes postai szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszköz elhelyezéséhez,

h)17 1,1-5 m3-es települési hulladék gyűjtésére szolgáló szabványosított gyűjtőedényzet közterületen történő tartós elhelyezéséhez,

i)18 a mozgóképről szóló törvény 2. § 2. pontjában meghatározott hírműsor, az aktuális és szolgáltató magazinműsor, a sportközvetítés, a beszélgetőműsor, a játék- és vetélkedőműsor forgatásához.

(3) A (2) bekezdés e) pont szerinti információs táblák helyét – beleértve a Történeti Főtér Együttes területét is – a 19Közgyűlés kulturális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága a Közgyűlés városrendezési ügyekben feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottságával egyetértésben határozza meg.

(4) Nem köthető szerződés:

a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve hatóságilag engedélyezett tűzijáték - gyakorlására,

b) szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve a 5. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben,

c) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,

d) városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések létesítésére,

e) sátorgarázs létesítésére,

f) az 1. sz. mellékletben meghatározott I. és II. övezet területére mozgóbolt, illetve mozgóárusítás céljára,

g) elárusítóhelyek, üzletek környékén áru- és göngyöleg tárolására ezen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott I. és II. övezetek területén,

h) a Történeti Főtér Együttes területén nagyméretű szemétgyűjtő edények tárolására.

(5) Nem köthető szerződés azzal:

a) akivel szemben a szerződést a 16. § (2) bekezdésében meghatározott súlyos szerződésszegés miatt a használatba adó felmondta, a felmondás hatályosulásától számított 1 éven belül;

b) akinek az önkormányzattal szemben közterület-használatért fizetendő díj, vagy polgári jogi megállapodásból eredő tartozása van, a tartozás teljes kiegyenlítéséig.

(6) -----20

(7) -----21

(8) -----22

(9) -----23

10. § (1)24 A Történeti Főtér Együttes területén az önkormányzat, vagy az önkormányzat intézményei, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok szervezésében megvalósuló rendezvények terveit, a 25közművelődésről szóló önkormányzati rendelet 5. §-ában foglalt kiemelt kulturális programok terveit, valamint az önkormányzat támogatásával megvalósuló rendezvények, egyéb civil szerveztek, egyházak rendezvényeinek terveit tárgyév február 28. napjáig kell előterjeszteni, mely rendezvények lebonyolítását kulturális szempontból a Közgyűlés kulturális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága, városképi, környezeti szempontból a Közgyűlés városrendezési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményezi.------26

(2)27 Az előre nem tervezhető rendezvények terveit legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt 30 nappal kell benyújtani, mely rendezvények lebonyolítását kulturális szempontból a Közgyűlés kulturális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága, városképi, környezeti szempontból a Közgyűlés városrendezési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményez.

28

Szerződéskötési ajánlat

11. § (1) A szerződés megkötését ajánlat benyújtásával az kezdeményezheti, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni, illetve akinek érdekében a rendeltetéstől eltérő célú közterület-használat történik. A szerződés megkötésre irányuló ajánlatot (a továbbiakban: ajánlat), e § (3) bekezdése szerinti mellékletek csatolásával kell benyújtani.

(2) A ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a szerződő fél nevét és lakó- (szék-, telep-) helyének címét, továbbá meg lehet adni a hivatalos célokra használható elektronikus levélcímet vagy távközlési úton való elérhetőséget,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

(3) A ajánlathoz mellékelni kell:

a) helyszínrajzot vagy vázlatot 1 példányban, a közterület-használat helyének megjelölésével, méretezésével,

b) ha a közterület-használat építmény elhelyezése céljára szolgál, a berendezés terveit 1 példányban olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése) vagy az arról készült fényképet 1 példányban,

c) a főépítész szakmai véleményét vendéglátóipari előkert, illetve a közterületen új pavilon, árusítóhely bővíthetősége, felújíthatósága, elhelyezhetősége tárgyában,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok egyszerű másolatát,

e) közút területét érintő közterület-használat esetében a kezelő hozzájáruló nyilatkozatát.

(4) A szerződéskötés iránti ajánlat benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

(5) A szerződéskötés iránti ajánlatot olyan időben kell benyújtani, illetve a szerződést megkötni, hogy elegendő idő legyen a rendezvény megtartásához szükséges felkészülésre.

Közterületen tartandó rendezvények rendje, rendezési feltételei és követelményei

12. § (1) A Történeti Főtér Együttes és a Vasútpark területén kulturális-, bor-, gasztronómiai-, egyházi és sportrendezvények, cégbemutatók, társadalmi rendezvények az e §-ban foglaltak szerint tarthatók.

(2) A rendezvény megtartásához szükséges közterület-használatra vonatkozó ajánlatot a rendelet 11. §-ában foglaltak szerint a feladatellátásért felelős szervezeti egységhez kell benyújtani. A Történeti Főtér és Vasútpark területén, a 29Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényeket érintően az ajánlatot a 30Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft-hez kell benyújtani.

(3) Az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a szervező személyét, aki a rendezvény egészéért teljes felelősséggel tartozik,

b) a résztvevők várható számát,

c) a rendezvényt reklámozó táblák, transzparensek kihelyezésének helyét,

d) a rendezvény jellegéből adódó, szükséges műszaki-technikai igények felsorolását, s azok biztosítási forrásának megjelölését.

(4) A közterület átadás-átvételéről az használatba adó képviselője – a használat megkezdése előtt, illetve annak befejezése után – jegyzőkönyvet és fényképfelvételt készít, rögzítve a közterület tényleges állapotát.

(5) A rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a szervező köteles gondoskodni, megfelelő számú szeméttároló kihelyezésével, állandó ürítésével. Az igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat – legkésőbb a rendezvényt követő nap 6.00 óráig - az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotban kell visszaállítani.

(6) A rendezvény ideje alatt a megfelelő számú illemhely biztosításáról a szervezőnek kell gondoskodnia.

(7) A rendezvény megtartásához szükséges engedélyek, vagy hozzájárulások beszerzése a szervező feladata.

(8) A rendezvény ideje alatt a közterületi környezeti zajforrások használatára a hatályos környezetvédelmi előírásokat tartalmazó helyi rendeletben meghatározottak az irányadók.

(9) A Történeti Főtér Együttes területén megtartandó rendezvények szervezői előre kötelesek egyeztetni a helyszínen található templomok, egyházak arra jogosult képviselőivel, hogy rendezvényük ne zavarja a miséket, istentiszteleteket és egyházi ünnepek lebonyolítását.

(10)31 A Történeti Főtér Együttes területén megtartandó, a 32Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. által szervezett rendezvények időtartama alatt megrendezésre kerülő rendezvény esetén annak szervezője előre köteles egyeztetni a 33Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. arra jogosult képviselőivel.

A Béke fasori köztemetővel határos közterületek használatba adásának rendje

12/A. §34 A Hunyadiváros városrészben található Béke fasori köztemetővel határos – a Béke fasor, Őrtorony, Mécses utca és Mécses utca, Czollner köz által körülhatárolt – közterületek vonatkozásában a közterület-használati szerződés megkötésére a 4. § (9) bekezdésére figyelemmel a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. jogosult, az önkormányzattal évente megkötésre kerülő szerződés alapján. A Béke fasori köztemetővel határos közterületeket érintően az ajánlatot a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-hez kell benyújtani.

A közterület-használat időtartama

13. § (1) Közterület-használatra a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével csak határozott időre köthető szerződés. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év.

(2) A szerződés megszűnik, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat hatálya megszűnik.

(3) A szerződésben meghatározott idő lejárta előtt legalább 15 nappal a használó szerződésmódosítást kezdeményezhet, amennyiben a szerződés megkötésének feltételei továbbra is fennállnak, de a módosított szerződés szerinti használati időtartam ebben az esetben sem haladhatja meg az egy évet.

Közterület-használati díj mértéke és fizetésének módja

14. § (1) A közterület használatáért díjat kell fizetni, melynek mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül kötelező megfizetni.

(3) Az elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a felülnézetből számított vetület alapterületét kell figyelembe venni, minden megkezdett m2-t egész m2-ként kell figyelembe venni.

(4) A létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.

(5) A díjat a szerződés megkötésekor, egyösszegben kell megfizetni.

(6) Az időarányos díjvisszafizetés feltétele a terület 16. §-ban foglaltak szerinti visszaadása. Amennyiben a kötelezett az eredeti állapotot nem állítja helyre vagy a közterületet nem tisztítja meg, a használatba adó az időarányosan visszajáró díjból a kötelezett költségére e munkákat elvégeztetheti.

Díjmentesség

15. § (1) Nem kell díjat fizetni:

a) a fegyveres szervek, mentők, továbbá a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság létesítményei elhelyezése,

b) az országos és a helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése,

c) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, nem hirdetési célú zászlórudak és a vegyes funkciójú, a közlekedést, a zöldfelületek, a növényzet védelmét, pihenési, köztisztasági célokat szolgáló köztárgyak, valamint díszítés céljából kihelyezett virágládák, virágkosarak elhelyezéséért,

d) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után,

e) műemlék, műemlék jellegű és helyi védettség alá tartozó épületek felújításához szükséges építési terület után,

f) az egyházak, templomon, illetve imaházon kívüli, hitéleti tevékenységeihez szükséges terület után,

g) ha a közterületet az önkormányzat saját beruházásában épülő és városi közérdekeket szolgáló létesítményekkel kapcsolatosan veszi igénybe,

h)35 a közterületet igénybe vevő, önkormányzat által támogatott rendezvény szervezőjének az ingyenes sport-, egészségügyi-, köznevelési-, felsőoktatási-, ismeretterjesztő-, környezetvédelmi- vagy kulturális tevékenységekre, jótékony célú gyűjtésekre, szociális jellegű tevékenységre igénybe vett terület után,

i) a Történeti Főtér és a Vasútpark területén a 36Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére használatba adott közterületekre, az általa szervezett rendezvények tekintetében.

j)37 a 9. § (2) bekezdésében foglalt esetekben,

k)38 az oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén.

l)39 a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-nek, a részére használatba adott közterületekre.

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség közforgalmú közúti közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozó helyein lévő árusító és vendéglátó-ipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt területekre.

A közterület-használat megszüntetése

16. § (1) A közterület-használat közérdekből (különösen közbiztonsági, közegészségügyi ok, kiemelt városi rendezvény lebonyolítása, infrastruktúra fejlesztési-korszerűsítési beruházás lebonyolítása, közmű hibaelhárítás érdekében) bármikor, kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül megszüntethető.

(2)40 A szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt a használatba adó egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a használó a közterületet nem a szerződésben rögzített célra és módon, vagy jelen rendelet előírásainak megsértésével használja.

(3) A használót megilleti a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt az azonnali hatályú felmondás joga, ha a használatba adónak felróható okból a közterületet nem tudja a szerződésben rögzített célra és módon használni. Az igénybe nem vett időre befizetett díj a használónak kamatmentesen visszajár, a használatba adó részéről felmerülő költségek levonása nélkül.

(4) A közterületet szerződés nélkül, illetve e rendelet szabályainak megsértésével használó köteles a használatot azonnal megszüntetni és a közterületet eredeti állapotában saját költségén minden kártalanítási igény nélkül a megadott határidőn belül helyreállítani. A helyreállítás, tisztántartás befejezéséig a közterület-használatba vétel nem szűnik meg. Ebben az esetben a megszűnés szerződési időpontja és a tényleges használat időpontja közötti időtartam alatt az engedély nélküli használat szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben, a 41Kecskeméti Városrendészet a közterületre kihelyezett tárgyat, anyagot, létesítményt, felépítményt felszólítás nélkül a kihelyező (tulajdonos) költségére és veszélyére azonnal elszállíttathatja, ha az a közterület eredeti funkció szerinti használatát jelentős mértékben korlátozza.

(6) Ha a használó a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát a használatba adónak bejelenteni.

(7) A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén az igénybe nem vett időre befizetett díj a használónak kamatmentesen visszajár.

(8) A szerződésben rögzített időtartam lejártakor, a használó a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

(9)42 Ha a közterület-használat e § (2), (4) bekezdéseiben felsorolt valamely módon szűnik meg, a befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(10)43 Ha a közterületet igénybe vevő a közterületet – önkormányzati vagy olyan infrastruktúra-fejlesztési, korszerűsítési beruházás lebonyolítása miatt, amelyekhez az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását megadta - nem tudja a közterület-használati szerződésben foglalt célra zavartalanul használni, kérelemre a beruházás időtartamára, a használatba adó döntése alapján, a korlátozással érintett időszakra előre befizetett közterület használati díj 50 %-a kamatmentesen visszajár, amennyiben a 16. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közterület-használat közérdekből nem kerül megszüntetésre.

A közterület jogcím nélküli használatának jogkövetkezményei

17. § (1) A közterületek rendjét, állapotát, a közterületek rendeltetésszerű használatát, valamint a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályszerűségét és a közterület-használati engedély meglétét a 44Kecskeméti Városrendészet a város közigazgatási területén folyamatosan ellenőrzi.

(2) A közterületnek szerződéshez kötött, de szerződés nélküli (a továbbiakban: jogcím nélküli) használata esetén a használó a használatba adó képviselője, illetve a közterület-felügyelő felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

(3) Aki a közterületet jogcím nélkül használja, illetve a szerződést kérésre nem tudja felmutatni, az ellenőrzés időpontjában felvett jegyzőkönyvben megállapított jogtalan igénybevételre visszamenőleg egy havi - napra meghatározott díj esetében 30 napi - pótdíj megfizetésére köteles.

(4) Aki a közterületet szerződés megszűnését követően használja, ezen időtartamra e rendelet alapján egyébként fizetendő díj összegén felül, a (3) bekezdés szerinti mértékű pótdíj megfizetésére köteles.

(5) A közterületet szerződés nélkül használóval, amennyiben e rendelet feltételeinek megfelel - kérelemre - szerződés köthető. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (3)-(4) bekezdésben rögzített pótdíjfizetési következmények alól.

(6)45 A közterületről eltávolított dolgok őrizetét a 46Kecskeméti Városrendészet látja el, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:583. §-a szerinti megbízás nélküli ügyvitel szabályai megfelelően alkalmazandók. A jogosult a Ptk. 6:585 § (4) bekezdése alapján az eltávolítás és a tárolás elszámolt költségeinek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat.

Szabálysértési rendelkezések47
Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata48

18. § A mozgóképről szóló törvény 34. § (5) bekezdése szerinti, a filmforgatást akadályozó esemény esetén, az adott közterületre vonatkozóan érvényesen létrejött hatósági szerződéssel rendelkező részére az akadály megszűnését követő 8 napon belül a közterület-használatot biztosítani kell.

A taxiállomás igénybevételének rendje

18/B. §49 (1) Személytaxi-szolgáltatás tevékenység folytatása céljából a közterületen kizárólag a rendelet 4. melléklete szerinti taxiállomások vehetők igénybe.

(2) A taxiállomást kizárólag az a személytaxi-szolgáltatást végző veheti igénybe, aki annak tárgyában hatályos közterület-használati szerződéssel rendelkezik.

(3) Taxiállomás használatára kizárólagos joggal közterület-használati szerződés nem köthető.

(4) A taxiállomást a közterület-használati szerződéssel rendelkező, utasfelvételi céllal ott tartózkodó személytaxi-szolgáltatást végzők érkezési sorrendben, zárt sorban, világító „szabad” jelzővel, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet előírásai szerint vehetik igénybe.”

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2009. február 1-jén lép hatályba. 2009. február 1-jét megelőzően Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterület-használat általános szabályozásáról szóló 45/2006. (IX. 18.) rendelete alapján kiadott közterület-használati engedélyekben foglalt jogokat és kötelezettségeket ezen rendelet hatályba lépése nem érinti.

(1a)50 A hulladékgyűjtő-edényzet tárolására alkalmas építmény elhelyezésére irányuló, szerződés megkötése iránti ajánlatot a 2022. január 1-jén fennálló ingatlanok vonatkozásában 2022. március 1. napjáig kell benyújtani, az ajánlat alapján felépülő hulladékgyűjtő-edényzet tárolására alkalmas építményeket 2022. szeptember 30. napjáig kell megvalósítani.

(2) A Közgyűlés a közterület használati díjakat a költségvetési rendelet elfogadásával – első alkalommal a 2010-es évre szóló költségvetési rendelet elfogadásával – egy időben felülvizsgálja és szükség szerint dönt azok módosításáról.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterület-használat általános szabályozásáról szóló 45/2006. (IX. 18.) rendelete, valamint az azt módosító 56/2006. (XII. 18.) rendelete, és a 46/2007. (XI. 30.) rendelet 13. §-a hatályukat veszítik.

1. melléklet a 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

1.) Történeti Főtér: Kossuth tér, Szabadság tér, Kéttemplom - köz
(melyet pontosan a 3. sz. melléklet jelöl ki)
2.) Történeti Főtér Együttes:
(melyet pontosan a 3. sz. melléklet jelöl ki)
A védett terület határa a Városháza mögötti Lechner Ödön utcától indul az óramutató járásával egyező irányban:
- kezdetben a Lechner Ödön utca 1. és 3. (7 és 8 hrsz) hátsó telekhatárán, majd pedig a Lechner Ödön utca, a Kossuth tér és a Csányi utca DNY-i szélén halad;
- itt ÉK-i irányt véve, az ún. Kiskörút szabályozási vonala által érintett telkek (3445 és 3447 hrsz) ÉNy-i szélén húzódik, a Széchenyi tér átszelése után pedig a 3903, a 3910, a 3911 hrsz-ú telkek határán és a Piaristák tere ÉNy-i szélén vezet tovább;
- ezután a Piarista Gimnázium, a templom és rendház saját és szomszédos telkeit, illetve utcáit (4011, 4049/1-2-3, 4051, 4083, 4084 hrsz) magában foglalva halad;
- a Nagykőrösi utcát átvágva a Wesselényi utca (4101 hrsz) ÉK-i szélén és a Rákóczi utca 6. sz. (4103 hrsz) telket magába foglalva éri el a Rákóczi utcát;
- innen a Rákóczi utca 7-3. (1188, 1176, 1175 hrsz), a Klapka utca keresztezése után pedig a Csányi J. krt. 12. sz. (1145 hrsz) telket magában foglalva, majd pedig a Beniczky F. u. (1142 hrsz) ÉK-i és a Vörösmarty Mihály utca (1120 hrsz) D-i szélén halad tovább;
- ezután D-re fordulva a Csongrádi u. 2. (826 hrsz) és a Katona József utca (518 hrsz) K-i szélén húzódik a Bánk bán utcáig;
- itt Ny-i irányt véve a 490, a 491 és a 492 hrsz-ú telkek D-i oldalán, a Bajcsy-Zsilinszky krt. (462 hrsz) K-i szélén, majd pedig a 466 és a 469 hrsz-ú telkek D-i szélén haladva éri el a Trombita utcát;
- a Trombita utca keresztezése után a 183-185, valamint a 188, a 189 és a 191 hrsz-ú telkek DNy-i szélén haladva, majd a 192 hrsz-ú telket a szabályozási vonal mentén átvágva eléri a Batthyány utcát (182/1 hrsz);
- a Batthyány utcát átszelve a 60/4, a 60/3, az 55/2 hrsz-ú telkek a Festő utca (54 hrsz) után pedig az 52, az 51 és a 49 hrsz-ú telek hátsó határán húzódva és a Kisfaludy utcát keresztezve éri el a kiindulási pontot.
I. övezet:
Történeti Főtér Együttes, a Kiskörút által határolt térség, a Skála Áruház körüli rész, az 51Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet előtti és mögötti rész, az Erdősi Imre utca által határolt terület, a Petőfi S. u. és a Batthyány u. két oldala az Árpád krt-ig, valamint a Noszlopy G. park és a távolsági autóbusz pályaudvar, továbbá a mellette lévő 6.141 hrsz-ú közterület, továbbá a Kisfaludy u. - Dobó krt. - Korona u. - Kiskörút által határolt terület, és a Nagykőrösi utca és a Rákóczi út teljes hosszában.
II. övezet:
Az előbbiekben leírt területeken kívüli terület, a Bethlen, a Kuruc, az Erzsébet, a Kossuth, az Árpád, a Mária körutak és a Széchenyi körút által határolt terület, a Széchenyiváros egész területe, továbbá a Köztemető I. és II. kapuja előtti terület.
III. övezet: Az I. és II. körzet területén kívüli rész.

2. melléklet a 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelethez52

1. KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ

A

B

C

D

E

M E G N E V E Z É S

EGY MENNYISÉGI EGYSÉG

I.

II.

III.

ÖVEZET DÍJTÉTELEI

1

Árusító fülke és épített pavilon

Ft/m2/hó

1487

738

374

2

Üzlet előtti kitelepülés

Ft/m2/hó

1258

614

614

3

Üzemanyagtöltő állomás

Ft/m2/év

1123

1123

1123

4

Az egyes rendezvényekhez szükséges
gépjármű várakozóhely

Ft/gk/nap

125

57

11

5

Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatványainak elhelyezése műszaki okok miatt

Ft/db/nap

1830

936

936

6

Üzemképtelen gépjárművek közterületen
való tárolása

Ft/m2/hó

---

5616

5616

7

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tárolása

Ft/m2/nap

31

23

18

8

Idényjellegű árusítás

Ft/m2/nap

250

187

187

9

Alkalmi árusítás, kiállítás

Ft/m2/nap

250

187

187

10

Mozgóárusítás, mozgóbolt

Ft/m2/nap

---

---

187

11

Filmforgatás**

11/a

a.) Forgatási helyszín

Ft/m2/nap

500

200

200

11/b

b.) Technikai kiszolgálás

Ft/m2/nap

200

150

150

11/c

c.) Stáb parkolás

Ft/m2/nap

200

100

100

12

Vendéglátóipari előkert
április 1. – október 31.

Ft/m2/hó

1258

614

614

13

Vendéglátóipari előkert
november 1. – március 31.

Ft/m2/hó

442

218

218

14

Szállítás vagy rakodás alkalmával történő területfoglalás, hordók, ládák, göngyölegek, elhelyezése, árukiadás

Ft/m2/nap

936

614

374

15

Mutatványos tevékenység

Ft/m2/nap

250

146

125

16

Sport- és kulturális rendezvény

Ft/m2/nap

62

25

12

17

Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes használata

Ft/m2/hó

125

62

62

18

Lakodalmi és egyéb célú sátor

Ft/m2/nap

125

125

125

19

Garázs és gázcseretelep

Ft/m2/hó

312

187

187

20

Nem üzemelő fülke és pavilon *

Ft/m2/hó

62

62

62

21 53

Taxiállomás igénybevétele

Ft/személygépkocsi/hó

2161

2. * a díjtétel legfeljebb 3 hónap időtartamra alkalmazható, ezután a 1. pontban meghatározott díjat kell alkalmazni
** Ha valamely közterület a táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni.”

image1.jpeg

4. melléklet a 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelethez54

Kecskemét megyei jogú város közterületein kialakított taxiállomások

A

B

C

Közterület megnevezése

Taxiállomás helyének leírása

Méret
hosszúság/
szélesség

1.

Kossuth tér

Kossuth tér 1-5. szám alatti épületek előtti parkolósáv területén
(a 3457/2 helyrajzi számú ingatlanon)

32×2,5 m

2.

Petőfi Sándor utca

Páros oldali parkolósávban a Dobó István körúti körforgalmú csomópont előtti szakaszon
(a 3197/3 helyrajzi számú ingatlanon)

38×2,5 m

3.

Dobó István körút

Páros oldali parkolósávban a 17/56 helyrajzi számú ingatlan területén lévő parkoló útcsatlakozása előtti szakaszon
(a 17/55 helyrajzi számú ingatlanon)

32×2,5 m

4.

Nagykőrösi utca

Nagykőrösi utca 2. szám alatti épület előtti parkolósáv területén
(a 4085 helyrajzi számú ingatlanon)

40×2,5 m

5.

Kodály Zoltán tér

Vasútállomás épületével szemben lévő parkolósávban a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtti szakaszon
(a 6148/1 helyrajzi számú ingatlanon)

40×2,5 m

6.

Aradi vértanúk tere

Irinyi utat és Világ utcát összekötő szervizúton az Akadémia körút 7-9/b. szám alatti épületek mögötti szakaszon
(a 3791/72 helyrajzi számú ingatlanon)

16×2,5 m

7.

Akadémia körutat és Lánchíd utcát összekötő út

Akadémia körutat és Lánchíd utcát összekötő szervizúton a 3751/39 helyrajzi számú ingatlan melletti szakaszon
(a 3751/45 helyrajzi számú ingatlanon)

28×2,5 m

8.

Noszlopy Gáspár park

Autóbusz-pályaudvar melletti szervizúton a pályaudvar Bethlen körúti útcsatlakozását követő szakaszon
(a 6141/5 helyrajzi számú ingatlanon)

7×2,5 m

1. függelék

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljes jogú képviselője: Dr. Zombor Gábor polgármester
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
KSH számjel: 15337544-8411-321-03
Adószám: 15337544-2-03
Költségvetési számlaszám: 1173200215337544
mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos)
másrészről ………………………
Teljes jogú képviselője: ……………………
Székhely: ………………………….
Cégjegyzékszám: ………………………
Adószám: …………………………..
Számlaszám: ………………………………
mint használó (a továbbiakban: Használó) között, az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. A szerződés tárgya:

1.a) A Tulajdonos a Használó használatba adja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló .../2009. (… . … .) rendelete (a továbbiakban: Ktr.) alapján, jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező helyszínrajzon megjelölt ……………………. közterületi ingatlanokat, ………………… céljából, …………………………. napjáig terjedő időszakra.
2.) A Használó ………………………….,- Ft használati díjat a Ktr. 1. mellékletének …………… pontja alapján legkésőbb köteles jelen szerződés megkötéséig a Tulajdonos részére egy összegben megfizetni és azt hitelt érdemlően igazolni. A díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül kötelező megfizetni.
3.) Az időarányos díjvisszafizetés feltételeit a Ktr. 16. §-a tartalmazza. Amennyiben a kötelezett az eredeti állapotot nem állítja helyre, vagy a közterületet nem tisztítja meg, a Tulajdonos az időarányosan visszajáró díjból a kötelezett költségére e munkákat elvégeztetheti.
4.) A Használó az 1.) pont szerinti területet csak a szerződésben meghatározott célra, az 1.) pontban jelölt időtartam alatt használhatja a tevékenységhez szükséges hatósági, illetve engedélyek birtokában. A használat során a Ktr. vonatkozó előírásait és jelen szerződésben előírtakat köteles betartani.
5.) A Használó köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztán tartani, a téli síkosság-mentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondosodni. A Használó köteles a munka-, baleset és egészségvédelmi óvórendszabályok betartásáról gondoskodni.
6.) A Ktr. 8. § (6) bekezdése alapján a Tulajdonos nyilatkozik, hogy a közterület-használat átengedéséhez nem járul hozzá.

II. A szerződés megszűnése

1.) A közterület-használat közérdekből (különösen közbiztonsági, közegészségügyi okból, kiemelt városi rendezvény lebonyolítása, infrastruktúra fejlesztési-korszerűsítési beruházás lebonyolítása, közmű hibaelhárítás érdekében) bármikor, kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül megszüntethető.
2.) A szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt a Tulajdonos egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Használó a közterületet nem a szerződésben rögzített célra és módon, illetve a Ktr. előírásainak megsértésével használja.
3.) A Használót megilleti a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt az azonnali hatályú felmondás joga, ha a Tulajdonosnak felróható okból a közterületet nem tudja a szerződésben rögzített célra és módon használni.
4.) Ha a Használó a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát a Tulajdonosnak bejelenteni.
5.) A szerződésben rögzített időtartam lejártakor, a Használó a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.
6.) Jelen szerződés egy példányát a Használó köteles a használat időtartama alatt a helyszínen tartani és azt az ellenőrzésre feljogosított személyeknek bemutatni.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közterületek használatáról szóló .../2009. (..) rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a hozzá kapcsolódó hatályos jogszabályok előírásai az irányadók.
Felek a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdésekben elsősorban egyeztetni kötelesek. Az egyeztetés sikertelensége esetén hatáskörtől függően felek kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést szerződő felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Kecskemét, 200...
Dr. Zombor Gábor ……………………………..
polgármester Használó (képviselője)

2. függelék55

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljes jogú képviselője: Dr. Zombor Gábor polgármester
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
KSH számjel: 15337544-8411-321-03
Adószám: 15337544-2-03
Költségvetési számlaszám: 11732002-15337544
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos)
másrészről Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
Nonprofit Kft.
Teljes jogú képviselője: …………..ügyvezető
Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
Cégjegyzékszám: 03-09-119211
Adószám: 14994472-2-03
Számlaszám: 11732002-20388333
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
mint használó (a továbbiakban: Használó) között Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése ……../2010. (XII.16.) KH. számú határozata alapján, az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Előzmények:

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16. napján megtartott ülésén fogadta el ……/2010. (XII.16.) KH. számú határozatát, melyben úgy döntött, hogy az önkormányzati nagyrendezvények, a nemzeti ünnepek városi rendezvényei szervezését 2011. január 1. napjától a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. látja el.

II. A szerződés tárgya:

1.a) A Tulajdonos a Használó használatába adja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ktr.) 1., 3. mellékletében megjelölt Történeti Főtér Együttes, valamint a 6146/1 helyrajzi számú (Vasútpark) közterületi ingatlanokat – kizárólagosan a Használó szervezésében megvalósuló ……………………. önkormányzati rendezvény megvalósítására – …………………………………. napjáig terjedő időszakra.
1.b) Használó tudomással bír arról, hogy a Történeti Főtér Együttes területére, vonatkozó közterület-használati szerződés megkötése, és a meglévő pavilonok áthelyezése, a Közgyűlés városrendezési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményének kikérése alapján történhet.
1.c) Használó tudomással bír arról, hogy hirdető-berendezés elhelyezésére vonatkozó szerződés:
- a Történeti Főtér területén csak a Közgyűlés kulturális és városrendezési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságai együttes véleménye,
- a közterületek használatáról szóló 6/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében lehatárolt I. és II. övezetben a Közgyűlés városrendezési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának véleménye alapján adható.
2.) A Használó használati díj fizetése alól a Ktr. 15. § (1) bekezdésének i) pontja, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hirdető- és reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról szóló 7/2009. (I.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Reklámr.) 10. § (2) bekezdése alapján mentesül.
3.) A Használó az 1.a) pont szerinti területet csak a szerződésben meghatározott célra, az ott megjelölt jelölt időtartam alatt használhatja, illetve hasznosíthatja a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek birtokában. A használat során a Ktr., a Reklámr. és a vonatkozó jogszabályok előírásait, valamint jelen szerződésben előírtakat köteles betartani.
4.) A Használó tudomásul veszi, hogy a Történeti Főtér területe gyalogos és kerékpáros övezet, amely gyalogosok és kerékpárosok közlekedésére szolgál, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos. A Főtér közlekedési rendjére a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) szabályai megfelelően alkalmazandók. Gépjárművek egyedi útkezelői engedéllyel vehetik igénybe a Főteret és a burkolatkárosítás megakadályozására szükség szerinti védőborítást kötelesek alkalmazni.
5.) A rendezvények során az árusító helyek feltöltése csak kézikocsival történhet, áruszállító jármű a Főteret nem veheti igénybe, csak egyedi útkezelői engedély alapján.
6.) Az Ktr. 8. § (6) bekezdése alapján a Tulajdonos kifejezetten hozzájárul a közterület-használat átruházásához, azzal hogy az átruházás tekintetében a Ktr., a Reklámr., illetve jelen szerződés szerinti kötelezettségeket a Használó köteles harmadik személyek tekintetében is azonos tartalommal kikötni és érvényesíteni.
7.) A közterület átadás-átvételéről Használó – a használat továbbadása esetén, annak megkezdése előtt, illetve annak befejezése után – jegyzőkönyvet és fényképfelvételt köteles készíteni, rögzítve a közterület tényleges állapotát.
8.) A rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a Használó köteles gondoskodni, megfelelő számú szeméttároló kihelyezésével, állandó ürítésével. Az igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat – legkésőbb a rendezvényt követő …. nap 6.00 óráig – az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotban kell visszaállítani.
9.) A rendezvény ideje alatt a megfelelő számú illemhely biztosításáról a Használónak kell gondoskodnia.
10.) A rendezvény megtartásához szükséges engedélyek, vagy hozzájárulások beszerzése a Használó feladata.
11.) A Történeti Főtér Együttes területén megtartandó rendezvények kapcsán a Használó előre köteles egyeztetni a helyszínen található templomok, egyházak arra jogosult képviselőivel, hogy a rendezvény ne zavarja a miséket, istentiszteleteket és egyházi ünnepek lebonyolítását.

III. Szerződéskötési jogosultság:

1.) A II. 1.) pont szerinti időszak alatti rendezvények megtartásához kapcsolódó közterület-használatra vonatkozó ajánlatot a Használóhoz kell benyújtani a Ktr.-ben és a Reklámr.-ben foglalt tartalommal és dokumentumok csatolásával. A Tulajdonos meghatalmazza és egyben megbízza a Használót – II. 1.) pont szerinti időszak alatti önkormányzati rendezvények megtartásához kapcsolódó közterület-használattal kapcsolatos valamennyi – a Ktr., Reklámr. szerint Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterét megillető valamennyi jognyilatkozat megtételére.
2.) A Reklámr. 8. § (2) bekezdésére figyelemmel Kecskemét Történeti Főterén és a Vasútpark területén – a Használó által szervezett önkormányzati rendezvények kapcsán – végzett hirdetményezési tevékenységgel kapcsolatos szerződés megkötésére, valamint valamennyi kapcsolódó jognyilatkozat megtételére a Használó jogosult.

IV. A szerződés megszűnése:

1.) A közterület-használat közérdekből (különösen közbiztonsági, közegészségügyi okból, kiemelt városi rendezvény lebonyolítása, infrastruktúra fejlesztési-korszerűsítési beruházás lebonyolítása, közmű hibaelhárítás érdekében) bármikor, kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül megszüntethető.
2.) A szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt a Tulajdonos egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Használó a közterületet nem a szerződésben rögzített célra és módon, illetve jelen rendelet előírásainak megsértésével használja.
3.) A Használót megilleti a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt az azonnali hatályú felmondás joga, ha a Tulajdonosnak felróható okból a közterületet nem tudja a szerződésben rögzített célra és módon használni.
4.) Ha a Használó a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát a Tulajdonosnak bejelenteni.
5.) A szerződésben rögzített időtartam lejártakor, a Használó a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.
6.) Jelen szerződés egy példányát köteles a használat időtartama alatt a helyszínen tartani és azt az ellenőrzésre feljogosított személyeknek bemutatni.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ktr., a Reklámr., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a hozzá kapcsolódó hatályos jogszabályok előírásai az irányadók.
Felek a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdésekben elsősorban egyeztetni kötelesek. Az egyeztetés sikertelensége esetén hatáskörtől függően felek kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Kecskemét, 2010. ………………………..
Dr. Zombor Gábor ………………….
polgármester ügyvezető
1

Módosította: 49/2009. (X.6.) rendelet 10.§ (3) bekezdése. Hatályba lépett: 2009. október 6.

2

Módosította: 21/2013. (VI.27.) rendelet 1.§-a. Hatályba lépett: 2013. július 1.

3

Módosította: 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lépett: 2013. július 1.

4

Kiegészítette: 16/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1.

5

Kiegészítette: 16/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1.

6

Kiegészítette: 16/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1.

7

Kiegészítette: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2017. május 1.

8

Kiegészítette: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2017. május 1

9

Kiegészítette: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2017. május 1.

10

Hatályon kívül helyezte: 20/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 14.§ (3) bekezdése. Hatályát veszti: 2017. október 27.

11

Módosította: 42/2010.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. hatályba lépett: 2010. december 1.

12

Kiegészítette: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdése. Hatályba lép: 2017. május 1.

13

Kiegészítette: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdése. Hatályba lép: 2017. május 1.

14

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 21) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

15

Kiegészítette: 16/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1.

16

Kiegészítette: 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lépett: 2013. július 1.

17

Kiegészítette: 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lépett: 2013. július 1.

18

Kiegészítette: 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 3 §-a. Hatályba lépett: 2013. július 1.

19

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 21) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

20

Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 6.§-a.

21

Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 6.§-a.

22

Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 6.§-a.

23

Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 6.§-a.

24

Módosította: 26/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lépett: 2012. június 1.

25

Módosította: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

26

Hatályon kívül helyezte: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályát veszti: 2016. január 1.

27

Módosította: 26/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lépett: 2012. június 1.

28

Hatályon kívül helyezte: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályát veszti: 2016. január 1.

29

Módosította: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

30

Módosította: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

31

Kiegészítette: 27/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lépett: 2011. július 1.

32

Módosította: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

33

Módosította: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

34

Kiegészítette: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

35

Módosította: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2016. január 1.

36

Módosította: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

37

Kiegészítette: 21/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályba lépett: 2013. július 1.

38

Kiegészítette: 21/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályba lépett: 2013. július 1.

39

Kiegészítette: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2016. január 1.

40

Módosította: 32/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályba lépett: 2011. szeptember 16.

41

Módosította: 20/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2015. szeptember 25.

42

Módosította: 32/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályba lépett: 2011. szeptember 16.

43

Kiegészítette: 32/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályba lépett: 2011. szeptember 16.

44

Módosította: 20/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2015. szeptember 25.

45

Módosította: 7/2014. (IV.24) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályba lép: 2014. április 25.

46

Módosította: 20/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2015. szeptember 25.

47

Hatályon kívül helyezte: 24/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 11.§ g) pontja.

48

Kiegészítette: 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályba lépett: 2013. július 1.

49

Kiegészítette: 16/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1.

50

Kiegészítette: 31/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2022. január 2.

51

Módosította: 20/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2015. szeptember 25.

52

Módosította: 27/2021. (VII.9.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2021. július 10.

53

Kiegészítette: 16/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1.

54

Kiegészítette: 16/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1.

55

Módosította: 43/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályba lépett: 2011. január 1.