Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.19.) önkormányzati rendelete

a parkolásról

Hatályos: 2023. 07. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.19.) önkormányzati rendelete

4/2007.(II.19.) önkormányzati rendelete

2023.07.01.

Gyöngyös Város Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 42. § (10) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 19. § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Fizető parkolók

1. §1 (1) A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken a mellékletben kijelölt várakozó helyeken (a továbbiakban együtt: várakozási terület), a három vagy annál több kerekű járművel történő, várakozási célú használatért a melléklet szerinti várakozási díjat kell fizetni (a továbbiakban: díjfizetési kötelezettség).

(2)2345 Az Önkormányzat a tulajdonában álló, a rendelet mellékletében meghatározott várakozási területeken a Városgondozási Zrt-t (Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17.) jelöli ki a közszolgáltatás elvégzésére.

(3) a.) 6A díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen a díjfizetési szabályok megsértésével történő várakozás jogkövetkezményeire a Kkt. várakozási díjra és pótdíjra irányadó szabályait kell alkalmazni. A pótdíjak mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.

(3) b.)7 Jegykiadó automatával üzemeltetett várakozási területen, amennyiben a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényesített parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai alapján helyezte el, vagy a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában a parkolójegy bemutatható. Amennyiben a bemutatott parkolójegy jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel, a szolgáltató a várakozási díj és pótdíj-tartozást törli a nyilvántartásból.

(4)8 A mellékletben meghatározott várakozási területeket csak várakozási díj megfizetése után lehet igénybe venni az alábbi időszakokban: Gyöngyös: január 02-től december 22-ig munkanapokon 7–16 óráig, szombaton 7–13 óráig; Sástó (6909 hrsz.): január 01 – március 31-ig minden nap 9-17 óráig, április 01 – május 14-ig minden nap 9-18 óráig, május 15 - szeptember 15-ig minden nap 9-19 óráig, szeptember 16 – október 31-ig minden nap 9-18 óráig, november 01 - december 31-ig minden nap 9-17 óráig.

(5)910 Gyöngyös területén a várakozási alapdíj egy hónapra és egy évre előre - bérlettel – egy összegben is megfizethető. A bérlet kizárólagos várakozóhely használatra nem jogosít, csak a helyszíni díjfizetési kötelezettség alól mentesít.

(5a)11 Az éves bérlet a vásárlás napjától a következő év azonos hónapnak az azonos számú naptári napjának 24. órájáig érvényes. Amennyiben a következő évben az azonos számú naptári nap a lejárat hónapjában hiányzik, a bérlet a hónap utolsó napjának 24. órájáig érvényes. A havi bérlet a vásárlás napjától a következő hó azonos számú naptári napjának 24. órájáig érvényes. Amennyiben a következő hónapban az azonos számú naptári nap a lejárat hónapjában hiányzik, a bérlet a hónap utolsó napjának 24. órájáig érvényes.

(5b)12 A parkolójegyet, a bérletet, parkolási engedélyt a jármű első szélvédője mögött, jól látható helyen kell elhelyezni.

(6) A minimálisan fizetendő várakozási díjakat a melléklet tartalmazza.

(7) Lakásonként, illetve intézményenként 1 db, az üzemeltető által kiadott, térítésmentes parkolási kártya használatára jogosultak az a.) pontban megjelöltek az ingatlanuk előtti közterületen, a b.) és c.) pontban felsoroltak a Bugát Pál téren, Mátyás kir. utcában, Dr. Puky Árpád utcában, a d.) pontban említettek a 1531/4 és 1531/2 hrsz. alatti várakozási területen, abban az esetben ha, 13,14

a.) a R. melléklete 1. pontjában meghatározott területeken állandó lakhellyel rendelkeznek, illetve itt van a telephelyük, és gépjárműveiket nem lehet elhelyezni az ingatlanukon,
b.) a Fő téren, a Szent Bertalan utcában (páratlan oldal 2041/3 hrsz.) állandó lakhellyel rendelkeznek, vagy azon önkormányzati intézmények, melyek alapító okiratuk szerint ezen ingatlanokra vannak bejegyezve, illetve itt van a telephelyük, és gépjárműveiket nem lehet elhelyezni az ingatlanukon,
c.) a Belváros tér 1–7-ig számozott ingatlanokon állandó lakhellyel rendelkeznek, és a társasház igazolja, hogy az ingatlanon a kérelmezőnek nincs jogcíme garázs használatára,
d.) a Táncsics M. u. 13/1. sz. társasházban állandó lakhellyel rendelkeznek.
(8) 1516 A díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területek használatára jogosító kedvezményes bérlet megvásárlására jogosultak az alábbi szervezetek, illetve személyek:
1. Gyöngyös Városi Rendőrkapitányság 2 db
2. 17 Hm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 4 db
3. NAV Hm-i Adó- és Vámigazgatósága
Gyöngyösi Ügyfélszolgálat 2 db
4. Polgárőrség, Gyöngyös 1 db
5. Központi Orvosi Ügyelet, Gyöngyös 1 db
6. Felnőtt és gyermekorvosi körzetek, Gyöngyös, körzetenként 1 db
7. Gyöngyösi egyházi szervezetek, szervezetenként 1 db
8. Közszolgáltató szervezetek, Gyöngyös, szervezetenként 1 db
9. Heves Megyei 2. sz. OEVK országgyűlési képviselője 1 db
10. Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai,
valamint állandó bizottságai külső tagjai 1 db
11. Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 1 db
12. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 1 db
13. Gyöngyösi Járási Hivatal 4 db
14. 18 Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal 3 db
15. 19 Az első 100 vállalkozás, amely a tárgyévet megelőzően lezárt utolsó adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallás szerint a legtöbb adófizetési kötelezettséget teljesíti, feltéve, hogy adófizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz -
1 db/vállalkozás
16. 2021
17. 22 az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok
2 db/társaság
(9) A kedvezményes bérletek árát a rendelet mellékletének 5. pontja határozza meg.
(10) 23 A várakozási területek ingyenes használatára jogosult a zöld alapszínű rendszámmal ellátott környezetkímélő gépjármű használója.

II.

A belvárosi gyalogos övezet használata

2. §24 (1) Járműforgalom elől elzárt közterületnek minősül a Hanisz tér, a Szent Bertalan utca páratlan oldala, a Fő tér, valamint a Fő tér páros oldali tömbbelsőben kialakított udvarok. (továbbiakban: belvárosi gyalogos övezet).

(2) A belvárosi gyalogos övezetbe gépjárművel azok hajthatnak be, akik rendelkeznek állandó vagy eseti behajtási engedéllyel.

(3) A Fő térre és a Szent Bertalan utca páratlan oldalára – amennyiben az más módon nem közelíthető meg - állandó behajtási engedélyre jogosult az ott telephellyel vagy gépjárműtárolóval rendelkező természetes vagy jogi személy.

(4)25 A Fő térre és a Szent Bertalan utca páratlan oldalára – amennyiben az más módon nem közelíthető meg –, eseti behajtási engedély adható az ott lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy vagy telephellyel rendelkező vállalkozás érdekében végzett nem rendszeres tevékenységhez, különösen költöztetés vagy építési munkák végzéséhez az ehhez szükséges időtartamig. Egyéb esetben behajtási engedély alkalmanként legfeljebb 30 percig adható, mely időtartamot a (11) bekezdésben meghatározott módon kell igazolni.

(4a)26 A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Fő térre és a Szent Bertalan utca páratlan oldalára állandó behajtási engedély adható az ott telephellyel rendelkező vállalkozás érdekében, meghatározott időközönként, rendszeresen végzett áruszállítás, pénzintézeti pénzszállítás céljából. Ebben az esetben a behajtási engedély iránti kérelemnek - a (10) bekezdésben foglaltakon túl – tartalmaznia kell a behajtási gyakoriságot is, valamint a tevékenységhez szükséges alkalmankénti időtartamot.

(5) A belvárosi gyalogos övezetben szervezett rendezvények esetén, a közterület használatra jogosult részére kiadott közterület használati engedélyben kell rendelkezni a gépjárművel történő behajtásról, annak módjáról és időtartamáról.

(6) Az állandó és eseti behajtási engedély iránti kérelem elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik.

A polgármester indokolt esetben eseti behajtásra jogosultságot e rendelettől eltérően is megállapíthat.
(7) 27 A behajtási engedélynek tartalmaznia kell az „állandó” vagy „eseti” behajtási engedélyre történő utalást, az engedéllyel érintett jármű forgalmi rendszámát a (4a) bekezdésben meghatározott gyakoriságot, alkalmankénti időtartamot, és az engedélyező bélyegzőlenyomatát. A behajtási engedély másra nem ruházható át.
(8) A (3)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a belvárosi gyalogos övezetben engedély és időkorlát nélkül jogosult a behajtásra:
a) 28 a KRESZ-ben felsorolt közlekedési kedvezményekre jogosult mozgáskorlátozott, vagy a szállítását végző jármű;
b) megkülönböztető jelzést használó gépjármű;
c) a feljogosított közszolgáltató gépjárműve a közszolgáltatás ellátásának idejére;
d) orvosi ellátásban és betegszállításban közreműködő gépjármű az ellátás, betegszállítás idejére.
(9) A belvárosi gyalogos övezetbe engedély nélkül jogosult a behajtásra a Gyöngyösi Városi Televízió Nonprofit Kft. közvetítő kocsija a képviselő-testületi ülések közvetítése napját megelőző nap 12 órájától az azt követő nap 12 órájáig.
(10) 29 Állandó vagy eseti behajtási engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Városrendészet Közterület-felügyeletéhez (Gyöngyös, Fő tér 2.) kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a (3)-(4) bekezdés szerinti jogosultság hitelt érdemlő igazolását, a behajtás várható időtartamát és eseti behajtási engedélyhez a behajtással érintett gépjármű forgalmi rendszámát, a (4a) bekezdés szerinti állandó behajtási engedélyhez a vállalkozás nevét.
(11) 3031 A (3) bekezdésben meghatározott jogosultak a belvárosi gyalogos övezetben alkalmanként legfeljebb 30 percig tartózkodhatnak, mely időtartamot a gépjárműben - kívülről is jól látható módon - elhelyezett, és az övezetben várakozás kezdő időpontjára beállított, a jármű szélvédője mögé jól látható módon kihelyezett – papír vagy műanyag, időmérő szerkezettel nem rendelkező – parkoló órával és a behajtási engedély eredeti példányával kell a behajtásra jogosultnak igazolnia.
(12) 32 A 2. és 2/A. § alkalmazásában
a) feljogosított közszolgáltató: jogszabályban rögzített kötelező állami vagy önkormányzati közszolgáltatási, vagy egyéb szolgáltatási feladatot ellátó, vagy abban közreműködő vállalkozás,
b) mozgásában korlátozott: az a személy, aki - egészségi állapota miatt – közlekedőképességében nagymértékben akadályozott, nagyobb távolság megtételére nem képes, és az adott övezetben történő tartózkodásának, illetve parkolásának indokát a 2/A. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint igazolja.
(13) 33 Az övezetben várakozó jármű használójával szemben, amennyiben az eseti vagy állandó behajtási engedélyét, vagy a parkoló órát nem helyezi el az előírt módon a jármű szélvédője mögött, vagy az engedélyezett időkorlátnál hosszabb ideig tartózkodik az övezetben, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint bírság szabható ki.

II/A.34

Feltételekhez kötött várakozási övezet használata

2/A. § (1)35 Feltételhez kötött várakozási övezetnek minősül Gyöngyösön a központi autóbuszállomás (Koháry u.) környéke, a toronyház (Róbert K. u. 23.) környéke és Mátrafüreden a Béke utca Parádi úttól az Avar utca sarkáig terjedő szakasza (továbbiakban: várakozási övezetek). A várakozási övezetek területi lehatárolását a rendelet mellékletének 6. pontja tartalmazza.

(2)36 , 37 A várakozási övezetekben – a feljogosított közszolgáltató kivételével - gépjárművel várakozni a (2a) bekezdésben megjelölt időintervallumokban a felsorolt parkoló területeken legfeljebb 2 órán keresztül lehet. A parkolási idő kezdetét a jármű szélvédője mögé jól látható módon kihelyezett – papír vagy műanyag, időmérő szerkezettel nem rendelkező – parkoló órával köteles jelezni a jármű használója.

(2a)383940 1. időintervallum: minden nap 7.00-19.00 óra között

- az Egri u. északi oldalán lévő parkolók Koháry u. – Könyves K. tér közötti szakasza (hrsz: 2510) (R. Melléklete 6.1.2. pontja),
- a Mérges u. 1-11. sz. társasház nyugati oldalán lévő parkolók (hrsz: 2294) és a Jeruzsálem u. 4. és 6. sz. társasházak közötti parkolók (hrsz: 2294) (R. Melléklete 6.1.3. pontja),
- a Mérges u. 2. sz. társasház északi oldalán lévő parkolók (hrsz: 2612/11) (R. Melléklete 6.1.4. pontja),
- az Egri u. 5. sz. társasház déli oldalán lévő parkolók (hrsz: 2612/11)
(R. Melléklete 6.1.5. pontja),
- Toronyház és környéke (R. Melléklete 6.2. pontja)
2. időintervallum: munkanapokon 7.00-18.00 óra és szombaton 7.00-16.00 óra között
- Koháry u. (24. sz. főút) (a Koháry u. 6. sz. előtti fizető övezetig) – Kármán J. u. – Könyves K. tér – Egri u. által határolt terület (R. Melléklete 6.1.1. pontja),
- a Mérges utca 4. és 6. sz. társasházak nyugati oldalán lévő parkolók (hrsz: 2612/11) (R. Melléklete 6.1.6. pontja)
3. időintervallum: minden nap 0.00-24.00 óra között
- Mátrafüred (R. Melléklete 6.3. pontja)
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a várakozási övezetben található lakásingatlanok tulajdonosai, bérlői, használói (együttesen: használói), továbbá a várakozási övezetben székhellyel, telephellyel, fiókteleppel (továbbiakban, székhely) rendelkező jogi személyek és egyéni vállalkozások (továbbiakban jogi személy) parkolási engedélyt igényelhetnek, amely korlátlan várakozásra jogosít az adott várakozási övezetben.
(3a) 41 Lakóhelytől függetlenül napi parkolási engedélyt igényelhet a mozgásában korlátozott személy, vagy az őt szállító jármű tulajdonosa, üzemben tartója a központi autóbuszállomás környéke vonatkozásában.
(3b) 42 A (2), a (2a) és (3a) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a várakozási övezetekben engedély és időkorlát nélkül jogosultak a várakozásra a 2. § (8) bekezdés a) – d) pontjában nevesített járművek.
(3c) 43 A várakozási övezetekben engedély és időkorlát nélkül jogosultak várakozásra az 1. § (5) bekezdésében hivatkozott, díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területek használatára jogosító érvényes bérlettel, valamint az 1. § (8) bekezdésében szabályozott kedvezményes bérlettel rendelkezők. A parkolás megkezdésekor a bérletet a jármű szélvédője mögé jól látható módon ki kell helyezni. Ennek elmulasztása esetén a (8) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények értelemszerűen alkalmazhatók.
(4) A parkolási engedély az alábbi együttes feltételekkel igényelhető:
a) a várakozási övezetben lévő ingatlan használójának - lakcímigazolvánnyal igazoltan – bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie az adott ingatlanban,
b) lakásingatlanonként legfeljebb 1 db parkolási engedély adható ki; több tulajdonos esetén is csak egyikük igényelheti az engedélyt,
c) 44 a parkolási engedély iránti kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon személyesen vagy levélben papíralapon, vagy az igénylő által aláírt ké-relem digitalizált másolatát tartalmazó elektronikus levél formájában nyújtható be; a kérelemhez – a (3a) bekezdésben foglalt esetet kivéve - csatolni kell az igénylő lakcímigazolványának másolatát, a d) pontban megjelölt díj befizetésének igazolására szolgáló befizetési csekk vagy átutalási bizonylat másolatát, több tulajdonos esetén az igénylő nyilatkozatát, hogy az engedélyt a többi tulajdonos hozzájárulásával veszi igénybe, valamint a (3a) bekezdésben foglalt esetben a mozgásában korlátozott személy egészségi állapotára vonatkozó nyilatkozatot,
d) 4546
e) 47 a parkolási engedély érvényességének ideje: a kiállítástól számított 1 év, a mozgásában korlátozott személy szállítására tekintettel igényelt engedély az engedélyben foglalt napokra szól.
(5) Jogi személy esetén a (4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ingatlanhasználat jogcímét a Városrendészet hivatalból ellenőrzi.
(6) A parkolási engedély iránti kérelemmel kapcsolatos eljárást a Városrendészet folytatja le.
(7) A parkolási engedélyt a várakozó jármű szélvédőjén jól látható módon el kell helyezni.
(8) 48 Az övezetben várakozó jármű használójával szemben, amennyiben nem helyezi el az előírt módon a parkoló órát, vagy parkolási engedélyt, vagy az engedélyezett időkorlátnál hosszabb ideig várakozik az övezetben, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint bírság szabható ki.

III.

Parkoló-fejlesztési hozzájárulás megfizetése

3. § Amennyiben az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló az OTÉK szerint nem helyezhető el, úgy az engedélyes az előírt számú parkoló- férőhelynek megfelelő építési hozzájárulást köteles fizetni, melynek mértékét a melléklet tartalmazza. Az így befolyt összeget csak új parkolók építésére szabad fordítani. Az új parkolókat az engedélyes ingatlan főbejáratától mért 500 m-en belül, egy év alatt kell megépíteni.

IV.

Járművek tárolása közterületen

4. § (1)4950 Az üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, közterületen - közterület-használati engedély nélkül - legfeljebb 10 napig lehet tárolni. A 10 napot meghaladó tárolás esetén legfeljebb további 60 napra adható közterület-használati engedély.

(1a)51 A közterület-felügyelő a közterületen közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek esetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

(2)5253 3500 kg össztömeget meghaladó gépjármű az Egri úton, a Sporttelep északi oldalán (2510 hrsz.) tárolható.

(3)54 Autóbuszok korlátozott időtartamú várakozási helyei az alábbi közterületi parkolók:

a.) Kócsag utca, a Kálváriaparti Általános Iskola előtt (4052 hrsz.)
18.00 órától másnap 6.00 óráig;
b.) Erzsébet királyné utca (1575/1 hrsz.)
18.00 órától másnap 6.00 óráig;
c.) József A. u. Kórház mellett (1212 hrsz.)
18.00 órától másnap 6.00 óráig;
d.) Baross G. u. 15/1-17. között (3104 hrsz.)
18.00 órától másnap 6.00 óráig
(4) 55 Az (1) bekezdés alkalmazásában üzemképtelen járműnek minősül a közúti forgalomban való részvételre - üzemképességet kizáró sérülés miatt, vagy egyéb okból - műszakilag alkalmatlan jármű.

V.

Taxiállomások kijelölése

5. § (1) Gyöngyös Város Képviselőtestülete az alábbi taxiállomásokat jelöli ki Gyöngyös város közterületein:

a.) Thán K. u. (1943/1. hrsz.) déli oldalánál, a kolostor mellett 8 férőhelyes személytaxi-állomás,
b.) Szövetkezet utca (1 férőhelyes személytaxi-állomás hrsz.: 3573),
c.)56
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt taxiállomásokat azon taxiengedélyre jogosultak használhatják, akik megkötötték a közterület-használati megállapodást, és kifizették a közterületek eltérő használatáról szóló 25/2000. (IX.20.) KT. sz. rendeletben meghatározott közterület-használati díjat.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott előírások betartását a Közterület-felügyelet ellenőrzi.

VI.

Szabálysértési rendelkezések

6. §57

VII.

Zárórendelkezések

7. § (1) Ezen rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről Gyöngyös Város Jegyzője gondoskodik.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidőben hatályát veszti Gyöngyös Város Képviselő-testületének a parkolókról szóló, többször módosított 27/2004.(IV.26.) KT. rendelete.

8

Módosította a 16/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet Az 1. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Módosította a 36/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelet. (Hatályos 2012. január 1-től.)

24

Módosította a 34/2018. (VI.29) önkormányzati rendelet

28

Módosította a 42/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 27-től

31

Módosította a 42/2018.(X.26.)önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 27-től

32

Módosította a 42/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 27-től

36

Módosította a 42/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. december 1-től

38

Beiktatta a 42/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 27-től

41

Beiktatta a 42/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 27-től

42

Beiktatta a 42/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 27-től

43

Beiktatta a 44/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. december 1-től

44

Módosította a 42/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 27-től

45

Módosította a 42/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 27-től

47

Módosította a 42/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 27-től

49

Módosította a 10/2008. (IV.21.)KT. sz. rendelet

57

Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet.

58

Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.