Dunabogdány Község Önkormányzata 10/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

Hatályos: 2021. 10. 26

Dunabogdány Község Önkormányzata 10/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

2021.10.26.

Dunabogdány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésének második mondatában, 34. § (2) bekezdésében, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és műtárgyaik állagának megóvása, fenntartása és a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása céljából a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan járműre, járműszerelvényre – ide nem értve a közúti személyszállító járművet - (a továbbiakban: jármű), amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12,5 tonnát meghaladja,

(2) A rendelet területi hatálya: Dunabogdány Község közigazgatási területén a „Súlykorlátozás - a táblán megjelölt 12,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel közlekedni tilos – kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonban lévő belterületi közútra (a továbbiakban: helyi közút) terjed ki (1. számú melléklet).

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű tulajdonosra, üzembentartóra, és használóra, aki Dunabogdány Község közigazgatási területén 12,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel, súlykorlátozással érintett önkormányzati tulajdonban lévő helyi közútra hajt be.

2. § Dunabogdány Község közigazgatási területén a súlykorlátozással érintett hely közutakra, a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó járművel behajtani csak az Önkormányzat által kiadott behajtási engedély birtokában lehet.

3. § A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére a fegyveres erők, a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a mentők, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem által üzemben tartott, katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást, műszaki és baleseti mentést végző, továbbá a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt), az út-, vagy közműépítést, illetve az út, vagy közmű fenntartást, javítást vagy tisztítást végző, valamint a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző tehergépkocsira.

Az engedély kiadásának feltételei

4. § (1) A behajtási engedély kiadása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (3. számú melléklet) egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával a jármű üzembentartója (tulajdonosa) nyújthat be (a továbbiakban: kérelmező).

(2) Behajtási engedély egy adott járműre adható ki az e rendelet által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani behajtási engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön behajtási engedélyt kell kiadni.

(3) A behajtási engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag adott önkormányzati úton közelíthető meg és

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg, vagy

b) a jármű hatósági bizonyítványában feltüntetett lakcím, illetve székhely, telephely helyi cím és a gépjármű tulajdonosa, használója a járművet a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell.

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratokat a kérelem benyújtásakor az ügyben eljáró ügyintézőnek bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát mellékeli.

5. § Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

a) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét;

b) a behajtási tilalom alá eső érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri;

c) a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását (utca, házszám helyrajzi szám);

d) a kérelemben utalni kell a 4. § (3) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállására és azt röviden meg kell indokolni;

e) azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri;

f) a kérelemben fel kell tüntetni a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni. A kérelem elbírálásához szükséges adat a járműnek a megengedett legnagyobb össztömege és az, hogy a jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.3.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.

5/A. §1 (1) Nem adható engedély – a 11. §-ban foglalt eset kivételével - súlykorlátozással érintett helyi közutakra 30 tonna össztömeget meghaladó gépjármű behajtására.

Az engedély kiadása

6. § (1) A Képviselő-testület a behajtási engedélyek kiadására és használatuk jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására vonatkozó hatáskört a Polgármesterre ruházza át az e rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A behajtási engedélyt kiadó határozat tartalmazza:

a) a jármű pontos megjelölését (forgalmi rendszámmal, vagy más azonosításra alkalmas módon),

b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként (tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és lakóhelyét (székhelyét),

c) az e rendeletben foglalt – az engedély használatára vonatkozó előírások közül az adott járműre megállapított – szabályokat,

d) az engedély érvényességi idejét,

f) azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie kell,

g) a határozat törvényben meghatározott egyéb kötelező tartalmi elemeit.

(3) A behajtási engedély 14,5 x 21 cm méretű, fekvő szövegelrendezésű kártya (4. számú melléklet), amely tartalmazza:

a) az engedély sorszámát,

b) a gépjármű azonosítási adatait,

c) az engedély érvényességének idejét,

d) a kiállítás dátumát, a polgármester aláírását, és a hivatali bélyegző lenyomatát.

Az engedély érvényességi ideje

7. § (1) A behajtási engedély kiadható:

a) meghatározott napon történő egyszeri be- és kihajtásra;

b) 7 napra,

c) 30 napra,

d) 1 évre.

(2) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját - az engedély egyidejű visszaszolgáltatásával – haladéktalanul értesíteni kell.

(3) Azon jármű üzembetartója (tulajdonosa) részére, akinek Dunabogdány Község közigazgatási területén lévő telephelye kizárólag a súlykorlátozással érintett helyi közutakon közelíthető meg, az engedély 1 év időtartamra kiadható.

Az engedély díja

8. §2

Az engedély felülvizsgálata és visszavonása

9. § (1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, az önkormányzat ezen feladattal meghatalmazott munkatársa) kezdeményezésére a Polgármester az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és amennyiben indokolt, határozatával visszavonhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkört a Polgármester akkor is gyakorolhatja, ha az engedély birtokosa az engedély használatának e rendeletben foglalt szabályait időszakonként visszatérően, vagy súlyosan megszegi.

Az engedély használata

10. § (1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. Az engedélyt a jármű vezetőjének jól látható helyen (pl: a szélvédőn) kell elhelyeznie.

(2) Az engedélyről bármilyen formában készített másolat nem használható fel.

(3) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít fel.

Építési vagy bontási engedélyköteles tevékenységekhez köthető behajtás

11. §3 (1) Az építési vagy bontási engedélyköteles tevékenységek (a továbbiakban együtt: építkezés) esetén 30 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek súlykorlátozással érintett helyi közutakra történő behajtása az építtető kérelmére – egyedi elbírálás és mérlegelés alapján – kizárólag akkor engedélyezhető, ha az az önkormányzat, mint a helyi közutak kezelőjének érdekeivel nem ellentétes.

(2)4

(3)5

Jogkövetkezmények

12. §6

Záró rendelkezések

13. §7 E rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba.

1. számú melléklet

A súlykorlátozással érintett helyi közutak jegyzéke
A súlykorlátozás hatálya alá tartozik a 11. sz. főúttól a hegy felé eső valamennyi helyi közút.
Bánya út
Arany J. utca
Kőbánya utca
Rigó utca
Pacsirta utca
Fecske utca
Árpád utca
Petőfi S. utca
Iskola utca
Táncsics M. utca
Hegyalja utca
Alkotmány utca
Rózsa utca
Plébánia utca
Diófa utca
József A. utca
Kis utca
Hegy utca
Perc utca
Templom köz
Szent János tér
Óvoda utca
Kert utca
Szent Donát utca
Bem J. utca
Kálvária utca
Ág utca
Szőlő utca
Csepri dűlő
Zsák utca
Hatház utca
Szűk utca
Dózsa utca
Hunyadi utca
Rákóczi F. utca
Patak utca
Ady E. utca
Béke utca
Árok utca
Svábhegy utca
Névtelen utca
Sólyom utca
Cseresznyés utca
Öregkálvária utca
Erzsébet királyné utca
Áprily L. utca
Kőkereszt dűlő
Fácános utca
Málna utca
Cinke utca
Csapás dűlő
Tölgyfa köz
Visegrádi köz
Szarvas utca
Őzike utca
Platzl utca
Meredek utca
Kutyahegyi utca
Hegyhát utca


2. számú melléklet8


3. számú melléklet

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM
a 12,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással érintett
helyi közútra útra történő behajtás engedélyezéséhez.
Kérelmező
neve: …………………………………………………………………………………………
szül. hely, idő: ……………………………………………………………………………....
cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………………
címe (lakcím/székhely): ……………………………………………………………………
A gépjármű üzembentartójának / tulajdonosának
neve: ………………………………………………………………………………………..
címe: ………………………………………………………………………………………..
A gépjármű
forgalmi rendszáma: ………………………………………………
össztömege: ………………………………………………………...
kategóriája: ………………………………………………………...
A kérelem benyújtásának indoka:

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg,

b) a jármű hatósági bizonyítványában feltüntetett lakcím, illetve székhely, telephely helyi cím és a gépjármű tulajdonosa, használója a járművet a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el.

A behajtással érintett
- ingatlan megnevezése (pontos cím, hrsz.): ……………………………………………………………………….
- útvonal meghatározása: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………..................................
A behajtás tervezett időpontja, időtartama:
20…. év …………………………. hó ……… naptól,
20…. év …………………………. hó……… napjáig.
Kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során az útban okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik!
Dunabogdány, 20…. év …………………………. hó ……… nap
………………………….
Kérelmező aláírása


4. számú melléklet

Behajtási engedély minta
BEHAJTÁSI ENGEDÉLY
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ BEHAJTÁSHOZ
Sorszám: …………………..
A gépjármű
forgalmi rendszáma: ……………………………………………………….
össztömege: ………………………………………………………..............
kategóriája: ………………………………………………………...............
Az engedély érvényességi ideje: ………………………………………………..
Dunabogdány, 20…. év ………………. hó …. nap
Ph. polgármester aláírása
A közúti forgalomban résztvevő gépjármű vezetője a behajtási engedélyt kívülről jól látható módon, a jármű első szélvédőjén köteles elhelyezni.
Aki a behajtási engedélyt érvényességi idejének lejárta után, vagy az engedélytől eltérő módon használja, a 10/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
1

Beiktatta: 15/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. december 12-től

2

A 8. §-t a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Beiktatta: 15/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. december 12-től

4

A 11. § (2) bekezdését a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 11. § (3) bekezdését a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Számozását módosította: 15/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet A 12. §-t a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Számozását módosította: 15/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet

8

A 2. számú. mellékletet a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.