Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

Hatályos: 2022. 11. 04

Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

2022.11.04.

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) a) pontja alapján a helyi adókról a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet célja

1. § (1) Az önkormányzat saját bevételét képező, fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges anyagi fedezet részbeni biztosítása.

(2) Az állami támogatások kiegészítéseként az önkormányzati feladatok kiadásainak fedezetének megteremtése az e rendeletben meghatározott adóbevételekből.

2. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet Tápióbicske Község illetékességi területére terjed ki.

(2) A rendelet határozatlan időre szól.

II. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

Adókötelezettség, az adó alanya

3. § (1) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt,

a) aki a naptári év (továbbiakban év) első napján az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa (továbbiakban: építmény),

b) aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik,

c) aki az önkormányzat illetékességi területén az év első napján beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek) tulajdonjogával rendelkezik.

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az abban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ez esetben a (2) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

(4)1 Az adókötelezettség nem függ a telek beépíthetőségétől.

(5)2 Mentes az adó megfizetése alól a kertként funkcionáló, utcafronttal nem érintkező belterületi telek

(6)3 A kommunális adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14. §-át, 20. §-át, 24. § és 25. §-át kell alkalmazni.”

Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

4. § (1) Adókötelezettség keletkezik:

a) építmény és telek esetén a tulajdonszerzés, a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján,

b) lakásbérleti jogviszony esetén a lakásbérleti szerződés megkötését követő év első napján.

(2) Az adókötelezettség megszűnik:

a) az építmény és a telek elidegenítése évének utolsó napján.

b) lakásbérleti jogviszony megszűnése esetében a megszűnést követő félév első napjával.

(3) Az építmény, telek használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó mértéke

5. §45 Az adó mértéke a 3. §-ba meghatározott adótárgyanként évi 8.000,- Ft.

Az adó bevallása, megállapítása és megfizetése

6. § (1) Az adózónak az adókötelezettség keletkezését, változását (vétel, eladás, lakásbérleti jogviszony keletkezése vagy megszűnése) követő 15 napon belül kell az adóhatóságnál írásban bejelentést tennie.

(2) A magánszemélyeknek félévenként két egyenlő részletben kell az adót - az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig – megfizetniük.

III. Fejezet

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Adókötelezettség, az adó alanya

7. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

(3) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben, vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(4) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan, vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a harminc napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.

b) bármely – az a) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

(5) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a 1990. évi C. törvény mellékletében meghatározottak szerint megosztania.

Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

8. § (1) az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

Az adó alapja

9. § Az adó alapjának megállapítására az 1990. évi C. törvény 39. § (1)-(3) bekezdéseit kell alkalmazni.

Az adó mértéke

10. § (1) Az adó mértéke állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzők esetében az adóalap 1,7 %-a.

(2) Az adó mértéke ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén: 5.000,- Ft/nap.

IV. Fejezet

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

11. § Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére az 1990. évi C. törvény 41. § és 42. § kell alkalmazni.

12. § [Záró rendelkezések]

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2011. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően keletkezett adókötelezettségekre kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tápióbicske Községi Önkormányzat 7/2006. (XII. 14.) rendelete a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/1999. (XI. 30.) és a kommunális adó évi mértékének módosításáról szóló 8/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelete.

(4)67 Az 5. § módosítása 2022. november 4-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. január 1-jét fennálló adókötelezettségekre és az azt követően keletkezett adókötelezettségekre kell alkalmazni.

(5)8

5

Az 5. § a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 12. § (4) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 12. § (5) bekezdését a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.