Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013 (III.25.) önkormányzati rendelete

a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013 (III.25.) önkormányzati rendelete

a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról

2022.09.01.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) - a költségvetési forrásainak figyelembe vételével - pályázati úton elnyerhető támogatás révén, az épített környezet és a városkép tervszerű alakítása és védelme érdekében elősegítse az újpesti lakóépületeknek a lakóközösség tevékeny önszerveződésén alapuló felújítását, korszerűsítését, ezáltal is elősegítve az újpesti épületállomány állagának folyamatos javítását.

2. § E rendelet hatálya az újpesti lakóépületekre és azok felújításának az Önkormányzat általi támogatására terjed ki.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) lakóépület: az olyan hagyományos-, panel- vagy egyéb iparosított technológiával épült épület,

aa) amely az Önkormányzat közigazgatási területén található, és

ab) amelynek üzemeltetése (működtetése) társasházi vagy lakásszövetkezeti formában történik, és

ac) amelyben a társasházi albetétek, illetve az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott rendeltetési egységek több mint a fele lakás céljára szolgál, (ezen számítás során a garázsként nyilvántartott önálló ingatlanokat figyelmen kívül kell hagyni), és

ad) az épületen belül legalább négy lakás található.

b) lakóközösség: a lakóépületet üzemeltető (működtető) társasház vagy lakószövetkezet,

c) önálló ingatlan: a lakóépületben található, az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott valamennyi lakás és nem lakás céljára szolgáló rendeltetési egység.

d)1 hitel: a lakóközösség által a támogatott munkálatokhoz igénybe vett bármilyen pénzintézeti hitelkonstrukció. Hitel alatt érteni kell továbbá

da) a lakástakarék-pénztár által, akár a lakóközösség, akár az egyes tulajdonostársak által megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján nyújtott áthidaló hitelt feltéve, hogy annak visszafizetése a lakóközösséget terheli,

db) azt az esetet, ha a lakóközösség a támogatott munkálatokhoz ugyanazon pénzintézettől, vagy egy pénzintézettől és egy lakástakarék-pénztártól egymásra tekintettel több hitelterméket kombináltan vesz igénybe.

Ahol e rendelet kölcsönt említ, az alatt az e pont szerinti hitelt kell érteni.

e)2 törlesztés: a hitelhez kapcsolódó minden tőketörlesztés, ügyleti kamat és kezelési költség, továbbá a lakástakarék-pénztár által a megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján nyújtott áthidaló kölcsön utáni bármilyen - ide nem értve a késedelmes fizetésből eredő - fizetési kötelezettség.

f)3 energetikai korszerűsítés: olyan energetikai felújítás, amelynek során a fűtés rendszer cseréje vagy korszerűsítése; a nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése vagy az épület külső hőszigetelése valósul meg.

2. A támogatás módja és formája

4. § Az Önkormányzat a lakóépületek felújítását az e rendeletben foglaltak szerint pályázati úton elnyerhető,

a) vissza nem térítendő, a lakóközösség által a felújításhoz igénybe vett pénzintézeti kölcsönhöz kapcsolódó törlesztési támogatással (a továbbiakban: törlesztési támogatás), vagy

b) egyszeri, visszatérítendő pénzbeli juttatással (a továbbiakban: visszatérítendő támogatás)

támogatja (a továbbiakban együtt: támogatás).

5. § A Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben határozza meg az e rendelet alapján a lakóépületek felújításához nyújtható támogatás éves keretösszegét.

3. A támogatás nyújtásának feltételei

6. § (1) Támogatás annak a lakóközösségnek nyújtható, amely

a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként vagy lakásszövetkezetként bejegyzésre került, és

b) nem rendelkezik lejárt közüzemi díjtartozással, köztartozással vagy a társasház (lakásszövetkezet) által felvett hitel-tartozással, kivéve ha ezekre vonatkozóan a jogosulttal részletfizetési vagy más fizetési könnyítési megállapodást kötött, és

c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az építési hatóság jogerős építési engedélyével, illetve településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében a bejelentésnek eleget tett és annak alapján az építési tevékenység nem került megtiltásra, és

d) döntött

da) a 4. § a) pontja szerinti törlesztési támogatás esetében a pénzintézettől igényelt hitel

db) a 4. § b) pontja szerinti visszatérítendő támogatás esetében az önkormányzati támogatás

visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó befizetési kötelezettségről.

(2) Csak az a lakóközösség részesíthető támogatásban, amely megfelel a költségvetési támogatásban részesíthető szervezetekre vonatkozóan az államháztartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek.

7. § (1)4 A támogatás az alábbi felújítási és korszerűsítési munkálatokhoz vehető igénybe abban az esetben, ha a felújítás során energetikai korszerűsítés is megvalósul:

a) társasházi közös tulajdonú vagy lakásszövetkezeti tulajdonú épületrészek és épület-berendezések felújítása, korszerűsítése, ezen belül:

aa) az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása, az alap megerősítése,

ab) tető, tetőszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújítása,

ac) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hőszigetelésének javítását vagy a baleset-megelőzést célzó munkálatokkal,

ad) lépcsőház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy részleges felújítása,

ae) függőfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása,

af) a felvonó felújítása, cseréje,

b) utólagos hőszigetelési feladatok, ezen belül:

ba) külső nyílászárók szigetelése, vagy cseréje a lakások és a helyiségek 100%-ában,

bb) homlokzatok hőszigetelése,

bc) a tető teljes felületének hő-és vízszigetelése,

bd) az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése,

be) az utolsó fűtött lakószint feletti (záró) födém alsó síkjának hőszigetelése,

bf) épület egy vagy mindkét, jellemzően külső nyílászárókkal nem tagolt végfalának hőszigetelése,

c) épületgépészeti rendszerek energiatakarékossági célú felújítása, korszerűsítése, ezen belül:

ca) meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek, valamint hőleadók és fűtésszabályozók korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje,

cb) hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje,

cc) épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréje,

cd) szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése,

d) lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása.

(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mértéket meg nem haladó kivitelezési és bonyolítási közvetlen költségeinek fedezésére nyújtható.

8. § A támogatás a 7. §-ban foglaltakon túlmenően igénybe vehető az állam által támogatott, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítését, felújítását célzó, az állami támogatás alapjául szolgáló munkálatokhoz is.

4. A támogatás mértéke és időtartama

9. §5 (1)6 A 4. § a) pontja szerinti törlesztési támogatás - a 3. § d) pontjában foglaltakra is figyelemmel - csak a lakóközösség által a támogatott munkálatokhoz igényelt olyan pénzintézeti hitel törlesztéséhez vehető igénybe, amelynek folyósítására a lakóközösség pályázatának benyújtását követően kerül sor.

(2) A törlesztési támogatás időtartama a támogatási szerződés megkötésétől a hitel futamidejéből még hátralévő időszak, de legfeljebb öt év. A hitel bármely okból történő megszűnése esetében a támogatás is megszűnik.

9/A. §7

10. § (1) A törlesztési támogatás kizárólag a lakóépületben lévő lakásokra vehető igénybe.

(2)8 A törlesztési támogatás egy lakásra jutó havi mértéke a lakóközösséget terhelő, a lakóépületen belüli egy önálló ingatlanra eső havi törlesztő-részlet 60%-a, de legfeljebb lakásonként 2.000 Ft//hónap.

(3)9 A (2) bekezdés alkalmazásában a lakóépületen belüli egy önálló ingatlanra eső havi törlesztő-részlet összegét úgy kell megállapítani, hogy a lakóközösséget terhelő teljes havi törlesztés összegét el kell osztani a lakóépületben lévő önálló ingatlanok számával azzal, hogy a számítás során a garázsként nyilvántartott önálló ingatlanokat figyelmen kívül kell hagyni. Az esetleges késedelemből eredő többlet-törlesztéshez az Önkormányzat nem nyújt támogatást.

(4)10 A törlesztési támogatást a lakóközösség felhatalmazása alapján az Önkormányzat közvetlenül a hitelt nyújtó pénzintézet felé, a pénzintézet által megadott számlaszámra fizeti meg. Amennyiben a lakóközösségnek a törlesztést több számlaszámra kell teljesítenie, úgy az Önkormányzat a támogatást a lakóközösség által megjelölt számlára, ennek hiányában az érintett számlákra arányosan fizeti meg. A támogatott lakóközösségnek írásbeli felhatalmazást kell adnia az Önkormányzat részére, hogy a hitelező pénzintézettől a hitel törlesztésével kapcsolatban adatokat kérhessen.

11. § (1) A 4. § b) pontja szerinti visszatérítendő támogatás mértéke a lakóközösség által a támogatott munkálatokra fordított kivitelezési költség legfeljebb 30%-a, de lakóépületenként legfeljebb 2.000.000 forint lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az Önkormányzat közvetlenül a lakóközösség részére folyósítja a kivitelezés költségeit igazoló számlák bemutatását és a teljesítés igazolását követően.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a kedvezményezett lakóközösség öt év alatt, évente egyenlő részletekben, kamatmentesen köteles visszafizetni az Önkormányzat részére. Fizetési késedelem esetében a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot kell fizetni.

5. A pályázati eljárás szabályai

12. § (1) A támogatás elnyerésére irányuló pályázatot a polgármester írja ki. Évente - amennyiben erre az Önkormányzat éves költségvetése fedezetet nyújt - legalább egy alkalommal ki kell írni a pályázatot.

(2) A pályázat a polgármester döntésétől függően kiírható

a) csak a 4. § a) pontja szerinti törlesztési támogatás, vagy

b) csak a 4. § b) pontja szerinti visszatérítendő támogatás, vagy

c) a 4. §-ban meghatározott mindkét támogatási forma

vonatkozásában.

13. § (1) A pályázati kiírást (felhívást) a helyi sajtó és az internet útján közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat célját,

b) a pályázat benyújtására jogosultak körét, a pályázaton való részvétel feltételeit,

c) a pályázaton elnyerhető támogatás formáját,

d) a pályázat benyújtásának módját és feltételeit,

e) a pályázat benyújtása és elbírálása szempontjából lényeges egyéb információkat.

14. § (1) A pályázatokat a pályázati kiírásban meghatározott határidőben lehet benyújtani.

(2)11 A pályázatokat pályázati formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani. A pályázatokat személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

15. § (1) A pályázathoz mellékelni kell:

a)12 a társasház vagy lakásszövetkezet legfőbb szervének a felújítás, korszerűsítés elvégzéséről, illetve a pályázaton való részvételről szóló döntését tartalmazó határozatát, valamint a lakóközösség képviselőjének (a képviseleti szerv vezetőjének) nyilatkozatát a kért támogatás kalkulált összegéről, időtartamáról, a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti befizetési kötelezettség mértékéről és - törlesztési támogatás igénylése esetén - a pénzintézettől igényelt hitel összegéről,

b) a tervezett felújítási, korszerűsítési munkák részletes műszaki leírását (szükség szerint műszaki rajzokkal együtt), tervezett ütemezését és indokoltságának okait,

c) részletes költségvetést,

d) nyilatkozatot a pénzügyi fedezet forrásairól,

e) igazolásokat arról, hogy a lakóközösségnek nincs lejárt közüzemi díjtartozása, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a lakóközösségnek nincs lejárt köztartozása vagy hiteltartozása, illetve az esetleges részletfizetésre, fizetési könnyítésre vonatkozó okiratokat,

f)13 a társasház alapító okiratának, illetve a lakásszövetkezet alapszabályának másolatát, a lakóközösség szervezeti és működési szabályzatának másolatát vagy nyilatkozatot az SZMSZ hiányáról, továbbá a képviseleti jogot igazoló okirat másolatát,

g) a társasház, illetve a lakásszövetkezet tulajdoni törzslapját,

h) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében a jogerős építési engedély másolatát, illetve településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében a bejelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozó okiratokat.

(2) A pályázónak a pályázati formanyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, továbbá, hogy a csatolt iratok tartalma a valóságnak mindenben megfelel.

16. § (1) Egy lakóközösség ugyanazon lakóépület vonatkozásában évente csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat a 4. §-ban meghatározottak közül csak egy támogatási formára irányulhat.

(2)14

17. § Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

18. §15 (1) Hiányosan benyújtott pályázat esetén - amennyiben a hiányok pótolhatóak - a pályázót legfeljebb 30 napos határidővel hiánypótlásra kell felhívni. A hiánypótlás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetében a pályázatot vissza kell utasítani.

(2) A pályázatokat a benyújtási határidőt (hiánypótlás esetében a hiánypótlási határidőt) követő 60 napon belül a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság határozattal bírálja el.

(3) A polgármester, illetve a bizottság döntéséről a pályázókat írásban kell értesíteni.

6. Pénzügyi feltételek

19. § (1) A támogatott lakóközösséggel az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt.

(2) A támogatási szerződésben rögzíteni kell a támogatás formáját, mértékét, folyósításának szabályait, felhasználásának végső határidejét, az elszámolás módját, benyújtásának határidejét, az ellenőrzés szabályait, visszatérítendő támogatás esetében a visszafizetés ütemezését, valamint a jogsértések jogkövetkezményeit.

(3)16 A támogatás felhasználásának végső határidejét a kedvezményezett indokolt kérelmére a polgármester - a támogatási szerződés megfelelő módosításával - egy alkalommal meghosszabbíthatja. Második hosszabbítás engedélyezésére a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság jogosult.

20. § (1)17 A támogatási szerződést a pályázat eredményéről való értesítés kézbesítésétől számított 6 hónapon belül kell megkötni. Amennyiben ezen határidőn belül a kedvezményezett hibájából nem kerül sor a szerződés megkötésére, a lakóközösség elveszti a támogatás igénybe vételére való jogosultságát. Ezen határidőt a kedvezményezett indokolt kérelmére a polgármester egy alkalommal meghosszabbíthatja. Második hosszabbítás engedélyezésére a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság jogosult.

(2) Visszatérítendő támogatás esetében a támogatási szerződés alapján a kedvezményezett 15 napon belül közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot köteles tenni, melyet be kell nyújtania az Önkormányzat részére. A támogatás csak ezen okirat benyújtását követően folyósítható.

21. §18 Törlesztési támogatás esetében a támogatási szerződés megkötésének további feltétele, hogy a kedvezményezett az Önkormányzat részére benyújtsa

a) a pénzintézettel megkötött hitelszerződést (hitelszerződéseket),

b) a pénzintézet által kiadott, a havi törlesztések összegéről szóló igazolást,

c) felhatalmazó nyilatkozatot arra, hogy az Önkormányzat a pénzintézettől a hitel törlesztésével kapcsolatban adatokat kérhessen.

22. § (1) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint a támogatás felhasználásával elvégzett beruházás egészének megvalósulásáról.

(2) A beszámolót a támogatási szerződésben rögzített végső felhasználási határidőt követő 90 napon belül írásban kell benyújtani a polgármesterhez. A beszámolónak tartalmaznia kell a pályázati cél megvalósulásának részletes ismertetését, valamint a beruházás és a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi bizonylatok - a támogatott képviselője által szignált - másolatát.

(2a)19 Törlesztési támogatás esetében a kedvezményezett évente, a tárgyévet követő február 28-ig a tárgyévi teljes hiteltörlesztésének összegét a pénzintézet által kiadott igazolással köteles igazolni az Önkormányzat felé. Az igazolás elmulasztásának jogkövetkezményei azonosak a beszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeivel.

(3) Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

23. § (1) Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a támogatás felhasználását és a támogatással megvalósuló kivitelezést. Ennek során pénzügyi és műszaki ellenőrzésre is sor kerülhet.

(2) A kedvezményezett köteles az ellenőrzést tűrni és elősegíteni, a kért adatokat megadni, az okiratokba való betekintést biztosítani.

24. § (1) A kedvezményezett lakóközösség az igénybe vett támogatás összegét - a Ptk. szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben - köteles visszafizetni az Önkormányzat részére. ha

a) a támogatást jogosulatlanul vette igénybe,

b) a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű módon került felhasználásra,

c) a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tett eleget és azt a polgármester póthatáridőt tartalmazó felhívására sem teljesítette, vagy

d) a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve annak felmondása esetén.

(2) A visszafizetési kötelezettség elrendelésére a polgármester jogosult.

7. Vegyes és záró rendelkezések

25. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e rendelet végrehajtása és a pályázat lebonyolítása érdekében szükséges intézkedések megtételére és - amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik - döntések meghozatalára.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti feladatait - ide nem értve a döntések meghozatalát - az ÚV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével lássa el.

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26/A. §20

27. § E rendelet nem érinti a hatályba lépését megelőzően

a) a társasházak felújítási hitelfelvételének elősegítéséről szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelete, és

b) az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatásáról szóló - módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2005. (X. 5.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott, e rendelet hatályba lépésekor még le nem zárt támogatásokat. Ezen támogatásokra továbbra is az odaítélés időpontjában hatályban volt előírásokat kell alkalmazni.

28 §21 (1) E rendeletnek a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 3. § (2) bekezdést az R. hatálybalépésekor hatályos törlesztési támogatás tekintetében létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell azzal, hogy a megemelt összegű törlesztési támogatásra kizárólag abban az esetben jogosult a kedvezményezett, amennyiben az R. hatálybalépésekor nincs az e rendelet szerinti fizetési késedelme.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak teljesülése esetén a támogatási szerződés módosítását az Önkormányzat az R. hatálybalépését követő 30 napon belül kezdeményezi a kedvezményezett felé. (3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kedvezményezett a (2) bekezdés szerinti támogatási szerződés módosítását elfogadja, abban az esetben a támogatási szerződés módosítására 2022. október 31. napjáig kerül sor.

29 §22

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. március 25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1

Beiktatta: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól. Lásd: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2).

2

Beiktatta: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól. Lásd: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2).

3

Beiktatta: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2022. IX. 1-től.

4

Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1).

5

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól. Lásd: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2).

6

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. X. 29-től. Lásd: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2), 3. §.

7

Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 26/A. §. Hatálytalan: 2020. XII. 31-től.

8

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelete 1. §. Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2).

9

Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (3).

10

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól. Lásd: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2).

11

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatályos: 2018. I. 1-től.

12

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól. Lásd: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2).

13

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól. Lásd: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2).

14

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatálytalan: 2019. III. 5-től.

15

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól. Lásd: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2).

16

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2015. VI. 27-től. A már elbírált pályázatok esetében is alkalmazni kell.

17

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2015. VI. 27-től. A már elbírált pályázatok esetében is alkalmazni kell.

18

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól. Lásd: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2).

19

Beiktatta: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól. Lásd: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2).

20

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján. Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

21

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2022. IX. 1-től.

22

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2013. III. 27-től.