Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben

Hatályos: 2023. 01. 31 20:00

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben

2023.01.31.

Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6. §. (4) bekezdésében, a 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.1 Általános rendelkezések

1. § . (1) A rendelet hatálya Nagytevel község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő temetőre az ott végzett temetkezési és temető fenntartási tevékenységre terjed ki.

(2) A temető megnevezése és helye:

Nagyteveli köztemető 8562 Nagytevel, 115 hrsz.
Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra hasznosítása

2. § . A temető létesítésére, lezárására, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

2.2Temetési helyek

3. § . (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetőben létesített temetési helyen szabad.

(2) A temetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:

a) koporsós sírhely, amely lehet egyes sírhely, vagy kettes sírhely.

b) urna elhelyezésére szolgáló hely

(3) A hamvasztásos temetés esetén a hamvakat tartalmazó urna elhelyezésére szolgáló temetési hely:

a) a koporsós temetési hely (rátemetés)

b) urnasírhely

(4)3

4. §4

3.5 Díszsírhely

5. § . (1) A képviselő-testület díszsírhelyet adományozhat az elhunyt személy részére, aki a település fejlődésében érdekeinek előmozdításában és értékeinek gyarapításában kimagasló tevékenységet fejtett ki. A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját értesíteni kell.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelyre az elhunyt özvegye és a közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők.

4. 6A temetkezés rendje

6. § . (1) Az elhunytat, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő temetési helyre kell temetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kell eljárni ha

a) Az elhunyt arról eltérően rendelkezett

b) Az eltemettető mozgásában korlátozott, vagy idős személy – annak érdekében – hogy a temetési helyet kedvezőbben megközelíthesse.

7. § . (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) Egyes, illetve kettes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsó rátemetésének, illetőleg urna elhelyezésének napjától számított 25 év.

b) urnasírhely: 20 év

(2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat nem kell fizetni.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik.

(5) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve hamvasztásával is megszűnik, kivéve ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

5. 7A temető infrastrukturális létesítményei

8. § . Az önkormányzat a tulajdonában lévő köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a) a ravatalozót

b) a temető bekerítését

c) a hulladéktárolót

d) a vízvételi lehetőséget, illemhelyet

e) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt

f) a temető területének, rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő parkosítását g) utat

9. § . (1) A 8. §.-ban felsorolt létesítmények közül:

a) a sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkezett hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt gyűjtőhelyen díjtalanul elhelyezheti.

b) A mozgássérültek a parkolási engedélyük birtokában az egészségügyi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a temető üzemeltetőjének írásos engedélye alapján a temetőben kiépített utakat gépjárművel ingyenesen használhatják.

c) A temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.

6. 8Temetkezési szolgáltatás

10. § . (1) Temetkezési szolgáltatások az 1999. évi XLIII. tv. 25. §.-ában felsorolt tevékenységek.

(2) A temetkezési szolgáltatást végzőknek temető fenntartási hozzájárulást nem kell fizetni.

(3) A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért, áramvételezésért díjat nem kell fizetni.

(4) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatást az elhalt eltemettetéséről gondoskodó személy rendeli meg.

7. 9A temető üzemeltetése, rendje

11. § . (1) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását elvégezni.

(2) A temetkezési hely felett rendelkezési jogot gyakorló személy(ek) által végezhető munkák:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása

b) cserepes, vágott és művirág koszorú elhelyezése

(3) A temetőben munkáját végző vállalkozó tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani.

(4) A temetőben munkáját végző vállalkozó, vállalkozás köteles bejelenteni a temetőben végzendő tevékenység időpontját, víz, vagy áram felhasználási igényét.

(5) A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

12. § . (1) A temetőben a gépkocsi közlekedést biztosító kapu zárva tartásáról az üzemeltető gondoskodik. Annak munkavégzés céljából történő kinyitására igényt a polgármesternél lehet bejelenteni.

(2) A temető nyitvatartási ideje:

Minden nap 6 órától – 21 óráig
(3) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével lehet.
(4) Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

13. § . (1) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A lerakóhelyet a temető olyan területén kell kijelölni és táblával jelezni, hogy az a temető esztétikai megjelenését és a kegyeletet ne sértse.

(2) A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt égetni tilos.

(3) A temetőben gyertyát, gyújtani, a sírokon égő gyertyát elhelyezni olyan módon lehet, hogy az tüzet ne okozzon.

(4) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

(5) A temetőben 12 éven aluli gyermek, csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(6) Tilos hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni.

8. 10Nyilvántartások vezetése

14. § . (1) A temető fenntartója az új parcellák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Veszprém Megyei Levéltárnak.

(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést, hamvak szétszórását) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy hamvak szétszórásának) napja, az elhalt természetes személyazonosító adatai, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

14/A. § [1]

(1) A temetési helyek díját a képviselő-testület állapítja meg. A díjtételeket a rendelet 1.

melléklete tartalmazza.
(2) Az eltemettetésre kötelezett az 1. mellékletben megállapított díjakból 100 %-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az eltemettetésre kötelezett Nagytevel községben életvitel szerűen él, vagy az elhunyt az elhalálozás időpontjában, vagy azt megelőzően legalább 10 évet Nagytevel községben életvitel szerűen élt.
(3) Az eltemettetésre kötelezett az 1. mellékletben megállapított díjakból 100 %-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha meglévő sirhelyre történik az urnás temetés, s a sirhely felett jogosult nyilatkozik az eltemetés lehetőségéről.
(4) A (2), (3) bekezdésben foglalt kedvezmények igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése szükséges.

9.11 Záró rendelkezés

15. § . A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

[1] Beiktatta a 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. február 26-tól

1. melléklet

1 személyes sirhely 50.000.-Ft
2 személyes sirhely 100.000.-Ft
4 személyes sirhely 200.000.-Ft
Gyermek sirhely 20.000.Ft
Az ÁFA felszámítása a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
3

Hatályon kívül helyezte az 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

4

Hatályon kívül helyezte az 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a.