Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi adóról

2023.01.01.

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. §1 Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén – határozatlan időre szólóan – az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) magánszemély kommunális adója;

b) helyi iparűzési adó,

c) idegenforgalmi adó,

d) telekadó.

e) építményadó.

2. Magánszemély kommunális adója

2. §2 A magánszemély kommunális adója évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, továbbá a Htv. 24. §-a szerinti lakásbérleti jogonként 10.000,- Ft.

3. § (1) Magánszemély kommunális adója kötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyeket.

(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-ában foglaltak az irányadóak.

4. § (1) Az adózó az adókötelezettségét, annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.

(2) Az adózó az adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.

5. § Egy önálló helyrajzi számon lévő több adóköteles építmény közül egy adóköteles, az ezen felüli építmények mentességet élveznek.

6. § Mentes az adó megfizetése alól az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

3. Helyi iparűzési adó

7. §3 Az iparűzési adó mértéke évi 2 %.

5. Idegenforgalmi adó

8. § Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

9. § (1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas, az önkormányzati adóhatóság által hitelesített nyilvántartást köteles vezetni,

(2) Adómentesség esetében legkésőbb a távozás napján a rendelet 1. melléklete szerinti Idegenforgalmi Adó fizetési kötelezettség alóli mentességről szóló Nyilatkozatot kell kitölteni.

6. Telekadó

10. § A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.

11. §4 Az adó mértéke 6,25,- Ft/m2/év

6/A.5 Építményadó

11/A. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó évi mértéke 300,- Ft/m2.

(3) Mentes az adófizetési kötelezettség alól a magánszemély tulajdonában álló, nem vállalkozó üzleti célt szolgáló, belterületi

a) a Htv. 52. § 8. pontja szerinti lakás

b) a Htv. 52. § 20 pontja szerinti üdülő

c) a Htv. 52. § 48. pontja szerinti, a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló

d) a Htv. 52. § 50. pontja szerinti melléképület és melléképületrész

e) a társasház közös használatú helyiségei.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

13. § (1) Hatályát veszti a magánszemély kommunális adójáról szóló 17/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 16/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló15/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti a telekadóról szóló 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Nyilatkozat
idegenforgalmi adófizetési kötelezettség alóli mentességről
Vendég neve: ……………………………………………………....................................
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………
Érkezés-távozás napjai: ………………………………………………………………….
Adómentesen eltöltött vendégéjszakák száma: ………………………………………….
Adómentesség jogcíme: ………………………………………………………………….
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
Kelt: …………………………………………………….
……………………………….
vendég aláírása
Tájékoztató
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint:

31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:

a)79 a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b)80 a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c)81 a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d)82 aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e)83 az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.
1

Az 1. § az Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § az Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A(z) 7.§ az Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a(z)1/2021. (I.15.) önkormányzati rendelete 1.§-ával megállapított szöveg.

4

A 11. § az Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6/A. alcímet (11/A. §-t) az Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.