Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 6/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 6/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 25

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 6/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 6/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2016.05.25.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26. § (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként

6

7.961.007 ezerFt bevétellel
5.944.306 ezerFt kiadással,

2.016.701 ezerFt költségvetési maradvánnyal

jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadások 533.360 ezerFt,
- munkaadókat terhelő járulékok 137.409 ezerFt,
- dologi jellegű kiadások 768.456 ezerFt,
- szociálpolitikai feladatok kiadásai 33.259 ezerFt,
- egyéb műk.célú kiadások 56.457 ezerFt.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
- beruházási kiadások 2.911.234 ezerFt
- felújítási kiadások 19.350 ezerFt
- felhalm.c. Pénzeszköz átadás 158.000 ezerFt.

3. § Az önkormányzat címek szerinti bevételi és kiadási teljesítését az 5.1.-5.6. Mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását éves bontásban a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kivüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. Melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.

7. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.,2.2. Mellékletekben hagyja jóvá.

8. § (1) Az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.1. tájékoztató táblában szereplő adatok alapján 14.318.097 ezerFt-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési maradványa 2.016.701 ezerFt, melynek a felosztását a
képviselő-testület a 6. Mellékletben elfogadta.

9. § (1) Ez a rendeletet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/2015.(VIII.14.), 20/2015.(IX.28.), 26/2015.(XII.10.), 4/2016.(III.3.), rendeletével módosított 2/2015.(II.18.) rendelete.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 25. napján tartott nyílt, soros ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Dr. Voller Erika jegyző