Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

Hatályos: 2022. 02. 17

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

2022.02.17.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A települési támogatások megállapítása iránti kérelmet a Szári Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani személyesen, elektronikus azonosítást követően elektronikus vagy postai úton.

(2) A Hivatalhoz a támogatási kérelmet a rendelet mellékleteiben meghatározott formanyomtatványok használatával kell benyújtani.

2. § A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni. A visszafizetésre és a további következményekre a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 17. §-ában szabályozottak az irányadók.

3. § A települési támogatások igénylése esetén a rászorult köteles nyilatkozni jövedelmi viszonyairól.

4. §2

5. § (1)3 Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi ellátásokra biztosít települési támogatást az Önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére:

a) temetési támogatás,

b) köztemetés költségeinek enyhítése,

c) lakásfenntartási támogatás,

d) gyógyszertámogatás,

e) szociális étkeztetési támogatás és

f)4 óvodakezdési és beiskolázási.

g)5 speciális étkeztetési támogatás.

(2) Az Önkormányzat az alábbi ellátásokra biztosít rendkívüli települési támogatást:

a) az átmeneti létfenntartási nehézségek enyhítésére

b) elemi kár esetén krízishelyzetbe jutottak támogatása.

6. § (1) A települési támogatással és a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos hatáskörét – a lakásfenntartási támogatás kivételével - a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át esetenkénti 150.000,- Ft összeghatárig.

(2) A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

7. §6 a) Az Szt. rendelkezései az irányadóak
a) a 8. §-ban foglaltak kivételével e rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére;
a) a jövedelemszámításra;
b) az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkezett változás bejelentésére és
c) a támogatás felülvizsgálatára vonatkozóan.

8. § E rendelet alkalmazásában a lakóhely és a tartózkodási hely fogalmának értelmezése a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

9. § (1)7 Az 5. § (1) bekezdés a) pont szerint egyszeri 50.000,- Ft összegű települési támogatásra jogosult az a személy, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 200.000,- Ft összeget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás a temetésről az eltemettető kérelmező nevére kiállított számlának, az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem igazolásának, valamint – ha a halotti anyakönyvi kivonat kiállítására nem helyben került sor - a halotti anyakönyvi kivonatnak a temetés napját követő 45 napon belül történő bemutatásával igényelhető.

10. § (1)8 Az 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti települési támogatás alapja a helyben szokásos legolcsóbb köztemetés költségének a 150.000,- Ft összeget meg nem haladó része.

(2)9 Az eltemettetésre köteles személy mentesül a köztemetés (1) bekezdésben meghatározott költségeinek a megtérítési kötelezettsége alól, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 57.000.- Forintot, egyedül élő személy esetén a 85.500.- forintot.

(3)10 Az eltemettetésre kötelezett személy 50 %-ban mentesül a köztemetés (1) bekezdésben meghatározott költségeinek a kötelezettsége alól, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500.- forintot, egyedül élő személy esetén a 114.000.- forintot.

11. § (1) Az 5. § (1) bekezdés c) pont szerinti lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, a kérelmező által megjelölt villanyáram-, víz-, vagy gázfogyasztás kiadásainak enyhítéséhez kell nyújtani.

(3) A lakásfenntartási támogatást csak az a személy kérelmezheti, aki a villanyáram-, a víz-, illetve a gázszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll.

12. §11 (1)12 Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 140.000 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 170.000,- Ft-ot.

(2)13 A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) 5.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 140.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 170.000,- Ft-ot,

b) 6.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 110.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 135.000,- Ft-ot,

c) 8.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 115.000,- Ft-ot, d) 10.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 50.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 85.000,- Ft-ot.

13. § (1) A lakásfenntartási támogatást fél évre kell megállapítani oly módon, hogy az adott hónap 15. napjáig beérkezett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának első napjától, a 15. napja után érkezett kérelmek esetében pedig a támogatást a kérelem beadását követő hónap 1. napjától kell megállapítani.

(2) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon háztartásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő személyek számától.

(3)14 A támogatás megállapítására irányuló újabb kérelem legfeljebb a korábbi jogosultság lejártát megelőző 45 napon belül nyújtható be. Egyéb esetben a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(4)15 A támogatás megállapításának feltétele, hogy a támogatásra jogosult személy életvitelszerűen a lakóhelyén vagy tartózkodási helyén éljen.

14. § (1)16 Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy

a)lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, és az új bejelentett lakcím nem Újbarok község közigazgatási területén található,
b)meghal, vagy
c)a lakásfenntartási támogatás megszüntetését kéri
a lakcímváltozás, a haláleset, vagy a megszüntetésre irányuló kérelem benyújtásának hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását a változás hónapja utolsó napjával meg kell szüntetni.
(2)Ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó lakásfenntartási támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.

15. §17 (1) Az 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti betegség miatt jelentkező vényköteles gyógyászati segédeszköz, gyógyszer igazolt költségének a támogatása céljából támogatásra (a továbbiakban együtt: gyógyszertámogatás) jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 140.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 170.000,- Ft összeget.

(2)18 A gyógyszertámogatás összege 12.500,- Ft/hó.

(3) A gyógyszertámogatást fél évre kell megállapítani oly módon, hogy az adott hónap 15. napjáig beérkezett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának első napjától, a 15. napja után érkezett kérelmek esetében pedig a támogatást a kérelem beadását követő hónap 1. napjától kell megállapítani.

(4)19 Amennyiben

a)a támogatás jogosultjának a bejelentett lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, és az új bejelentett lakcím nem Újbarok község közigazgatási területén található, vagy
b)a jogosult meghal,
c)a jogosult a gyógyszertámogatás megszüntetését kéri
a lakcímváltozás, a haláleset, vagy a megszüntetésre irányuló kérelem benyújtásának a hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását a változás hónapja utolsó napjával meg kell szüntetni.
(5)20 Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki
a)közgyógyellátásban részesül, vagy
b)közgyógyellátásra jogosult, de nem kérte annak megállapítását, vagy
c)korábban megállapított gyógyszertámogatással összefüggésben elszámolási késedelemben van, vagy
d)elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
e)korábban megállapított települési támogatásból származó visszafizetési kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget.
(6)Kérelmező a támogatási időtartam bármely okból történő lejártát követő 30 napon belül, a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon a nevére kiállított számlák másolatának becsatolásával utólagosan köteles elszámolni a Hivatal felé az általa támogatásból finanszírozott gyógyszerköltségről.
(7)Amennyiben kérelmező a támogatás teljes összegével, vagy annak bizonyos részével nem tud elszámolni, úgy köteles az elszámolással nem fedett támogatást a 2. § szerint - jogosulatlanul igénybe vett ellátásként - visszafizetni.
(8)A (6) bekezdésben hivatkozott számlák ellenőrzése során a támogatás időszakát megelőző és az azt követő egy hónapban kiállított számlák is elfogadhatóak.

15/A. §21 (1)22 Az 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján szociális étkeztetése költségeinek enyhítése céljából települési támogatásra jogosult az a személy, aki az Szt. 62. §-a alapján szociális étkeztetésben részesül, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 140.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 170.000,- Ft-ot.

(2)23 A támogatás összege 10.000,- Ft/hó.

(3) A Szt. 62. §-a alapján szociális étkeztetésre jogosultakról a szolgáltatást nyújtó szervezet havonta adatot szolgáltat a Hivatalnak.

(4) A szociális étkeztetési támogatást fél évre kell megállapítani oly módon, hogy az adott hónap 15. napjáig beérkezett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának első napjától, a hónap 15. napja után érkezett kérelmek esetében pedig a támogatást a kérelem beadását követő hónap 1. napjától kell megállapítani.

(5)24 A támogatás további folyósítását tárgyhónap utolsó napjával meg kell szüntetni, amennyiben a támogatás folyósításának időtartama alatt

a) a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy lakcíme vagy tartózkodási helyének címe megváltozik, és az új bejelentett cím nem Újbarok község közigazgatási területén található,

b) a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy szociális étkeztetésre való jogosultsága megszűnik,

c) a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból megállapítást nyer, hogy a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy által a szociális étkeztetés keretében igényelt adagok száma két egymást követő hónapban nem éri el a 10 adag/hó mértéket,

d) a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy meghal, vagy

e) a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy az ellátás megszüntetését kéri.

(6) A Hivatal (5) bekezdésben felsorolt, támogatás megszüntetését eredményező feltétel bekövetkeztéről történő tudomásszerzésének a hónapjára eső támogatást a Hivatal teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását a változás hónapja utolsó napjával meg kell szüntetni.

15/B. §25 (1)26 Az 5. § (1) bekezdés f) pontja alapján az óvodai nevelési év és az iskolai tanévkezdés költségeinek enyhítése céljából az Önkormányzat óvodakezdési és beiskolázási támogatást nyújt annak a kérelmezőnek,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott összeget; és

b) akinek vér szerinti, örökbefogadott, vagy nevelt gyermeke

ba) a kérelmező bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyével azonos lakcímen él;

bb) a kérelem benyújtásának az időpontjában a 20. életévét nem töltötte be;

bc) önálló keresettel nem rendelkezik és

bd) óvodai nevelésben részesül vagy nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait.

(2)27 Az óvodakezdési és beiskolázási támogatásra való jogosultság feltételeként meghatározott egy főre jutó havi jövedelem legmagasabb összege

a) egy gyermekes család esetén 200.000,- Ft;

b) kétgyermekes család esetén 150.000,- Ft;

c) három- vagy többgyermekes család esetén 120.000,- Ft.

(3)28 A támogatás összege óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén gyermekenként 15.000,- Ft, egyéb esetben gyermekenként 20.000,- Ft.

(4)29 Az óvodakezdési és beiskolázási támogatás nevelési- és tanítási évenként gyermekenként egyszer igényelhető.

(5)30 Az óvodakezdési és beiskolázási támogatás iránti kérelem augusztus 15. napjától november 30. napjáig nyújtható be az 5. melléklet szerinti nyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) A 16. életévét betöltött gyermek esetén az adott tanév vonatkozásában a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat az oktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás benyújtásával kell igazolni.

(7)31 Az (1) bekezdés bd) alpontjában szereplő óvodai nevelésben részesülés tényét az óvoda által kiállított igazolással vagy egyéb módon igazolni kell.

15/C. §32 (1) Az 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján a betegségük miatt speciális étrend szerint étkezni kényszerülő gyermekek étkezési költségeinek enyhítése céljából az Önkormányzat speciális étkeztetési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott összeget, és

b) akinek vér szerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke

ba) életvitelszerűen a kérelmező bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyével azonos lakcímen él;

bb) a kérelem benyújtásának az időpontjában a 20. életévét nem töltötte be;

bc) önálló keresettel nem rendelkezik,

bd) óvodai nevelésben részesül vagy nappali oktatás munkarendje szerint folytatja alap-, vagy középfokú tanulmányait, és

c) aki a b) pontban szereplő gyermeke speciális étkezési szükségletét a kérelmező házi-, vagy szakorvosi igazolás igazolja.

(2) A speciális étkeztetési támogatásra való jogosultság feltételeként meghatározott egy főre jutó havi jövedelem legmagasabb összege

a) egy gyermekes család esetén 200.000,- Ft;

b) kétgyermekes család esetén 150.000,- Ft;

c) három- vagy többgyermekes család esetén 120.000,- Ft.

(3) A támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft/hó.

(4) A támogatást legfeljebb egy nevelési/oktatási évre kell megállapítani.

(5) A támogatás iránti kérelem az adott nevelési/oktatási év során bármikor benyújtható.

(6) A 16. életévét betöltött gyermek esetén az adott tanév vonatkozásában a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat az oktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás benyújtásával kell igazolni.

(7) A támogatás csak addig folyósítható, míg az önkormányzat a közétkeztetés keretében az étkeztetést saját konyháján, illetve más szolgáltató igénybevételével biztosítani nem tudja.

(8) A támogatás további folyósítását tárgyhónap utolsó napjával meg kell szüntetni, amennyiben a támogatás folyósításának időtartama alatt

a) speciális étkeztetési támogatásban részesülő személy lakcíme vagy tartózkodási helyének címe megváltozik, és az új bejelentett cím nem Újbarok község közigazgatási területén található

b) speciális étkeztetési támogatásban részesülő személy speciális étkeztetésre való étkeztetésre való jogosultsága megszűnik

c) a speciális étkeztetési támogatás ellátás megszüntetését kérik.

16. § (1)33 Az 5. § (2) bekezdés a) pont alapján juttatott rendkívüli települési támogatás összege

a)34 8.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 85.000,- Ft összeget;

b)35 10.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 60.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén az 65.000,- Ft összeget.

c)36 12.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 38.500,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén az 42.500,- Ft összeget.

(2)37

a) A rendkívüli települési támogatást 6 hónapos időtartamra kell megállapítani oly módon, hogy az adott hónap 15. napjáig beérkezett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának első napjától, a 15. napja után érkezett kérelmek esetében pedig a támogatást a kérelem beadását követő hónap 1. napjától kell megállapítani. A települési támogatásról hozott határozatban megállapított időtartam lejártát követő időre a kérelmező új igénylést adhat be.

b) A szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (5) bekezdése alapján évente kétszer egyösszegű rendkívüli települési támogatás adható a település szociális normatívájának erejéig a 18 év alatti gyermeket nevelő újbarki családok esetében, melynek összege maximum 50.000,- Ft/család lehet.

(3) Amennyiben

a)a támogatás jogosultjának a bejelentett lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, és az új bejelentett lakcím nem Újbarok község közigazgatási területén található,
vagy
c)a jogosult meghal,
a lakcímváltozás vagy a haláleset hónapjára járó támogatást a Hivatal teljes összegben folyósítja, de a további támogatás határozattal megszüntetésre kerül.

17. § (1) Elemi kár esetén krízishelyzetbe jutottak támogatása formájában rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy,

a)akinek a település közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri és
b)az elemi kár következtében lakhatatlanná vált ingatlanban életvitelszerűen lakik és
c)saját maga, vagy családjának tagja más lakhatás céljára szolgáló ingatlannal nem
rendelkezik.
(2)Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 70. pontjában meghatározott kár.
(3)Az elemi kár esetében krízishelyzetbe jutott támogatása iránti igényt a képviselő-testület jogosult elbírálni. A támogatás összege legfeljebb a keletkezett kár 50%-ának mértékéig terjedhet.

18. § (1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 16/2015. (VII. 07.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

Schnobl Ferenc s.k. Dr. Riegelman Henrik s.k.
polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
(KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI)
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve : .……………………….………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………. Családi állapota:……………………..
Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap
TAJ száma: □□□-□□□-□□□
Állampolgársága: ………………………..
Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………
A települési támogatást
halálesettel összefüggő költségek (temetés költségei, köztemetés költsége) miatt
átmeneti létfenntartási nehézségek enyhítésére
gyógyszertámogatás magas gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz költsége miatt
elemi kár bekövetkezte miatt
kérem megállapítani.
(Kérjük a megfelelőt X-el jelölje)
Bejelentett lakóhelye (lakcímkártya szerint)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bejelentés ideje: ……..………
Bejelentett tartózkodási helye (lakcímkártya szerint)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bejelentés ideje: ……..………
Tényleges, életvitelszerű tartózkodási helye:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az életvitelszerű tartózkodási helyén a tartózkodás jogcíme:
tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb…………...
A lakás tulajdonosa: …………………………………………
A támogatást az alábbi bankszámlára
számlavezető pénzintézet megnevezése:......................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: .................................-..................................-...................................
vagy az alábbi címre
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
kérem folyósítani,
Kérelmező családtagjainak személyi adatai (férj, feleség, élettárs, kiskorú gyermek):

Név

Születési év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme (i):


A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

Házastárs (élettárs) jövedelme

Gyermek jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás

Vállalkozásból származó nettó jövedelem

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

Önkormányzat és állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás stb.)

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)


Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………............Ft/fő
Kérelem indoklása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem.
Házastársamtól/élettársamtól……….……….. óta különélek.
Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy a fent leírt élethelyzet jellegét megfelelő dokumentummal igazolom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tudomásul veszem, hogy a betegség miatt jelentkező gyógyászati segédeszköz, gyógyszer igazolt költségének támogatása céljából juttatott települési támogatással kapcsolatban utólagos elszámolási kötelezettségem van.
Újbarok, __________________________.
..…………………………
Kérelmező/képviselő aláírása
A Szári Közös Önkormányzati Hivatal felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. A szabályzat megtekinthető a Hivatal honlapján (http://www.saar-ujb.hu/saar/), vagy megismerheti annak tartalmát a Hivatalban elhelyezett példányból.

2. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez38

KÉRELEM a lakásfenntartási támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ......................................................................................................................................

Születési neve: .................................................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................................

Születés helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................................................

Lakóhelye:  irányítószám ...................................... ................................................... település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási helye:  irányítószám ................. ..................................................... település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): □□□-□□□-□□□
Állampolgársága: ...............................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................................................

1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos címen) élők száma: ………… fő.

1.3. Kérelmező családtagjainak személyi adatai (férj, feleség, élettárs, gyermek):

Név

Születési év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

2. Jövedelmi adatok
Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme (i):


A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,


Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás


Vállalkozásból származó nettó jövedelem

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

Önkormányzat, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, aktív korúak ellátása stb.)

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)

Összes nettó jövedelem

A háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………............Ft/fő (ügyintéző tölti ki)

4. Nyilatkozatok

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék

működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót:
……………. ………………………………

4.2. A megállapított lakásfenntartási támogatás összegéig az alábbi fontossági sorrendben – 1., 2. vagy 3. - kérem támogatni:
- víz: ………….
- villanyáram: ………….
- földgáz: ………….

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek
c) lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen____ fő van bejelentkezve, azonban …………………………………………………………(név) életvitelszerűen nem ezen a lakcímen él

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a lakásviszonyok vonatkozásában megadott adatok valódiságát a hivatal ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Kötelező mellékletek:
- a kérelmező és a háztartás tagjainak jövedelemigazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapról
- (munkaviszonyban álló személy esetén munkáltatói igazolás, bérjegyzék;
- nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről; munkanélküli ellátásban részesülő esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat; ellátásban nem részesülő esetén az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködés igazolása)
- nem tanköteles gyermek esetén iskolalátogatási igazolás (18. éves kor fölött)
- a kérelmező közszolgáltatóval való jogviszonyának igazolására szolgáló dokumentum (pl.: közszolgáltatási szerződés, részszámla másolata, igazolás stb.)
- a lakásbérleti-, lakáshasználati szerződés eredeti, vagy másolati példánya (csak bérleti jogviszony esetén)

A Szári Közös Önkormányzati Hivatal felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. A szabályzat megtekinthető a Hivatal honlapján (http://www.saar-ujb.hu), vagy megismerheti annak tartalmát a Hivatalban elhelyezett példányból.

3. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Települési támogatás - gyógyszerköltség elszámolása

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ......................................................................................................................................

Születési neve: .................................................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................................

Születés helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................................................

Lakóhelye:  irányítószám ...................................... ................................................... település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási helye:  irányítószám ................. ..................................................... település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám ................................................................................................ település ...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Állampolgársága: .....................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................................................

2. A támogatásról szóló döntés ügyiratszáma: ………………………………….

3. A költségösszesítő pótlapok száma: ……….. db
Kelt: ……………………………….
……………………………………
kérelmező aláírása
A Szári Közös Önkormányzati Hivatal felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. A szabályzat megtekinthető a Hivatal honlapján (http://www.saar-ujb.hu//), vagy megismerheti annak tartalmát a Hivatalban elhelyezett példányból.
Költségösszesítő lap

Sor-szám

Megnevezés

Szállító

Számla száma

Elszámolt összeg

Összesen:

4. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez39

KÉRELEM
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
(KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI)
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve : .……………………….………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………. Családi állapota:……………………..
Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap
TAJ száma: □□□-□□□-□□□
Állampolgársága: ………………………..
Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………

Lakóhelye:  irányítószám ...................................... ................................................... település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási helye:  irányítószám ................. ..................................................... település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): □□□-□□□-□□□
Állampolgársága: ...............................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................................................

A támogatást az alábbi bankszámlára
számlavezető pénzintézet megnevezése:......................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: .................................-..................................-...................................
vagy az alábbi címre
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
kérem folyósítani.
Kérelmező családtagjainak személyi adatai (férj, feleség, élettárs, kiskorú gyermek):

Név

Születési év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme (i):


A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

Házastárs (élettárs) jövedelme

Gyermek jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás

Vállalkozásból származó nettó jövedelem

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

Önkormányzat, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, aktív korúak ellátása stb.)

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)


Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………............Ft/fő
Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem.
Házastársamtól/élettársamtól……….……….. óta különélek.
Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Nyilatkozom, hogy a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendeletben foglalt, a támogatás megszüntetésére okot adó körülményekre vonatkozó rendelkezéseket elolvastam, megértettem.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Szár, __________________________.
..…………………………
Kérelmező/képviselő aláírása
A Szári Közös Önkormányzati Hivatal felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. A szabályzat megtekinthető a Hivatal honlapján (http://www.saar-ujb.hu/saar/), vagy megismerheti annak tartalmát a Hivatalban elhelyezett példányból.

5. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez40

KÉRELEM az óvodakezdési és beiskolázási támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ......................................................................................................................................

Születési neve: .................................................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................................

Születés helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................................................

Lakóhelye:  irányítószám ...................................... ................................................... település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási helye:  irányítószám ................. ..................................................... település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): □□□-□□□-□□□
Állampolgársága: ...............................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................................................

1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos címen) élők száma: ………… fő.

1.3. Kérelmező családtagjainak személyi adatai (férj, feleség, élettárs, gyermek):

Név

Születési hely, év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

2. Jövedelmi adatok
Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme (i):


A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

A kérelmező családjában élő további személyek

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,


Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás


Vállalkozásból származó nettó jövedelem

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

Önkormányzat, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, aktív korúak ellátása stb.)

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)

Összes nettó jövedelem

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………............Ft/fő (ügyintéző tölti ki)

3. Az óvodakezdési és beiskolázási támogatást az alábbi gyermekekre kérem megállapítani:

Név

Köznevelési intézmény neve

Köznevelési intézmény címe

4. A támogatás kiutalásának módja:
□ Bankszámlára utalás
Pénzintézet neve: _____________________________________________________
Bankszámlaszám: ____________________________________________________
□ Postai úton a lakcímemre

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................................

....................................

______________________

kérelmező aláírása

A Szári Közös Önkormányzati Hivatal felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. A szabályzat megtekinthető a Hivatal honlapján (http://www.saar-ujb.hu), vagy megismerheti annak tartalmát a Hivatalban elhelyezett példányból

Kötelező mellékletek:
- a kérelmező és a család tagjainak jövedelemigazolása a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről
- munkaviszonyban álló személy esetén munkáltatói igazolás, bérjegyzék;
- nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről; munkanélküli ellátásban részesülő esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat; ellátásban nem részesülő esetén az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködés igazolása
- Amennyiben a kérelmező tartásdíjat kap vagy fizet, akkor a tartásíj összegéről szóló nyilatkozat
- 16. éves kor fölötti gyermek esetén iskolalátogatási igazolás
- Az óvoda által kiállított igazolás az óvodai nevelésben való részvételről (csak abban az esetben kell csatolni, amennyiben a gyermek nem a Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsődébe jár)

1

Az 1. § (1) bekezdése az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A rendelet szövegét a 11/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. július 4-től.

4

A rendelet szövegét a 7/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020. október 1-től.

5

Az 5. § (1) bekezdés g) pontját az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

6

A rendelet szövegét a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 31-től.

7

A rendelet szövegét a 9/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 8-tól. A 9. § (1) bekezdése az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A rendelet szövegét a 9/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 8-tól.

9

A 10. § (2) bekezdése az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A rendelet szövegét a 9/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 8-tól. A 10. § (3) bekezdése az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A rendelet szövegét a 9/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 8-tól.

12

A 12. § (1) bekezdése az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 12. § (2) bekezdése az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

14

A 13. § (3) bekezdését az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

15

A 13. § (4) bekezdését az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

16

A rendelet szövegét a 9/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 8-tól.

17

A 15. § az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A rendelet szövegét a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 31-től.

19

A rendelet szövegét a 9/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 8-tól.

20

A rendelet szövegét a 9/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 8-tól.

21

A rendelet szövegét a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a egészítette ki. Hatályos: 2017. május 31-től.

22

A rendelet szövegét a 9/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 8-tól. A 15/A. § (1) bekezdése az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

23

A rendelet szövegét a 9/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 8-tól. A 15/A. § (2) bekezdése az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

24

A rendelet szövegét a 9/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 8-tól.

25

Beiktatta a 11/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. július 4-től.

26

A rendelet szövegét utoljára a 7/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. október 1-től.

27

A rendelet szövegét a 7/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020. október 1-től.

28

A 15/B. § (3) bekezdése az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

29

A rendelet szövegét a 7/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. október 1-től.

30

A rendelet szövegét a 7/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020. október 1-től.

31

Beiktatta a 7/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. október 1-től.

32

A 15/C. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

33

A rendelet szövegét a 9/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 8-tól.

34

A 16. § (1) bekezdés a) pontja az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

35

A 16. § (1) bekezdés b) pontja az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

36

A 16. § (1) bekezdés c) pontja az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

37

A rendelet szövegét a 7/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 15-től.

38

Módosította a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2017. május 31-től.

39

Beiktatta a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2017. május 31-től.

40

Módosította a 7/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2020. október 1-től.