Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

2024.01.01.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi adókat vezeti be:

a) Építményadó

b) Magánszemélyek kommunális adója

c) Helyi iparűzési adó

2. Építményadó

2. § Az adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. §-a és 11/A. §-a határozza meg, az adó alapjára pedig a Htv. 15. § a) pontját és 15/A. §-át kell alkalmazni.

3. § Az adó mértéke

a) lakás esetén 1.500.-Ft/m2/év,

b) vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze esetén 10.-Ft/m2/év,

4. § Adómentes a Htv. 13. §-ában foglaltakon túl:

a) az önkormányzat illetékességi területén lévő, magánszemély adóalany tulajdonában álló több lakás esetén az a lakás, amelyben a magánszemély adóalany életvitelszerűen tartózkodik,

b) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze,

c) az önkormányzat illetékességi területén vásárolt vagy örökölt lakás a szerzést követő év december 31-ig.

5. § 50%-os adókedvezmény illeti meg az adóalanyt a lakása után, amennyiben arra vonatkozóan lakásbérleti jogviszonyt létesít.

3. Magánszemélyek kommunális adója

6. § Az adó mértéke a Htv. 11. §-a szerint meghatározott adótárgyanként és a Htv. 24. §-a szerinti lakásbérleti jogonként 8.000.-Ft/év.

7. § Az adó mértéke a Htv. 17. §-a szerint meghatározott adótárgyanként

a) 2500 m2 területnagyságig 8.000.-Ft/év.

b) 2501 m2-től 17.000.-Ft/év.

8. § Mentes az adó alól:

a) az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakása után építményadó fizetésére kötelezett,

b) a Htv. 19. §-ában meghatározottak,

c) a magánszemély tulajdonában álló építmény rendeltetésszerű használatához szükséges azon telekrész, amely a Htv. 19. § a) pontjában foglalt nagyságot meghaladja.

d) valamennyi állattartásra, növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, függetlenül attól, hogy az adóalany azt használja-e vagy sem.

4. Helyi iparűzési adó

9. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 1,4%-a.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 16/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései irányadóak.