Nagysáp község képviselő testületének 10/2017 (IX.7..) önkormányzati rendelete

Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (IX.7.) Ök. rendelete a közterületek használatáról

Hatályos: 2024. 03. 21

Nagysáp község képviselő testületének 10/2017 (IX.7.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

2024.03.21.

Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a településrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra, a vonatkozó közterület-használati díjak mértékét és fizetésének a módját.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Nagysáp község közigazgatási területén belül az önkormányzati tulajdonban levő, közhasználatra szolgáló földrészletekre, a földrészletek közhasználatra átadott részére, a közterülettel határos építmény közterületet fizikailag, illetőleg látványában érintő szerkezetére, felszerelésére, tartozékára, alkotóelemére, a helyi közutakra, a közforgalom elől el nem zárt magánutakra, a közutak műtárgyaira és tartozékaira (a továbbiakban: közterület).

2. § (1) Közterületet, az azon elhelyezkedő építményt, berendezést és felszerelést rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – bárki használhatja.

(2) Rendeltetésének nem megfelelő a közterület-használat, ha a használat a közterület mások által történő rendeltetésszerű használatát korlátozza vagy zavarja.

3. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért a 2. melléklet szerinti közterület-használati díjat kell fizetni.

(2) A közterület rendeltetéstől eltérően közterület-használati engedéllyel használható. Az engedély iránti kérelmet a Bajóti Önkormányzati Hivatal kirendeltségén (2524. Nagysáp Köztársaság tér 1.) kell benyújtani. A kérelmet a rendelet 1. melléklete tartalmazza, mely elektronikus úton nem nyújtható be.

(3) A közterület-használati díjat egyösszegben, közterület tényleges elfoglalása előtt kell megfizetni.

(4) A közterület-használati engedély az alábbiakat tartalmazza:

a) a használható terület helyét, nagyságát,
b) a használat időtartamát,
c) a használat célját,
d) a használat díját és befizetésének módját,
e) a használatra jogosult adatait, amit jól látható módon fel kell tüntetni a tevékenység helyén.
(5) A közterületet csak úgy szabad használni, hogy a többi terület rendeltetésszerű használatát ne zavarja.
(6) A közterület-használati engedély jogosultja (továbbiakban engedélyes) köteles az igénybe vett terület és 5 méteres környezetét folyamatosan tisztán tartani és a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni.
(7) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és azokat az engedélyező hatóság ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.
(8) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes az abban foglaltaktól eltérő tevékenységet folytat vagy a közterület-használat díj esedékes részletét határidőre nem fizeti meg.
(9) A polgármester a közterületek használatát köteles rendszeresen ellenőrizni.
(10) A közterület használati engedéllyel vagy engedély nélkül megbontott közterület (burkolat, füves, virágos, stb. területek) helyreállítását annak kell elvégeznie, aki a közterületet felbontotta.
(11) 1 Az előre nem tervezhető közterület-bontással járó közműépítési-javítási munkálatok esetén a polgármesternek 24 órán belül be kell jelenteni azt, hogy a meghibásodás helyreállítása közterület-felbontással végezhető el.
(12) A közműépítési, javítási munkák befejezése után a munkálatokat végző köteles a területet helyreállítva átadni.
(13) A közterület helyreállításánál a szakszerűséget meg kell követelni. Ennek megfelelően a közművekkel érintett területen - azok közműszolgáltatók előzetes engedélye alapján -, csak kézi földkiemelést lehet alkalmazni. Földkitermelés esetén a munka befejeztével a visszatemetésről a felbontást végzőnek haladéktalanul gondoskodni kell. Visszatöltéskor max. 30 cm-es rétegenkénti tömöríteni szükséges.
(14) Út és egyéb közterület helyreállítását az üzembe helyezéstől számított 5 munkanapon belül kell elvégezni, min. 18 hónap garanciával úgy, hogy a munkagödör felső aszfaltrétegét körbe 10 cm-rel szélesebbre kell elkészíteni, mint a munkagödör szélessége. A téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell megkövetelni – ami betonnal történő lefedést jelent. Ilyen esetben meg kell határozni a végleges helyreállítás idejét.
(15) Kivételes esetben kérelemre a polgármester a (14) bekezdésben meghatározott helyreállítási határidő meghosszabbítását engedélyezheti.
(16) Abban az esetben, ha a közterület helyreállítását az arra kötelezett felszólítás ellenére sem teljesíti, az önkormányzat a helyreállítást elvégezheti, és a helyreállítás tényleges költségét a kötelezettre hárítja.
(17) 2 A csatorna, gáz, telefon, víz közművek (továbbiakban: közművek) építési és javítási munkáinak esetén a közterület szakszerű felbontását és helyreállítását az érintett csatorna, gáz, telefon, víz Szolgáltatók (továbbiakban: Szolgáltató) végzi el.

4. § (1) Díjfizetési kötelezettség nélkül használható a közterület:

a) az önkormányzat megrendelésére végzett üzemeltetési, fenntartási és építési munkákhoz kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén,
b) a közúti közlekedés irányítását, szabályozását szolgáló berendezések, közúti jelzések elhelyezése esetén,
(2) A polgármester kérelemre – településfejlesztési, kulturális célt szolgáló közterület-használat esetén – a díjat elengedi.

5. § Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására;
b) a jó erkölcsöt sértő áruk bemutatására, kiállítására és forgalmazására.
c) 1 m 2-nél nagyobb területű cégér, címtábla, reklám hírdetőberendezés, mozgatható kirakat.

6. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen járműnek minősül:

a) Hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező vagy az a hatósági jelzéssel rendelkező jármű, amely szemmel láthatóan nem üzemképes, karosszériája erősen elhasználódott, rongálódott, szétbontása megkezdődött, felbakolt állapotban van, nyílászárói nem zárhatóak, funkcionális alkatrészei, ablakai, szélvédői hiányoznak és a polgármester előzetes felszólítására a közterület használati hozzájárulás beszerzésére tulajdonosa, üzembentartója 8 napon belül nem intézkedik.
b) Baleset következtében károsult, a baleset során üzemképtelenné vált és elhagyott, s a helyszínről 3 napon belül el nem szállított jármű.
(2) Gépjárművet közterületen tárolni csak közterület-használati engedély birtokában lehet.
(3) Tárolásnak minősül a közterületen a buszok, 3,5 tonna feletti tehergépjárművek 2 órát meghaladó parkolása.
(4) Buszokat és a 3,5 tonna feletti tehergépjárműveket csak a Nagysáp 796/1 hrsz-ú téren lehet tárolni.

7. § Ez a rendelet 2017. október 1 napján lép hatályba. Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 20/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet.

1

A 3. § (11) bekezdése a Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (17) bekezdése a Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.