Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2017.(IX.8.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2017. (IX.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 03. 01

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2017.(IX.8.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2017. (IX.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2022.03.01.

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének tagjaira, a bizottságok nem képviselő-testületi tagjaira terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterekre nem terjed ki.

A tiszteletdíj és annak mértéke2

2. § A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait az alábbi összegű tiszteletdíj illeti meg:

a)3 A képviselői tiszteletdíj havi alapdíja (a továbbiakban: alapdíj) bruttó 80 000 forint.

b)4 A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül havi bruttó 60 000 forint.

c)5 A képviselő bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíjon felül havi bruttó 40 000 forint6.

d)7 A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 40 000 forint.

A tiszteletdíj felülvizsgálata

3. § A 2. §-ban meghatározott tiszteletdíj mértékét a képviselő-testület évente, a tárgyévi költségvetési rendelet megalkotásakor felülvizsgálhatja.

Záró rendelkezések

4. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/1996. (IV. 26.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az R. 2. §-a a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2019. január 1. napjától.

3

A 2. § a) pontja az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § b) pontja az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § c) pontja az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az R. 2. § c) bekezdése az 5/2020. (IV.1.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2020. április 2. napjától.

7

A 2. § d) pontja az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.