Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2019.(I.25.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 25- 2019. 01. 25

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2019.(I.25.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.01.25.

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait az alábbi összegű tiszteletdíj illeti meg:
a) A képviselői tiszteletdíj havi alapdíja (a továbbiakban: alapdíj) bruttó 70 000 forint.
b) A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül havi bruttó 50 000 forint.
c) A képviselő bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíjon felül havi bruttó 20 000 forint.
d) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 30 000 forint.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.