Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2020. 11. 01- 2022. 09. 30

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a farádi mini bölcsődére, óvodára, általános iskolára, egyéb vendéglátásra.


(2) A Képviselő-testület a gyermekvédelmi nappali alapellátásra vonatkozó 2020. évi étkeztetési és gondozási intézményi térítési díját a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.


3.§ A rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba, és a mellékletekben meghatározott térítési díjakat a tárgy évet követő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet hatályba lépéséig alkalmazni kell.


4.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Farád, 2020. október 26.


                        Szalai Zoltán                                                                          Pálfi Zoltánné

                        polgármester                                                                          jegyző