Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.1.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2020. 07. 02 - 2021. 08. 11

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.1.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. valamint, 8a pontjában és a 23. § (5) bekezdés 11, valamint 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. § -ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, illetőleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, illetőleg a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítése érdekében meghatározza Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, valamint szociális szolgáltatások, illetőleg a gyermekek számára biztosított természetbeni és a gyermekekre tekintettel biztosított pénzbeli ellátások (a továbbiakban: ellátások) formáját, mértékét, az igénybevételhez kapcsolódó jogosultsági és eljárási szabályokat.

Célja továbbá, hogy megállapítsa a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben biztosított szociális ellátások, és a rendkívüli települési támogatások formáit, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Ecséd község közigazgatási területén a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint bejelentett lakóhellyel vagy életvitelszerűen bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) kormányrendelet és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet által nem szabályozott kérdésekre terjed ki.

3. Feladat- és hatáskör

3. § A Képviselő-testület jelen rendeletben meghatározott ellátási formákkal kapcsolatos feladat-és hatásköreit a polgármesterre ruházza.

II. FEJEZET Pénzbeli, természetbeni, és személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekjóléti ellátások

4. § (1) Az e rendelet szerint nyújtható pénzbeli ellátások:

 • a) rendkívüli települési támogatás
 • b) 0-1 éves korú gyermeket nevelő szülő(k) egyszeri támogatása
 • c) óvodakezdési támogatás
 • d) iskolakezdési támogatás

(2) Az e rendelet szerint természetben nyújtható szociális ellátások:

 • a) rendkívüli települési támogatás,
 • b) köztemetés
 • c) kommunális adó-kedvezmény
 • d) 70. életévüket betöltött személyek támogatása

(3) Az e rendelet szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások:

 • a) étkeztetés
 • b) házi segítségnyújtás
 • c) családsegítés
 • d) gyermekjóléti szolgáltatás
 • e) időskorúak nappali ellátása

(4) Az e rendelet szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, a család és gyermekjóléti szolgáltatást Ecséd Községi Önkormányzat (Ecséd, Szabadság utca 139.) épületben működő irodában lehet igénybe venni.

(5) Az e rendelet szerinti gyermekek természetbeni ellátása:

 • a) gyermekétkeztetés a bölcsődében
 • b) gyermekétkeztetés az óvodában
 • c) gyermekétkeztetés az iskolában
 • d) szünidei gyermekétkeztetés.

4. Pénzbeli támogatás

Rendkívüli települési támogatás

5. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetőek - kérelemre vagy hivatalból – azok a személyek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások viselésére nem képesek – így különösen

 • a) betegségre,
 • b) halálesetre,
 • c) elemi kár elhárítására,
 • d) az anyagi körülményeik miatt válsághelyzetben lévő családok a családban nevelkedő kiskorú gyermek, vagy gyermekek hátrányos helyzetére tekintettel, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át nem haladja meg.
 • e) gyógyszerbeszerzésre tekintettel.

(2) A rendkívüli települési támogatás kifizetése az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával is történhet.

(3) A rendkívüli települési támogatás összegét a rászorultsághoz igazodóan kell megállapítani, de nem lehet kevesebb, mint 5.000 Ft.

6. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, függetlenül attól, hogy az elhunyt személy tartására köteles volt-e vagy sem, és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetés költségeihez biztosított támogatás esetén annak összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének legalább 10%-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét temetkezési vállalkozótól megkért igazolás alapján állapítja meg.

(3) A temetés költségeihez biztosított támogatásra a temetést követő 30 napon belül lehet a kérelmet benyújtatni, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlát.

7. § (1) Rendkívüli települési támogatás keretében az elemi kárt szenvedett ingatlanban életvitelszerűen élő

 • a) tulajdonos, haszonélvező – ide nem értve a lakás bérlőjét – részére a lakóingatlanban és az abban lévő mindennapi életvitelhez szükséges berendezési tárgyakban,
 • b) bérlő részére a lakásban lévő mindennapi életvitelhez szükséges berendezési tárgyakban keletkezett károk enyhítésére támogatás állapítható meg.

(2) A kérelem elbírálásakor a kérelmező jövedelmi viszonyait, valamint a korábban részére nyújtott segélyek számát nem kell vizsgálni.

8. § (1) Rendkívüli támogatás keretében rendszeres egyéni, továbbá akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglethez gyógyszertámogatás nyújtható az a)-c) pontokban meghatározottak együttes fennállása esetén annak a személynek

 • a) aki Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és ezek valamelyikén életvitelszerűen tartózkodik,
 • b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át és vagyona nincs,
 • c) aki normatív vagy alanyi jogon közgyógyellátásra nem jogosult.

(2) Gyógyszertámogatás csak szakorvos vagy háziorvos által rendelhető vényköteles gyógyszerek 1 havi költségének 40%-ig igényelhető.

(3) Gyógyszertámogatásban ugyanazon személy évi négy alkalommal részesülhet.

(4) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet 1. mellékletében található formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a vénykötelezettségről és a gyógyszerköltségről a gyógyszertár igazolását.

0-1 éves korú gyermeket nevelő szülő(k) egyszeri támogatása

9. § Egy főre jutó jövedelemre tekintet nélkül gyermekenként 10.000-Ft készpénz formájában nyújtott támogatásra jogosult(ak) Ecséd közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező szülő(k), aki(k)nek gyermeke született.

Települési óvodakezdési támogatás

10. § (1) A települési óvodakezdési támogatás a gyermek óvodai nevelése megkezdéséhez kapcsolódó költségek viseléséhez nyújtott támogatás.

(2) Ecséd Községi Önkormányzat jövedelemvizsgálat nélkül évi egyszeri 10 000 Ft/gyermek összegű Települési óvodakezdési támogatást biztosít az Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülőnek, akinek óvodás gyermeke(i) van(nak).

(3) Egy nevelési évben a szülőnek gyermekenként csak egy alkalommal adható óvodakezdési támogatás.

(4) A települési óvodakezdési támogatás iránti igényét a szülő jelen rendelet 2. mellékletében található formanyomtatványon nyújthatja be, melyhez csatolni szükséges a (5) bekezdésének fennállása esetén az óvodalátogatási igazolást.

(5) A jogosultságot óvodalátogatási igazolással kell alátámasztani azon szülőnek, akinek gyermeke(i) nem az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsődében vesznek részt az óvodai nevelésben.

(6) A támogatás minden év augusztus 15-től október 31-ig igényelhető. A határidő jogvesztő.

(7) A települési óvodakezdési támogatás átvétele készpénzben Ecséd Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztályán történik, vagy a szülő által a kérelemben feltüntetett számlaszámra átutalással történik

Települési iskolakezdési támogatás

11. § (1) A települési iskolakezdési támogatás az alap-és középfokú oktatásban résztvevő tanulók tanévkezdéskor felmerülő költségeihez nyújtott támogatás.

(2) Ecséd Községi Önkormányzat jövedelemvizsgálat nélkül évi egyszeri 10 000 Ft/tanuló összegű Települési iskolakezdési támogatást biztosít az Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülőnek, akinek általános iskolás gyermeke(i) van(nak).

(3) Ecséd Községi Önkormányzat jövedelemvizsgálat nélkül évi egyszeri 15 000 Ft/tanuló összegű Települési iskolakezdési támogatást biztosít az Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülőnek, akinek első nappali képzésen középfokú tanulmányokat folytató gyermeke(i) van(nak).

(4) Egy tanévben a szülőnek gyermekenként csak egy alkalommal adható iskolakezdési támogatás.

(5) A Települési iskolakezdési támogatás iránti igényét a szülő jelen rendelet 3. mellékletében található formanyomtatványon nyújthatja be, melyhez csatolni szükséges a (6) bekezdés a)- b) pontjának fennállása esetén az iskolalátogatási igazolást.

(6) A jogosultságot iskolalátogatási igazolással kell alátámasztani azon szülőnek, akinek gyermeke(i)

 • a) nem az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskolában folytat(nak) általános iskolai tanulmányokat,
 • b) első nappali képzésen középfokú tanulmányokat folytató gyermeke(i) van(nak)

(7) A támogatás minden év augusztus 15-től október 31-ig igényelhető. A határidő jogvesztő.

(8) A Települési iskolakezdési támogatás átvétele kézpénzben Ecséd Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztályán történik, vagy a szülő által a kérelemben feltüntetett számlaszámra átutalással történik.

5. Természetbeni támogatás

Rendkívüli települési támogatás

12. § A rendkívüli települési támogatás természetbeni támogatásként élelmiszercsomagban, tűzifában, közüzemi díjak kifizetéséhez, gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez is biztosítható.

13. § A rendkívüli települési támogatás keretében lakóingatlanonként egyszeri fűtési támogatás állapítható meg október 1. napjától március 31. napjáig terjedő időszakra, ha a jogosult kérelme erre irányul és nyilatkozata alapján csak szilárd tüzelőanyaggal biztosítja háztartása fűtését.

14. § (1) Rendkívüli települési támogatásban ugyanazon személy az 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározottakra tekintettel egy évben legfeljebb összesen három alkalommal részesülhet.

(2) A rendkívüli támogatás alkalmainak összesenje alatt a természetbeni és pénzbeli támogatások alkalmainak számát kell érteni.

Köztemetés

15. § (1) A köztemetés szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1)-(5) bekezdései tartalmazzák.

(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető, amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében 300%-át nem haladja meg.

Kommunális adó-kedvezmény

16. § (1) Kommunális adó-kedvezményre jogosult Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező 70. életévét betöltött személy, jövedelemre tekintet nélkül.

(2) A kedvezmény mértéke jogosult személyenként 3000 Ft.

(3) A kedvezmény azon lakóingatlan után vehető igénybe, melyben a jogosult életvitelszerűen él.

70. életévüket betöltött személyek támogatása

17. § Egy főre jutó jövedelemre tekintet nélkül évente egy alkalommal, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan 7000 Ft értékű élelmiszercsomagban részesül minden Ecséd közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 70. életévét betöltött személy.

6. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

Étkeztetés

18. § (1) Étkeztetésre jogosult szociálisan rászorultként,

 • a) aki 65. életévét betöltötte, vagy
 • b) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátria betegsége miatt a napi egyszeri melegételt biztosítani nem képes és erről orvosi igazolással rendelkezik, vagy
 • c) szenvedélybetegsége miatt orvosi kezelés alatt áll és ezt szakorvos igazolja, vagy
 • d) hajléktalan

(2) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

(3) Az étkeztetés intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg.

(4) Akinek ellátását tartási vagy öröklési szerződésben vállalták ideiglenesen étkeztetésben részesíthető, de az eltartó intézményi térítési díjat köteles fizetni.

(5) A térítési díj megfizetése:

 • a) készpénzben az Ecséd Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztályán
  b) utalással az Ecséd Községi Önkormányzat bankszámlájára történik.

(6) Ha a befizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az Ecséd Községi Önkormányzat köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díjhátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményére.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a díjhátralék adók módjára kerül behajtásra.

19. § (1) Az Önkormányzat az önkormányzati fenntartású Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde óvodájában elhelyezett gyermekek részére nevelési napokon, a bölcsődéjében ellátási napokon, valamint a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola tanulói részére tanítási napokon biztosítja a gyermekétkeztetést.

(2) Az óvodai, iskolai szünetek idején a település 3-18 éves tanköteles hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke számára biztosított az étkezés az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde Központi Konyhájának étkezőjében (Ecséd, Szabadság utca 155.).

(3) A minibölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetésért térítési díj állapítható meg azon gyermekek, tanulók esetében, akik nem esnek az ingyenes gyermekétkeztetésről szóló jogszabály hatálya alá.

(4) Ha az óvodai, minibölcsődei és az iskolai étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem veszi igénybe, azt az étkezést biztosító szolgáltató képviselőjénél, legkésőbb a távolmaradás napján reggel 08.00 óráig be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül az óvodában, az iskolában a személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést – az étkeztetés teljeskörű biztosítsa érdekében – a szolgáltató képviselőjénél a törvényes képviselőnek jelezni kell.

(5) A minibölcsődében, óvodában és az iskolában elhelyezett gyermek (4) bekezdés szerinti távolmaradása esetén, ha a tárgyhónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.

20. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint az étkeztetés, beleértve a gyermekétkeztetés térítési díjainak összegeit a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

(2) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) A térítési díj megfizetése:

 • a) készpénzben az Ecséd Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztályán
 • b) utalással az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde bankszámlájára történik.

(4) Ha a befizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díjhátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményére.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a díjhátralék adók módjára kerül behajtásra.

Házi segítségnyújtás

21. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a jogosultságot megalapozó és az előző havi jövedelmet tartalmazó igazolást Ecséd Községi Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani és ő jogosult az ellátás megállapítására, felülvizsgálatára és megszüntetésére.

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

(3) A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

(4) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban kell nyújtani.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megszűnése

22. § Az e rendeletben nevesített személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra való jogosultságot és ezzel egy időben a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatás igénybevételét engedélyező megszünteti, ha

 • a) az ellátott bejelentett lakóhelye, illetve ennek hiányában tartózkodási helye Ecséd közigazgatási területén megszűnik,
 • b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn
 • c) a jogosult meghal,
 • d) a jogosult intézményi elhelyezését nyer.

Időskorúak nappali ellátása

23. § (1) Az időskorúak nappali ellátása Ecséd Községi Önkormányzat a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozásával valósul meg.

(2) Elsősorban a saját otthonukban élők idős emberek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

(3) Az ellátás részletszabályait Társulási megállapodás (egységes szerkezetben) Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására alapdokumentum és az intézmény szakmai dokumentumai tartalmazzák.

III. FEJEZET

7. A pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokkal
kapcsolatos eljárási szabályok

24. § A pénzbeli, természetbeni, és személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekjóléti ellátások tekintetében a támogatás megállapítására irányuló kérelem Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának titkárságán nyújtható be

 • a) rendkívüli települési támogatásra
 • b) étkeztetésre
 • c) házi segítségnyújtásra
 • d) köztemetésre

25. § (1) A rendkívüli települési támogatások iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon a szükséges mellékletekkel együtt kell a községi önkormányzathoz benyújtani.

(2) A települési támogatásra vonatkozó kérelemhez a nyomtatványokban foglalt formában jövedelemnyilatkozatot, valamint vagyonnyilatkozatot kell tenni, melyben kérelmezőnek nyilatkoznia kell a saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó személyek vagyoni helyzetére vonatkozóan.

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen:

 • a) a munkáltató által kiadott keresetigazolás,
 • b) rendszeres pénzellátásnál
  • ba) az azt megalapozó határozat, vagy
  • bb) a kifizetésről szóló igazolószelvény,
 • c) egyéb jövedelemnél
  • ca) az azt megalapozó határozat,
  • cb) kifizetési bizonylat,
  • cc) igazolás vagy
  • cd) szerződés.

26. § (1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni.

(2) Mellőzni lehet a környezettanulmány felvételét, ha:

 • a) a kérelmezőnél a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül környezettanulmány készült és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás,
 • b) a kérelem a jövedelmi adatok alapján is elbírálható, vagy a támogatás összege nem haladja meg a 20.000 -Ft-ot.

27. § (1) A kérelemnek helyt adó rendkívüli települési támogatást megállapító döntés egyszerűsített formában kerül megállapításra, mely jogorvoslatról való tájékoztatást és indokolást nem tartalmaz.

(2) Ugyanazon személy, illetve család egy naptári évben legfeljebb három alkalommal részesíthető rendkívüli települési támogatásban.

28. § A települési támogatásra való jogosultság elbírálása során előnyben részesül az, aki az Ecséd község közigazgatási területén található – egy, vagy több – ingatlanát, de főleg életvitelszerűen lakott lakását vagy házát, annak udvarát, kertjét, járdáját tisztán tartja, az ingatlan állagát lehetőségeihez képest megőrzi, rendeltetésszerű használhatóságát, valamint higiénikus állapotát biztosítja.

29. § (1) A pénzbeli ellátások kifizetése folyószámlára átutalással, folyószámlával nem rendelkező kérelmező esetén házipénztárból történik.

(2) A megállapított rendkívüli települési támogatást legkésőbb a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül kell kifizetni.

(3) A támogatások kifizetésének módjáról, támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(4) A természetben nyújtott települési támogatás átvétele

 • a) 5 kg alatti össztömegű élelmiszercsomag Ecséd Községi Önkormányzatnál, az értesítés szerinti időben személyes átvétellel
 • b) 5 kg össztömeget meghaladó élelmiszercsomag Ecséd Községi Önkormányzat által a támogatásra jogosult részére az értesítésben megjelölt időpontban kiszállítással történik. A kiszállításért szállítási díj a támogatásra jogosult számára nem kerül felszámításra.
 • c) A tűzifában biztosított települési támogatás kiszállításáért szállítási díj a támogatásra jogosult számára nem kerül felszámításra az Ecséd Községi Önkormányzat részéről.

30. § Nem állapítható meg települési támogatás annak a személynek, aki az Szoc.tv. 4. § b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. Nem minősül vagyonnak a kérelmező és vele közös háztartásban élő családtagja részben vagy egészben, tulajdonában lévő, kizárólag lakhatás céljára szolgáló ingatlan,

 • a) amelyen a kérelmező, házastársa, élettársa szülőjének haszonélvezeti, özvegyi joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, feltéve, hogy az ingatlant kizárólag a kérelmező saját lakhatása céljára használja,
 • b) melyet a kérelmező a családi konfliktusok rendezése idejére elhagyni kényszerült.

IV. FEJEZET

8. Szociálpolitikai Kerekasztal

31. § A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérése céljából az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. Ennek tagjai: a polgármester, a jegyző, a szociális gondozó, családsegítő és az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde vezetője.

V. FEJEZET

9. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet 2020. július 2. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 4/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelete.

dr. Orosz Mária Csilla Maksa Mátyás

jegyző polgármester

Kihirdettem: 2020 év július hó 1. nap

dr. Orosz Mária Csilla jegyző

1. melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 5/2020. (VII.1.) önkormányzati rendeletéhez

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

KÉRELEM

rendkívüli települési támogatás megállapítására

1. Kérelmező adatai:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Szül. hely, év, hó, nap:

Állampolgársága: magyar, bevándorolt, letelepedett, menekült*

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Telefonszám (nem kötelező megadni):

Bankszámlaszám:

A folyószámlát vezető pénzintézetneve:

Kérem, hogy *

1. pénzbeli támogatást

2. természetbeni támogatást (élelmiszer csomag, közüzemi díj, térítési díj)

3. temetés költségeihez támogatást

4. elemi kár elhárítására támogatást

5. gyógyszer támogatás

6. Egyéb:……………………………………………………………………..
szíveskedjenek részemre megállapítani.

2. Kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok személyi adatai

Név

Születési év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám


* A megfelelőt kérjük aláhúzni!

3. Kérelmező és családtagjai havi nettó jövedelmei


A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

Házastárs (élettárs) jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás

Vállalkozásból származó nettó jövedelem

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

Önkormányzat és állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás stb.)

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)


Összes nettó jövedelem


A család egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………….. Ft. (Az ügyintéző tölti ki.)

A kérelem rövid indoka:

………………………………………………………………………………………………..………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nyilatkozat

különélésről és gyermektartásról

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy*:

- gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem

- gyermekem/gyermekeim után havi………………………..Ft gyerektartásdíjat kapok

- házastársamtól különváltan élek és nincs élettársam.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.

Tudomásul veszem, hogy az ellátás folyósítását érintő változásokat írásban, azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelentem.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, a megjelölt szolgáltatóhoz való továbbításhoz.

Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Ecséd, ………………

………………………

kérelmező aláírása

*A megfelelőt kérjük aláhúzni, kitölteni!

4. Vagyonnyilatkozat
A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................... város/község ....................................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község ...................................... út/utca ............. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:.........., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
B. Egyéb vagyontárgyak
1.Gépjármű:

a szerzés ideje: .................................................................. gyártási éve:…..……….

Becsült forgalmi érték:** .................................................. Ft

 • a) személygépkocsi: ............................................. típus .......................... rendszám
 • b) tehergépjármű, autóbusz: .................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................gyártási éve:………..

Becsült forgalmi érték:** ............................................... Ft

c.) motorkerékpár:…………………………………típus……………..rendszám

a szerzés ideje:……………………………………………..gyártási éve:……….

2.Egyéb:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a települési támogatás elbírálására irányuló eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Ecséd, .............. év .............................. hó ............ nap

................................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL

Az települési támogatás megállapításához az alábbiak szükségesek:

- kérelem,

- kérelmező és családtagjai a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemigazolása a munkáltató aláírásával, nyugdíj esetén a kérelem évére kiközölt nyugdíj összegéről NYUFI értesítő,

- alkalmi munkából származó jövedelemről büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,

- létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, illetve a létfenntartási gondok hitelt érdemlő módon történő igazolása,

- temetési költségekhez igényelt települési támogatás esetén halotti anyakönyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi temetési számla.

- gyógyszertámogatáshoz csatolni kell a vénykötelezettségről és a gyógyszerköltségről a gyógyszertár igazolását.

2. melléklet Ecséd Községi Önkormányzat 5/2020. (VII.1.) önkormányzati rendeletéhez
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
Települési óvodakezdési támogatáshoz

Szülő (törvényes gondviselő)adatai

Szülő (törvényes gondviselő) viselt neve

Születési neve

Anyja neve

Családi állapota

Születési helye, ideje

Társadalombiztosítási azonosító jele

Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes)

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen:

☐ Lakóhelyemen

☐ Tartózkodási helyemen élek:

(kérjük a megfelelőt X-el jelölni)

Gyermek adatai

Gyermek neve

Születési helye, ideje

Nevelési intézmény neve, címe

A kifizetés módja: (kérjük a megfel előt X-el jelölni)

☐ Készpénzben

☐ Számlára utalással: ebben az esetben számlaszámom ………………………………………................................

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, ha az ügyfél, vagy képviselője, más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít, vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben a 66. §. (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b.) és c.) pontjában meghatározott ok áll fenn, illetve, ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. §. (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

…………………….......................

Kérelmező aláírása

Nyilatkozat

Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ................ év ...... ... .................. hó …… nap

…………………….......................

Kérelmező aláírása

Csatolandó dokumentum:

- Óvodalátogatási igazolás amennyiben nem az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda beíratott neveltje.

3. melléklet Ecséd Községi Önkormányzat 5/2020. (VII.1.) önkormányzati rendeletéhez
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
Települési iskolakezdési támogatáshoz

Szülő (törvényes gondviselő)adatai

Szülő (törvényes gondviselő) viselt neve

Születési neve

Anyja neve

Családi állapota

Születési helye, ideje

Társadalombiztosítási azonosító jele

Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes)

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen:

☐ Lakóhelyemen

☐ Tartózkodási helyemen élek:

(kérjük a megfel előt X-el jelölni)

Gyermek adatai

Gyermek neve

Születési helye, ideje

Oktatási intézmény neve, címe

A kifizetés módja: (kérjük a megfel előt X-el jelölni)

Készpénzben

Számlára utalással: ebben az esetben számlaszámom ………………………………………................................

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, ha az ügyfél, vagy képviselője, más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít, vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben a 66. §. (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b.) és c.) pontjában meghatározott ok áll fenn, illetve, ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. §. (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

…………………….......................

Kérelmező aláírása

Nyilatkozat

Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ................ év ...... ... .................. hó …… nap

…………………….......................

Kérelmező aláírása

Csatolandó dokumentum:

- Iskolalátogatási igazolás amennyiben nem az Ecsédi Richter Gedeon Általános iskola beíratott tanulója.