Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2020.(IV.1.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 01- 2020. 04. 01

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2020.(IV.1.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.04.01.

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait az alábbi összegű tiszteletdíj illeti meg:

„c) A képviselő bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíjon felül havi bruttó 30 000 forint.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.