Dunabogdány Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020. (V.27.) önkormányzati rendelete

a településnév használatának rendjéről

Hatályos: 2020. 05. 28

Dunabogdány Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


A rendelet célja, hogy szabályozza Dunabogdány település nevének jogszerű felvételét és használatát.


2. §


A rendelet hatálya kiterjed azon természetes személyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik/amelyek

a) megnevezésükben,

b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben,

c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz-, vagy emléktárgyon, egyéb terméken

Dunabogdány település nevét, és a Bogdány megnevezést, vagy annak idegen nyelvű alakját használni kívánják.


2. Településnév használatának szabályai


3. §


(1) A Dunabogdány településnevet, a Bogdány megnevezést vagy azok bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: településnév) a 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek az ott megjelölt célra önkormányzati engedéllyel vehetik fel vagy használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat).


(2) Nem engedélyköteles

a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,

b) az önkormányzat, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek névhasználata,

c) a közösségi közlekedési eszköz megállóhelye nevének feltüntetésével megvalósuló névhasználat,

d) az egyházak névhasználata.


(3) A névhasználat akkor is engedélyköteles, ha az (1) bekezdésben meghatározott kifejezések bármelyike akár szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással jelenik meg.


3. A névhasználati engedélyezési eljárás


4. §


(1) A névhasználati engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügy, amelyben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) A névhasználattal kapcsolatos eljárásban a polgármester jár el. Ennek keretében a polgármester mérlegelési jogkörébe tartozik az engedély megadása, elutasítása, feltételhez kötése, az ideiglenes vagy valamely alkalomra történő engedélyezése, felfüggesztése és az engedély megvonása.


(3) A névhasználat díjmentes.


5. §


(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelem az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon is benyújtható.


(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,

b) a kérelmező tevékenységi körét,

c) a kérelmezett névhasználat célját és módját, és

d) a kérelmezett névhasználat időtartamát.


(3) A kérelemhez csatolni kell

a) a létrehozni kívánt jogi személy létesítő okiratának tervezetét, amennyiben annak megnevezését érintené a névhasználat,

b) a dísz-, vagy emléktárgy, jelvény, embléma vagy egyéb termék tervét, amennyiben a kérelmező a településnevet a 2. § c) pontjában meghatározott célból kívánja használni.


6. §


(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező

a) természetes személy lakó-, vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye, vagy fióktelepe Dunabogdány közigazgatási területén található, vagy

b) tevékenysége, működése jellemző módon Dunabogdányhoz kötődik, vagy

c) tevékenysége Dunabogdányhoz kötődő termékek előállítására, értékesítésére

irányul.


(2) A névhasználati kérelmet a polgármester elutasítja, amennyiben

a) a névhasználat célja, módja vagy körülményei

aa) jogszabályba ütköznek,

ab) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértik vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok,

b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól nem különbözik.


(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel –

a) határozatlan vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig,

b) a tevékenység folytatásának, vagy kérelmező működésének idejére,

c) egy vagy több alkalomra

engedélyezhető.


7. §


(1) A névhasználati engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jogosult nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,

b) az engedélyezett névhasználat célját,

c) az engedélyezett névhasználat módját,

d) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,

e) az engedélyezett névhasználat időtartamát,

f) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, valamint

g) a névhasználattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és előírásokat.

(2) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve a kérelem egyedi jellegéhez is igazodóan egyéb feltételek, kikötések és előírások is megállapíthatók.


(3) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat:

a) a tevékenység folytatásának időtartamára,

b) a kérelmező működési idejének időtartamára,

c) meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra,

d) egy alkalomra,

e) határozatlan időre.


(4) A névhasználati engedélyekről, a megszűnt és visszavont engedélyekről a jegyző a 2. sz. mellékletnek megfelelő nyilvántartást vezet.


8. §


A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben

a) a kérelmező

aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,

ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi,

b) a 6.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek be.


4. Záró rendelkezések


9. §


A rendelet hatályba lépése előtt megvalósuló névhasználat esetén a használó utólagos engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett.


10. §


A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-ában a A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 7/1996. (III.25.) önk. számú rendelet alapján a község jelképeit” szövegrész kiegészül a következőkkel: „továbbá a településnév használatának rendjéről szóló …./2020. (…….) önkormányzati rendelet alapján a Dunabogdány településnevet és a Bogdány megnevezést, vagy annak idegen nyelvű alakját”.


11. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek