Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 04. 22

Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről

2022.04.22.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Vámoscsalád Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 64.784.781.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi adó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A beruházásokat és felújításokat a 6. melléklet tartalmazza.

(7)2 Az önkormányzat 2021. évi létszám előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.

2. § (1)3 A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést éves szinten összesen 1.000.000.- Ft összegig a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200.000.-Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

3. §4 (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege 7.661.901.- Ft hiány, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 2.286.694.- Ft hiány.

(2) A működési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 7.661.901.-Ft összegben történő, a felhalmozási hiány finanszírozás az előző évi pénzmaradvány 2.286.694.- Ft összegben történő igénybevételével történik.

4. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy a pénzeszközökből államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.

3. Záró rendelkezések

8. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján.

1. melléklet5

Bevételi előirányzatok

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 075 619

10 075 619

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

7 038 625

7 038 625

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 038 625

7 038 625

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

8153832

8 153 832

Elszámolásból származó bevételek

B116

132720

132 720

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

27 670 796

0

0

27 670 796

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 738 513

5 738 513

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

33 409 309

0

0

33 409 309

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 141 761

8 141 761

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

8 141 761

0

0

8 141 761

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

8 141 761

0

0

8 141 761

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

1 317 475

1 317 475

Ellátási díjak

B405

815 212

815 212

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

258 468

258 468

Működési bevételek

B4

2 391 155

0

0

2 391 155

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

150 000

150 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

150 000

0

0

150 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 092 225

0

0

44 092 225

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

10 006 838

10 006 838

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

10 006 838

0

0

10 006 838

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 006 838

0

0

10 006 838

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

54 099 063

0

0

54 099 063

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

10 685 718

10 685 718

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

10 685 718

0

0

10 685 718

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

10 685 718

0

0

10 685 718

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

10 685 718

0

0

10 685 718

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

64 784 781

0

0

64 784 781

2. melléklet6

Kiadási előirányzatok

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

4 477 410

4 477 410

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

173 913

173 913

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

4 651 323

0

0

4 651 323

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 071 673

6 071 673

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 017 419

1 017 419

Egyéb külső személyi juttatások

K123

173 913

173 913

Külső személyi juttatások

K12

7 263 005

0

0

7 263 005

Személyi juttatások

K1

11 914 328

0

0

11 914 328

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 730 124

1 730 124

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 863 895

2 863 895

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

2 863 895

0

0

2 863 895

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

88 220

88 220

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

128 100

128 100

Kommunikációs szolgáltatások

K32

216 320

0

0

216 320

Közüzemi díjak

K331

1 646 837

1 646 837

Vásárolt élelmezés

K332

1 553 250

1 553 250

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

701 895

701 895

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

128 386

128 386

Egyéb szolgáltatások

K337

4 521 390

4 521 390

Szolgáltatási kiadások

K33

8 551 758

0

0

8 551 758

Kiküldetések kiadásai

K341

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 393 120

2 393 120

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 403 120

0

0

2 403 120

Dologi kiadások

K3

14 035 093

0

0

14 035 093

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

507 000

507 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

507 000

0

0

507 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 868 500

3 868 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

140 650

140 650

Tartalékok

K513

19 558 431

19 558 431

Egyéb működési célú kiadások

K5

23 567 581

0

0

23 567 581

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 754 126

0

0

51 754 126

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 254 746

8 254 746

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 221 311

2 221 311

Beruházások

K6

10 476 057

0

0

10 476 057

Ingatlanok felújítása

K71

958 642

958 642

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

258 833

258 833

Felújítások

K7

1 217 475

0

0

1 217 475

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

600 000

600 000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

600 000

0

0

600 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 293 532

0

0

12 293 532

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

64 047 658

0

0

64 047 658

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

737 123

737 123

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

737 123

0

0

737 123

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

737 123

0

0

737 123

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

64 784 781

0

0

64 784 781

3. melléklet7

Közhatalmi bevételek

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 141 761

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

8 141 761

ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: talajterhelési díj

B355

ebből: környezetterhelési díj

B355

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

ebből: eljárási illetékek

B36

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

ebből: természetvédelmi bírság

B36

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

ebből: egyéb bírság

B36

ebből: vagyoni típusú települési adók

B36

ebből: jövedelmi típusú települési adók

B36

ebből: egyéb települési adók

B36

Közhatalmi bevételek összesen

B3

8 141 761

4. melléklet8

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

ebből: lakbértámogatás

K46

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

507 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

K48

507 000

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]

K48

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

507 000

5. melléklet9

Támogatások nyújtása

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 009 150

ebből: központi költségvetési szervek

K506

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K506

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K506

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K506

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K506

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

3 868 500

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

140 650

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K506

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

140 650

ebből: egyházi jogi személyek

K512

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K512

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

140 650

ebből: háztartások

K512

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: egyéb vállalkozások

K512

ebből: Európai Unió

K512

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

ebből: központi költségvetési szervek

K84

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K84

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K84

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K84

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K84

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K84

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K84

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

ebből: egyházi jogi személyek

K89

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K89

ebből: egyéb civil szervezetek

K89

ebből: háztartások

K89

ebből: pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: egyéb vállalkozások

K89

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K89

ebből: egyéb külföldiek

K89

TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN

4 149 800

6. melléklet10

Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése

ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

8 254 746

Mini hűtőszekrény orvosi rendelőbe

27 551

Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe

51 732

laminálógép beszerzése

9 724

háti permetező

27 670

kerti sátor

78 701

HONGYUAN ZL10 rakodógép

7 874 000

HONGYUAN ZL10 rakodógép projekttáblája

5 400

létra

16 614

CAT mobiltelefon

163 354

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 221 311

Mini hűtőszekrény orovi rendelőbe

7 439

Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe

13 258

laminálógép beszerzése

3 335

kerti sátor

21 249

HONGYUAN ZL10 rakodógép

2 125 980

HONGYUAN ZL10 rakodógép projekttáblája

1 458

létra

4 486

CAT mobiltelefon

44 106

Beruházások

10 476 057

Ingatlanok felújítása

958 642

Vasivíz Zrt. kompenzálás

958 642

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

258 833

Vasivíz Zrt kompenzálás

258 833

Felújítások

1 217 475

MINDÖSSZESEN

11 693 532

7. melléklet

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

Pedagógus I

Pedagógus II.

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

8. melléklet11

Általános-és céltartalékok

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Általános tartalékok

K512

19 558 431

Céltartalékok

K512

Tartalék összesen

19 558 431

1

Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (7) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.