Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Beled Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2019 (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22- 2021. 12. 23

Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Beled Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2019 (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.22.

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Beled Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2019 (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. december 22-én lép hatályba.

1. melléklet