Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2018. (XII. 3.) számú rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30- 2021. 12. 31

Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2018. (XII. 3.) számú rendelete módosításáról

2021.12.30.

Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésében meghatározott
állami főépítészi, népegészségügyi és ingatlanügyi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,
örökségvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi, közlekedési, erdészeti hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala,
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,
közlekedési, népegészségügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár Vasúti Hatósági Főosztály,
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály,
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály,
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,
Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata,
Mikepércs Község Önkormányzata,
Nagyhegyes Község Önkormányzata véleményének kikérésével, valamint Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.3.) Ör. számú rendelete 10. alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § (1) Az előkert legkisebb mélysége – amennyiben az építési övezeti előírások vagy a szabályozási terv másképp nem rendelkezik – a kialakult állapotnak megfelelő, vagy 5,0 méter.

(2) Az előkert legkisebb mélységi méretének meghatározása során kialakultnak tekintendő az a telektömb, melyben az egy építési övezetben lévő telkek közül minimum 1 már beépült az építési övezeti előírásoknak megfelelően.”

2. § Az Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.3.) Ör. számú rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 30-án lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

3. melléklet