Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés intézményi térítési díjáról

Hatályos: 2023. 04. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés intézményi térítési díjáról

2023.04.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdéseiben és a 147. §-ában és 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekvédelmi törvényben és a végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletben foglalt általános és egyéb illetékességi szabályok szerint Gyöngyös város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, illetőleg befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Gyöngyös város közigazgatási területén gyakorolja.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátotti körre, valamint a Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő családi bölcsődére.

2. Eljárási rendelkezések

2. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmeket a szolgáltatást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

3. § A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekbe történő felvételről az ellátást biztosító intézmény vezetője jogosult dönteni az intézmény belső szabályzatainak előírása szerint.

3. Gyermekjóléti alapellátások formái

4. § (1) A Gyvt.-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az Önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat nyújtja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

aa) család-és gyermekjóléti szolgálat

ab) család-és gyermekjóléti központ,

b) gyermekek napközbeni ellátása

ba) bölcsődei ellátás körében bölcsőde és családi bölcsőde,

bb) bölcsődei játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet,

c) gyermekek átmeneti gondozása

ca) gyermekek átmeneti otthona

cb) családok átmeneti otthona.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások közül az a) és c) pontban meghatározott ellátásokat az Önkormányzat a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézményein keresztül, a b) pontban meghatározott ellátást az önkormányzati intézményeken keresztül biztosítja. Ezen szolgáltatásokról, igénybevételük szabályairól a Gyvt. rendelkezik.

4. Gyermekek napközbeni ellátása

5. § (1) Az Önkormányzat a Gyvt. 41. §-ában foglaltak alapján szervezi és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását a bölcsődében és a családi bölcsődében.

(2) A gyermekek napközbeni ellátásának igénylése, biztosítása, az (1) bekezdésben foglalt intézménytípusokban történhet

a) kérelemre (szülő, védőnő, pedagógus, család-és gyermekjóléti szolgálat), vagy

b) a jegyzői és a járási hivatali gyámhatósági eljárás során tett intézkedésre.

(3) Az ellátásra jogosultság megállapításáról, valamint a személyi térítési díjról a bölcsőde és a családi bölcsőde intézményvezetői jogosultak dönteni.

(4) Az ellátás igénybevételéért a törvényes képviselő a Gyvt.-ben, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben és e rendeletben foglaltak alapján személyi térítési díjat köteles fizetni.

(5) Ha a bölcsődei, családi bölcsődei ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem veszi igénybe, a távolmaradást az önkormányzati intézmény házirendjében előírtak szerint az intézményvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést az intézmény vezetőjénél a törvényes képviselőnek jelezni kell.

(6) A bölcsődei, a családi bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek (5) bekezdés szerinti távolmaradása esetén, ha az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.

(7)1 A bölcsődében, családi bölcsődében egy gondozási napra fizetendő intézményi térítési díj ellátottanként 350 Ft

(8)2 Az Önkormányzat a bölcsődei játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet óradíját 600 Ft-ban állapítja meg.

(9) A családi bölcsődében ellátott gyermekek személyi térítési díjának megállapításánál a Gyvt. 150. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

5. Gyermekétkeztetés

6. § (1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést, mint természetbeni ellátást a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

(2) A gyermek törvényes képviselőjének a személyi térítési díj megállapítása iránti kérelmet és a kedvezményes étkezés igazolására szolgáló iratokat a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságára (a továbbiakban: Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság) kell benyújtani. Az étkezést igénybe vevők személyi térítési díjáról az óvodában az intézményvezető, az általános és középiskolákban, illetve a kollégiumok a Gyvt. szerinti étkeztetés biztosítására kötelezett által kijelölt személy jogosult dönteni. A személyi térítési díj tárgyában hozott döntéssel szemben a közlést követő 15 napon belül Gyöngyös Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának címzett, de a Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságához benyújtott jogorvoslattal lehet élni.

(3) Az ellátás igénybevételéért a törvényes képviselő a Gyvt.-ben, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben és e rendeletben foglaltak alapján személyi térítési díjat köteles fizetni.

(4) Ha az óvodai, az iskolai és a kollégiumi étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem veszi igénybe, azt az étkezést biztosító szolgáltató képviselőjénél, legkésőbb a távolmaradás napján be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül az óvodában, az iskolában, illetve a kollégiumban a személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést – az étkeztetés teljes körű biztosítása érdekében – a szolgáltató képviselőjénél a törvényes képviselőnek jelezni kell. Az intézménynek a törvényes képviselő kérelmére – a gyermek igazolt távolléte esetén – az étkeztetést elvitellel is biztosítani kell.

(5) Az óvodás, az iskolás és a kollégiumban elhelyezett gyermek (4) bekezdés szerinti távolmaradása esetén, ha a tárgyhónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.

(6) A gyermekek napközbeni ellátása keretében megállapított személyi térítési díj további csökkentése az Önkormányzat Képviselő–testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével történik.

(7) Az étkeztetés intézményi térítési díjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(8) A Gyvt. 21/C. §-ban foglaltak értelmében az Önkormányzat a törvényes képviselő kérésére szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

(9) Az ingyenes étkezésben részesülő gyermek törvényes képviselőjének bejelentési kötelezettsége van a távolmaradás napján és a visszatérést megelőző első munkanapon az intézmény, illetve a szolgáltató felé.

6. Vegyes rendelkezések

7. § A személyi térítési díjak meg nem fizetése esetén – a hátralék felhalmozódásának csökkentése érdekében – az alábbiakat kell érvényesíteni:

a) Az iskolák tanulóinál a térítési díj tárgy hónap 20. napjáig történő meg nem fizetése esetén a beszedéssel megbízottnak – a törvényes képviselőnek küldött írásbeli felszólítása mellett – a háromszori étkeztetést egyszeri étkeztetésre kell módosítania.

b) Legalább két havi térítési díj hátralék fennállása esetén a gyermek az óvodai, az iskolai, illetve a kollégiumi étkeztetésből kizárható. Az étkezési térítési díj hátralék rendezését követően a gyermek, a tanuló részére a gyermekétkeztetést biztosítani kell. A Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság által a törvényes képviselő ismételt, eredménytelen felszólítását követően a hátralék behajtásáról a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága gondoskodik.

c) A hátralék részletfizetéssel történő rendezéséről – a törvényes képviselő írásos kérelme alapján – a bölcsődei és az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek körében a bölcsődék és az óvoda intézmény vezetői, az iskolák és a kollégiumok tanulói tekintetében a Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság igazgatója dönt.

7. Záró rendelkezések

8. §3

9. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet4

Intézményi gyermekétkeztetés és családi bölcsőde szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés napi intézményi térítési díjai


Ellátási formák
megnevezése

Nyersanyag-költség

ÁFA (kerekítve)

Fizetendő összeg (0-ra ill. 5-re
kerekítve)

1. Intézményi
gyermekétkeztetés

a)

Bölcsődében elhelyezett gyermekek

589 Ft

159 Ft

750 Ft/nap

b)

Óvodás korú gyermekek
(saját főzőkonyha útján)

667 Ft

180 Ft

845 Ft/nap

c)

Óvodás korú gyermekek
(vásárolt szolgáltatás útján)

607 Ft

164 Ft

770 Ft/nap

d)

Általános iskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

553 Ft

149Ft

705 Ft/nap

e)

Általános iskolás korú gyermekek napi háromszori étkezés

776 Ft

210 Ft

985 Ft/nap

f)

Gimnázium általános iskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

553 Ft

149Ft

705 Ft/nap

g)

Gimnázium általános iskolás korú gyermekek napi háromszori étkezés

776 Ft

210 Ft

985 Ft/nap

h)

Gimnázium középiskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

738 Ft

199 Ft

940 Ft/nap

i)

Szakgimnáziumos, szakközépiskolás, szakiskolás gyermekek napi
egyszeri étkezés

738 Ft

199 Ft

940 Ft/nap

j)

Kollégiumi ellátás napi háromszori étkezés (Heves Megyei SzC-József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma)

1 289 Ft

348 Ft

1 635Ft/nap

ja) reggeli

168 Ft

45 Ft

215 Ft/nap

jb) ebéd

738 Ft

199 Ft

935 Ft/nap

jc) vacsora

383 Ft

104 Ft

485 Ft/nap

k)

Kollégiumi ellátás napi háromszori étkezés (Mátrafüredi Hanák Kolos
Kollégium)

1 241 Ft

335 Ft

1 575 Ft/nap

ka) reggeli

301 Ft

81 Ft

382 Ft/nap

kb) ebéd

534 Ft

144 Ft

678 Ft/nap

kc) vacsora

406 Ft

110 Ft

515 Ft/nap

2. Családi bölcsőde étkeztetés

Családi bölcsődében elhelyezett gyermekek

589 Ft

159 Ft

750 Ft/nap

3. Bölcsődei játszó- csoport étkeztetés

Bölcsődei játszócsoportban elhelyezett gyermekek

589 Ft

159 Ft

750 Ft/nap

A feltüntetett intézményi térítési díjak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
A speciális étkeztetés intézményi térítési díjai megegyeznek a normál étkeztetés intézményi térítési díjával.
1

Az 5. § (7) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (8) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (8) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.