Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés intézményi térítési díjáról

Hatályos: 2024. 04. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés intézményi térítési díjáról

2024.04.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdéseiben és a 147. §-ában és 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)1 A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésben meghatározott személyekre (a továbbiakban: Jogosult).

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátotti körre, valamint a Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő családi bölcsődére.

2. Eljárási rendelkezések

2. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmeket a szolgáltatást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

3. § A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekbe történő felvételről az ellátást biztosító intézmény vezetője jogosult dönteni az intézmény belső szabályzatainak előírása szerint.

3. Gyermekjóléti alapellátások formái

4. § (1) A Gyvt.-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az Önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat nyújtja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

aa) család-és gyermekjóléti szolgálat

ab) család-és gyermekjóléti központ,

b) gyermekek napközbeni ellátása

ba) bölcsődei ellátás körében bölcsőde és családi bölcsőde,

bb) bölcsődei játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet,

c) gyermekek átmeneti gondozása

ca) gyermekek átmeneti otthona

cb) családok átmeneti otthona.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások közül az a) és c) pontban meghatározott ellátásokat az Önkormányzat a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézményein keresztül, a b) pontban meghatározott ellátást az önkormányzati intézményeken keresztül biztosítja. Ezen szolgáltatásokról, igénybevételük szabályairól a Gyvt. rendelkezik.

4. Gyermekek napközbeni ellátása

5. § (1) Az Önkormányzat a Gyvt. 41. §-ában foglaltak alapján szervezi és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását a bölcsődében és a családi bölcsődében.

(2) A gyermekek napközbeni ellátásának igénylése, biztosítása, az (1) bekezdésben foglalt intézménytípusokban történhet

a) kérelemre (szülő, védőnő, pedagógus, család-és gyermekjóléti szolgálat), vagy

b) a jegyzői és a járási hivatali gyámhatósági eljárás során tett intézkedésre.

(3)2 Az ellátásra jogosultság megállapításáról, valamint a Gyvt. 148. § (2) bekezdés szerinti személyi térítési díjról a Gyvt. 148. § (1) bekezdés szerinti intézményvezető dönt (a továbbiakban: Intézményvezető).

(4)3 Az ellátás igénybevételéért a Gyvt. 146. § (2) bekezdés szerinti kötelezett (a továbbiakban: Kötelezett) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Korm. rendelet) meghatározott szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni.

(5)4 Ha a bölcsődei, családi bölcsődei ellátást betegség vagy más ok miatt a Jogosult nem veszi igénybe, a távolmaradást Intézményvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést az Intézményvezető felé, az önkormányzati intézmény házirendjében előírtak szerint a Gyvt. 146. §-a szerinti Kötelezettnek jelezni kell.

(6) A bölcsődei, a családi bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek (5) bekezdés szerinti távolmaradása esetén, ha az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.

(7)5 A bölcsődében, családi bölcsődében egy gondozási napra fizetendő intézményi térítési díj ellátottanként 400 Ft.

(8)6 Az Önkormányzat a bölcsődei játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet óradíját 700 Ft-ban állapítja meg.

(9) A családi bölcsődében ellátott gyermekek személyi térítési díjának megállapításánál a Gyvt. 150. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

5. Gyermekétkeztetés

6. § (1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést, mint természetbeni ellátást a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

(2)7 A Kötelezettnek az óvodai étkezési szolgáltatási igényfelmérő lapot és a kedvezményes étkezés igazolására szolgáló iratot az Intézményvezetőnek kell benyújtania. Az étkezést igénybe vevő Gyvt. 148. § (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjáról az Önkormányzat rendeletben dönt. Az intézményi térítési díjkedvezmény megállapítása tárgyában hozott döntéssel szemben a közlést követő 8 napon belül a Gyöngyös Városi Önkormányzatnak címzett, de a Polgármesterhez benyújtott jogorvoslattal lehet élni.

(3)8 Az ellátás igénybevételéért a kötelezett a Gyvt.-ben, illetve a Korm. rendelet és e rendeletben foglaltak alapján térítési díjat köteles fizetni. A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. A számlák kiállítása és Kötelezett részére történő kézbesítése internet alapú, böngészőből vagy applikációból elérhető (a továbbiakban: online rendszer) program segítségével történik.

(4)9 Az intézményi térítési díj befizetése és az étkeztetési szolgáltatás megrendelése, valamint az ehhez kapcsolódó ügyintézés a közétkeztetési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által biztosított online rendszerbe történő regisztrációt követően lehetséges. Azon Kötelezett részére, aki nem tudja igénybe venni az online rendszert, a Szolgáltató személyes ügyintézéshez ügyfélszolgálatot működtet. Ha az étkezést betegség vagy más ok miatt a Jogosult nem veszi igénybe, azt a Szolgáltatónál az online rendszer használatával legkésőbb a távolmaradás napján délelőtt 10 óráig be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a Kötelezett a távolmaradás idejére mentesül az intézményi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést megelőző munkanapon délelőtt 10 óráig – az étkeztetés teljes körű biztosítása érdekében – a Szolgáltatónál vagy az online rendszer használatával a kötelezettnek jelezni kell. A Szolgáltató a jelzést követő naptól érvényesíti a szolgáltatás újbóli igénybevételét. Az intézménynek a Kötelezett kérelmére a lemondás napján már elkészített étel elvitelét biztosítani kell

(5)10 A Jogosult (4) bekezdés szerinti távolmaradása esetén, ha a tárgyhónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, a többletet a kötelezett írásbeli kérésének megfelelően vagy a tárgyhót követő második hónap számlájába be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő intézményi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.

(6)11

(7) Az étkeztetés intézményi térítési díjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(8) A Gyvt. 21/C. §-ban foglaltak értelmében az Önkormányzat a törvényes képviselő kérésére szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

(9) Az ingyenes étkezésben részesülő gyermek törvényes képviselőjének bejelentési kötelezettsége van a távolmaradás napján és a visszatérést megelőző első munkanapon az intézmény, illetve a szolgáltató felé.

6. Vegyes rendelkezések

7. §12 (1) A térítési díjakat a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig kell megfizetni. A térítési díj megfizetésével a Kötelezett a következő hónapra rendeli meg a Jogosult részére az étkeztetési szolgáltatást és jogosulttá válik a teljes havi étkezési jegy átvételére vagy az azt helyettesítő elektronikai eszköz használatára.

(2) A térítési díj meg nem fizetése esetén az alábbiakat kell érvényesíteni:

a)13 A határidőig meg nem fizetett térítési díj vagy hátralék fennállása esetén a Jogosultat a következő havi étkezési szolgáltatás igénybevételéből ki kell zárni. Az étkezési térítési díj határidőn túli bankkártyával történő megfizetését követő 2. munkanaptól, banki átutalással vagy a kedvezményezett bankforgalmi számlájára történő készpénzes befizetés esetén a befizetést követő 3. munkanaptól a jogosult részére a gyermekétkeztetést biztosítani kell. A Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság által a Kötelezett eredménytelen felszólítását követően, a hátralék behajtásáról a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság gondoskodik.

b) A hátralék részletfizetéssel történő megfizetésének engedélyezéséről a Kötelezett írásbeli kérelme alapján az Intézményvezető dönt.

7. Záró rendelkezések

8. §14

9. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet15

Intézményi gyermekétkeztetés és családi bölcsőde szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés napi intézményi térítési díjai


Ellátási formák
megnevezése


Nyersanyag-költség


ÁFA (kerekítve)

Fizetendő összeg
(0-ra ill. 5-re kerekítve)

1. Intézményi
gyermekétkeztetés

a)

Bölcsődében elhelyezett gyermekek

589 Ft

159 Ft

750 Ft/nap

b)

Óvodás korú gyermekek
(saját főzőkonyha útján)

667 Ft

180 Ft

845 Ft/nap

c)

Óvodás korú gyermekek
(vásárolt szolgáltatás útján)

607 Ft

164 Ft

770 Ft/nap

d)

Általános iskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

553 Ft

149 Ft

705 Ft/nap

e)

Általános iskolás korú gyermekek napi háromszori étkezés

776 Ft

210 Ft

985 Ft/nap

f)

Gimnázium általános iskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

553 Ft

149 Ft

705 Ft/nap

g)

Gimnázium általános iskolás korú gyermekek napi háromszori étkezés

776 Ft

210 Ft

985 Ft/nap

h)

Gimnázium középiskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

738 Ft

199 Ft

940 Ft/nap

i)

Szakgimnáziumos, szakközépiskolás, szakiskolás gyermekek napi
egyszeri étkezés

738 Ft

199 Ft

940 Ft/nap

j)

Szakgimnáziumos, szakközépiskolás, szakiskolás gyermekek napi
háromszori étkezés

990 Ft

267 Ft

1255 Ft/nap

ja) tízórai

137 Ft

37 Ft

175 Ft/nap

jb) ebéd

738 Ft

199 Ft

935 Ft/nap

jc) uzsonna

115 Ft

31 Ft

145 Ft/nap

k)

Kollégiumi ellátás napi háromszori étkezés (Heves Megyei SzC-József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma)

1 289 Ft

348 Ft

1 635 Ft/nap

ka) reggeli

168 Ft

45 Ft

215 Ft/nap

kb) ebéd

738 Ft

199 Ft

935 Ft/nap

kc) vacsora

383 Ft

104 Ft

485 Ft/nap

l)

Kollégiumi ellátás napi háromszori étkezés (Mátrafüredi Hanák Kolos
Kollégium)

1 241 Ft

335 Ft

1 575 Ft/nap

la) reggeli

301 Ft

81 Ft

382 Ft/nap

lb) ebéd

534 Ft

144 Ft

678 Ft/nap

lc) vacsora

406 Ft

110 Ft

515 Ft/nap

2. Családi bölcsőde étkeztetés

Családi bölcsődében elhelyezett gyermekek

589 Ft

159 Ft

750 Ft/nap

3. Bölcsődei játszó- csoport étkeztetés

Bölcsődei játszócsoportban elhelyezett gyermekek

589 Ft

159 Ft

750 Ft/nap

A feltüntetett intézményi térítési díjak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
A speciális étkeztetés intézményi térítési díjai megegyeznek a normál étkeztetés intézményi térítési díjával.
1

Az 1. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (5) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (7) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (7) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (8) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (8) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (8) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § (5) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (6) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 7. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.