Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 02

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el

1. § A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg.”

2. § (1) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete a 11. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Kimutatás a 2020. évi költségvetés intézményi működési bevételi előirányzatairól

A

B

C

1

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

1. Bérleti díjak

3

állandó bérleti díjak

1 260 000

1 260 000

4

2. Egyéb bevételek

5

továbbszámlázott díjak

1 900 000

4 846 400

6

Előző évek elszámolásából adódó visszafizetés

1 508 348

7

3. Egyéb működési bevételek

8

Biztosító által fizetett kártérítés

485 840

9

4. Kamatbevétel

-

-

10

5. Készlet értékesítés ellenértéke

1 300 000

2 088 292

11

6. Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök bevétele

-

20 000

12

Intézményi működési bevételek összesen:

4 460 000

10 208 880

2. melléklet

2. melléklet

Kimutatás a 2020. évi költségvetés központi forrásból származó támogatási előirányzatairól

A

B

C

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

21 512 517

21 572 881

3

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

0

4

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

9 697 456

9 697 456

5

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátásának támogatása

3 122 280

3 122 280

6

bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 720 000

2 720 000

7

bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos
feladatok támogatása

1 060 806

1 060 806

8

bd)Közutak fenntartásának támogatása

2 794 370

2 794 370

9

c) Beszámítás összege

0

0

10

d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000

7 000 000

11

e) I.1.b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

3 787 711

3 787 711

12

f) Polgármester illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

13

g) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

14

h) Kompenzáció

60 364

15

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 417 180

36 815 400

16

1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

27 673 800

31 682 420

17

2. Óvodaműködtetési támogatás

4 743 380

5 132 980

18

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

34 407 886

77 769 359

19

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

18 169 000

18 169 000

20

2. Szociális étkeztetés

2 418 320

1 997 800

21

3. Egyes szociális szakosított ellátások támogatása

0

42 443 592

22

a) Elismert szakmai dolgozók bértámogatása

0

23 481 896

23

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

0

18 961 696

24

4. Gyermekétkeztetés támogatása

13 820 566

15 158 967

25

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 238 170

26

1. Nyilvános könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 238 170

27

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6 504 250

28

Összesen:

90 137 583

144 900 060

3. melléklet

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek és tervezett dologi kiadásai előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

1. Bevételek

A

B

C

1

B E V É T E L E K

2

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

3

Működési bevételek összesen:

11 660 000

41 096 714

4

Önkormányzat működési bevételei

4 460 000

10 208 880

5

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési bevételei

7 200 000

9 018 327

6

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona működési bevételei

21 869 507

7

Saját bevétel összesen

23 000 000

23 042 440

8

Helyi adó

21 000 000

21 000 000

9

Átengedett, megosztott bevétel

2 000 000

2 000 000

10

Egyéb közhatalmi bevétel

42 440

11

Központi támogatás

90 137 583

144 900 060

12

Önkormányzat állami támogatás

41 481 517

48 423 937

13

Óvoda állami támogatás

48 656 066

44 414 270

14

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona állami támogatása

52 061 853

15

Működési célú pénzeszköz átvétel (közfoglalkoztatás)

15 909 816

55 491 876

16

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (közfoglalkoztatás)

14 904 543

17

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

256 599 489

18

Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről

2 538 220

19

Értékpapírszámla megszűnése

9 763 908

20

Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány

66 613 381

66 613 381

21

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

207 320 780

614 950 631

2. Kiadások

A

B

C

1

K I A D Á S O K

2

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

3

Önkormányzati szakfeladatok működési kiadásai

53 357 039

112 957 467

4

Önkormányzati szakfeladatok felújítási kiadásai

46 155 545

106 316 062

5

Önkormányzati szakfeladatok felhalmozási kiadásai

4 738 497

28 942 752

6

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda kiadásai

58 498 826

56 075 357

7

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona kiadásai

76 249 363

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 991 020

15 991 020

9

Átadott pénzeszköz állámháztartáson kívül

400 000

3 161 400

10

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 143 749

4 510 299

11

Egyéb elvonások, befizetések

0

1 877 392

12

Részvények vásárlása

13

Hitelek törlesztése

14

Általános tartalék

20 430 600

205 264 015

15

Megelőlegezés visszafizetése

3 605 504

3 605 504

16

KIADÁSOK ÖSSZESEN

207 320 780

614 950 631

5. melléklet

5. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

1.1. Bevételek

A

B

C

1

BEVÉTELEK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

140 707 399

264 531 090

4

I. Intézményi működési bevételek

11 660 000

41 096 714

5

II. Közhatalmi bevételek

23 000 000

23 042 440

6

1. Helyi adók

21 000 000

21 000 000

7

2. Gépjárműadó

2 000 000

2 000 000

8

3. Egyéb bevétel

42 440

9

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

90 137 583

144 900 060

10

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

15 909 816

55 491 876

11

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2 538 220

12

VI. Működési célú 2019. évi pénzmaradvány

66 613 381

66 613 381

13

VII. Értékpapír számla megszűnése

0

9 763 908

14

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

271 504 032

15

I. Támogatások

0

0

16

II. Felhalmozási célú bevételek

0

271 504 032

17

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

18

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

0

0

19

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

0

0

20

VI. Felhalmozási célú 2019. évi pénzmaradvány

0

0

21

VII. Felhalmozási célú hitel

0

0

22

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

48 656 066

96 476 123

23

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

255 976 846

711 426 754

1.2. Kiadások

A

B

C

KIADÁSOK

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

116 399 614

250 278 777

3

I. Személyi juttatások

55 275 021

124 347 626

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

9 452 840

18 760 424

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

47 128 004

97 621 636

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 143 749

4 510 299

7

Egyéb elvonások, befizetések

1 877 392

8

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

3 161 400

9

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 991 020

15 991 020

10

VII. Működési célú tartalék

11

- általános tartalék

20 430 600

205 264 015

12

VIII. Működési hitel törlesztése

0

0

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

50 894 042

139 811 315

14

I. Felújítás

46 155 545

107 009 310

15

Ingatlan felújítás

46 155 545

107 009 310

16

II. Felhalmozás

4 738 497

32 802 005

17

Egyéb tárgyieszköz beszerzés

4 738 497

32 802 005

18

MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE

3 605 504

3 605 504

19

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

48 656 066

96 476 123

20

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

255 976 846

711 426 754

2. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege

2.1. Bevételek

A

B

C

1

BEVÉTELEK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

4 460 000

10 208 880

4

I. Intézményi működési bevételek

4 460 000

10 208 880

5

II. Közhatalmi bevételek

23 000 000

23 042 440

6

1. Helyi adók

21 000 000

21 000 000

7

2. Gépjárműadó

2 000 000

2 000 000

8

3. Egyéb közhatalmi bevételek

42 440

9

4. Egyéb bevétel

10

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

90 137 583

144 900 060

11

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

15 909 816

53 173 873

12

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

2 538 220

13

VI. Működési célú 2019. évi pénzmaradvány

63 970 621

63 970 621

14

VII. Értékpapír számla megszűnése

0

9 763 908

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

271 504 032

16

I. Támogatások

0

0

17

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

0

271 504 032

18

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

19

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

0

0

20

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

0

0

21

VI.Felhalmozási célú 2019. évi pénzmaradvány

0

0

22

VII. Felhalmozási célú hitel

0

0

23

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

0

0

24

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

197 478 020

579 102 034

2.2. Kiadások

A

B

C

1

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

94 322 408

343 761 593

4

I. Személyi juttatások

25 356 914

52 899 586

5

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 648 444

6 128 667

6

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

24 351 681

53 929 214

7

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 143 749

4 510 299

8

Egyéb elvonások, befizetések

1 877 392

9

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

3 161 400

10

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 991 020

15 991 020

11

VII. Működési célú tartalék

12

- általános tartalék

20 430 600

205 264 015

13

VIII. Működési hitel törlesztése

0

0

14

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

50 894 042

135 258 814

15

I. Felújítás

46 155 545

106 316 062

16

Ingatlan felújítás

46 155 545

106 316 062

17

II. Felhalmozás

4 738 497

28 942 752

18

Egyéb tárgyieszköz beszerzés

4 738 497

28 942 752

19

MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE

3 605 504

3 605 504

20

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

48 656 066

96 476 123

21

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

197 478 020

579 102 034

3. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege

3.1. Bevételek

A

B

C

1

BEVÉTELEK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

9 842 760

11 661 087

4

I. Intézményi működési bevételek

7 200 000

9 018 327

5

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

6

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

7

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8

VI. Működési célú 2019. évi pénzmaradvány

2 642 760

2 642 760

9

VII. Működési célú hitel

10

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

0

11

I. Támogatások

12

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

0

0

13

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

14

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

15

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

16

VI. Felhalmozási célú 2019. évi pénzmaradvány

0

0

17

VII. Felhalmozási célú hitel

18

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

48 656 066

44 414 270

19

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 498 826

56 075 357

3.2. Kiadások

A

B

C

1

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

58 498 826

54 684 386

4

I. Személyi juttatások

29 918 107

31 118 295

5

II. Munkaadót terhelő járulékok

5 804 396

5 874 819

6

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

22 776 323

17 691 272

7

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

8

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

9

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10

VII. Működési célú tartalék

0

0

11

- általános tartalék

12

VIII. Működési hitel törlesztése

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.

0

1 390 971

14

I. Felújítás

0

0

15

II. Felhalmozás

0

1 390 971

16

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1 390 971

17

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

18

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

19

V.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

20

VI. Felhalmozási célú tartalék

21

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

22

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 498 826

56 075 357

4. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

4.1. Bevételek

A

B

C

1

BEVÉTELEK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

24 187 510

4

I. Intézményi működési bevételek

21 869 507

5

1. Idősotthoni ellátás

18 889 129

6

2. Étkezési térítési díj

2 980 378

7

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

8

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

2 318 003

9

1. Bértámogatás

0

2 318 003

10

2. Működési támogatás (önkormányzat)

11

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

12

VI. Működési célú 2019. évi pénzmaradvány

0

13

VII. Működési célú hitel

14

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

0

15

I. Támogatások

16

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

0

0

17

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

19

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

20

VII. Felhalmozási célú hitel

0

0

21

VII. Felhalmozási célú hitel

22

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

52 061 853

23

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

76 249 363

4.2. Kiadások

A

B

C

1

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

73 087 833

4

I. Személyi juttatások

40 329 745

5

II. Munkaadót terhelő járulékok

6 756 938

6

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

26 001 150

7

VII. Működési célú tartalék

0

0

8

- általános tartalék

9

VIII. Működési hitel törlesztése

10

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

3 161 530

11

I. Felújítás

0

693 248

12

II. Felhalmozás

0

2 468 282

13

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

2 468 282

14

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

15

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

16

V.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

17

VI. Felhalmozási célú tartalék

18

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

19

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

76 249 363

6. melléklet

6. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2020. év

6 melléklet

7. melléklet

9. melléklet

Település bevételei 2020. év

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Engedélyezett állás-helyek

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

255 976 846

711 426 754

3

1

Működési kiadás

135 996 138

267 997 909

4

1

Személyi juttatás

55 275 021

124 347 626

5

2

Járulékok

9 452 840

18 760 424

6

3

Dologi kiadás

47 128 004

97 621 636

7

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

4 143 749

4 510 299

8

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

400 000

3 161 400

9

6

Ellátottak juttatásai

15 991 020

15 991 020

10

Megelőlegzés visszafizetése

3 605 504

3 605 504

11

Egyéb elvonások, befizetések

0

1 877 392

12

27

Fejezeti és általános tartalék

20 430 600

205 264 015

13

2

Felújítás

46 155 545

107 009 310

14

3

Felhalmozás

4 738 497

32 802 005

15

4

Finanszírozási kiadások

48 656 066

96 476 123

16

I.

1

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

58 498 826

56 075 357

9

17

1

Működési kiadás

58 498 826

56 075 357

18

1

Személyi juttatás

29 918 107

31 118 295

19

2

Járulékok

5 804 396

5 874 819

20

3

Dologi kiadások

22 776 323

17 691 272

21

4

Felhalmozási kiadások

1 390 971

22

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

25 912 185

29 968 162

23

1

Működési kiadás

25 912 185

29 968 162

24

1

Személyi juttatás

21 626 347

23 528 536

25

2

Járulékok

4 285 838

4 424 094

26

3

Dologi kiadások

0

2 015 532

27

2

Óvodai nevelés működtetési feladatai

32 174 216

25 694 770

28

1

Működési kiadás

32 174 216

25 694 770

29

1

Személyi juttatás

7 940 760

7 238 759

30

2

Járulékok

1 457 133

1 389 300

31

3

Dologi kiadások

22 776 323

15 675 740

32

Felhalmozási kiadások

1 390 971

33

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

412 425

412 425

34

1

Működési kiadás

412 425

412 425

35

1

Személyi juttatás

351 000

351 000

36

2

Járulékok

61 425

61 425

37

2

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

76 249 363

18

38

1

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

64 228 307

39

1

Működési kiadások

63 176 895

40

1

Személyi juttatás

37 484 642

41

2

Járulékok

6 243 436

42

3

Dologi kiadások

19 448 817

43

2

Felújítás

693 248

44

3

Felhalmozás

358 164

45

3

Szociális étkeztetés

12 021 056

46

1

Működési kiadások

9 910 938

47

1

Személyi juttatás

2 845 103

48

3

Járulékok

513 502

49

3

Dologi kiadások

6 552 333

50

2

Felújítás

51

3

Felhalmozás

2 110 118

52

II.

1

Önkormányzati tevékenységek összes kiadása

177 047 420

372 032 880

53

1

Működési kiadás

73 891 808

136 620 186

54

1

Személyi juttatás

25 356 914

52 899 586

55

2

Járulékok

3 648 444

6 128 667

56

3

Dologi kiadások

24 351 681

53 929 214

57

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

4 143 749

4 510 299

58

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

400 000

3 161 400

59

6

Ellátottak juttatásai

15 991 020

15 991 020

60

2

Felújítás

46 155 545

106 319 062

61

3

Felhalmozás

4 738 497

28 942 752

62

4

Finanszírozási kiadások

48 656 066

96 476 123

63

1

Köztemető fenntartása, működtetése

64

1

Működési kiadás

1 060 806

1 433 746

65

1

Személyi juttatás

648 332

649 532

1

66

2

Járulékok

113 458

112 258

67

3

Dologi kiadások

299 016

671 956

68

2

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok

69

1

Működési kiadás

70

3

Dologi kiadások

71

4

START munkaprogram

4 179 833

39 058 306

72

1

Működési kiadás

4 179 833

24 153 763

18

73

1

Személyi juttatás

3 843 525

22 297 087

74

2

Járulékok

336 308

1 856 676

75

2

Felújítás

14 904 543

76

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 358 914

12 983 046

77

1

Működési kiadás

5 358 914

12 983 046

15

78

1

Személyi juttatás

4 927 737

11 887 099

79

2

Járulék

431 177

1 095 947

80

6

Közutak üzemeltetése

891 311

399 128

81

1

Működési kiadás

891 311

399 128

82

3

Dologi kiadás

891 311

399 128

83

7

Közvilágítás

3 409 465

84

1

Működési kiadás

3 409 465

3 731 648

85

3

Dologi kiadás

3 409 465

3 731 648

86

8

Város- és községgazdálkodás

12 300 911

36 912 030

87

1

Működési kiadás

9 760 911

28 834 857

88

1

Személyi juttatás

103 770

553 770

1

89

2

Járulékok

63 160

109 660

90

3

Dologi kiadás

9 193 981

27 764 877

91

4

Műk.célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

6 550

92

5

Működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson kívül

400 000

400 000

93

2

Felújítás

10 160 000

16 360 421

94

3

Felhalmozás

2 540 000

8 077 173

95

10

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 965 769

0

96

1

Működési kiadás

1 965 769

0

97

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

1 965 769

98

14

Közművelődési tevékenység

6 298 695

7 906 026

99

1

Működési kiadás

6 298 695

7 906 026

100

1

Személyi juttatás

3 297 000

3 231 268

3

101

2

Járulékok

576 975

562 077

102

3

Dologi kiadás

6 298 695

7 906 026

103

18

Szociális étkeztetés

0

1 135 050

1

104

1

Működési kiadás

0

1 135 050

105

1

Személyi juttatás

966 000

106

2

Járulék

169 050

107

3

Dologi kiadás

108

24

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

15 991 020

15 991 020

109

1

Működési kiadás

15 991 020

15 991 020

110

6

Ellátottak juttatásai

15 991 020

15 991 020

111

25

Zöldterület kezelés

112

1

Működési kiadás

4 714 881

5 967 881

113

1

Személyi juttatás

1 922 200

3 175 200

1

114

2

Járulék

423 681

423 681

115

3

Dologi kiadás

2 369 000

2 369 000

116

26

Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége

12 328 427

12 320 628

117

1

Működési kiadás

12 328 427

12 320 628

118

1

Személyi juttatás

10 548 900

10 548 901

7

119

2

Járulék

1 779 527

1 771 727

120

27

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

0

69 253

1

121

1

Működési kiadás

0

69 253

122

1

Személyi juttatás

69 253

123

2

Járulék

124

3

Dologi kiadás

125

28

Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történőellátása

4 269 750

126

1

Működési kiadás

519 750

1

127

1

Személyi juttatás

450 000

128

Járulék

69 750

129

29

Dologi kiadás

130

2

Felhalmozás

3 750 000

131

30

Megelőlegezés visszafizetése

3 605 504

3 605 504

8. melléklet

10. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Engedélyezett állás-helyek

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

255 976 846

711 426 754

3

1

Működési kiadás

135 996 138

267 997 909

4

1

Személyi juttatás

55 275 021

124 347 626

5

2

Járulékok

9 452 840

18 760 424

6

3

Dologi kiadás

47 128 004

97 621 636

7

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

4 143 749

4 510 299

8

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

400 000

3 161 400

9

6

Ellátottak juttatásai

15 991 020

15 991 020

10

Megelőlegzés visszafizetése

3 605 504

3 605 504

11

Egyéb elvonások, befizetések

0

1 877 392

12

27

Fejezeti és általános tartalék

20 430 600

205 264 015

13

2

Felújítás

46 155 545

107 009 310

14

3

Felhalmozás

4 738 497

32 802 005

15

4

Finanszírozási kiadások

48 656 066

96 476 123

16

I.

1

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

58 498 826

56 075 357

9

17

1

Működési kiadás

58 498 826

56 075 357

18

1

Személyi juttatás

29 918 107

31 118 295

19

2

Járulékok

5 804 396

5 874 819

20

3

Dologi kiadások

22 776 323

17 691 272

21

4

Felhalmozási kiadások

1 390 971

22

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

25 912 185

29 968 162

23

1

Működési kiadás

25 912 185

29 968 162

24

1

Személyi juttatás

21 626 347

23 528 536

25

2

Járulékok

4 285 838

4 424 094

26

3

Dologi kiadások

0

2 015 532

27

2

Óvodai nevelés működtetési feladatai

32 174 216

25 694 770

28

1

Működési kiadás

32 174 216

25 694 770

29

1

Személyi juttatás

7 940 760

7 238 759

30

2

Járulékok

1 457 133

1 389 300

31

3

Dologi kiadások

22 776 323

15 675 740

32

Felhalmozási kiadások

1 390 971

33

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

412 425

412 425

34

1

Működési kiadás

412 425

412 425

35

1

Személyi juttatás

351 000

351 000

36

2

Járulékok

61 425

61 425

37

2

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

76 249 363

18

38

1

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

64 228 307

39

1

Működési kiadások

63 176 895

40

1

Személyi juttatás

37 484 642

41

2

Járulékok

6 243 436

42

3

Dologi kiadások

19 448 817

43

2

Felújítás

693 248

44

3

Felhalmozás

358 164

45

3

Szociális étkeztetés

12 021 056

46

1

Működési kiadások

9 910 938

47

1

Személyi juttatás

2 845 103

48

3

Járulékok

513 502

49

3

Dologi kiadások

6 552 333

50

2

Felújítás

51

3

Felhalmozás

2 110 118

52

II.

1

Önkormányzati tevékenységek összes kiadása

177 047 420

372 032 880

53

1

Működési kiadás

73 891 808

136 620 186

54

1

Személyi juttatás

25 356 914

52 899 586

55

2

Járulékok

3 648 444

6 128 667

56

3

Dologi kiadások

24 351 681

53 929 214

57

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

4 143 749

4 510 299

58

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

400 000

3 161 400

59

6

Ellátottak juttatásai

15 991 020

15 991 020

60

2

Felújítás

46 155 545

106 319 062

61

3

Felhalmozás

4 738 497

28 942 752

62

4

Finanszírozási kiadások

48 656 066

96 476 123

63

1

Köztemető fenntartása, működtetése

64

1

Működési kiadás

1 060 806

1 433 746

65

1

Személyi juttatás

648 332

649 532

1

66

2

Járulékok

113 458

112 258

67

3

Dologi kiadások

299 016

671 956

68

2

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok

69

1

Működési kiadás

70

3

Dologi kiadások

71

4

START munkaprogram

4 179 833

39 058 306

72

1

Működési kiadás

4 179 833

24 153 763

18

73

1

Személyi juttatás

3 843 525

22 297 087

74

2

Járulékok

336 308

1 856 676

75

2

Felújítás

14 904 543

76

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 358 914

12 983 046

77

1

Működési kiadás

5 358 914

12 983 046

15

78

1

Személyi juttatás

4 927 737

11 887 099

79

2

Járulék

431 177

1 095 947

80

6

Közutak üzemeltetése

891 311

399 128

81

1

Működési kiadás

891 311

399 128

82

3

Dologi kiadás

891 311

399 128

83

7

Közvilágítás

3 409 465

84

1

Működési kiadás

3 409 465

3 731 648

85

3

Dologi kiadás

3 409 465

3 731 648

86

8

Város- és községgazdálkodás

12 300 911

36 912 030

87

1

Működési kiadás

9 760 911

28 834 857

88

1

Személyi juttatás

103 770

553 770

1

89

2

Járulékok

63 160

109 660

90

3

Dologi kiadás

9 193 981

27 764 877

91

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

6 550

92

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

400 000

400 000

93

2

Felújítás

10 160 000

16 360 421

94

3

Felhalmozás

2 540 000

8 077 173

95

10

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 965 769

0

96

1

Működési kiadás

1 965 769

0

97

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

1 965 769

98

14

Közművelődési tevékenység

6 298 695

7 906 026

99

1

Működési kiadás

6 298 695

7 906 026

100

1

Személyi juttatás

3 297 000

3 231 268

3

101

2

Járulékok

576 975

562 077

102

3

Dologi kiadás

6 298 695

7 906 026

103

18

Szociális étkeztetés

0

1 135 050

1

104

1

Működési kiadás

0

1 135 050

105

1

Személyi juttatás

966 000

106

2

Járulék

169 050

107

3

Dologi kiadás

108

24

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

15 991 020

15 991 020

109

1

Működési kiadás

15 991 020

15 991 020

110

6

Ellátottak juttatásai

15 991 020

15 991 020

111

25

Zöldterület kezelés

112

1

Működési kiadás

4 714 881

5 967 881

113

1

Személyi juttatás

1 922 200

3 175 200

1

114

2

Járulék

423 681

423 681

115

3

Dologi kiadás

2 369 000

2 369 000

116

26

Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége

12 328 427

12 320 628

117

1

Működési kiadás

12 328 427

12 320 628

118

1

Személyi juttatás

10 548 900

10 548 901

7

119

2

Járulék

1 779 527

1 771 727

120

27

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

0

69 253

1

121

1

Működési kiadás

0

69 253

122

1

Személyi juttatás

69 253

123

2

Járulék

124

3

Dologi kiadás

125

28

Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történőellátása

4 269 750

126

1

Működési kiadás

519 750

1

127

1

Személyi juttatás

450 000

128

Járulék

69 750

129

29

Dologi kiadás

130

2

Felhalmozás

3 750 000

131

30

Megelőlegezés visszafizetése

3 605 504

3 605 504

9. melléklet

12. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei főbb jogcímenként

A

B

C

1

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.)

34 660 000

64 139 154

3

1. Intézményi működési bevételek

11 660 000

41 096 714

4

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)

23 000 000

23 042 440

5

2.1.Illetékek

6

2.2.Helyi adók

21 000 000

21 000 000

7

2.3.Átengedett központi adók

2 000 000

2 000 000

8

2.4 Egyéb bevétel

42 440

9

II. TÁMOGATÁSOK

90 137 583

144 900 060

10

1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

90 137 583

144 900 060

11

1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

21 512 517

21 572 881

12

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 417 180

36 815 400

13

1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 407 886

77 769 359

14

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 238 170

15

2. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

6 504 250

16

3. Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított támogatások

2 550

2 550

17

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

18

IV. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

15 909 816

326 995 908

19

1. Működési célú pénzeszközátvétel

15 909 816

55 491 876

20

Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz

12 339 146

51 921 206

21

2. EFOP támogatás

3 570 670

3 570 670

22

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

271 504 032

23

Közfoglalkoztatás keretén belül

14 904 543

24

Bölcsőde építésre

204 072 987

25

Egyéb

52 526 502

26

V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

12 302 128

27

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

2 538 220

28

2. Befektetett pénzügyi eszközök bevétele

9 763 908

29

VI. HITELEK (1.+2.)

30

1. Működési célú hitel (működési hiány fedezetére)

31

2. Felhalmozási célú hitel

32

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.)

66 613 381

66 613 381

33

1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétele

66 613 381

66 613 381

34

Működési célú 2019. évi pénzmaradvány

32 617 836

32 617 836

35

Felhalmozási célú 2019. évi pénzmaradvány

33 995 545

33 995 545

36

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.)

207 320 780

614 950 631

10. melléklet

13. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai főbb jogcímenként

A

B

C

1

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

183 284 676

404 203 720

3

1.Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

58 498 826

56 075 357

4

személyi jellegű kiadások

29 918 107

31 118 295

5

munkaadót terhelő járulékok

5 804 396

5 874 819

6

dologi jellegű kiadások

22 776 323

17 691 272

7

felhalmozási kiadások

1 390 971

8

2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

76 249 363

9

személyi jellegű kiadások

40 329 745

10

munkaadót terhelő járulékok

6 756 938

11

dologi jellegű kiadások

26 001 150

12

felhalmozási kiadások

3 161 530

13

3.Önkormányzat tevékenységei

126 785 850

273 756 392

14

személyi jellegű kiadások

25 356 914

52 899 586

15

munkaadót terhelő járulékok

3 648 444

6 128 667

16

dologi jellegű kiadások

26 351 681

53 929 214

17

ellátottak pénzbeli juttatásai

15 991 020

15 991 020

18

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 143 749

4 510 299

19

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

3 161 400

20

Egyéb elvonások, befizetések

1 877 392

21

felhalmozási célú kiadás

50 894 042

135 258 814

22

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

23

személyi jellegű kiadások

55 275 021

124 347 626

24

munkaadót terhelő járulékok

9 452 840

18 760 424

25

dologi jellegű kiadások

47 128 004

97 621 636

26

ellátottak pénzbeli juttatásai

15 991 020

15 991 020

27

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 143 749

4 510 299

28

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

3 161 400

29

felhalmozási célú kiadás

50 894 042

139 811 315

30

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

31

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE:

32

Egyéb elvonások, befizetések

1 877 392

33

IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

20 430 600

205 264 015

34

V. MEGELŐLEGEZÉS

3 605 504

3 605 504

35

Megelőlegezés visszafizetése

3 605 504

3 605 504

36

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.):

207 320 780

614 950 631

11. melléklet

14. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének előirányzatai

A

B

C

1

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

tárgyévi költségvetési bevétel

207 320 780

614 950 631

3

működési költségvetési bevétel

207 320 780

343 446 599

4

felhalmozási költségvetési bevétel

-

271 504 032

5

tárgyévi költségvetési kiadás

209 696 873

614 950 631

6

működési költségvetési kiadás

202 582 283

508 634 569

7

felhalmozási költségvetési kiadás

7 114 590

106 316 062

8

költségvetési hiány

-

-”