Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 03. 02

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

2023.03.02.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében,132. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben vagy természetben valamint személyes gondoskodás útján biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit.

(2) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § Az e rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Sztv. 4. §-ban meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

Eljárási rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át törvény által hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot:

a) a 8. §-ban megállapított tanévkezdési támogatás

b) a 10. § szerint megállapítható rendkívüli települési támogatás

c) a 10. §-ban megállapítható temetési segély

d) a 11. § szerint megállapítható köztemetés.

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények – különösen anyagi, jövedelmi helyzetének – megváltozásáról köteles a változást követő 15 napon belül a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban bejelenteni. (továbbiakban: Hivatal)

(3) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hivatalban kell benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, valamint az e rendeletben illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb igazolásokat.

(4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző.

a) 1 hónap: a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkezők esetében,

b) 1 év: az egyéb jövedelemmel rendelkezők esetében.

(5) A 3. § (2) bekezdésében foglalt kérelemhez mellékelni kell:- a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkező kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, vagy az elmúlt három hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy a társadalombiztosítási igazgatási ellátás igazolását, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküli ellátásról szóló 1991. évi IV. törvényben (Flt)foglaltak szerinti ellátásban részesülő kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltségnek a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolását a nyilvántartásba vételről és együttműködésről,- vállalkozóként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes NAV igazolást a kérelmező előző gazdálkodási évre vonatkozó személyi jövedelemadó alapjáról,- egyéb kérelmező esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett átlagos havi jövedelméről szóló nyilatkozatát

(6) Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.

(7) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Sztv. 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(8) A megállapított rendszeres ellátásokat - ha e jogszabály másként nem rendelkezik - a Hivatal a havonta utólag, a hónap 5. napjáig folyósítja.

(9) Az ellátások igényéléséhez szükséges nyomtatványokat az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Települési támogatás

4. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás).

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át, egyedülálló esetében 470%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás havi összege:

a) 3.500,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 50.000,- Ft alatt van.

b) 2.500,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 50.000,-Ft vagy azt meghaladja.

(4) A lakásfenntartáshoz nyújtott támogatást egy évre kell megállapítani.

(5) A lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakrészt.

5. § (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti vagy folyamatos gyógyszer-hozzájárulás (továbbiakban: gyógyszer-hozzájárulás) állapítható meg az alábbiak szerint:

(2) A támogatás havi összege megegyezik a tényleges gyógyszerköltség felének összegével, ha a kérelmező

a) családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az szociális vetítési alap a 360%-át, egyedülálló esetén annak 410%-át nem haladja meg, és

b) szak- vagy háziorvos által indokolt és szükséges gyógyszerkiadásai havi költségének összege nem haladja meg az 5.000,- Ft-ot.

(3) A támogatás havi összege a kérelmező gyógyszerköltségének 50%-a, de legfeljebb 5.000.-Ft, ha a kérelmező

a) családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a szociális vetítési alap a 410%-át, egyedülálló esetén annak 440%-át nem haladja meg, és

b) szak- vagy háziorvos által indokolt és szükséges gyógyszerkiadásai havi költsége meghaladja az 5.000,- Ft-ot, de nem haladja meg a 15.000,- Ft-ot.

(4) A támogatás havi összege a kérelmező gyógyszerköltségének 50%-a, de legfeljebb 7.000.-Ft, ha a kérelmező

a) családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a szociális vetítési alap 500%-át, egyedülálló esetén annak 580%-át nem haladja meg, és

b) szak- vagy háziorvos által indokolt és szükséges gyógyszerkiadásai havi költsége meghaladja a 15.000,- Ft-ot.

6. § (1) A szociálisan rászorult személyek, családok részére önhibájukon kívül adódó átmeneti nehézségeik enyhítésére települési támogatás kamatmentes kölcsön (továbbiakban: szociális kölcsön) formájában is nyújtható.

(2) A szociális kölcsön felhasználási célja lehet:

a) saját tulajdonban lévő lakás halasztást nem tűrő felújítása vagy karbantartása,

b) előre nem látható rendkívüli körülmények okozta nehézségek áthidalása.

(3) A szociális kölcsön azoknak a személyeknek, családoknak nyújtható, akiknél az egy főre jutó jövedelem eléri a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 100%-át, de nem haladja meg annak 500%-át.

(4) A kölcsön összege nem haladhatja meg az 500.000.- forintot.

(5) A kölcsönt az alábbiak szerint kell visszafizetni:

a) 250.000.- forintig maximum 25 hónap alatt

b) 2500.000.- forint felett maximum 50 hónap alatt.

(6) A kölcsön akkor indokolt a leginkább, amikor a kérelmező a rendszeresen jelentkező havi kiadásai mellett a felmerült rendkívüli beruházást saját erőből nem tudja elvégezni, és a pénzintézeti kamat terheit már nem tudja vállalni.

(7) A kamatmentes kölcsön folyósításának és visszafizetésének feltételeit az önkormányzat a jogosulttal szerződésbe foglalja.

7. § (1) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg – a jegyes kivételével – annak a nagykorú hozzátartozónak (a hozzátartozó meghatározása Ptk szerint), aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi.

(2) Az ápolási díjra az az igénylő jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át, egyedülálló esetén a 250%-át és az ápolásra szoruló ellátása más módon nem biztosítható.

(3) A méltányosságból megállapítható ápolási díj összege: az éves költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.

(4) Nem jogosult méltányossági ápolási díjra a hozzátartozó az Sztv 42. § (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, valamint az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni az Sztv. 42. § (2)-(3) bekezdésében szabályozottak szerint.

8. § (1) Tanévkezdési támogatás adható annak az óvodás gyermeknek, továbbá alap-és középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulónak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 650%-át.

(2) Aki önálló jövedelemmel rendelkezik, tanévkezdési támogatásban nem részesíthető.

(3) Amennyiben a támogatottnak az év végéig megszűnik a nappali tagozatra vonatkozó tanulói (hallgatói) jogviszonya, a támogatást vissza kell fizetni.

(4) A tanévkezdési támogatás összege:

a) óvodás gyermek esetén 10.000,-Ft/fő

b) általános iskolás és középfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén 15.000,-Ft/fő.

9. § (1) Újszülöttek támogatása adható annak a szülőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 1000%-át.

(2) Az újszülöttek családját az önkormányzat gyermekenként 30.000,-Ft támogatásban részesíti.

(3) Az újszülöttek támogatására vonatkozó kérelmet az újszülött gyermek szülője, gondviselője nyújthatja be a gyermek születését követő 90 napon belül. Fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.

Rendkívüli települési támogatás

10. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint a tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy.

(2) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap 250%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme a szociális vetítési alap legfeljebb 300%-a.

(3) A rendkívüli települési támogatás évente három esetben adható. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 200%-át. A kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Sztv. 17. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként (továbbiakban: temetési segély) megállapított rendkívüli települési támogatás összege: 30.000.- Ft.

(5) A (2) bekezdéstől eltérően temetési segélyre jogosult az az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 550%-át nem haladja meg.

(6) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell az eltemettető nevére kiállított eredeti temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot, amelyeket a Hivatalban történt fénymásolás után visszaad a szociális ügyintéző.

III. Fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK

11. § (1) Az Sztv. 48. §-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.

(2) Az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:

a) részletfizetést, ha az eltemettetésre köteles - egyedülálló és havi jövedelme a szociális vetítési alap két és félszeresét nem éri el, vagy - családjában egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap kétszeresét nem éri el,

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha az eltemettetésre köteles - egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy - családjában egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap másfélszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha az eltemettetésre köteles - egyedülálló és havi jövedelme a vetítési alap másfélszeresét nem éri el, vagy - családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.

12. § Hatályát veszti.

IV. Fejezet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

13. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat:

a) étkeztetés az Újvári János Református Szeretetotthon (9097 Mezőörs, Fő u. 66.) intézmény útján a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha konyhájának igénybevételével,

b) házi segítségnyújtást az Újvári János Református Szeretetotthon útján (9097 Mezőörs, Fő u. 66.),

c) a Farádi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által, közalkalmazotti jogviszony keretében, családsegítést biztosít.

14. § (1) Napi egyszeri meleg étkeztetés annak a szociálisan rászorult személynek biztosítható, aki

a) öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális (átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék), időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) a háziorvos, illetve a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani,

c) hajléktalan.

15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele – ha a törvény másként nem rendelkezik – önkéntes.

(2) Az ellátás biztosításáról és megszüntetéséről az intézményvezető dönt.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kell alkalmazni.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozottakra az Sztv. rendelkezései és a külön jogszabályban meghatározottak az irányadók.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete.