Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a fák védelméről szóló 21/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 30- 2022. 03. 31

Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a fák védelméről szóló 21/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.30.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A fák védelméről szóló 21/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. § A fák védelméről szóló 21/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„6. fa kivágása: 30 cm vagy annál nagyobb törzskörméretű fa, vagy törzskörméretre tekintet nélkül a jegyző határozata alapján fapótlásként ültetett fa kivágása, valamint a fa életében olyan mértékű beavatkozás, ami 2 éven belül a fa pusztulásához vezet, kiszáradt fa esetében a fa végleges eltávolítása”

3. § A fák védelméről szóló 21/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A KÉSZ 2. melléklet – Szabályozási terv - szerint megtartandó, értékes fa kivágása esetén a pótlás mértéke a kivágott törzskörméret 130%-a. A pótlás legalább 6-8 méter magasra növő, minimum 20/25 törzskörméretű előnevelt, nagy lombkoronát növelő, az engedélyező határozatban meghatározott díszfa vagy gyümölcsfa elültetésével teljesítendő. Díszfa esetén platán, juhar, hárs vagy kőris, gyümölcsfa esetén dió, cseresznye, vagy szelídgesztenye fa ültetése írható elő.”

4. § A fák védelméről szóló 21/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § A fapótlás módját az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a kivágott fa pótlására a fatelepítést elsősorban az érintett ingatlanon belül kell megvalósítani legalább a KÉSZ szerinti minimális fásítottság mértékéig; de legfeljebb a telek be nem építhető telekrészének minden megkezdett 100 m2-ére 3 db fáig.

b) ha a telepítendő fák száma meghaladná az a) pontban meghatározott maximális mértéket, vagy a kötelezett a fatelepítést a fakivágással érintett ingatlanon belül csak a KÉSZ szerinti minimális fásítottság mértékéig kívánja elvégezni, vagy a kivágással érintett ingatlan fizikai adottságai alapján nem valósítható meg az ültetés, akkor az ezen felüli pótlás

ba) a kötelezett más, jelen rendelet területi hatályán belül elhelyezkedő, saját tulajdonú ingatlanán való pótlással

bb) a fakivágással érintett ingatlan előtti közterületi ingatlanon

bc) részben vagy egészben pénzbeli megváltással történhet.”

5. § A fák védelméről szóló 21/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet