Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelete

a fák védelméről

Hatályos: 2022. 03. 30

Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a fák védelméről

2022.03.30.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános és értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a nem közterületen eredő fákra, valamint a kompenzációs intézkedés mértékét és módját tekintve a közterületen eredő fákra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) az ingatlan-nyilvántartásban mező- vagy erdőgazdasági művelési ágban nyilvántartott földrészletekre.

b) a külön jogszabály hatálya alá tartozó fákra, így különösen

ba) a szaporítóanyag termelését szolgáló csemetekertek, faiskolák fáira,

bb) a természetvédelmi oltalom alatt álló területekre,

bc) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó, ún. Natura 2000 területekre,

bd) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre,

be) azon területekre, ahol a fásítást egyéb jogszabályok szabályozzák,

bf) önkormányzata költségvetési szerve vagy tulajdonában álló gazdasági társasága által végzett zöldfelület-fenntartási, és zöldterület-felújítási és beruházási munkálataira.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a 2. § 11. pont szerinti használónak minősülő természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. allergiát okozó fák: a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) 6. melléklete szerinti allergiát okozó növényfajok

2. ápoló metszés: a koronából a száraz, egymást keresztező, beteg, sérült ágak olyan mértékű eltávolítása, amelynek során a koronafelület nem csökken

3. előnevelt díszfa: lomblevelű, minimum 12/14 cm törzskörméretű, kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai áru

4. epifiton növények eltávolítása: a fát élettérül használó valamint a fán élősködő növények eltávolítása

5. fa: egy vagy több törzsű növény, egyértelmű csúcsdominanciájával rendelkező központi hajtásából nőnek ki a fő ágai, ideértve mind a lombhullató mind az örökzöld fafajtákat. A rendelet alkalmazása szempontjából nem minősülnek fának az oszlopos örökzöldek, úgymint tuja, hamisciprus, boróka, leyland ciprus fajok és kisebb fává növő cserjék, így különösen: tiszafa, orgona

6.2 fa kivágása: 30 cm vagy annál nagyobb törzskörméretű fa, vagy törzskörméretre tekintet nélkül a jegyző határozata alapján fapótlásként ültetett fa kivágása, valamint a fa életében olyan mértékű beavatkozás, ami 2 éven belül a fa pusztulásához vezet, kiszáradt fa esetében a fa végleges eltávolítása

7. fa erőteljes metszése: fa olyan mértékű visszavágása, megújító metszése, amely annak életképességét rövid- vagy hosszútávon befolyásolja

8. favizsgálati szakvélemény: meghatározott végzettséggel rendelkező, minősített favizsgáló szakember által kiállított olyan dokumentum, melyben a szakember által elvégzett teljeskörű vizsgálat kiterjed a vizsgált fa korára, fajára, méretére, térbeli elhelyezkedésére, részletes egészségi állapotára és tartalmaz a vizsgálat eredményén alapuló javaslatot a fa fenntartásával, megóvásával, áttelepítésével vagy kivágásával, kertészeti kezelésével kapcsolatban, mindezt fotókkal dokumentálva, alátámasztva

9. gyümölcsfa: minimum 12/14 cm törzskörméretű, emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő, alapvetően gyümölcséért termesztett és gondozott növényfajok, beleértve a diófát is

10. hajtásválogatás: nagy hajtástömeg esetén történő speciális metszés, melynek célja a fajra jellemző korona kialakítása

11. használó: a Korm. rend. 2. § (4) bekezdésében meghatározott használó

12. ifjítás: a nagymértékben leromlott fiziológiai állapotú fa esetében a fa megtartása érdekében végzett jelentős mértékű beavatkozás, mely maximum 30%-os lombveszteséggel jár, és új, a fajra jellemző koronaszerkezet kialakítását eredményezi

13. inváziós fajú fás szárú növény: a Korm. rend. 1. mellékletében megjelölt és a KÉSZ 6. melléklet 1. pontjában felsorolt agresszíven gyomosító növényfajok

14. kidőlt, kitört fa: természeti jelenség vagy emberi tevékenység következtében kifordult gyökérzetű, az eredési helyéről kidőlt vagy törzse kettéhasadt, vagy a törzse a földfelszín és a korona között bármely helyen eltört, amely következtében a törés feletti rész vagy az egész fa életképtelenné vált

15. kiszáradt fa: a fa a vegetációs időszak során nem rendelkezik élő lombozattal

16. koronakurtítás: a fa állapota miatt a koronafelületet legfeljebb 20%-al történő csökkentése

17. korona részleges kurtítása: a fa állapota miatt a koronafelületet legfeljebb 20%-kal, történő aszimmetrikusan csökkentése

18. koronaemelés: a fa állapota miatt a korona alsó ágainak eltávolítása, a koronafelületet legfeljebb 15%-kal, aszimmetrikusan történő csökkentésével

19. koronaritkítás: a korona belsejének ritkítása, sűrűn álló, egymást keresztező, beteg, sérült ágainak eltávolításával, a koronafelület legfeljebb 5%-kal történő csökkentésével

20. koronaalakító metszés: fiatal fák - másodlagos korona kialakítása esetén ifjított fák vagy alakra nyírt fák – metszése, amelynek célja a fajra vagy felhasználási célra jellemző, a környezethez alkalmazkodó koronaalak kialakítás

21. közterület: a Korm. rend. 1/A §-ban meghatározott terület

22. műszaki beavatkozás: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 36. pontjában meghatározott építési tevékenység, valamint a kármentesítés, a környezetalakítás, a tereprendezés és a földmunkával járó egyéb tevékenység

23. össztörzskörméret: több faegyed törzskörméretének összege

24. pénzbeli megváltás: az össztörzskörméret szerinti pénzbeli megváltás 12,56 cm törzskörméretenként számított, az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében meghatározott fapótlási kompenzációs intézkedési díj, amely tartalmazza egy 12/14 cm törzskörméretű, minimum 4 cm törzsátmérőjű kétszer iskolázott sorfa vagy parkfa minőségű fa elültetésének, valamint az elültetett fa 2 évig való fenntartásának költségét

25. sarjak eltávolítása: a gyökér-, tő-, törzssarjak eltávolítása

26. statikai helyreállítás: a legtöbb esetben olyan speciális metszés, amelynek fő célja a fa súlypontjának közelítése a gyökérnyakhoz a korona részleges, aszimmetrikus kurtításával a függőlegestől eltérő súlypont-eltolódás korrigálása érdekében

27. törzskörméret: a fatörzs - földfelszíntől egy méter magasságban mért – kerülete cm-ben

28. vegetációs időszak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak

29. veszélyhelyzetet alátámasztó dokumentumok: fotódokumentáció vagy minősített favizsgáló által kiállított szakvélemény a veszélyhelyzetet okozó fáról

30. visszavágás: a koronafelület nagymértékű, drasztikus csökkentése az ágrendszer kóros elváltozása vagy a fa főbb részeinek meggyengülése miatt a fára ható erőhatások csökkentése érdekében, amelynek következtében a fa habitusa nem tartható meg.

31. vis maior esemény: természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény, így különösen földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső, fagy, felhőszakadás

3. Általános rendelkezések

3. § A fák védelme, gondozása, ápolása az ingatlan mindenkori használójának kötelessége.

4. § Fát kivágni, erőteljesen megmetszeni, továbbá áttelepíteni indokolt esetben, a kért munkálatok elvégzésére vonatkozó engedély birtokában lehet. Az engedélyben megállapított mértékben és módon, valamint előírt határidőn belül köteles az engedélyes gondoskodni a pótlásról.

5. § A használót közvetlen élet-, baleset- vagy vagyonvédelmi veszélyhelyzetet okozó kidőlt vagy kitört fa eltávolítása esetén bejelentési kötelezettség terheli a veszélyhelyzetet alátámasztó dokumentumok egyidejű csatolásával, azonban ebben az esetben is köteles a számára előírt pótlási kötelezettséget teljesíteni.

6. § (1) Fapótlásként nem telepíthetők inváziós fajú fák, cserjék, oszlopos örökzöldek. és allergiát okozó fák.

(2) Közterületen kivágott fa csak díszfával pótolható, nem közterületen kivágott fa díszfával vagy gyümölcsfával is pótolható.

7. § Fa gyökerestül történő kiemelése és földlabdával történő szakszerű áttelepítése akkor engedélyezhető, ha a kivitelezés bejelentésben részletezett módja, különösen az előkészítés, a fa állapota, mérete, a megfelelő időszak, a munkamenet tervezett eszközei előreláthatólag biztosítja a fa túlélését.

8. § (1) Az engedélyes az e rendelet hatálya alá tartozó fa kivágását – az 5. § és a 16. § (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével – szeptember 1. és április 1. között végzi el.

(2) A használó a fa erőteljes metszését valamint a 2. § 2., 4., 10., 12., 16–20., 25., 26. és 30. pontokban meghatározott tevékenységet április 1. és október 1. között végzi el.

9. § A fatelepítés határidejét a meglévő adottságokra és a vegetációs időszakokra figyelemmel kell meghatározni, de nem lehet később a fakivágás megtörténtétől számított, vagy műszaki beavatkozás esetében a műszaki beavatkozás befejezésétől számított háromszázadik napnál.

10. § Műszaki beavatkozás érdekében szükséges fakivágás esetén a fakivágás várható időpontja legfeljebb fél évvel előzheti meg a műszaki beavatkozás kezdési időpontját. Műszaki beavatkozás - engedélyköteles, vagy egyszerű bejelentésköteles tevékenység - esetén a fakivágás megkezdésének feltétele a műszaki beavatkozáshoz kapcsolódó és szükséges bejelentés vagy a véglegessé vált engedély megléte.

11. § (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó ügy önkormányzati hatósági ügy, amelyben átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

(2) Az eljárási határidő a bejelentésköteles tevékenységek esetén húsz nap, míg az engedélyköteles tevékenységek esetén negyven nap.

(3) A településrendezési, településképvédelmi, kultúrtörténeti szempontok érvényesítését igénylő esetekben és a KÉSZ-ben a telek zöldfelületként fenntartandó részeként jelölt, valamint megtartandó facsoport növényállomány jelölésű területrészen elhelyezkedő, továbbá az építési helyen belül elhelyezkedő értékes, megtartandó faként jelölt fákat érintő eljárásban a jegyző megkéri az önkormányzati főépítész véleményét.

II. Fejezet

Nem közterületi ingatlanon lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

Bejelentésköteles tevékenységek

12. § (1) A használó bejelentési kötelezettségének a 14. § (1) bekezdésében foglalt esetben a veszély elhárítása érdekében elvégzett fakivágást követő tizenöt napon belül a melléklet szerinti formanyomtatványon köteles eleget tenni.

(2) A bejelentéshez mellékelni kell a már bekövetkezett eseményeket alátámasztó képi vagy írásos dokumentumot, így különösen:
aa) fénykép- vagy videófelvételt, vagy
ab) tanúk nyilatkozatát, vagy
ac) favizsgálati szakvéleményt,
b) a kivágott fa helyét a kivágással érintett ingatlan helyszínrajzán feltüntetve, darabszámát, faját, törzskörméretét megadva,
c) műszaki beavatkozás esetén be kell jelölni a megmaradó fa (fák) helyét és a műszaki beavatkozás területi határait, a tervezett pótlás leírását, a telepítéssel érintett ingatlanok helyszínrajzán feltüntetve a telepítendő fa helyét, darabszámát, faját, törzskörméretét, a telepítés tervezett idejét.

13. § Amennyiben a fa áttelepítés, erőteljes metszés esetén a lombtömegvesztés és károsodás miatt a cselekmény időpontjától számított két éven belül elpusztul, vagy nem ered meg, gondoskodni kell arról, hogy az elpusztult fa a környezetére veszélyt ne jelentsen.

14. § (1) Az 5. §-ban meghatározott esetben - amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs – a használó köteles haladéktalanul elvégezni a fakivágást, kidőlt vagy kitört fa esetén annak eltávolítását, majd a tevékenység bejelentését.

(2) Amennyiben a kár másként nem hárítható el, és a kiszáradt, kidőlt, közvetlen élet-, baleset- vagy vagyonvédelmi veszélyhelyzetet jelentő fa kivágására, eltávolítására a használónak nincs lehetősége, a használó személye nem ismert, vagy az élet-, baleset- vagy vagyonvédelem megköveteli, azt az önkormányzat a használó költségére haladéktalanul elvégeztetheti.

15. § A jegyző a bejelentés alapján az e rendeletben előírtak szerint fapótlásra vagy pénzbeli megváltásra, vagy részben pótlásra, részben pénzbeli megváltásra kötelezi a használót.

5. Engedélyköteles tevékenységek

16. § (1) A fa kivágása, áttelepítése, erőteljes metszése iránti kérelmet a tervezett cselekmény elvégzését megelőzően kell benyújtani a melléklet szerinti formanyomtatványon.

(2) Beavatkozás nélkül kiszáradt fa esetében a használó köteles a fa kiszáradását követően gondoskodni arról, hogy a kiszáradt fa a környezetére veszélyt ne jelentsen. A kiszáradt fa eltávolítása engedélyköteles tevékenység.

(3) A kérelemben meg kell jelölni a tervezett cselekmény indokát, mellékelni kell a kérelmezett tevékenységet alátámasztó rajzi, képi és írásos dokumentumot, így különösen:

a) fényképfelvételt vagy favizsgálati szakvéleményt,

b) a kivágandó fa helyét a kivágással érintett ingatlan helyszínrajzán feltüntetve, darabszámát, faját, törzskörméretét megadva,

c) építkezés, műszaki beavatkozás esetén be kell jelölni a megmaradó fa (fák) helyét és a műszaki beavatkozás területi határait is, az ingatlanon található minden fa fajtáját, méretét és elhelyezkedését tartalmazó fakatasztert

d) a tervezett pótlás leírását, a telepítéssel érintett ingatlanok helyszínrajzán feltüntetve a telepítendő fa helyét, darabszámát, faját, törzskörméretét, tervezett telepítés idejét.

17. § A jegyző

a) a tervezett cselekményt engedélyezi és fakivágás esetén fapótlásra, pénzbeli megváltásra, vagy részben pótlásra, részben pénzbeli megváltásra kötelezi a kérelmezőt, vagy

b) a tervezett fakivágást nem engedélyezi,

ba) ha e rendelet által előírt követelmények nem teljesülnek, vagy

bb) a fa áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető, vagy

bc) élővilágvédelmi, élőhelyvédelmi, településképvédelmi, kultúrtörténeti szempont indokolja.

c) a tervezett egyéb cselekményt nem engedélyezi,

ca) ha e rendelet által előírt követelmények nem teljesülnek, vagy

cb) élővilágvédelmi, élőhelyvédelmi, településképvédelmi, kultúrtörténeti szempont indokolja.

18. § A fakivágási engedély a véglegessé válástól számított egy évig hatályos.

19. § A fakivágás megtörténtének időpontjáról és tényéről az azt követő tizenöt napon belül az engedélyesírásban tájékoztatja a jegyzőt.

6. A fapótlás rendje, mértéke

20. § A fapótlás kötelezettje (a továbbiakban: kötelezett) a használó.

21. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a véglegessé vált fakivágási engedély vagy a bejelentés alapján kivágott fát a határozatban megállapított mértékben, módon és határidőn belül kell pótolni.

(2) Amennyiben a fa áttelepítése, erőteljes metszése esetén a lombtömegvesztés és károsodás miatt a cselekmény időpontjától számított két éven belül elpusztul, vagy nem ered meg, a 22–26. § rendelkezéseinek megfelelően kell pótolni.

22. § (1) Legfeljebb két fa kivágása esetén a pótlás mértéke a kivágott fával azonos számú fa, a harmadik fától a kivágandó fák törzskörméretének 100%-a.

(2) Amennyiben olyan ingatlanra adnak be fakivágási engedély kérelmet, amelyre három éven belül már adott ki engedélyt a jegyző és ennek alapján csak egy fa kivágása történt, úgy jelen eljárásban egy fa pótlásának mértéke a kivágott fával azonos számú fa, a további fapótlás mértéke a 22–25. § rendelkezéseinek megfelelően történik.

(3) Ha a fa egy méteres magasságban több törzzsel rendelkezik, akkor minden törzs egy méteres magasságban lemért törzskörméretét össze kell adni.

(4) Ha a fa egy méteres magasságban két vagy több törzse ágazik, akkor közvetlenül az elágazás alatti törzskörméretet kell mérni.

23. § (1) A KÉSZ-ben a telek zöldfelületként fenntartandó részeként jelölt, megtartandó facsoport növényállomány jelölésű területrészen elhelyezkedő fák kivágása esetén a pótlás mértéke a kivágott törzskörméret 120%-a.

(2)3 A KÉSZ 2. melléklet – Szabályozási terv - szerint megtartandó, értékes fa kivágása esetén a pótlás mértéke a kivágott törzskörméret 130%-a. A pótlás legalább 6-8 méter magasra növő, minimum 20/25 törzskörméretű előnevelt, nagy lombkoronát növelő, az engedélyező határozatban meghatározott díszfa vagy gyümölcsfa elültetésével teljesítendő. Díszfa esetén platán, juhar, hárs vagy kőris, gyümölcsfa esetén dió, cseresznye, vagy szelídgesztenye fa ültetése írható elő.

24. § A pótlás mértéke meghatározható a fakivágást megelőző öt évben, az érintett ingatlanon elültetett fák össztörzskörméretének figyelembevételével egyenként 30 cm törzskörméretig, amennyiben másik fa pótlásában korábban nem vették figyelembe.

25. § Inváziós fajú fa, allergiát okozó fa, fenyőfa, kiszáradt fa valamint – a diófa kivételével – a gyümölcsfák esetében a pótlás mértéke a kivágott fával azonos számú fa.

26. § Amennyiben a jegyző megállapítja, hogy a fa kiszáradása emberi beavatkozás miatt következett be, úgy a fapótlás mértékét a 22–25. § rendelkezéseinek megfelelően kell meghatározni.

7. A fapótlás módja

27. §4 A fapótlás módját az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a kivágott fa pótlására a fatelepítést elsősorban az érintett ingatlanon belül kell megvalósítani legalább a KÉSZ szerinti minimális fásítottság mértékéig; de legfeljebb a telek be nem építhető telekrészének minden megkezdett 100 m2-ére 3 db fáig.

b) ha a telepítendő fák száma meghaladná az a) pontban meghatározott maximális mértéket, vagy a kötelezett a fatelepítést a fakivágással érintett ingatlanon belül csak a KÉSZ szerinti minimális fásítottság mértékéig kívánja elvégezni, vagy a kivágással érintett ingatlan fizikai adottságai alapján nem valósítható meg az ültetés, akkor az ezen felüli pótlás

ba) a kötelezett más, jelen rendelet területi hatályán belül elhelyezkedő, saját tulajdonú ingatlanán való pótlással

bb) a fakivágással érintett ingatlan előtti közterületi ingatlanon

bc) részben vagy egészben pénzbeli megváltással történhet.

28. § (1) A fapótlást legalább 12/14 cm törzskörméretű minimum 4 cm törzsátmérőjű előnevelt díszfával, vagy legalább 12/14 cm törzskörméretű gyümölcsfával kell elvégezni.

(2) Díszfa esetén a pótlást legalább kétszer iskolázott, sorfa vagy parkfa minőségű fával kell teljesíteni.

(3) Faültetés előírása esetén azt lehetőleg 1 m3-es ültetőgödörbe, 50% talajcserével, talajjavítással kell elvégezni.

(4) Műszaki beavatkozás esetén a maradó fákat kalodázással, vagy más megfelelő módon kell megvédeni. A maradó fa védelméről annak kell gondoskodnia, aki a műszaki beavatkozást végzi.

(5) A fatelepítés időpontjától számítva a kötelezettnek három év fenntartási kötelezettsége van. Ezen időszak alatt a fa nem vágható ki, és a fa életképességét megfelelő gondozással biztosítania kell.

(6) A kötelezett a fapótlás fatelepítéssel történt teljesítéséről legkésőbb harminc napon belül a jegyzőt írásban tájékoztatni köteles.

8. A fapótlás teljesítése pénzbeli megváltással

29. § (1) A fapótlás a 27. §-ban foglaltak figyelembevételével részben vagy egészben teljesíthető pénzbeli megváltással a jegyző kötelezése alapján.

(2) A pénzbeli megváltás esetén a befizetést

a) a fa kivágása előtt,

b) engedély nélkül kivágott fa esetén a hatósági döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül,

c) ellenőrzés alapján hozott döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap számlájára kell teljesíteni.

(3) Természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek esetében - kérelemre - a jegyző részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

9. A fapótlás ellenőrzése

30. § (1) A jegyző a fapótlás tényleges megtörténtét a 21. § (1) bekezdése szerinti határozatban foglaltaknak megfelelően teljesített fapótlás után, egy éven belül ellenőrzi. A jegyző az elültetett fa életképességét az ültetés napjától számított három éven belül ellenőrizheti.

(2) A fapótlási kötelezettség teljesített, ha

a) a fatelepítéstől számított második vegetációs időszak kezdetén a telepített fák mindegyikén a lombkorona kihajt, vagy

b) a pénzbeli megváltás előírt összegét a kötelezett befizette.

(3) A fatelepítés elmulasztása, vagy hiányos teljesítése esetén, vagy ha a telepített fák bármelyikén a második vegetációs időszakig a lombozat nem hajt ki, a nem teljesített ültetést el kell végezni az eredeti pótlási feltételeknek megfelelően.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában és a 28. § (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól kizárólag az ezen időszak alatt bekövetkezett vis maior esemény mentesít.

(5) Amennyiben a kötelezett a garanciális pótlást a második vegetációs időszakot követő nyugalmi időszakban nem végzi el, akkor a jegyző a pótlás vagy annak hiányzó része pénzbeli megváltására kötelezi a kérelmezőt. Ebben az esetben a jegyző részletekben történő teljesítést nem állapíthat meg, részletfizetést nem engedélyezhet.

10. Engedély nélküli fakivágás

31. § Engedélykérelem vagy bejelentési kötelezettség esetén a bejelentési adatlap benyújtása nélkül történő fakivágás esetén a jegyző hivatalból eljárást indít.

32. § Az engedély nélkül kivágott legfeljebb két fa esetén a megmaradt tönkök össztörzskörméretének 100 %-val kell pótolni, három vagy több fa kivágása esetén a megmaradt tönkök össztörzskörméretének 150 %-val kell pótolni.

33. § Amennyiben a kivágott fák száma másként nem állapítható meg, úgy azt a KÉSZ szerinti minimális fásítottság mértékében kell megállapítani. Amennyiben a kivágott fa törzskörmérete egy méter magasságban már nem állapítható meg, illetve a tönk sem áll már rendelkezésre, akkor a kivágott fát egyenként 150 cm törzskörmérettel kell beszámítani, ennek másfélszerese szerint kell a pótlás mértékét megállapítani.

34. § Engedély nélküli fakivágás esetén a pénzbeli megváltás összegét a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell teljesíteni. Természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek esetében - kérelemre - a jegyző részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

III. Fejezet

Kompenzációs szabályok közterületi ingatlanok esetében

35. § A Korm. rend. 8. § (4) bekezdése szerinti kompenzációs intézkedés alatt e rendelet 29. §-ában foglalt pénzbeli megváltást kell érteni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő engedélyezési és bejelentési eljárásokban is alkalmazni kell.

37 §

38 § Hatályát veszti Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a fák védelméről szóló 7/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § 6. pontja a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 23. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 27. § a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.