Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2022.12.01.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: "(2) Rendkívüli települési támogatásban az a személy részesíthető, akinek illetve akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át."

2. § A R. 13/A §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:(1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal, december hónapban, kérelemre karácsonyi támogatást állapíthat meg öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban (átmeneti jardék, egészségkárosodási járulék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális jaradék), időskorúak járadékában rendszeres szociális segélyben, fogyatékossági támogatásban részesülő sopronnémeti lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 700%-át. (2) A karácsonyi támogatás értéke 15.000.-Ft, ami ajándékcsomag formájában nyújtandó. (3) A karácsonyi támogatás benyújtásának határideje tárgyév december 8. napja."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 2. napjával.