Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, valamint az idősek karácsonyi juttatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 28- 2023. 10. 28

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, valamint az idősek karácsonyi juttatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.28.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 6. §, a 7. § és a 8. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Települési támogatás

a) rendkívüli támogatásra,

b) lakhatási támogatásra,

c) tartósan beteg személy ápolásának támogatására,

d) gyógyszer-kiadások támogatására,

e) temetési költségek támogatására,

f) gyermekszületési támogatásra,

g) óvoda- és iskolakezdési támogatásra

adható.”

2. § (1) A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Szt.45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező]

„ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugellátásban részesül, és a jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap összegének 500 %-át,

bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének a 400 %-át,”

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendkívüli települési támogatás összege a szociális vetítési alap összegének kétszeresét nem haladhatja meg.”

3. § A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyógyszer kiadásokra támogatás állapítható meg a kérelmező részére az alábbi feltételek együttes fennállása esetén)

„a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át.”

4. § (1) A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás a tárgyév október 15. napjáig kerül kifizetésre.”

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kérelemhez mellékelni kell a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást és a kérelmező nyilatkozatát, mely szerint a tanulmányok az első szakképesítés vagy az érettségi megszerzésére irányulnak.”

5. § Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 17. §-a.

6. § Az idősek karácsonyi juttatásáról szóló 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Balatonföldvár Város Önkormányzata személyenként azonos összegű pénzbeli juttatásban részesíti a legkésőbb a tárgyévben a 60. életévet elérő és a 60. életév feletti balatonföldvári lakóhellyel rendelkező személyeket.”

7. § (1) Az idősek karácsonyi juttatásáról szóló 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A tárgyévre vonatkozó juttatás összegének és a juttatásra jogosultak személyének megállapítása tárgyában, a tárgyév október 15-ét követően tartandó ülésén, Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) hivatalból hozza meg döntését.

(2) A képviselő-testület a hivatalból folytatott eljárás keretében vizsgálja a juttatásra való jogosultságot megalapozó feltételek fennállását, mely alapján összeállítja a juttatásra jogosultak név, lakóhely és születési idő szerinti jegyzékét.”

(2) Az idősek karácsonyi juttatásáról szóló 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A juttatás átvételének lehetőségéről, helyéről, időpontjáról, valamint a személyi- és lakcím igazolvány bemutatására vonatkozó kötelezettségről a képviselő-testület az önkormányzat honlapja útján, hirdetményt tesz közzé.”

8. § Az idősek karácsonyi juttatásáról szóló 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület a tárgyévi költségvetés elfogadásakor, vagy a költségvetési rendelet módosítására tett javaslat alapján dönt az 1. § szerinti juttatás forrásának biztosításáról.”

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.