Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Hatályos: 2024. 07. 01

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

2024.07.01.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Balatonföldvár Város Önkormányzatának közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező vagy életvitelszerűen balatonföldvári bejelentett tartózkodási helyen élő

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre

terjed ki.

(2) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltakon túl kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(3) E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (3) bekezdés a) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakra.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat által fenntartott étkeztetés szolgáltatásra,

b)1 a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által (a továbbiakban: Szolgálat) a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás településeinek (Balatonföldvár, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki) területén végzett családsegítésre, házi segítségnyújtásra és gyermekjóléti szolgáltatásra,

c) a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (a továbbiakban: Egyesület) kötött ellátási szerződés alapján a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás településeinek területén végzett támogató szolgáltatásra és nappali ellátásra.

2. Eljárási rendelkezések

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott települési támogatások megállapítása és igénybevétele iránti kérelmeket a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: önkormányzati hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(2) Az e rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet

a) étkeztetés esetében az önkormányzati hivatalhoz,

b)2 családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgálat esetében a Szolgálat vezetőjéhez,

c) a támogató szolgáltatás és nappali ellátás esetében az ellátást biztosító Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza intézmény vezetőjéhez

kell benyújtani.

(3) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.

3. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a családjában élő személyek adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles becsatolni.

(2) Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást csatolni, illetve nyilatkozatot tenni a tárgyévi kérelméhez, ha a jogszabályoknak és e rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta

a) a tárgyévi nyugdíjáról szóló igazolást,

b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását,

c) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

d) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

f) álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásáról, vagy a regisztrálásról a járási munkaügyi kirendeltség által kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot,

g) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.

(3) E rendeletben szabályozott települési támogatások elbírálásánál az Szt. 4. §-ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) E rendeletben szabályozott települési támogatások elbírálása során a jövedelemszámításnál irányadó időszak az Szt. 10. § (2)–(5) bekezdése szerint kerül megállapításra.

(5) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl benyújtandó igazolások és bizonyítékok, valamint az ettől eltérő szabályok a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerülnek felsorolásra.

(6) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek az önkormányzati hivatal nyilvántartásában fellelhetők, vagy az adat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény ( a továbbiakban: Ákr. ) 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerint beszerezhető.

4. § (1) A rendszeres ellátások kifizetése minden hónap 5. napjáig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A pénztárból a döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.

(2)3 Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban a szociális vetítési alap összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak a szociális vetítési alap összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.

5. § (1) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálásához szükséges, a kérelmezőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni a kérelmezőnél, ha életkörülményeit az önkormányzati hivatal már bármely ügyben – a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül – vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

(3) Amennyiben a kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az önkormányzat vitatja, úgy az Szt. 10. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

6. § A települési támogatás részben vagy egészben természetbeni támogatás formájában is nyújtható, melyről az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

7. § (1) A helyi szociális ellátásra való jogosultságra, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

3. Települési támogatások

8. § (1) A képviselő-testület a jogosult számára az e rendeletben meghatározott feltételek szerint települési támogatást állapíthat meg.

(2)4 Települési támogatás

a) rendkívüli támogatásra,

b) lakhatási támogatásra,

c) tartósan beteg személy ápolásának támogatására,

d) gyógyszer-kiadások támogatására,

e) temetési költségek támogatására,

f) gyermekszületési támogatásra,

g)5 bölcsőde-, óvoda- és iskolakezdési támogatásra

adható.

(3) A települési támogatásra való jogosultsággal kapcsolatos hatáskört a Humán Bizottság gyakorolja.

9. § (1) A képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok és személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2) Az Szt.45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező

aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy

ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíj-megállapítás, rokkantsági fok megállapítás elhúzódása)

b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező

ba)6 egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugellátásban részesül, és a jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap összegének 500 %-át,

bb)7 családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének a 400 %-át,

bc) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése miatt igazolt módon veszélyeztetve van.

(3)8 A rendkívüli települési támogatás összege a szociális vetítési alap összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem az 1. melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be.

10. § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.

(2)9 Lakhatási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A lakhatási támogatás havi összege 5.000 Ft.

(4) A lakhatási támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra állapítható meg. A megállapított támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell folyósítani.

(5) Ugyanazon lakásra vonatkozóan lakhatási támogatás csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(7) A lakhatási támogatás iránti kérelem a 2. melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a lakásban való tartózkodás jogcímét igazoló dokumentumot.

11. § (1) Tartósan beteg személy ápolására ápolási támogatás állapítható meg a Balatonföldvár közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Balatonföldváron tartózkodó nagykorú közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) a kérelmező

aa) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi,

ab) kora, egészségi állapota alapján az ápolt személy gondozási és ápolási igényeinek megfelelő ápolási feladatokat képes elvégezni,

ac) regisztrált álláskereső és munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátásra, valamint nyugellátásra nem jogosult,

ad)10 családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegét, egyedülálló esetén 150%-át, és vagyonnal nem rendelkezik,

ae) nem jogosult az Szt. 41. §-ában foglalt ápolási díjra,

b) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az Szt. 42 §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

(3) Az ápolási támogatás iránti kérelem a 3. melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a háziorvosnak az ápolt tartós betegségéről szóló, 3. melléklet szerinti igazolását.

(4) Az ápolási támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80 %-a.

(5) Az ápolási támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra állapítható meg. A megállapított támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell folyósítani.

(6) A Szolgálat házi segítségnyújtója az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzi.

(7) Meg kell szüntetni az ápolási támogatás folyósítását, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ápolt rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ápolt és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre.

12. § (1) Gyógyszer kiadásokra támogatás állapítható meg a kérelmező részére az alábbi feltételek együttes fennállása esetén

a)11 a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át.

b) a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz igazolt költsége a családban egy főre jutó havi jövedelem 15 %-át meghaladja,

c) a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.

(2) A gyógyszer-kiadások támogatása iránti kérelem az 1. melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.

(3) A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolást a háziorvos vagy a szakorvos által rendelt gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről kiadott jegyzék alapján a gyógyszertár állítja ki.

13. § (1)12 Elhunyt személy eltemettetésének költségére igényelt temetési támogatásra jogosult az eltemettető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600 %-át.

(2) A temetési támogatás iránti kérelem az 1. melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 150.000 Ft. A temetési támogatás összege: 30.000 Ft.

(4) Az eltemettető a temetési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

14. § (1) A képviselő-testület egyszeri, vissza nem térítendő, 100.000 Ft összegű gyermekszületési támogatást nyújt a szülő, örökbefogadó szülő, gyám ( a továbbiakban: törvényes képviselő ) részére.

(2) A támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselő a gyermek születését követő négy hónapon belül nyújthatja be. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy

a) a gyermek balatonföldvári lakóhellyel rendelkezzen,

b) a kérelmet benyújtó, gyermekkel közös háztartásban élő törvényes képviselő, legalább egy éve balatonföldvári lakóhellyel rendelkezzen, életvitelszerűen Balatonföldváron tartózkodjon, és

c)13 a családban egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét.

15. § (1)14 Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, a képviselő-testület pénzbeli bölcsőde-, óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő részére, amennyiben

a) bölcsődés,

b) óvodás,

c) általános iskolás vagy

d) az első szakképesítés vagy az érettségi megszerzéséig középfokú iskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató

gyermeket nevel.

(2) A támogatás mértéke gyermekenként 20.000 Ft.

(3)15 A támogatás a tárgyév október 15. napjáig kerül kifizetésre.

(4) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy

a) a gyermekkel közös háztartásban élő törvényes képviselő és a gyermek balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen, életvitelszerűen Balatonföldváron tartózkodjon és

b)16 a családban egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét.

(5)17 A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáról a Humán Bizottság hoz döntést, az eljárás az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben hivatalból, az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben kérelemre indul.

(6)18 A (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a kérelemhez mellékelni kell a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást és a kérelmező nyilatkozatát, mely szerint a tanulmányok az első szakképesítés vagy az érettségi megszerzésére irányulnak.

(7) A jogosultság feltételeinek igazolása a családban egy főre jutó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat megtételével, valamint a személyi- és lakcím igazolvány bemutatásával történik.

(8)19 A képviselő-testület a tárgyévi költségvetés elfogadásakor, vagy a Humán Bizottság költségvetési rendelet módosítására tett javaslata alapján dönt az (1) bekezdés szerinti támogatás forrásának biztosításáról.

16. § A 11. § (1) bekezdésének, 14. § (3) bekezdés b) pontjának és a 15. § (4) bekezdés a) pontjának alkalmazásában életvitelszerűen Balatonföldváron tartózkodónak minősül, aki mindennapi életének szervezéséhez balatonföldvári lakását használja.

17. §20

18. §21

19. § (1)22 Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, hivatalból vagy kérelemre, évente legfeljebb egy alkalommal rendkívüli települési támogatás jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben a támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés alapján a támogatás mértéke a szociális vetítési alap összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

(2) Sürgős szükséges esetén, ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget, a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható.

20. §23 Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg, vagyonnal nem rendelkezik és a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.

4. Szociális szolgáltatások

21. § (1) Az Szt. 57. § (l) bekezdése értelmében a képviselő-testület a szociálisan rászorultak részére az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,

d)24

e) támogató szolgáltatás,

f) nappali ellátás.

(2) Az egyes szociális alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Szt. 115/A. §-ában foglaltak az irányadók.

(3) Az ingyenes ellátásban részesülőkre vonatkozóan az Szt. 114. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

22. § (1)25 A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről étkeztetés esetében a Humán Bizottság, családsegítés és házi segítségnyújtás tekintetében a Szolgálat vezetője, támogató szolgáltatás és nappali ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetője dönt.

(2) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül soron kívüli ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

23. § (1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) Étkeztetésben részesíti a képviselő-testület azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(3) Szociálisan rászorult az a 18 év feletti személy is, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) aktív korú nem foglalkoztatott vagy regisztrált álláskereső,

b) munkaképesség csökkenése vagy rokkantsága alapján rendszeres pénzellátásban részesül, illetve betegsége miatt átmeneti vagy tartós jelleggel nem képes étkeztetéséről gondoskodni,

c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (l) bekezdése alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt beöltötte,

d) fogyatékossággal élő, pszichiátria vagy szenvedélybeteg,

e) hajléktalan.

(4) Az étkeztetéssel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

24. § (1) A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Szt. 63. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A házi segítségnyújtást az 1. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott Szolgálat látja el.

(3) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.

25. §26

26. § (1) A családsegítésre vonatkozóan az Szt. 64. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A családsegítés keretében a képviselő-testület az Szt-ben meghatározott ellátásokat biztosítja.

(3) A családsegítést a képviselő-testület az 1. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott Szolgálat útján biztosítja.

27. § (1) A gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában a Gyvt. 40. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás keretében a képviselő-testület a Gyvt. 39. §-ában foglalt ellátásokat biztosítja.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatást a képviselő-testület a 1. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott Szolgálat útján biztosítja.

28. § (1) A támogató szolgáltatás igénybevételére, a jogosultság igazolására vonatkozóan az Szt. 65/C. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A támogató szolgáltatást a képviselő-testület az 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott Egyesület útján biztosítja.

29. § (1) A nappali ellátásra vonatkozóan az Szt. 65/F. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A nappali ellátást a képviselő-testület az 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott Egyesület útján biztosítja.

5. Térítési díj

30. § (1) Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan az Szt. 115. § (1) bekezdésében és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormány rendelet 2–15. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg.

(3) Az intézményi térítési díjakat a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A támogató szolgáltatás és a nappali ellátás intézményi térítési díját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza intézmény fenntartója, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület állapítja meg.

31. § A személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozóan, az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében, az Szt. 114-119/B. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

32. § (1) Térítési díjkedvezményt vagy mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni.

(2) Az intézményvezető a személyi térítési díj 50 %-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési díjmentességet adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, így ha például

a) elemi kárt szenvedett,

b) bűncselekménnyel (pl. lopással vagy rablással ) jelentősen megkárosították,

c) lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés ) miatt súlyos kár keletkezett,

d) egészségében állapotrosszabbodás következett be,

e) családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő hozzátartozó, haláleset) amely miatt az ellátott a térítési díjat, vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni,

f) havi gyógyszerköltsége meghaladta a havi jövedelmének 40 %-át.

(3) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb három hónap időtartamra adható.

6. Intézményi jogviszony

33. § Az intézményi jogviszony keletkezésére vonatkozóan az Szt. 94-94/C. §-ában foglaltak az irányadók.

34. § A megállapodásban foglaltak szabályozására vonatkozóan az Szt. 94/C. §-ában foglaltak az irányadók.

35. § Az intézményi ellátás megszűnésére az Szt. 100-104. §-ában foglaltak az irányadók.

36. § (1) A képviselő-testülete az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre (a továbbiakban: kerekasztal), amely szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.

(2) A kerekasztal feladata:

a) részt vesz a szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a koncepcióban meghatározott feladatok megvalósítását.

(3) A kerekasztal tagjai:

a) Balatonföldvár város polgármestere,

b) Balatonföldvár Város Képviselő-testület Humán Bizottságának elnöke,

c) Somogy Megyei Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke,

d) A helyi nyugdíjas szervezet vezetője.

(4) A kerekasztal vezetője: Balatonföldvár város polgármestere.

7. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a rendelet 2021. június 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben és a véglegesen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet.

4. melléklet27

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja

A

B

1 28

Étkeztetés

790 Ft / nap

2

Házi segítségnyújtás

570 Ft / gondozási óra

3 29

1

Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 8. § (2) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 8. § (2) bekezdés g) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 9. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 9. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 9. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 9. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. § (3) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 9. § (3) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. § (2) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 11. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 13. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § h) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 14. § (3) bekezdés c) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § i) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 15. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 15. § (3) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 15. § (4) bekezdés b) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § j) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 15. § (5) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 15. § (6) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (6) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 15. § (8) bekezdését a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

20

A 17. §-t a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 18. §-t a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 19. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § l) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 20. § a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. § m) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 21. § (1) bekezdés d) pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 22. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

26

A 25. §-t a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 4. melléklet a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

28

A 4. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

29

A 4. mellékletben foglalt táblázat 3. sorát a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.