Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 7. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed:)

„b) a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által (a továbbiakban: Szolgálat) a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás településeinek (Balatonföldvár, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki) területén végzett családsegítésre, házi segítségnyújtásra és gyermekjóléti szolgáltatásra,”

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet)

„b) családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgálat esetében a Szolgálat vezetőjéhez,”

(kell benyújtani.)

3. § A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről étkeztetés esetében a Humán Bizottság, családsegítés és házi segítségnyújtás tekintetében a Szolgálat vezetője, támogató szolgáltatás és nappali ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetője dönt.”

4. § A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

b) 9. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

c) 9. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

d) 9. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

e) 10. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

f) 11. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

g) 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

h) 13. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

i) 14. § (3) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

j) 15. § (4) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

k) 17. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

l) 19. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

m) 20. §-ában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet

b) 18. §-a,

d) 25. §-a,

7. § Az idősek karácsonyi juttatásáról szóló 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Balatonföldvár Város Önkormányzata 5.000 Ft értékű karácsonyi ajándékcsomag juttatásban részesíti a legkésőbb a tárgyévben a 60. életévet betöltő és a 65. életévet el nem érő életkor közötti személyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatásra az a személy jogosult, aki legkésőbb a tárgyév október 15. napján balatonföldvári lakóhellyel rendelkezett.”

8. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B)

1

Étkeztetés

790 Ft / nap