Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2022. (II. 25. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 3/2022. (II. 25. ) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.02.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében,132. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) A R. 4. § (2) bekezdésében szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(2) a R. 7. § (2) bekezdésében szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(3) a R. 8. § (1) bekezdésében szereplő „a mindenkori nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(4) a 9. § (1) bekezdésében szereplő „a mindenkori nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(5) a R. 10. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(6) a R. 10. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő §az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(7) a R. 10. § (3) bekezdésében szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(8) a R. 10. § (5) bekezdésében szereplő „az öregségi nyugdíjminimum összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(9) a R. 11. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(10) a R. 11. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szöveg,

(11) a R. 11. § (2) bekezdés c) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

3. § (1) A R. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 360%-át, egyedülálló esetén annak 410%-át nem haladja meg, és”

(2) A R. 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 410%-át, egyedülálló esetén annak 440%-át nem haladja meg, és.”

(3) A R. 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500%-át, egyedülálló esetén annak 580%-át nem haladja meg, és”

4. § Hatályát veszti a R. 12. §-a.

5. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A személyes gondoskodást nyújtó ellátok körében az Önkormányzat: a) az étkeztetést az Újvári János Református Szeretetotthon (9097 Mezőörs, Fő u. 66.) intézmény útján a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha konyhájának igénybevételével, b) házi segítségnyújtást az Újvári János Református Szeretetotthon útján (9097 Mezőörs, Fő u. 66.) c) a Farádi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által, közalkalmazotti jogviszony keretében családsegítést biztosít.”

6. § A R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„AZ ellátás biztosításáról és megszüntetéséről az intézményvezető dönt”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.