Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 30- 2023. 10. 02

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

2023.03.30.

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. § és a 7. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás kiadásának további feltétele, hogy a közösségi autóbérleti rendszer keretében üzemeltetett személygépkocsi

a) hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye legfeljebb 125 kW lehet, és

b) mindkét oldalán jól láthatóan fel kell tüntetni a közösségi autóbérleti rendszer logóját.”

(2) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A Fővárosi Önkormányzat a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulást az adott személygépkocsira nézve visszavonja, ha az a (2a) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott feltételnek nem felel meg.”

(3) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Budai Vár védett övezetébe való behajtást biztosító rendszert üzemeltető a szabályszegést megállapító határozat véglegessé válását követő hat hónapig megtagadhatja annak a taxinak a védett övezetbe való behajtását, amellyel a védett övezet területén közlekedési szabályszegést követtek el.”

(4) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet a következő 50/C. §-sal egészül ki:

„50/C. § (1) A 12/A. § (2a) bekezdését az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 7/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának hatálybalépésekor érvényes közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulásokra is alkalmazni kell.

(2) A közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 7/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának hatálybalépését követő nyolc napon belül nyilatkozik arról, hogy a kiadott, érvényes közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással érintett, a közösségi autóbérleti rendszer keretében üzemeltetett személygépkocsi a 12/A. § (2a) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelel.”

(5) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

a) 12/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „a közösségi autóbérleti rendszer használatára vonatkozó” szövegrész helyébe az „a közösségi autóbérleti rendszer használatára vonatkozó, egy alkalommal legfeljebb 72 óra időtartamra szóló személygépkocsi-használatot megengedő” szöveg,

b) 12/A. § (3) bekezdésében a „18000 Ft” szövegrész helyébe a „22000 Ft” szöveg,

c) 12/A. § (6) bekezdés a) pontjában a „közösségi autóbérlési” szövegrész helyébe a „közösségi autóbérleti” szöveg,

d) 15. § (4) bekezdésében az „az 5. melléklet 2.2. alpontjában kijelölt védett övezetbe” szövegrész helyébe az „– a 31. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – az 5. melléklet 2.2. alpontjában kijelölt védett övezetbe” szöveg

lép.

2. § (1) A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6b) A közfeladat ellátásához nem szükséges, ötmillió forint egyedi értéket meg nem haladó önkormányzati ingó vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható.”

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (6a) bekezdésében az „értékhatártól függetlenül” szövegrész helyébe az „– a (6b) bekezdésben meghatározott kivétellel – értékhatártól függetlenül” szöveg lép.

3. § (1) A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében az „1 évnél nem régebben” szövegrészek helyébe az „egy évnél vagy – különleges szakértelemmel meghatározható értékű vagyonelem tekintetében bíróság, illetve közjegyző által kirendelt igazságügyi szakértő által készített értékbecslés esetén – öt évnél nem régebben” szöveg,

b) 18. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „hasznosítani” szövegrész helyébe az „értékesíteni vagy hasznosítani” szöveg,

c) 19. § (1) bekezdésében az „A versenyeztetés módjáról, főbb feltételeiről és annak eredményéről” szövegrész helyébe az „A versenyeztetés eredményéről, valamint – ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az eljárást nem nyilváníthatja indokolás nélkül eredménytelennek – a versenyeztetés módjáról és főbb feltételeiről” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja, továbbá 18. § (1a) és (1b) bekezdése.

4. § (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. §-a szerinti adatokon túl – tartalmazza

a) a kérelmezett közterület-használat

aa) 5. § (2) bekezdése szerinti célját,

ab) helyét – a közterület címe és helyrajzi száma megjelölésével,

ac) négyzetméterben meghatározott nagyságát (a közterület-használat jellegétől függően darabszámban vagy egyéb módon is meghatározottan), és

ad) kezdő és befejező időpontját, továbbá – napokban meghatározott – időtartamát,

b) a közterület-használatban közreműködő személy azonosításához szükséges adatokat,

c) a közterület-használat során a közterület-használó részéről a Fővárosi Önkormányzat felé kapcsolattartóként kijelölt személy azonosításához szükséges adatokat,

d) a közterület tisztántartása biztosításának módját,

e) a kérelmezett közterület-használatot megvalósító, illetve közreműködői részéről folyamatosan a közterületen tartózkodó személyek illemhelyhasználata biztosításának módját,

f) kikötői létesítményre vonatkozó kérelem esetén

fa) a kikötő kikötői osztályba sorolását, és

fb) a kikötői úszólétesítményt igénybe vevő hajók folyóméterben, egyéb mederhasználati vízilétesítmény esetén annak partra vetített folyóméterben meghatározott hosszát, valamint

g) – az 5. § (2) bekezdés 6. pontja kivételével – a közterületen elhelyezni kívánt gépjárművek felsorolását.

(1a) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) az érintett közterületen a kérelmezett tevékenységet bemutató – a környező közterületeknek és a közterület-használat pontos területének méretarányos megjelölésével készített – részletes helyszínrajzot,

b) az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény vagy berendezés műszaki leírását és terveit,

c) vendéglátóipari terasz vagy kikötői létesítményre vonatkozó kérelem esetén az érintett közterület tizenöt napnál nem régebbi állapotát bemutató fotót,

d) rendezvény megtartásával összefüggő közterület-használat esetén a résztvevők tervezett létszámára, valamint a rendezvényhez telepíteni tervezett illemhelyek darabszámára vonatkozó nyilatkozatot, külön megjelölve az akadálymentesített illemhelyeket,

e) – ha a közterület használatának célja közfeladat ellátása – a közfeladat-ellátási kötelezettséget igazoló dokumentumot,

f) reklámmal, reklámhordozóval vagy reklámhordozót tartó berendezéssel – ideértve a digitális reklámberendezést is –, tartószerkezettel, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) szórólap osztásával összefüggő közterület-használatra irányuló kérelem esetén a településképi bejelentési eljárás lefolytatásának eredményeképp született dokumentumot vagy annak igazolását, hogy nem szükséges településképi bejelentési eljárást lefolytatni,

g) a kereskedelmi célú használat esetén a kereskedelmi hatósági engedélyt vagy az engedély iránti kérelem, – bejelentéshez kötött tevékenység esetén – bejelentés megtörténtének igazolását,

h) települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használat esetén annak igazolását, hogy a kérelmező a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi,

i) konténerrel, betonpumpával, daruzással, rakodással, költözéssel kapcsolatos kérelem esetén a közútkezelő forgalomtechnikai kezelői és közútkezelői hozzájárulását,

j) zárt szerkezetű árusító pavilon, épület fennmaradásának kérelmezése esetén a területileg illetékes kerületi önkormányzat írásbeli véleményét,

k) építési engedélyhez kötött építmény vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást, és a jogszabályban előírt esetben az építésügyi hatósági engedélyt.

(1b) Az (1) és (1a) bekezdésben foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell a közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés módosítása iránti kérelemre is.”

(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet

a) 33/D. § (2) bekezdésében a „8. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „8. § (1)–(1b) bekezdés” szöveg, az „1., 2. és 3. melléklet” szövegrész helyébe az „1. és 2. melléklet” szöveg,

b) 33/N. § (5) bekezdésében a „3. mellékletben” szövegrész helyébe a „8. § (1a) bekezdésében” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet

5. § (1) A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelet 6. alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § (1) A temetési helyre, a sírjelre, illetve a növényzetre vonatkozó előírások megsértése esetén a Közszolgáltató legalább harmincnapos határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására felszólítani.

(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdését sértő felirattal (ideértve a képet és a szimbólumot is) ellátott sírjelet annak eltávolításáig a Közszolgáltató jogosult letakarni, elfedni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a Közszolgáltató a rendelkezési jog jogosultjával fennálló szerződést a megváltási (újraváltási) díj időarányos részének visszatérítése mellett azonnali hatállyal felmondhatja. Az azonnali hatályú felmondással a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik.

(4) A szerződés megszűnését követő harmincadik naptól kezdőden a Közszolgáltató a sírjelet a 18. § (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával lebonthatja és értékesítheti, azzal, hogy a bontási és a tárolási díj az időarányosan visszatérítendő megváltási (újraváltási) díjból is levonható.”

(2) A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelet 35. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 12. §-nak az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 52/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított (1a) bekezdését nem kell alkalmazni a Módr. hatálybalépését megelőzően adományozott díszsírhely fölé a Módr. hatálybalépését követően épített síremlékre.”

(3) A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelet

a) 1. § a) pontjában a „Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-re” szövegrész helyébe a „BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságra” szöveg,

b) 3. § 1. pontjában a „temetési hely, melyet Budapest Főváros Önkormányzata díszpolgárai, továbbá az állami, politikai, művészeti, tudományos és sportélet kiemelkedő személyiségei számára biztosít” szövegrész helyébe az „ , az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti temetési hely” szöveg,

c) 3. § 8. pontjában az „eszközök, építmények, tárgyak” szövegrész helyébe az „eszközök, építmények, tárgyak, ideértve különösen a síremléket is” szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése.

6. § (1) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést a választás kitűzésétől helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása vagy a Közgyűlés feloszlása miatt kiírt időközi választás esetén a következő Közgyűlés alakuló üléséig, illetve időközi főpolgármester-választás esetén a választás eredményének jogerőre emelkedéséig, azzal, hogy a Közgyűlés ilyen esetben is a választás évében legalább hat ülést tart.”

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A nem zárt ülésen tárgyalandó, de a közérdekből nyilvános személyes adat körén kívül eső személyes adatot, üzleti titkot, védett ismeretet vagy törvény által védett egyéb titoknak minősülő adatot (a továbbiakban együtt: védendő adat) tartalmazó előterjesztéseket és tájékoztatókat az ilyen adat felismerhetetlenné tételével az (1) bekezdés szerint, valamint felismerhetetlenné tétel nélkül a (2) bekezdés szerinti felületen is közzé kell tenni.”

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 54. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A nem zárt ülésen tárgyalandó, de védendő adatot tartalmazó előterjesztéseket és tájékoztatókat az ilyen adat felismerhetetlenné tételével az (1) bekezdés szerint, valamint felismerhetetlenné tétel nélkül a (2) bekezdés szerinti felületen is közzé kell tenni.”

(4) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(5) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 40. § h)–j) pontjában a „vagyon” szövegrész helyébe az „ingatlan vagyon” szöveg lép.

7. § Az egyes nem lakás céljára szolgáló ingatlanok ellenérték fejében hasznosított szerződéseinek veszélyhelyzettel összefüggő alkalmazásáról szóló 38/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdését nem kell alkalmazni, ha a kérelmet olyan közterület-használat iránt nyújtják be, amely a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatti közterület-használati jogosultság gyakorlásának azonos helyszínen, azonos céllal, az év azonos időszakában és azonos időtartamban való pótlására irányul, feltéve, hogy a közterület-használati jogosultság gyakorlására jogszabályi korlátozások miatt vagy a koronavírus-világjárvánnyal közvetlenül összefüggő okból nem került sor.”

8. § Hatályát veszti

a) a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló 56/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. § k) pontja,

b) az egyes nem lakás céljára szolgáló ingatlanok ellenérték fejében hasznosított szerződéseinek veszélyhelyzettel összefüggő alkalmazásáról szóló 38/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet,

c) az új típusú koronavírus elleni védekezéshez szükséges intézkedésekről szóló 8/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § a rendelet kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(3) A 4. § (1) és (2) bekezdése, valamint a (3) bekezdés b) és c) pontja 2023. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 8. § b) pontja 2023. október 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Karácsony Gergely
főpolgármester

1. melléklet a 7/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 2.22a. sorral egészül ki:

(A

B

C

közgyűlési hatáskör megjelölése

hatáskört létrehozó jogszabály

átruházás címzettje)

„2.22a.

a Budapest Főváros Önkormányzata által a gazdasági társaságának vagy intézményének használatba adott vagyontárgy továbbhasznosítása különös feltételeihez a használatba adásról szóló szerződésben kikötött előzetes hozzájárulás megadása, valamint az ilyen hozzájárulás megadásával összefüggő döntés

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pont

főpolgármester”

2. A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3.3a. sorral egészül ki:

(A

B

C

közgyűlési hatáskör megjelölése

hatáskört létrehozó jogszabály

átruházás címzettje)

„3.3a.

a Budapest Főváros Önkormányzata tagságával, illetve vezető tisztségviselésével működő egyesület esetében a tagsággal, illetve a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával összefüggő döntés meghozatala

2013. évi V. törvény 3:71. § (2) bekezdés , 3:80. §

főpolgármester”

3. A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13.14. sora helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az 1. mellékletben foglalt táblázat a következő 13.15. sorral egészül ki:

(A

B

C

közgyűlési hatáskör megjelölése

hatáskört létrehozó jogszabály

átruházás címzettje)

„13.14.

döntés a településkép védelméről szóló törvényben meghatározott önkormányzati településkép-érvényesítési eszköz alkalmazásához szükséges eljárás lefolytatásáról

30/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. §

főpolgármester

13.15.

a településkép védelméről szóló törvényben meghatározott önkormányzati településkép-érvényesítési eszköz alkalmazásával összefüggő eljárást lezáró döntés

2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés

főpolgármester”

4. A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

4.1. 2.3. sorában és 2.5. sorában az „a főpolgármesterre átruházott jogokat” szövegrész helyébe az „az át nem ruházható hatásköröket és a főpolgármesterre átruházott jogokat” szöveg,

4.2. 2.14a. sorában az „a főpolgármesterre átruházott hatásköröket” szövegrész helyébe az „az át nem ruházható hatásköröket és a főpolgármesterre átruházott jogokat” szöveg,

4.3. 2.16. sorában a „tulajdonosi jogok gyakorlása” szövegrész helyébe a „tulajdonosi jogok gyakorlása, kivéve az át nem ruházható hatásköröket” szöveg,

4.4. 2.19. sorában az „épülete” szövegrész helyébe a „székhelyéül szolgáló épület elhelyezésére szolgáló ingatlan” szöveg

lép.