Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 01

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

I.


A rendelet hatálya


  1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Úrhidai Tündérkert Óvodára.


(2) Úrhida Község Önkormányzat költségvetésében Úrhida Község Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, az Úrhidai Tündérkert Óvoda alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.


A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg


  2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének


a) Bevételi főösszegét                                                                  843 630 072 Ft-ban, melyből a

aa) Működési költségvetési bevételét                                         305 533 467 Ft-ban,

ab) Működési finanszírozási bevételét                                       538 096 605 Ft-ban,


b) Kiadási főösszegét 843 630 072 Ft-ban, melyből a

ba) Működési költségvetési kiadását                                          541 454 920 Ft-ban,

bb) Felhalmozási költségvetési kiadását                                      87 455 900 Ft-ban,

bc) Működési finanszírozási kiadását                                         214 719 252 Ft-ban


c) Egyenlegét                                                                                                              0 Ft-ban

állapítja meg.3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételekből - a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a


a) Működési költségvetés bevételeit                                          305 533 467 Ft-ban, melyből a

aa)  Működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét   206 783 762 Ft-ban,

ab)  Közhatalmi bevételeket                                                              69 381 705 Ft-ban

ac)  Intézményi működési bevételek összegét                                   29 368 000 Ft-ban,

ad)  Működési célú átvett pénzeszközök összegét                                            0 Ft-ban,


b) Működési finanszírozási bevételeit                                     538 096 605 Ft-ban, melyből a

ba)  Költségvetési maradvány összegét                                        331 262 605 Ft-ban,

         bb) Irányítószervi támogatás összegét                                          206 834 000 Ft-ban

határozza meg.

  

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadásokból - kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - a


a) működési költségvetés kiadásait                                               541 454 920 Ft-ban, melyből

aa) a személyi juttatások összegét                                                172 608 548 Ft-ban,

         ab) a munkaadókat terhelő járulék és szociális

     hozzájárulási adó összegét                                                        29 976 703 Ft-ban,

        ac) a dologi kiadásokat                                                                   86 977 661 Ft-ban,

        ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét                                7 071 378 Ft-ban,

        ae) az egyéb működési célú kiadásokat                                         244 820 630 Ft-ban,


b) felhalmozási költségvetési kiadásokat                                 87 455 900 Ft-ban, melyből


 ba) a beruházások  összegét                                                             6 175 900 Ft-ban,

bb) a felújítások összegét                                                              81 280 000 Ft -ban,

       bc) az egyéb felhalmozási kiadásokat                                                          0 Ft-ban

c) Működési finanszírozási kiadását                                          214 719 252 Ft-ban

határozza meg.


(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.


III.


A költségvetés szerkezete4. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 


(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.


(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § (1) Úrhida Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) és az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.


(2) Az önkormányzat 2020. évben a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.


(3) Úrhida Község Önkormányzatának a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti  saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.


6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.


7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.


8. § Úrhida Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi létszám adatait a 13. melléklet tartalmazza


9. § Úrhida Község Önkormányzat 2020. évben a költségvetési törvény által megállapított kötött és szabadfelhasználású támogatásait a 14. melléklet tartalmazzaIV.


A költségvetés végrehajtásának szabályai10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


 (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. (Továbbiakban: Ávr.) rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Stabilitási törvény 10. § szabályainak megfelelően.


12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.


(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó Ávr. 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.


V. Záró és hatályba léptető rendelkezések  1. § Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba.
Bognár József                                                                dr Pahola Tünde

polgármester                                                                         jegyző