Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 01- 2021. 05. 30 20:00

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Úrhidai Tündérkert Óvodára.

(2) Úrhida Község Önkormányzat költségvetésében Úrhida Község Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, az Úrhidai Tündérkert Óvoda alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

 • a) Bevételi főösszegét 843 630 072 Ft-ban, melyből a
  • aa) Működési költségvetési bevételét 305 533 467 Ft-ban,
  • ab) Működési finanszírozási bevételét 538 096 605 Ft-ban,
 • b) Kiadási főösszegét 843 630 072 Ft-ban, melyből a
  • ba) Működési költségvetési kiadását 541 454 920 Ft-ban,
  • bb) Felhalmozási költségvetési kiadását 87 455 900 Ft-ban,
  • bc) Működési finanszírozási kiadását 214 719 252 Ft-ban
 • c) Egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételekből - a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a

 • a) Működési költségvetés bevételeit 305 533 467 Ft-ban, melyből a
  • aa) Működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 206 783 762 Ft-ban,
  • ab) Közhatalmi bevételeket 69 381 705 Ft-ban
  • ac) Intézményi működési bevételek összegét 29 368 000 Ft-ban,
  • ad) Működési célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,
 • b) Működési finanszírozási bevételeit 538 096 605 Ft-ban, melyből a
  • ba) Költségvetési maradvány összegét 331 262 605 Ft-ban,
  • bb) Irányítószervi támogatás összegét 206 834 000 Ft-ban
  határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadásokból - kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - a

 • a) működési költségvetés kiadásait 541 454 920 Ft-ban, melyből
  • aa) a személyi juttatások összegét 172 608 548 Ft-ban,
  • ab) a munkaadókat terhelő járulék és szociális

hozzájárulási adó összegét 29 976 703 Ft-ban,

ac) a dologi kiadásokat 86 977 661 Ft-ban,

ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét 7 071 378 Ft-ban,

ae) az egyéb működési célú kiadásokat 244 820 630 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési kiadásokat 87 455 900 Ft-ban, melyből

ba) a beruházások összegét 6 175 900 Ft-ban,

bb) a felújítások összegét 81 280 000 Ft -ban,

bc) az egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban

c) Működési finanszírozási kiadását 214 719 252 Ft-ban

határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Úrhida Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Úrhida Község Önkormányzatának a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.

8. § Úrhida Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi létszám adatait a 13. melléklet tartalmazza

9. § Úrhida Község Önkormányzat 2020. évben a költségvetési törvény által megállapított kötött és szabadfelhasználású támogatásait a 14. melléklet tartalmazza

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. (Továbbiakban: Ávr.) rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Stabilitási törvény 10. § szabályainak megfelelően.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó Ávr. 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

14. § Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

1. melléklet címrend.xlsx

2. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

2. melléklet.xlsx

3. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

3. melléklet kiadás.xlsx

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

4. melléklet hiány-többlet.xlsx

5. melléklet

Úrhida Község többéves kihatással járó feladatai

5. melléklet többéves kihatással járó.xlsx

6. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

6. melléklet felhalmozási.xlsx

7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

7. melléklet mérleg.xlsx

8. melléklet

Az önkormányzat 2020.évi bevételei és kiadásai, kötelező, és önként,vállalat és állami feladatok szerinti megosztásban

8. melléklet kötlező-önként vállalt-állami.xlsx

9. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi likviditási ütemterve

9. melléklet likviditási ütemterv.xlsx

10. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat intézményeinek 2020. évi finanszírozási ütemterve

10. melléklet finanszírozási ütemterv.xlsx

11. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. melléklet adósságot kel. ügylet.xlsx

12. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat 2020.évi közvetlen és közvetett támogatásai

12. melléklet közvetett és közvetlen támogatás.xlsx

13. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi létszámkerete

13. melléklet létszámkeret.xlsx

14. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat 2020. évi állami támogatása

14. melléklet állami támogatás.xlsx