Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokról

Hatályos: 2020. 11. 07- 2023. 06. 28

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokról 1

2020.11.07.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában, és a 231. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1. A rendelet hatálya kiterjed a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselőkre)
2. A rendelet hatálya kiterjed foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, alpolgármesterre is.
3. A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket, az e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.

Hivatásetikai alapelvek

2. §

1. A köztisztviselő köteles az esküjében vállaltakat lelkiismeretesen megtartani, továbbá a jogszabályokba rögzítetteken túl a hivatásetikai követelményekben előírt kötelezettségeit teljesíteni.
2. A köztisztviselő felelősséggel köteles képviselni a közérdeket.
3. A köztisztviselő döntéseinek, határozatainak előkészítése, meghozatala során köteles biztosítani az arányosságot az intézkedés és az elérni kívánt cél között.
A köztisztviselő munkája során köteles a jogszabályoknak megfelelően eljárni, és betartani a jogszabályokban megállapított szabályokat és eljárásokat. A köztisztviselő köteles különös gondot fordítani arra, hogy a magánszemélyek jogait vagy érdekeit érintő döntések megfelelő jogalappal rendelkeznek, illetve a döntések megfeleljenek a jog előírásainak.
1. A köztisztviselő magatartását előzékenységnek, udvariasságnak és szolgálatkészségnek kell jellemeznie. A hatáskörében elkövetetett hibájáért köteles elnézést kérni, a hibát orvosolni és aktívan részt venni az előidézett sérelem következményeinek orvoslásában.
A köztisztviselőnek becsületesnek, fegyelmezettnek, kötelességtudónak kell lennie, vissza kell utasítania minden olyan tartalmú nyílt vagy burkolt kérést, amely az előírásoktól való eltérésre irányul.
A köztisztviselőnek munkája során különösen tartózkodnia kell a hatalommal való visszaéléstől. Hatáskörét és jogosultságait csak olyan célokra használhatja, amelyek összhangban állnak a jogszabályokkal és a közérdekkel.
A Polgármesteri Hivatal működéséhez a közbizalom elengedhetetlenül szükséges, ezért a köztisztviselőnek tartózkodnia kell a munkaidőn kívül is minden olyan cselekménytől, amely azt veszélyezteti. A közbizalom súlyos veszélyeztetésére alkalmas magatartásnak tekinthető különösen: ha a köztisztviselő szándékos vagy súlyos következménnyel járó gondatlan bűncselekményt követ el; ha tulajdon elleni szabálysértést követ el; ha felettese felhívása ellenére olyan szerencsejátékot folytat, amely miatt súlyos anyagi függősége alakult ki; ha botrányos életvezetése vagy italozó életmódja miatt személyes tekintélyét környezetében elvesztette; ha kábítószert, vagy más tudatmódosító szert fogyaszt.
1. A kérelmek kezelése és a határozatok meghozatala során a köztisztviselő köteles biztosítani az egyenlő elbánás elvének tiszteletben tartását. Az azonos helyzetben lévő állampolgárokat azonos elbánásban kell részesíteni, a közigazgatásban a hátrányos megkülönböztetés valamennyi fajtája megengedhetetlen.
A köztisztviselő köteles az állampolgárok nemzetiségen, nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi hovatartozáson, genetikai jellemzőkön, nyelven, valláson vagy hiten, politikai vagy egyéb meggyőződésen, nemzeti kisebbségi hovatartozáson, tulajdonon, születésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális beállítottságon alapuló valamennyi indokolatlan diszkriminációját elkerülni.
(6) A köztisztviselő tevékenységének pártatlannak és függetlennek kell lennie, tartózkodnia kell bármilyen önkényes intézkedéstől. Munkájában nem befolyásolhatja személyes, családi, politikai, vagy anyagi érdek.
(7) A köztisztviselő köteles hivatali feladatainak ellátása során következetesen, a jogszabályoknak megfelelően, ésszerűen és kiszámíthatóan eljárni. Az eljárásával kapcsolatos jogszabályon alapuló tájékoztatást és felvilágosítást nem tagadhatja meg a hatáskörébe tartozó ügyekben.
A köztisztviselő hatáskörét kizárólag abban a körben és célból gyakorolhatja, amelyre a vonatkozó jogszabályok, rendelkezések, munkaköri leírás felhatalmazzák őt.

A vezetőkkel szemben támasztott különös hivatásetikai követelmények

3. §

1. Személyes példamutatásukkal mozdítsák elő, hogy az általuk irányított szervezeti egységekben együttműködő, támogató, konstruktív, jó munkahelyi kapcsolatok és munkahelyi légkör alakuljon ki, illetve maradjon fenn.
2. Az erőforrások felosztásakor, valamint a feladatok megosztásakor ne éljenek vissza beosztásukból, illetve hivatalukból származó pozíciójukkal és lehetőségeikkel.
3. A döntések meghozatalához szükséges információkat ismerjék meg. A többi vezetőt és munkatársat - kellő időben és módon - lássák el a munkavégzésükhöz szükséges információkkal.
4. A munkatársak közötti munkamegosztás, valamint a velük és közöttük való együttműködés megszervezésekor törekedjenek az egyenlő terhelés kialakítására.
5. A feladatok, megbízások, utasítások kiadásánál - melyek sikeres vagy sikertelen végrehajtásáért a felelősség őket terheli - törekedjenek az egyértelműségre, a tárgyilagosságra és a megfelelő hangnem használatára.
6. Az elvégzendő munka jellegétől, illetve a helyzet adta lehetőségektől függően kérjék ki és vegyék figyelembe munkatársaik véleményét, ötleteit, javaslatait.
7. A munkahelyi problémák és konfliktusok feloldásában kellő tapintattal, empátiával és körültekintéssel, de határozottan és késlekedés nélkül járjanak el.

A hivatásetikai eljárás szabályai

4. § (1) Az a köztisztviselő, aki megsérti a hivatásetikai szabályokat, etikai vagy fegyelmi felelősséggel tartozik.

1. Amennyiben a hivatásetikai eljárás szabályainak megsértése felmerül, az etikai eljárás lefolytatására a jegyző a szabályok megsértésének felfedezését követő egy hónapon belül intézkedhet. Az eljárás lefolytatására háromtagú bizottságot jelöl ki, melynek feladata az etikai szabálysértés körülményeinek és következményeinek feltárása, vizsgálati eredmények összegzése, javaslattétel a köztisztviselővel szemben kiszabható figyelmeztetés, súlyosabb esetben a megrovás büntetésre.

2. Az etikai bizottság javaslata alapján a jegyző dönt a hivatásetikai követelményeket megsértő köztisztviselővel szemben kiszabható figyelmeztetéséről, súlyosabb esetben a megrovásról.

3. Amennyiben a köztisztviselő magatartása, vagy annak következménye megalapozza a köztisztviselő fegyelmi felelősségét, a jegyző kezdeményezésére a fegyelmi eljárást a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályai szerint kell lefolytatni.

Köztisztviselői juttatások és támogatások

5. § (1) A képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja.

(2) A köztisztviselők részére az alábbi szociális, jóléti juttatások nyújthatók:

a) lakóházépítési, lakóház- és lakásvásárlási, valamint lakóingatlan-felújítási támogatás

b) szociális támogatás,

c) illetményelőleg.

6. § Az e rendeletben meghatározott juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, a visszatérítés szabályait, a Jegyző közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatánál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint a közszolgálati tisztviselőket megillető juttatásokról szóló 29/2012 (XI.12.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 18/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

1

Az önkormányzati rendeletet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. június 29. napjával.