Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 67.038.526 Ft-ban,

ezen belül:     

  • Működési célú kiadások:                                                   39.499.651 Ft

- Személyi jellegű kiadások                                         16.651.629 Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                      2.925.229 Ft,

- Dologi kiadások                                                        12.678.423 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       1.324.500 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                                  5.173.559 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.                746.311 Ft.

  • Felhalmozási célú kiadások:                                             27.538.875 Ft

- Beruházások                                                               5.435.374 Ft,

- Felújítások                                                                 22.103.501 Ft,


b) bevételi főösszegét 83.719.562 Ft-ban

            ezen belül:     

  • Működési célú bevételek:                                                  60.783.024 Ft

- Önkormányzatok működési támogatásai                  23.478.668 Ft

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                          9.412.997 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                                  3.711.935 Ft,

- Működési bevételek                                                    6.321.428 Ft,

- Működési célú pénzeszköz átvétel                                140.090 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                         16.802.049 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                    915.857 Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                            22.936.538 Ft

- Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belül                  22.936.538 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 248.148.865 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2018. május 28.                                       Ősz János                                                        Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.Gadány, 2018. május 29.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                     jegyző