Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 51.778.414 Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                           39.684.415 Ft,

- Személyi jellegű kiadások                                 15.084.900 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                               2.546.130 Ft,

- Dologi kiadások                                                 14.476.429 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                               1.080.000 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                           5.596.021 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.        900.935 Ft.

  • Felhalmozási célú kiadások:                                      12.093.999 Ft,

- Beruházások                                                        1.021.600 Ft,

- Felújítások                                                         10.577.099 Ft,

- Egyéb felhalmozási célú kiadások                          495.300 Ft,


b) bevételi főösszegét 70.852.588 Ft-ban

            ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                          58.758.589 Ft,

- Önkormányzatok működési támogatásai          26.147.954 Ft,

- Egyéb működési célú. tám. bevételei                  3.333.530 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                          3.115.124 Ft,

- Működési bevételek                                            3.405.161 Ft,

- Működési célú pénzeszköz átvétel                         100.000 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                  21.598.960 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések           1.057.860 Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                     12.093.999 Ft,

- Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belül              7.867.582 Ft,

- Felhalmozási bevétel                                               800.000 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                     3.426.417 Ft,

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. és 4. melléklet tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 259.304.728 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Gadány, 2020. július 14.                                       Ősz János                                                        Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet 2020. július 15. napján kihirdetésre került.


Gadány, 2020. július 15.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                      jegyző