Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 10. 15 - 2016. 05. 25

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetését


60.495 ezer Ft bevétellel, és 60.495 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                           48 800 ezer Ft

- intézményi működési bevételek                                                         3 725 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                            3 390 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                           23 342 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                            11 294 ezer Ft

- működési célú p. eszköz átvétel vállalkozástól                          300 ezer Ft

- támogatási kölcsön visszatérülése ÁH.-on kívülről                     150 ezer Ft

- előző évek pénzm. működési célú igénybevétele                    5 799 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések                                                     800 ezer Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                       48 800 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                            17 148 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                         4 630 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                      16 171 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  7 885 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                              1 816 ezer Ft

- általános tartalék                                                                     200 ezer Ft

- támogatási kölcsön nyújtása áh-n kívülre                                  150 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                                      800 ezer Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                       11 695 ezer Ft

- támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 11 095 ezer Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                         600 ezer Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                        11 695 ezer Ft

- beruházási kiadások                                                             2 180 ezer Ft

- felújítási kiadások                                                                9 505 ezer Ft

- befektetési célú részesedés vásárlás                                         10 ezer Ft


állapítja meg.


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásait részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 7. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2015. február 10.
                     Ősz János                                                                    Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                jegyző
Záradék:


A rendelet 2015. február 11. napján kihirdetésre került.


Gadány, 2015. február 11.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                         jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2015. október 14.   


             Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző


[1]

A 10/2015. (X.14.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. október 15. napjától.