Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 24

Gadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 49.369.107 Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                  38.594.738 Ft,

- Személyi jellegű kiadások                                        16.602.184 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                                      2.845.286 Ft,

- Dologi kiadások                                                        15.231.916 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       1.323.500 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                                  1.675.995 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.               915.857 Ft.

  • Felhalmozási célú kiadások:                                            10.774.369 Ft,

- Beruházások                                                              4.440.248 Ft,

- Felújítások                                                                  6.313.661 Ft,

- Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  20.460 Ft,


b) bevételi főösszegét 74.394.484 Ft-ban

            ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                 60.735.704 Ft,

- Önkormányzatok működési támogatásai                 26.987.271 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                          8.701.344 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                                 3.458.515 Ft,

- Működési bevételek                                                    3.801.603 Ft,

- Működési célú pénzeszköz átvétel                                205.000 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                         16.681.036 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                     900.935 Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                            13.658.780 Ft,

- Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belül                   13.658.780 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 252.201.428 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2018.évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Gadány, 2019. május 22.                                       Ősz János                                                        Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. május 23. napján kihirdetésre került.Gadány, 2019. május 23.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                      jegyző