Grábóc Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2013 (V.30..) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2017. 06. 01

Grábóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d. pontjában, valamint a Hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


ELSŐ RÉSZ


Általános rendelkezések


I. Fejezet


1. A rendelet célja, hatálya


1.§


E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Grábóc Község közigazgatási területén a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját.

2.§


 (1)[1] A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.


(2) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.


3.§.


A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek szabályait külön rendelet tartalmazza.


Fogalmi meghatározások


4.§


 (1) E rendelet alkalmazásában:

1. alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történő ürítése, melyet valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

2.  elkülönítetten gyűjtött hulladék: elkülönítve gyűjtött papír, műanyag és üveg.

3. hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely;

4. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel;

5. lakóegység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas;

6. Típus edényzet: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési igények kielégítésére alkalmasak.(2) Egyéb alapfogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§. (1) bek. az irányadó. 


MÁSODIK RÉSZ


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


II. Fejezet


1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


5.§.

(1) Grábóc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.


(2) A közszolgáltatás igénybe vétele a Grábóc Község közigazgatási területén lévő lakóingatlanok tulajdonosai részére egész évben, az időlegesen használt ingatlanok esetében az ingatlantulajdonosok részére a használati szezon idejére kötelező. A használati szezon időtartama az adott év április 01-től számított hat hónap.


(3) Használati szezonon kívül az időlegesen használt ingatlanon esetlegesen keletkezett hulladék a közszolgáltatás keretében történő elszállítás végett kizárólag a többlet hulladék elszállítására meghatározott műanyag zsákban helyezhető ki a közterületre.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni.


(5) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.


(6) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő módon kezelni.


(7) Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető el, illetve adható át a közszolgáltatónak.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje


6. §

(1) Grábóc Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai utca 39.) és az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) konzorciuma (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal kötött megállapodás alapján.


(2) A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató e rendelet 1. mellékletében meghatározott gyakorisággal köteles gondoskodni.

A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.


(3) A települési szilárd hulladékot csak szabványos gyűjtőedényben, a 14.§.(6) bek. szerinti feltételek szerint lehet, az ingatlan bejárata előtti, vagy kijelölt közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.


Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


7. §


(1) A települési hulladékot az ingatlantulajdonos gyűjtőedényben köteles gyűjteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületre csak a gyűjtést megelőző napon 1800 óra után lehet kihelyezni és azt a gyűjtés napján a közterületről be kell vinni.

(3) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni.


(4) Az ingatlantulajdonos - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(5) Az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat havonta utólag, illetve e rendelet szerinti szerződésben meghatározott időpontban - számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni. A közszolgáltatás díját átutalással vagy készpénzfizetési számla ellenében az ügyfélszolgálati irodában kell kiegyenlíteni.

(6) A fizetésre kötelezett a szolgáltató által megküldött számla alapján megállapított határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A díjhátralék keletkezését követően a Ht. 55.§. alapján kell eljárni.

(7) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles.


(8) Túlszámlázás esetén a többletösszeg és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


(9) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a háztartási szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni.

Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.


(10) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.


(11) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult.


(12) Az ingatlantulajdonos télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.

 (13) [2]A közszolgáltatásba bekapcsolt területeken tilos

  • a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék,
  • a kerti hulladék, nyesedék, gally,
  • az avar,
  • az ipari eredetű hulladék,
  • a kommunális hulladék,
  • az árkok, töltések növényzetének                  

égetése.


(14) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, a rendelet 4.§ 2. pontjában leírt szelektív hulladékot elkülönítetten gyűjteni és azt a község területén e célra rendszeresített és a rendelet 3.sz. mellékletében leírt helyekre telepített gyűjtőedénybe elhelyezni.
8. §.


A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a és 91. §-a szerint a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg.


(2) Az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató felé tett bejelentése alapján az ingatlan használatával arányos, de legalább az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott éves díj 50%-át elérő közszolgáltatási díj megfizetésére köteles.


(3)  Az ingatlan időleges használatának bejelentéséhez, az ingatlanban történő életvitelszerű ott lakás vizsgálatához, a víz- és csatornaszolgáltató tárgyév január 1-jétől március 31-ig terjedő időtartamra szóló igazolását be kell csatolni, amely az ingatlanban történt vízfogyasztást igazolja.


(4)  Amennyiben az ingatlanban a vízfogyasztás átlaga a (3) bekezdés szerinti időszakra a havi 0,1 m3-t meghaladja, az ingatlan nem minősül időlegesen használt ingatlannak, kivéve, ha az ezt meghaladó vízfogyasztást a víz és csatornaszolgáltató igazolása alapján műszaki hiba (csőtörés) okozta.


(5) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól:

a) mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve,

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási kötelezettségének.


6)[3] A közszolgáltatás ellenértékét kötelezettek, beleértve a magánszemélyeknek a társasház üzemeltetésére létrehozott szervezetet is, 2016. április 1. napjától kezdődően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Kft-nek (továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg.


(7) A közszolgáltatási díjról – 2016. április 1. napjától kezdődően – a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát a magánszemélyek és a magánszemélynek a társasház üzemeltetésre létrehozott szervezet részére, a gazdálkodó szervezetek, intézmények részére.


(8) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által megküldött számla alapján köteles megfizetni az ingatlantulajdonos.


(9) A közszolgáltatás igénybevételéért az 5. § (4) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 2016. április 1. napjától a Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlan tulajdonos által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.


(10) Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen, a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek megfizetését a közszolgáltató – 2016. április 1. napját követően keletkezett díjhátralékot a Koordináló szerv – az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől követelheti. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.”


9 .§.


(1 ) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább 30

napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a

közszolgáltatónak. A szünetelés a következő hónap 1. napján lép érvénybe. A szünetelés feltétele, hogy az ingatlantulajdonos felhatalmazza a közszolgáltatót arra, hogy a víz és csatornaszolgáltatótól az ingatlan fogyasztási adatait a szünetelés ideje alatt bármikor lekérhesse.


(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban,

haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.


(4) Amennyiben az ingatlanban a vízfogyasztás átlaga a havi 0,1 m3-t meghaladja, az adott teljes hónapra az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatási jogviszonya helyreáll és attól kezdve folyamatosan fennáll, kivéve, ha a havi 0,1 m3-t meghaladó vízfogyasztást a víz és csatornaszolgáltató igazolása alapján műszaki hiba (csőtörés) okozta.


(5) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot helyeztek ki, a közszolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.


(6)[4] Magánszemélyek jövedelmük, vagyoni helyzetük alapján kérelmezhetik a közszolgáltatási díj átvállalását. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. Elbírálására a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2008. (IX.17.) számú helyi rendelet ( Szoc. rend. ) szabályait kell alkalmazni az alábbi kiegészítéssel:


 a) A közszolgáltatási díj fizetését az önkormányzat átvállalja:

 - ha a kérelmező 70 éven felüli egyedülálló, vagy a házastársak egyike, illetve mindkettőjük 70 éven felüli és kétszemélyes háztartásban élnek,

            - a közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség a kérelmezőt terheli és

- az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a háztartásban egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum háromszorosát, vagy kétszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum kétszeresét.


b) A kérelmet a 70. életév betöltését követően lehet benyújtani.

A közszolgáltatási díj átvállalása a kérelem benyújtását követő hó első napjától állapítható meg egy év időtartamra, jogosultanként egy lakásegységre. A kérelem évente ismételten benyújtható.


c) A kérelem elbírálására a Polgármester jogosult.

A kérelemnek helyt adó döntés esetén az önkormányzat megtéríti a közszolgáltatónak az átvállalt közszolgáltatási díjat.10.§.


(1) Amennyiben az ingatlantulajdonos legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 20. napjáig írásban kell közölnie.

(2) Ha az ingatlantulajdonos az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít és számláz, amíg az ingatlantulajdonos más tartalmú bejelentést nem tesz.A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


11.§.


(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik. 


(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége.


(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.


(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által elfogadott műanyag zsákban lett kihelyezve.


(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha

a) nem az e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,

c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni.


(7) A közszolgáltató, megrendelés ellenében köteles elszállítani azon települési hulladékot, amely nem e rendelet szerinti mennyiségben vagy módon kerül kihelyezésre a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik.


12.§.


(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat – a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve – a közszolgáltató csak saját, a közszolgáltatási tevékenységével összefüggő célra használhatja.


(2) A közszolgáltató a személyes adatokat elsősorban az ingatlantulajdonos adat-szolgáltatása alapján ismeri meg.


(3) A közszolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés megszűntéig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.


(4) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt, közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.13.§


(1) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lom elszállításáról a közszolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.


(2) A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem jogosultak igénybe venni.


(3) A közszolgáltató a háztartásokban keletkező biohulladék elszállításáról évente négy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.


(4) Az önkormányzat közigazgatási területén keletkezett települési szilárd hulladék és lom elhelyezésére kijelölt lerakóhely: Felső-Bácskai Hulladékkezelő Központ, Baja (6521 Vaskút, Külterület 05551/2 hrsz.) A zöldhulladék elhelyezésének helye: 7100 Szekszárd Epreskert u. 9.


(5) Grábóc Község Lakossági Hulladékgyűjtő udvara: 7140 Bátaszék, Mohácsi út 16.


(6) Az ingatlantulajdonos a személyesen végzett lerakással egyidejűleg a lerakóhely üzemeltetőjének köteles az ártalmatlanítás díját megfizetni.


Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások


14.§.


 (1) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. 


(2) Közterületen, bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése - a 7 § (1) bek. esetét kivéve -, vagy tárolása kizárólag a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Grábóci Iroda közterület-foglalási engedélye alapján történhet. A közterület- használat díja 500 Ft./hó/ m2.


(3) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Grábóci Iroda által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.


(5) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.


(6) Az ingatlantulajdonosok a hulladék gyűjtésére az alapszolgáltatás keretében az alábbi űrtartalmú, közszolgáltató által rendszeresített típusú szabványedényzetet kötelesek igénybe venni:


a)    80-90 literes edényzet, legfeljebb kétszemélyes háztartás esetén,

b)   110-120 literes edényzet, legfeljebb hat személyes háztartás és nem lakossági megrendelő esetén,

c)   240 literes edényzet,

d.) 120 literes emblémázott műanyag zsák.a) Családi házas övezetekben: 120 literes, sárga fedelű, sorszámmal ellátott szelektív hulladékgyűjtő edényt biztosít ingyenes használatra az ingatlanhasználók részére. Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató megállapodás keretében rögzíti a használat feltételeit.

b) Intézményeknél: 1.100 literes sárga vagy kék fedelű, tájékoztató címkével ellátott, sorszám nélküli szelektív hulladékgyűjtő konténer, illetve 240 literes, kék színű, tájékoztató címkével ellátott, sorszám nélküli hulladékgyűjtő edény.
III. fejezet


A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

15.§.


(1) A hulladékgazdálkodás költségeit az eredeti hulladéktermelő, illetve a hulladék adott vagy korábbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesítésére jogszabály (részben vagy egészben) a hulladékot eredményező termék gyártóját, forgalmazóját is kötelezheti. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a hulladékról szóló törvényben megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.


(2) Akinek tevékenysége során hulladék képződik, a hulladék kezeléséről a hulladékbirtokosra vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.


(3) Hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet tárolhat.


(4) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.


(5) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa, külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.


(6) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a hulladékszállítási tevékenységre feljogosított gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.


(7) A feljogosított hulladékkezelő igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön 8


jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.


(8) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.


(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat köteles fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére.


16.§.


 (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás és a díjfizetés feltételeiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt rendelkezésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.


(2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet 24 órán belül köteles gondoskodni a biológiailag lebomló, erőteljes bűzös szagot árasztó hulladék keletkezése, illetve a gyűjtőedény telítődése esetén az elszállíttatásról.


17.§.


 (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállítása esetén a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.


(2) E fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a szállítás időpontjára, gyűjtőedény közterületre történő elhelyezésére és kihelyezésére, a gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra e rendelet rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.
HARMADIK RÉSZ


Záró rendelkezések


IV. Fejezet


18.§.


(1) E rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti 2013. június 1. napján Grábóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének  11/2007.(XI.29.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

[1]

Módosította a 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. július 1. napjától.

[2]

Hatályon kívül helyezte az 1/2016. (I.12.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2016. január 12. napjától.

[3]

Beillesztette a 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. július 1. napjától.


[4]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2016. július 1. napjától.