Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 02. 18

Budapest Főváros VI. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, és a 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. „A Polgármester az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésének:

ezer forintban

Költségvetési bevételek

19.710.561

Költségvetési kiadások

24.542.534

Költségvetési egyenleg

-4.831.973

   - ebből működési költségvetés egyenlege

-133.035

   - ebből felhalmozási költségvetés egyenlege

-4.698.938

Finanszírozási bevételek

5.021.519

Finanszírozási kiadások

189.546

Finanszírozási egyenleg

4.831.973

   - ebből: működési finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás)

623.786

   - ebből felhalmozási finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás)

4.208.187

Bevételek összesen

24.732.080

Kiadások összesen

24.732.080

határozza meg.

  1. A Polgármester a 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:”

ezer forintban

Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege

24.732.080

Felhalmozási célú bevételek

2.418.957

Működési célú bevételek

17.291.604

Finanszírozási bevételek

5.021.519

Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege

24.732.080

Felhalmozási célú kiadások

7.117.895

   ebből:


        - beruházási kiadások

5.652.972

        - felújítások

656.690

        - egyéb felhalmozási célú kiadások

536.733

        - fejlesztési tartalékok

271.500

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

Működési célú kiadások

17.424.639

  ebből:


        - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

6.782.344

        - dologi kiadások

5.913.422

        - ellátottak pénzbeli juttatásai

333.212

        - egyéb működési célú kiadások

3.946.960

        - működési tartalékok

448.701

Működési célú finanszírozási kiadások

189.546AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
A Rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § A Polgármester az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b. számú melléklet  „2021. évi I. módosítás.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.”
A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

     

„5. § A Polgármester a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2021. évi I. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.”
A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Polgármester az intézményi bevételek tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet A./1-7. sorai szerinti tartalommal, a „2021. évi I. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ A Polgármester a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2021. évi I. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.”
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 7. §-ban megállapított költségvetési és finanszírozási kiadások közül a Polgármester az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2021. évi I. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.”
A Rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (5)    A Polgármester az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2021. évi I. módosítás” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”
A Rendelet 1-12. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-12. mellékletei lépnek.HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
 E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Dr. Dallos Andrea                                                                    Déri Tibor

         jegyző                                                                           polgármesterZáradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2021. február 16. napján.Dr. Dallos Andrea

jegyzőÁLTALÁNOS INDOKOLÁS


Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Polgármester. A módosítás a vagyonnal való felelősségteljes, átgondolt, tervszerű, hatékony, szigorú, takarékos gazdálkodási fegyelem betartása, valamint a működési egyenleg javítása érdekében vált szükségessé.


Megjelennek a rendeletben bevételi oldalon a forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése előirányzat csökkentése, kiadási oldalon pedig az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok éves közszolgáltatási tervben meghatározott előre látható feladatokra az eredeti költségvetésben előirányzott kompenzáció alapján a tartalékkeretre vonatkozó céltartalékok előirányzata.RÉSZLETES INDOKOLÁS1. §-hoz


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.2. §-hoz


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.3.-4. §-hoz


Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 2. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben az ok Polgármester által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.


5.-6. §-hoz


Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait rögzíti forrásonkénti bontásban.


7. §-hoz


Rögzíti az Önkormányzat tartalékait.


8.§-hoz


A Rendelet módosított mellékleteire hivatkozik.


9. §-hoz


A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján


A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.


Gazdasági hatásai: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen gazdasági hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.


Költségvetési hatásai: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet módosítja az előterjesztésben részletezettek szerint.


Környezeti következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen környezeti következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.


Egészségügyi következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.


Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelettervezet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.


A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának rendelkezései szerint:

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként -az első negyedév kivételével -negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés -a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Kormányhivatal az Alaptörvényben, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint törvényességi felügyeleti eszközökkel élhet.


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.