Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 30

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.  

1. Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

  1. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
  2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
  3. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. §


(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési fő összegét 485.426 ezer forintban állapítja meg.


 (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 440.890 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 485.426 ezer forint,

c)a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 44.536 ezer forint.

3. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        140.368 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     57.196 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              71.763  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                12.612 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             7.835 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              688  ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       428  ezer forint,

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                      150.000 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                 440.890  ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               290.890  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                     150.000  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 225.431  ezer forint,
  2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 215.459 ezer forint.


 (4)  Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      91.319 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. 20.714 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           65.607 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         4.144 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 207.869 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   5.441 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                   14.788 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 1.222 ezer forint,

i) K.9. Finanszírozási kiadások                                                                74.322 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                       485.426 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 390.875 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 94.551 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 389.653 ezer forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 95.773 ezer forint.

5. §


A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Sportpálya villanyállások kiépítése 1.270 ezer forint

ab) Sportöltöző építéséhez saját erő 10.000 ezer forint

ac) Fűnyíró traktor vásárlása 1.905 ezer forint


 b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Temető kerítés, parkoló, lépcső 2.500 ezer forint

bb) Épületenergetikai pályázat, felújítás Rp. intézményiben 1.524 ezer forint

bc) Tűzoltószertár épületének felújítása 4.500 ezer forint

bd) Útburkolatok felújítása önerőből 25.000 ezer forint

be) Fejlesztési célú hitelből községi utak felújítása 150.000 ezer forint

bf) Járdák felújítása 3.000 ezer forint

bg) Rábapatonai Katica Óvoda elé zebra festése, parkoló kialakítása 2.000 ezer forint

bh) Kamerarendszer bővítése 1.000 ezer forint

6. §


A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Települési segély 3.500 ezer forint,

7. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 200.387 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 200.387 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.


(2)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.

10. §


(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 164.222 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 119.686 ezer forint többlet.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 41.278. ezer forint,

b) külső finanszírozással - ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         41.278 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         +12.667 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                     - 53.945 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 38.149 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 38.149 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 38.149 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ---- ezer forint hiány.

12. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         - ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             20 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                -   ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                            - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                    - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                  36.285 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                       36.305 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 36.305 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:                 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 36.305 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

13. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     24.208 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      5.544 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             6.553  ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                          - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       36.305  ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 36.305 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 36.305 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

14. §


(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata – fő.


(3) Az illetménykiegészítés mértéke – 2017. 01. 01. napjától 2017. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.


(4) Az illetménykiegészítés mértéke – 2017. 01. 01. napjától 2017. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.

15. §


(1)  A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.

4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése

16. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 50.573 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 50.573 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 50.573 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.

17. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       -............. ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -............. ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             -............. ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               -............. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -............. ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        -............. ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                 -............. ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                            47.089 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                           47.089 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 47.089 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 47.089 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

18. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          35.840 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          8.221 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                  3.028 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           47.089 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 47.089 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47.089 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

19. §


(1)  A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  11 fő.


(2)  A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

21. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 440.870 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 402.032 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 38.838 ezer forint többlet.

22. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       140.368 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   57.196 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                            71.743 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                              12.612 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek                                                            7.835 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                            688 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     428 ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                  150.000 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                               440.870 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 290.870 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 150.000 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 225.411 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 215.459 ezer forint.”


23. §


 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                 31.271 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.949 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        56.026 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4.144 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                              207.869 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                5.441 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                14.788 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                              1.222 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                              74.322 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                   402.032 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 311.782 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 90.250 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 306.259 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 95.773 ezer forint.”

24. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.


(2)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

25. §


(1)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) Rábapatona Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló úthálózat felújítá-   sa fejlesztési cél,


(2)  A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 150.000 ezer forint.

26. §


Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

27. §


A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

28. §


(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

29. §


(1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

30. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

31. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. §


A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét. 

33. §


(1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

  1. a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
  2. a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.


(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2017. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.


(3)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

34. §


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések


35. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető díjazásokról, juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2004.(II.26.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a.