Cegléd Város Önkormányzatának 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 02. 01

Cegléd Város Önkormányzata

9/2014. (III. 27.)[1] önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

a 20/2014. (VIII. 29.), a 18/2015. (V. 29.), a 18/2017. (VI. 29.) a 6/2018. (III. 29.),

a 34/2020. (X. 29.) és a 3/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben


Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Cegléd településen a közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető szabálya a Képviselő-testület által elfogadott rendeletek betartása és betartatása.

       (2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely e rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütközik.

       (3) Nem állapítható meg közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás bűncselekményt, szabálysértést valósít meg, valamint ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

2. § (1)[2] a) Az eljárási szabályokra az e rendeletben foglalt eltérésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

                b) az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásért való felelősség megállapítása során a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény

rendelkezéseit kell alkalmazni.

      (2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

       (3)[3] A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetőjével szemben közigazgatási bírság szabható ki.


3. § (1) A Képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében a jegyzőre ruházza át.

      (2)[4] Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

                                  

     (3)[5] A helyszíni bírságot vagy a közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni Cegléd Város Önkormányzata 11742025-15394772 számú költségvetési elszámolási számlájára.


2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások


4. § A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki

      a) az utcanevek, településrész-nevek megállapításának, megváltoztatásának, nyilvántartásának, valamint a házak (építési telkek) számozásának rendjéről szóló 41/1991. (IX. 19.) Ök. rendelet 10. § (1), (2) bekezdésében vagy 12. §-ában foglalt rendelkezést megsérti, továbbá az, aki

     b) a polgármester engedélye nélkül a közterület elnevezését tartalmazó táblát a kihelyezett helyről leveszi, vagy máshová helyezi.


5. § A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki Cegléd város nevét, címerét, vagy zászlóját

       a) jogosulatlanul,

       b) engedély nélkül,

       c) a város nevének, címerének és zászlójának használatáról szóló 27/2001. (IX. 20.) Ök. rendelettől, vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérően, vagy

       d) Cegléd Város Önkormányzatát sértő módon

felveszi, használja, vagy forgalomba hozatal céljából előállítja.


6. § (1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az a tulajdonos vagy használó, aki

         a) megsérti a helyi környezet és természet védelméről szóló 2/2003. (I. 30.) Ök. rendelet 2. § (4), (6) bekezdéseiben, a 4. §    (2), (5) bekezdéseiben, a 6. § (4) bekezdésében, 7. §-ában vagy a 9. § (3), (5) bekezdéseiben foglaltakat, továbbá az, aki nem gondoskodik

         b) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület,

         c) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

      d) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület gyommentesítéséről, parlagfű, egyéb allergén károsítók elleni védekezésről, a járdaszakasz téli síkosság-mentesítéséről,

         e)[6] az ingatlanával határos közterületi részen lévő növényzet ápolásáról, ritkításáról, metszéséről,

         f)[7] be nem látható útkereszteződés beláthatóvá tételéről.

       (2) Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az az ingatlantulajdonos, aki

        a) ingatlankezelői, tulajdonosi hozzájárulás nélkül

         aa) az ingatlana előtti árkot engedély nélkül feltölt, lefed, betemet,

         ab) járműbehajtót épít,

        b) az ingatlana előtti árokba, vagy a csapadékvíz elvezető rendszer bármely létesítményébe hulladékot tesz.

       (3)[8] A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az a tulajdonos vagy használó, aki

        a)[9]

     b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 34/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésében és a 4. melléklet 4.3. pontjában foglalt rendelkezések szerint megszervezett hulladékszállítás meghirdetett határideje előtt, vagy azt követően helyez ki hulladékot a közterületre.


7. § A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki

       a)[10] megsérti a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, vagy a 13. § (2) bekezdésében foglaltakat,

      b) az önkormányzat tulajdonában lévő olyan területre, ahová a behajtás engedélyhez kötött, engedély nélkül behajt, várakozik, parkol,

       c) közterületen mezőgazdasági haszonállatot tart, legeltet, vagy oda felügyelet nélkül kienged.


8. § A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki

       a) a köztemetőről szóló 34/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (3), (4) és (6) bekezdéseiben, vagy a 10. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megsérti, továbbá az, aki

         b) a köztemető ki nem jelölt temetési helyén elhunytat eltemet, vagy hamvakat elhelyez,

       c) engedély nélkül elhunytat eltemet, vagy hamvakat elhelyez olyan temetési helyen, amelynek lezárását a fenntartó elrendelte,

        d) az üzemeltető hozzájárulása nélkül sírgödröt burkol,

        e) a temető tulajdonosának hozzájárulása nélkül a temetőben sírboltot épít,

       f) a síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét az elhelyezés előtt a temető üzemeltetőjének nem mutatja be,

  g) a temető üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül fás szárú növényt kivág.


9. § A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki

        a) belterületi bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,

        b) ebet közterületre póráz nélkül kivisz,

        c) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét vagy azzal anyagi kárt okoz,

      d) úgy tart állatot, hogy az állat veszélyezteti és rongálja a szomszédos ingatlanon elhelyezett építményeket, kerítést, kaput,

       e) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon átjutni.


9/A. §[11] (1) A 4. és 5. §-ban foglalt jogsértés elkövetője százezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

           (2) A 6. §-ban és a 9. §-ban foglalt jogsértés elkövetője százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

               (3) A 7. és 8. §-ban foglalt jogsértés elkövetője kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


3. Záró rendelkezések


10. § A közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

      „(4) Közterületen szeszes italt fogyasztani és forgalmazni tilos, kivéve:

      a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékén;

      b) vendéglátó-ipari előkertekben;

      c) minden év december 31-én 20:00 órától következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakban.”


11. § (1) Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

     (2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, 2 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.


12. § Hatályát veszti

      1. a helyi környezet és természet védelméről szóló 2/2003. (I. 30.) Ök. rendelet 2. § (5) bekezdése, 10. § a), e) és f) pontja,

        2. a köztemetőről szóló 34/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 14. §-a.


Dr. Diósgyőri Gitta s.k.                                                                                                Földi László s.k.

            jegyző                                                                                                                 polgármester

Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja:
2021. január 26.

Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző

[1]

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2021. február 1-jétől hatályos szöveg.

[2]

A 2. § (1) bekezdését módosította a 3/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021. február 1-jétől.

[3]

A 2. § (3) bekezdését módosította a 3/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. február 1-jétől.

[4]

A 3. § (2) bekezdését módosította a 20/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. augusztus 30-ától.

[5]

A rendelet 3. §-át (3) bekezdéssel egészítette ki a 3/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021. február 1-jétől.

[6]

A 6. § (1) bekezdés e) pontját módosította a 20/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. augusztus 30-ától.

[7]

A rendelet 6. § (1) bekezdését f) ponttal egészítette ki a 20/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. augusztus 30-ától.

[8]

A rendelet 6. §-át (3) bekezdéssel egészítette ki a 18/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. május 30-ától.

[9]

A 6. § (3) bekezdés a) pontját hatályon kívül helyezte a 34/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2021. január 1-jétől.

[10]

A 7. § a) pontját módosította a 18/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. június 30-ától.

[11]

Az önkormányzati rendeletet 9/A. §-sal egészítette ki a 20/2014. (VIII. 29.) önkormányzat rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. augusztus 30-ától.