Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 27

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 70 371 036 Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                    68 627 086 Ft

               - személyi jellegű kiadások                                        32 838 238 Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                      5 599 513 Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                19 064 762 Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                         693 600 Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                  5 854 383 Ft

               - hitel törlesztés                                                          4 000 000 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.             576 590 Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                                 1 743 950 Ft

               - beruházások                                                             1 743 950 Ft


b) bevételi főösszegét 72 923 275 Ft-ban

ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                   72 338 275 Ft

               - önkormányzatok működési támogatásai                     4 567 674 Ft

               - egyéb működési célú tám. bevételei                         36 974 868 Ft

               - közhatalmi bevételek                                                3 005 408 Ft

               - működési bevételek                                                  2 276 753 Ft

               - működési célú pénzeszközök átvétele                            55 000 Ft

               - hitel felvétel                                                              4 000 000 Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                               708 024 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezések                       750 548 Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                   585 000 Ft

                - ingatlan értékesítés                                                     585 000 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 121 113 830 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Kelevíz, 2017. május 25.


           

    Vargáné Balatincz Krisztina                                                         Hajdu Szabina

               polgármester                                                                         jegyzőZáradék:


A rendelet 2017. május 26. napján kihirdetésre került.


Kelevíz, 2017. május 26.


                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző