Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.5.)

Kelevíz Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 04. 30

Kelevíz Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1. §


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. §


Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányi funkciókon szerepelnek.I.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1]


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését


a) 49.179 ezer Ft bevétellel,

ezen belül


Működési célú támog. áh-on belülről                         38 786 ezer Ft

Közhatalmi bevételek                                                1 448 ezer Ft

Működési bevételek                                                  2 673 ezer Ft

Működési célú átvett pénzeszközök                               13 ezer Ft

Előző évi műk-i célú pénzmar. felhaszn.                     2 694 ezer Ft

Finanszírozási bevételek                                                 0 ezer Ft

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                 980 ezer Ft

Felhalmozási bevételek                                             2 030 ezer Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           0 ezer Ft

Előző évi felhalm-i célú pénzmaradvány felhaszn.             0 ezer Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés                         555 ezer Ft


  és b) 49.179 ezer Ft kiadással,

ezen belül


Személyi juttatások                                                  15 831 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulék                                       3 297 ezer Ft

Dologi kiadások                                                       10 356 ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     10 781 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadások                                  7 470 ezer Ft

Beruházások                                                               244 ezer Ft

Felújítások                                                                      0 ezer Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    0 ezer Ft

Finanszírozási kiadások                                                  0 ezer Ft

Hosszú lejáratú hitele, kölcsönök törlesztése              1 200 ezer Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3/a. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3/b. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait részletezve a 8. melléklet tartalmazza.5. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.Több éves kihatással járó feladatok


7. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.Támogatások


9. §


(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 7. sz melléklete tartalmazza.II.


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10.§


(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei


11. §


A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletes lejárat szerinti kimutatásban a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési létszámkerete


12. §


(1) Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzat létszámát

2014. évre 2 főben állapítja meg a 9. sz. mellékletben foglaltak részletezésével.Közvetett támogatások


13. §


A közvetett támogatásokat a rendelet 7. mellékletét képezi.Záró rendelkezések


14. §


(1)A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 2 000 ezer Ft értékhatárig.


(3) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.Kelevíz, 2014. január 28.Berta Józsefné                                               Bödőné dr. Molnár Irén

  polgármester                                                             jegyzőKihirdetve: Kelevíz, 2014. február 5.


Bödőné dr. Molnár Irén           

           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2015. április 29.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                      jegyző


[1]

A 4/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. április 30. napjától.